Списък на публикациите

студии

 1. Донева, В. Иван Грозев и литературните проекции на библейския текст. Драматургът мистик. Електронно списание LiterNet, 11.10.2014, № 10 (179), LiterNet, 2014, стр. 47, ISBN 1312-2282.
 2. Донева, В. Разпятието на Христос и пътят на човека през историята. Проглас, Филологическо списание, год. ХV, бр. 2, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” (В. Търново), 2006, стр. 83-97, ISBN 9b4-8190-9.
статии
 1. Донева В. Текст, паратекст и жанр в художествената стратегия на поета Иван Грозев.// Текст, паратекст и жанр в художествената стратегия на поета Иван Грозев, 2017, брой 1, стр. 471-479, ISSN 978-619-208-123-2.
 2. Донева В. "Че тъмни са душите, а сърцата груби". Сбогуването с века в най-ранната лирика на Иван Грозев.// Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Р. Русев, Университетски издателски център, 2016, брой 1, стр. 288-299, ISSN 978-954-712-696-1.
 3. Донева В. Мотивът страдание в интерпретацията на Страшимировата драма "Към слънцето и неговата интертекстуална връзка с библейското слово".// Дунав-Днестър, Годишник, Кишинев, 2007, брой 1, стр. 141-150
 4. Донева В. Димитър Маринов и Русенската държавна гимназия (педагогическа дейност на Д.Маринов в Русе).// Алманах за историята на Русе, том 2, 1997, брой 2, стр. 431-436, ISSN 954-8339-06-4.
 5. Донева В., В.Антонова, П.Стефанова. Първата световна война или как голямото събитие прекосява малкия живот.// Списание на Българската академия на науките, година СХХIХ, 2016, брой 1, стр. 87-92, ISSN 0007-3989.
 6. Донева В., Д. Камаринчева, М. Душкова. Катедра "БЪлгарски език" във Факултета за чуждестранни студенти (1979-1994).// Сборник, 2017, брой 1, стр. 29-52, ISSN 978-954-712-735-7.
 7. Донева, В. Животът вчера с продължение за утре.// Национална памет и личен дълг. При глаголемите на българската литература. Акадмик Иван Радев на 70 години. С.,, 2014, брой 1, стр. 124-133, ISSN ISSN 978-954-322-.
 8. Донева, В. Вазовата художествена стратегия за покоряване на драматургичния жанр.// Алманах „Извор”, изд. СОУ „Хр. Ботев”, 2013, брой ХХ, стр. 114-125, ISSN 1314-2747.
 9. Донева, В. Съдбата на един библейски мотив в драмата „Ревека” на Антон Страшимиров.// Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов (материалы Второй Международной научной конференции г. Волгоград, 22 – 24 апреля 2007г.). Том 1. Издательство Волгоградского госуда, 2007, брой 1, стр. 179-185, ISSN 978 - 5 - 98926 -.
 10. Донева, В. По друмищата на духа (драмата „Боян Магйосника” на Иван Грозев).// Известия, книга ІІ, в памет на проф. Славчо Иванов, Научен център „Св. Дазий Доростолски” към РУ „Ангел Кънчев”, печат Тибо (Силистра), 2007, брой 1, стр. 54-64, ISSN 10: 954759184-3.
 11. Донева, В. Романтичният диалог с Библията в драматичната поема „Песен на песните” от Антон Страшимиров. The romantic dialogue wiht the Bible in An. Strashimirov’poem “Song of Songs”.// SCIENTIFICAL PAPERS, FAKULTY OF AGRIKULTURE (Timisoara), 2007, брой 1, стр. 627-631, ISSN 1221 - 5279.
 12. Донева, В. Символист-теософ с мистични видения (Ив. Грозев и литературните проекции на библейски текст).// Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов, Фабер, Катедра по филологически науки към филиал -Силистра, 2007, брой 1, стр. 197-208, ISSN 978-954-775-788-2.
 13. Донева, В. “Краят на потоците” и идеята за живота.// Родопите, човекът и песента. Сборник, посветен на Свилен Капсъзов (Неделино), 2001, брой 1, стр. 52-59
 14. Донева, В. Димитър Маринов и Русенската държавна гимназия.// Алманах за историята на Русе (Русе), 1997, брой 2, стр. 431-436, ISSN 954-8339-06-4.
 15. Донева, В. "Божи работи" на Ивайло Петров и българският Космос.// Сборник Библия, фолклор, литература (В. Търново), 1996, брой 1, стр. 224-230
 16. Донева, В. За някои страни на нравствено-етичното в повестта "Жетварят" на Й. Йовков.// Интерпретация и оценка на литературната творба (книга), Русе, 1994, брой 1, стр. 97-104
 17. Донева, В. Художник, а не проповедник.// Интерпретация и оценка на литературната творба (книга), Русе, 1994, брой 1, стр. 104-108
 18. Донева, В. Биография на войната в един личен дневник.// Горчиви спомени. Документален сборник., изд. Лени-Ан, Русе, 2018 г., 2018, брой 1, стр. 135-143, ISSN 978-619-7058-66-6.
 19. Донева, В. Неизлечимата самоличност, която носим.// Дневникът на един депутат. Иван Попконстантинов, Централен софийски затвор, 1945 г., 2014, брой 1, стр. 16-21, ISSN 978-619-7071-67-2.
 20. Донева, В., М. Душкова. Наблюдения върху представянето на някои категории думи в Официалния правописен речник на българския език.// Изследване речта на носителите на съвременния български език (сборник научни статии), 2013, брой 1, стр. 61-67., ISSN 978-6197071-30-6.
доклади
 1. Doneva, V., M. Dushkova. Generating ideas of Modern Education based on the messages of the books from the Revival Period (the compilation of a reader containing literary works from the Revival Period). IN: 58 th Annual Sciece Conference of Ruse University and Union of Scientists- Ruse "New industries, digital economy, society- projections of the future II", Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2019, pp. 279
 2. Донева В. Поетът Иван Грозев - посветителство в тайното знание. В: Арнаудов сборник, Том 10, гр. Русе, Лени-АН, 2018, стр. 172-178, ISBN 978-619-7058-64-2.
 3. Донева В. И затова, че аз обичам живота, аз зная, че ще обикна и смъртта. Рабиндранат Тагор и Иван Грозев. В: Арнаудов сборник Том 9, Арнаудови четения, Русе 2015, Русе, Лени Ан, 2017, стр. 219-224, ISBN 978-619-7058-49-9.
 4. Донева В. "Юбилеят на Калистена - един непознат текст на К. Мутафов". В: 55- та годишна конференция на РУ, Русе, Университетски издателски център, 2016, стр. 66-71, ISBN SAT- 2B. 407-1-LT.
 5. Донева В., Р. Русев. Говор. Антропоними. В: Тетово. Теренни материали и проучвания. Под общата редакция на Анчо Калоянов, Русе, НЦФЛ, 1995, стр. 205-226
 6. Донева В., Б.Николова, М.Цветкова. Дегероизирането на войната - "Горчиви спомени и чувства. 1916" на Атанас Иванов. В: Сборник с доклади от Международната научна конференция 4-7 октомври 2016 г., София, Благоевград, Добрич, Тутракан Първата световна война и България през 1916 година, София, Военна академия "Г.С.Раковски", 2016, стр. 385-389, ISBN 978-954-9348-82-8.
 7. Донева В., Д.Камаринчева. Езиковите тревоги на Константин Мутафов – един български интелектуалец от началото на XX век. В: 13 Международна конференция от цикъла "Кирил и Методий в езика и културата на славяните", организирана от Института по славянска филология на университета Мария Кюри-Склодовска 11-12 април 2017 г, Списание "Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie" ("Кирило-Методиевски записки"), 2017, стр. 158-166
 8. Донева В., Х. Хебибова. Университетът и мобилността на младите- превенция на рисковете. В: Мобилност на младите хора и рискове, Русе, 2016, стр. 30-37
 9. Донева, В. "Символизмът е език на храма." Концептуални наблюдения върху символизма на Иван Грозев. В: Научни трудове РУ § СУ' 2014. Т. 53, серия 6.3, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 112-116, ISBN 1311-3321.
 10. Донева, В. Да повикаш Бог. В: Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин. Национална конференция за Змей Горянин - РУ 2012, Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, стр. 129-137, ISBN 978-954-8467-99-5.
 11. Донева, В. „Боян Магесникът” на Кирил Христов – модерни идеи и език в стари драматургични схеми. В: Арнаудов сборник, том 7, Арнаудови четения 2012, РУ, Русе, Лени-Ан, 2013, стр. 222-228, ISBN 978-619-7058-06-0.
 12. Донева, В. Мярата живот върху литературно-критическите везни на Алберт Гечев. В: Властта на духа: Алберт Гечев и Стефан Гечев. Национална научна конференция, посветена на Алберт Гечев и Стефан Гечев, РУ 2012, Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, стр. 11-16, ISBN 978-619-7071-01-6.
 13. Донева, В. За един драматичен герой като посредник между традиции и модерност (Следи на Боян Магьосника в българската драма от първата четвърт на ХХ век). В: Научни трудове на РУ, том 52, серия 6.3, Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, стр. 178-182, ISBN 1311-3321.
 14. Донева, В. Гостенин в Отсамното (драматичните поеми на Емануил Попдимитров). В: Научни трудове на РУ, том 51, серия 6.3, Русе, Издателство на Русенския университет, 2012, стр. 151-156, ISBN 1311-3321.
 15. Донева, В. Донева, В. Своечуждите Ибсен и Метерлинк – големите художествени прозрения на българската драма. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 50, серия 6.3, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 85-91, ISBN 1311-3321.
 16. Донева, В. „Страданието привлича страдание” – един прочит от старозаветен сюжет в драмата „Йов” на Емануил Попдимитров. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 49, серия 6.3, Русе, Русенски университет, 2010, стр. 7-11, ISBN 1311-3321.
 17. Донева, В. Транстекстуалното обръщане на един художествен образ към библейския текст в драмата ”Иуда” на Константин Мутафов. В: Арнаудов сборник, т. 6, Арнаудови четения, РУ 2009, Русе, Лени Ан, 2010, стр. 346-353, ISBN 978-954-8190-76-3.
 18. Донева, В. Добрата новина от евангелията, вградена в „храма” на Петко-Тодоровите „Зидари”. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 48, серия 5.3, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 107-112, ISBN 1311-3321.
 19. Донева, В. Реконтекстуализирането на модерната българска драма по посока на библейския текст (наблюдения върху драмата „Иуда” на К. Мутафов). В: Научни трудове, том 47, серия 5.3, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 98-104, ISBN 1311-3321.
 20. Донева, В. Богооправданието в сюжета за Йов. Драмата „Йов” на Иван Грозев. В: Арнаудов сборник, т. 5, Русе, Лени Ан, 2008, ISBN 978-954-8190-57-2.
 21. Донева, В. ”Над живота” на К. Мутафов и пътят на модерната българска драма през утвърждаването и полемичността. В: Научни трудове, том 46, серия 7, Русе, Русенски университет, 2007, стр. 126-132, ISBN 1311-3321.
 22. Донева, В. Мъжкото и женското боготърсачество в света – един мотив в драмата „Йов” на Иван Грозев. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 45, серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2006, стр. 92-96, ISBN 1311-3321.
 23. Донева, В. Ракията в живота на русенеца от края на ХІХ и началото на ХХ век. В: Ракията на българина (книга), Русе, Лени Ан, 2005, стр. 27-34, ISBN 954-81-90-44-3.
 24. Донева, В. Функционирането на мотива грях в Страшимировата драма “Свети Иван Рилски с оглед интертекстуалния диалог с Библията. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 44, серия 6.2, Русе, Русенски университет, 2005, стр. 100-105, ISBN 1311-3321.
 25. Донева, В. Библейски знаци и концепти в драмата “Далила” на Владимир Мусаков. В: Арнаудов сборник, т. 4, Русе, Лени Ан, 2004, стр. 207--217, ISBN 10:954-8190-49-4.
 26. Донева, В. Представи и вярвания, свързани с личното име (По теренни материали от село Бъзовец, Русенско). В: Арнаудов сборник, т. 3, Русе, Лени Ан, 2004, стр. 112-118, ISBN 954-8190-31-1.
 27. Донева, В. Функционалност на някои библейски мотиви в драмата “Далила” на Владимир Мусаков. В: Научни трудове на РУ - СУ 2004 с международно участие 29.10 – 30.10.2004 г., Русе, Русенски университет, 2004, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 28. Донева, В. Обредни родилни практики от село Бъзовец, Русенско. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев” с международно участие 31.10 – 01.11.2003 г., Русе, 2003, стр. 155-160, ISBN 1311-3321.
 29. Донева, В. Автобиография, написана със симпатично мастило (А. Константинов в писмата си). В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев” с международно участие 31.10 – 01.11.2003 г., Русе, Русенски университет, 2003, стр. 128-135
 30. Донева, В. Номинационни практики в системата на личните имена (по теренни материали от с. Бъзовец). В: РУ “Ангел Кънчев”, Научни трудове, том. 39, серия 2.2. Български език, литература и изкуство. Математика и информатика, Русе, Университетски издателски център, 2002, стр. 54-64, ISBN 1311-3321.
 31. Донева, В. От групово-верска до общобългарска културна и общностна основа. В: Арнаудов сборник, т. 2. Доклади и съобщения, Арнаудови четения Русе, 2000, Русе, Лени Ан, 2001, стр. 57-64, ISBN 954-8190-18-4.
 32. Донева, В. Изграждане на театрална култура у децата в детската градина и първи клас. В: Научни трудове РУ “А. Кънчев”, т. 38, № 6. Педагогика и обществознание, Русе, Университетски издателски център, 2001, стр. 123-134, ISBN 1311-3321.
 33. Донева, В. Културно-религиозният диалог в България през ХVІ-ХVІІ век. В: Арнаудов сборник. Арнаудови четения. Сб. доклади и съобщения., Русе, Лени Ан, 2000, стр. 108-112, ISBN 954-81-90-141.
 34. Донева, В. Религиозен култ и/или религия. IN: Научни трудове, РУ “А. Кънчев”. Т. 37, № 7. Български език и литература. Чужди езици, Русе, Университетски издателски център, 1999, pp. 113-119, ISBN 1311-3321.
 35. Донева, В. История на българската литература на Д. Маринов - начало на литературната историография у нас. В: Живата старина: Юбилеен сборник по случай 150 години от рождението на Димитър Маринов, Русе, Лени Ан, 1999, стр. 49-61, ISBN 954- 8190-07-9.
 36. Донева, В. Обреден семиозис и католическа религиозна система. В: Научни трудове. РУ “А. Кънчев”, Т. 37, № 7, Български език и литература. Чужди езици, Русе, Университетски издателски център, 1999, стр. 107-113, ISBN 1311-3321.
 37. Донева, В. Текст и контекст – аз и моят приятел Елин Пелин. В: Змей Горянин – непознатият, Русе, Ахат, 2015, стр. 205-214, ISBN 978-954-9664-71-3.
 38. Донева, В. Истината, където животът е една непрекъсната теофания. В: Арнаудов сборник, Т. 8, Русе, ЛЕНИ-АН, 2014, стр. 179-185, ISBN 978-619-7058-33-8.
 39. Донева, В. Начало на българската историко-литературна мисъл през 80-те години на миналия век. В: Научни трудове ВТУ, Русе, 1994, стр. 157-163
 40. Донева, В., В. Антонова. Иновативни практики в партньорството между университет и архив в обучението на студенти от специалност „Български език и история“. В: Мотивация и интереси към ученето, Русе, Медиатех, 2015, стр. 121-125, ISBN 978-619-207-024-3.
 41. Донева, В., Н. Пенева. Първите възрожденски стъпки на театралното „позорище“ – принос на бъдущия наш народен театръ.. В: Арнаудов сборник, том 11, гр. Русе, Лени Ан, 2020
 42. Донева,В.,В. Антонова, П. Стефанова. Първата световна война или как голямото събитие прекосява малкия живот. В: Списание на Българска академия на науките, книжка 1/2016, Научна конференция 100 години от Първата Световна война -участие и последици, проведена на 24.11.2015 г във Военния клуб - Русе, София, 2016, стр. 98-92, ISBN 0007-3989.
 43. Пенева Н., В. Донева. Творческата и извънаудиторна работа в екип - пълноценно учене: отворено, адаптивно, мобилно. В: 57-ма НК на РУ 2018, в Научни трудове на РУ, том 57, 2018, гр. Русе, 2018
учебници
 1. Камбуров П., Д. Камаринчева, В. Донева, А. Спасова. Въвеждащ курс по български език за чужденци - учебник и DVD. Русе, Авангард принт, 2009, стр. 194, ISBN 9 789543 370634.
учебни пособия
 1. Донева, В. WEB базиран курс по проект „Дистанционни форми на обучение” на РУ – „Куклено-театрално изкуство”. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN http://e-learning.
 2. Донева, В. Словесно-изпълнителско изкуство. Теория. Упражнения. Русе, Русенски университет, 2016, стр. 132, ISBN 978-619-7058-38-3.
 3. Камбуров П., Д. Камаринчева, В. Донева, А. Спасова. Български за брокери на недвижими имоти - интерактивно мултимедийно пособие в DVD формат. Стара Загора, Медийни системи, 2009, ISBN 9 789547 124301.
книги
 1. Авторски колектив, В. Донева (съавтор). Бъзовец. Обичаи при бременност, раждане и отглеждане на детето(с. 82-91), Културно-просветен живот (с.30-43), Детски фолклор (с.209-225), Антропонимия (с.255-260),Представи и вярвания, свързани с лич. Русе, Лени - Ан, 2004, стр. 388, ISBN 954-8190-41-9.
 2. Антонова, В., В. Донева - увод, съставителство, редакция и бележки. Дневникът на един депутат. Иван Попконстантинов, Централен софийски затвор, 1945 г.. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 182, ISBN 978-619-7071-67-2.
 3. Бенин, Н., А.Джамбазов, В.Донева, Д.Камаринчева, Д.Димитрова, Д.Цонева, Е.Недкова, И.Сиракова, Н.Ненов, Р.Русев, Я.Пометкова. Бъзовец. Селищно проучване. Русе, Лени-Ан, 2004, стр. 387, ISBN 954-8190-41-9.
 4. В. Донева (съавтор), Русев Р., П. Минчев, Н. Ненов, В. Стоилова, Д. Минчева, Д. Тихолова, Ал. Попов, Ст. Русева, Цв. Ненова, Т. Маринчев. Тетово: Теренни материали и проучвания. Под общата редакция на Анчо Калоянов. Русе, НЦФЛ, 1995, стр. 232, ISBN няма.
 5. В. Донева, В.Антонова, С. Вичев. Константин Мутафов. Животоописание. Творчество.. Русе, Издателски център на русенски университет, 2017, стр. 339, ISBN ISBN 978-954-712-.
 6. Донева, В., В. Антонова, М. Душкова, Ю. Попова, Р. Русев - съставителство, бележки; В. Донева, М. Душкова, Ю. Попова - идеен проект и редакция. Ректорите. Спомени, интервюта, документи. Русе, Университетски издателски център Русенски университет, 2015, стр. 248, ISBN 978-954-712-667-1.
 7. Донева, В., М. Душкова, Р. Русев - съставители и редактори. Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин. Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, стр. 162 с., ISBN 978-954-8467-99-5.
 8. Донева, В., М. Душкова, Р. Русев - съставители и редактори. Властта на духа: Алберт Гечев и Стефан Гечев. Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, стр. 105, ISBN 978-619-7071-01-6.
 9. Съставители: Бенин, Н., Р. Русев, Н. Ненов, В. Донева, М. Душкова, Н. Бенин, Я. Пометкова, Е. Недкова, Д. Камаринчева. Арнаудов сборник. Том 7. Русе, Лени-Ан, 2013, стр. 445, ISBN 978-619-7058-06-2.
 10. Съставители: Бенин., Н, Р. Русев, Н. Ненов, В. Донева, М. Душкова, Я. Пометкова, Е. Недкова. Арнаудов сборник. Том 6. Русе, Лени-Ан, 2010, стр. 526, ISBN 978-954.8190-76-3.
 11. Съставители: В. Донева, В. Антонова. Дневникът на един депутат.. Русе, Издателски център към Русенския университет, 2004, стр. 180, ISBN 978-619-7071-67-2.
 12. Съставители: Ненов Н,В. Донева, Р. Русев, М. Душкова, Е. Недкова, Я. Пометкова. Арнаудов сборник, том 5. Русе, Лени-Ан, 2008, стр. 506, ISBN 978-954-8190-57-2.
други трудове
 1. В. Донева. Минувачи и пътници, Рецензия за книгата "Улици и кораби" на Иван Станков, изд. Фабер, В.Търново 2017 в "Литературен вест, 2017, стр. с. 5
 2. В. Донева. Руси Русев- Предизвикан портрет "словото ме изповядва", литературна анкета в сп. " Брод", бр. 13, 2016
 3. Велислава Донева. Моят Господ е силен и храбър, Рецензия за книгата "В Русе с Елиас Канети" на Веселина Антонова и Иво Жейнов, в: Алманах за история, 2017, стр. 384-386
 4. Донева В. "Татко беше един необикновен човек! Аз обожавах баща си", интервю със Стоянка Мутафова в, 2014, стр. 6-7
 5. Донева, В. Три километра в час. - Литературен вестник, N 4, 28.01.-03.02.2015, Рец. за "Спомени за вода", книга от Иван Станков, Велико Търново, Фабер, 2014., 2015,http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1431.pdf, стр. 5
 6. Донева, В. Знаци на човечност. Рец. за "Приноси към изучаването на личността и творчеството на Михаил Арнадуов" от Руси Русев. Русе, 2013, Проглас. Филологическо списание, Книга 2, ISSN 0861-7902, 2014, стр. 119-122
 7. Донева, В. Библията и българската модерна драма от първата четвърт на ХХ век, Дисертация, 2011, стр. 530
 8. Донева, В. Библията и българската модерна драма от първата четвърт на ХХ век, Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, Русенски , 2011, стр. 30
 9. Донева, В. Горе, при камбаната, Литературен вестник, бр.17, 10-16.05.2017, с.3, Рецензия за книгата "Камбаната" на Недялко Славов, ИК "Хермес", Пловдив, 2016, 2017
 10. Донева, В. Моят Господ е силен и храбър В:Алманах за историята на Русе, том XVIII, Русе, изд. Лени-Ан, ISSN: 1312-0980, Рецензия, 2017, стр. 384-386
 11. Донева, В. За верността на изследователя. Рец. за монографията "Semper Idem : Константин Константинов. Поетика на късните разкази" от М. Душкова. - Литературен вестник, №2, 15-21.01.2014, рецензия, 2014,http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1368.pdf, стр. 5
 12. Я. Пометковa, В. Донева, М. Душкова, Е. Недкова, Н. Бенин, Н. Ненов, Цв. Харакчийска, редакционна колегия и съставители. Арнаудов сборник. Юбилеен 10 том, Сборник с доклади и съобщения. Русе: ЛЕНИ АН, 2018, стр. 524. ISBN 978-619-7058-64-2, сборник, 2018