Списък на публикациите

монографии

 1. Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Проект по созданию виртуальной учебно-исследовательской лаборатории и практическое изпользование проблемные кейсы для обучения медицинских сестер и акушерок в Республике Болгария. Новосибирск, РФ, Сибирская ассоциация консультантов, 2012, ISBN 978-5-4379-0044-4.
 2. Стефанова, Т. Студентска учебно-изследователска експедиция за наблюдение на пълното слънчево затъмнение на 11 август 1999 година. Русе, Хелт Консулт Русе, 2014, стр. 96, ISBN 978-95492702-8-0.
студии
 1. Богданова, Т., Т. Стефанова. Интерактивни методи и техники в обобщителни уроци по «Човекът и природата» 5 клас. Русе, РУ, 2012, стр. 78, ISBN 978-954-712-579-7.
 2. Нунев, С. Т. Стефанова, Д. Иванова, И. Петрова. Социализация без граници - Методически и диагностични аспекти на социалната услуга „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза“. Русе, Проект BG051PO001—7.0.07-0062-C-0002 „Социална интеграция без граници“, 2014, стр. 64, ISBN Проект BG051PO001.
 3. Стефанова Т. С. Сейдолски. Систематизация и обобщение на знания в раздел "Компютърна текстообработка". Русе, Хелт Консулт Русе, 2014, стр. 43, ISBN 978-619-7092-01-1.
 4. Стефанова Т., С. Стоянов, Д. Роева, Б. Тодорова, А. Леви. Мобилна среда за дистанционнен модел на обучение по физика в Университет - предизивикателства, опит, переспективи. Русе, РИТТ - Силистра, 2002, стр. 74, ISBN 954-759-051-0.
 5. Стефанова, Т. Учебно-изследователската работа в природонаучни астрономически експедици. Силистра, Научен център, 2011, стр. 13, ISBN 978-954-8-467-42-.
статии
 1. Nikolov. N.S.,T. Stefanova. Untersuchungen zum Pedagogischem Prozep im Astronomieunterrich.// Astronomie in der Schule, 1987, No 5, pp. 116
 2. Stefanova T., Nunev S., Angelova-Barbolova N. Bulgarian higher schools’ pedagogical models for the formation of multidisciplinary teams for integrated healthcare and social care services.// Science, Technology and Higher Education, 2012, No Vol. I, West, pp. 559-562, ISSN 978-1-927480-38-0.
 3. Stefanova T., Radkova R., Subev N. Development of a resours center to support the senior citizens in the city of Rousse, Bulgaria..// Knowledge International Scientific and Applicative papers, IKM - Skopje, GRAFOPROM - Bitola, 2015, No Vol. 9, pp. 294 - 297, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, Global Impact and Quality Factor (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)))
 4. Stefanova, T., S. Nunev, B. Todorova, I. Serbezova, D. Georgieva, K. Zaharieva, K. Velcheva. Conception of the Building up a Multidisciplinary Team as Educational Technology.// J. Procedia − Social and Behavioral Sciences, Imprint:Elsevier, doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.136, 2011, No Vol. 28, pp. 739-743, ISSN 1877-0428.
 5. Todorka Z. Stefanova, Nikola E. Sabev. Educational Course “Health Economics” in the Training of Nurses and Midwives.// Procedia - Social and Behavioral Sciences - 4th WORLD CONFERENCE on EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES (WCETR-2014), 2015, No Volume 182, pp. Pages 338-340
 6. Todorova B., T.Stefanova. System of Problematic Tasks in Biomechanics.// “Physika Makedonica”, 2008, No 58, ISSN 1409-7168.
 7. Ангелова, Н., Т. Стефанова, Б. Тодорова. Обучението в здравословен начин на живот при амбулаторни пациенти с шизофриния -част от индивидуалната им програма за психо-социална рехабилитация.// Международно научно on-line списание "Наука и технологии",Съюз на учените Стара Загора, 2012, брой 1, стр. 155-159, ISSN 1314-411197713144.
 8. Ангелова-Барболова Н. С., Стефанова Т. Ж. Развитие коммуникативной компетентности и наблюдательности медицинских специалистов в системе их личностно-ориентированного образования.// IV Международной заочной научно-практической конференции «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 2011, брой 4, стр. 550-562, ISSN 978-5-91891-106-8.
 9. Ангелова-Барболова Н. С., Стефанова Т. Ж. Нравственные нормы и этические принципы в медицинских этических кодексах - основа в работе медицинского специалиста в системе их личностно-ориентированного образования.// IV Международной заочной научно-практической конференции «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 2011, брой 4, стр. 544-550, ISSN 978-5-91891-106-8.
 10. Ангелова-Барболова, Н., Т. Стефанова, Б. Тодорова. Обучението в здравословен начин на живот при амбулаторни пациенти с шизофрения - част от индивидуалната им програма за психо-социална рехабилитация.// Списание „Science & Technologies”, Издание на СУ-Стара Загора, 2012, брой II, стр. 155-159, ISSN 1314-4111.
 11. Ангелова-Барболова, Н.С., Стефанова Т.Ж., Тодорова Б.И. Медицинские и образовательные стандарты в Республике Болгарии ─ основу для повышения качества медицинской помощи.// «СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ: ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ», 2011, брой 3, стр. 123-126, ISSN 978-5-43530011-6.
 12. Георгиев, Г. Ст., Т. Ж. Стефанова. Върху някои приложни екстремални задачи.// Обучението по математика, 1987, брой 1, стр. 36 - 41.
 13. Н.Николов, Т. Стефанова, Е. Илиева, В. Голев. За новия учебник по астрономия.// Физика, 1991, брой 2, стр. 8-13, ISSN 0204-6946.
 14. Николов, Н., Т. Стефанова. Новый болгарский учебник астрономии.// Земля и Вселеннная, 1992, брой 4, стр. 8-13
 15. Николов, Н., Т. Стефанова. Философски и хуманитарни аспекти в обучението по астрономия.// Физика, 1991, брой 1, стр. 13-20, ISSN 0204-6946.
 16. Сербезова И., Т. Стефанова. Интерактивна технологично базирана система на обучение по здравни грижи.// Медицински преглед Сестринско дело, 2011, брой 3-4, стр. 36-41, ISSN 1310-7496.
 17. Стефанова Т., Св. Стоянов, Б. Тодорова, Д. Роева. Концепция за дистанционен курс “Физика, техника, технологии” за студенти от начална училищна педагогика.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 5 “Математика, информатика и физика”, 2002, брой 2, стр. 131-135, ISSN 1311-9184.
 18. Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Категории "жизнь" и "смерть" в системе личностно-ориентированного образования для обучения студентов по специальности медицинских сестер и акушерок в русенском университете имени ангела кънчева, Болга.// IV Международной заочной научно-практической конференции «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 2011, брой 4, стр. 612-623, ISSN 978-5-91891-106-8.
 19. Стефанова, Т. Университетската образователна среда да реализиране на единен дидактически процес при формиране на Естествено-научната картина на света.// Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, 2013, брой 2, стр. 112-115, ISSN 978-954-490-404-3.
 20. Стефанова, Т. Дидактическая лаборатория преподавателей для работы в бригаде для проблемно-базированного обучения.// Научно методический журнал "Психология в вузе" . Специальный випуск : 8 международная конференция "Личностно-професиональное развитие педагога: традиции и иновации, 2012, брой № 2, стр. 102-104, ISSN 1991-0711.
 21. Стефанова, Т. Използване на познавателни задачи в урока "Видими движения на космическите тела".// Физика, 1983, брой 5, стр. 24-27
 22. Стефанова, Т., Н. Николов. Педагогическо изследване върху обучението по астрономия.// Физика, 1991, брой 5, стр. 6-13, ISSN 0204-6946.
 23. Стефанова, Т.Ж., Н.С. Ангелова-Барболова, Б.И. Тодорова. Идейный проект виртуальной лаборатории для обучения медицинских сестер в Русенском университете имени Ангела Кынчева в Болгарии.// Теория и практика современной науки: материалы ІV Международной научно-практической конференции, 2011, брой 4, стр. 623-627, ISSN 978-5-91891-106-8.
 24. Т. Стефанова, Н. Радкова, М. Георгиева, К. Панайотов. Академични ресурси на разработване на доклади-самооценка за специалност от регулирани професии „медицинска сестра и акушерка”..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери
доклади
 1. Angelova-Barbolova N.S., Stefanova T.Zh. Research specifics of communication "medical worker-patient" in the context of continuous medical education. IN: International Conference on European Science and Technology, Munich, Germany, 2013, pp. 281-285, ISBN 978-3941352-89-6.
 2. Angelova-Barbolova Nikolina, Stefanova Todorka, Janev Stefan. Program on healthy lifestyle for patients with schizophrenia. IN: XVI International scientific congress "Olympic sport and sport for all and vi international scientific congress "Sport, stress, adaptation", София, 2012, pp. 718-719, ISBN 1310-3393.
 3. Nikolov N.S. and T Stefanova. A Project of Astronomy Teaching in the Secondary Schools. IN: The Teaching of Astronomy. Proceeding of the 105 colloquium in the International Astronomical Union, Cambridge, Cambridge University Press, 1988
 4. Pencheva V., D. Simeonov, T. Stefanova, Zh. Gelkov, M. Kostova. Some Еlements of the Edication for Student from Transportation Speciality About Using Electronic Tables. IN: ІІ-nd Congress of Mathematician and Informatician of Macedonia, Ohrid, Алфа'94 Скопие, 2000, pp. 261-263
 5. Pencheva, V., D. Simeonov, T.Stefanova. An Appplication of Computer Program fpr a Route Choose of Fright Transportr of Small Lots. IN: ІІ-nd Congress of Mathematician and Informatician of Macedonia, Скопие, АЛФА'94, 2000, pp. 255-256, ISBN 51/063.
 6. Raskova, V. T. Stefanova. Ecological Educational Project Activities in Bulgaria- Innovational Philosophy in the Physics Training Strategy in Secondary and High Education.. IN: EPS 12 "Trends in Physics",vol.26G, Budapest, Europien Physical Society, 2002, pp. 429-430, ISBN 2-914771-07 X.
 7. Shtereva K.S., A.V.Manukova, T.J.Stefanova, J.I.Ivanova, S.N.Djakovska, B.I.Todorova. Electromagnetic Waves Properties in the Laboratory Works on Physics for Teaching Engineers in Communication Technique. IN: 3rd General Confecence of the Balkan Physical Union, Cluj-Napoca, Romania, 1997
 8. Simeonov D.,V. Pencheva, T. Stefanova. The Necessity of Knowledge about Electronic Tables in Students Educational Course of "Transport Technique and Technologies"Speciality. IN: A VII-A Conferinta de Autovenicule Rutiere CAR 97, Romania, Pitesti, 1997, pp. 291-294
 9. Stamatov, N, T. Stefanova. Divergent Practicum in Physics in the University's Education. IN: 7th Conference of the Society of Physicists Macedonia, ,, Ohrid, 2008, pp. рр. 45, ISBN 1409 -7168.
 10. Stefanova T., B. Todorova, J. Ivanova, S. Diakovska, A. Mihova, M. Ianakieva. One Conception for Physical Education in the Rousse University. IN: Abstract Book of 11th General Conference “Trends in Physics” of the European Physical Society, London, The Institute of Physics, 1999, pp. 69
 11. Stefanova T., B. Todorova, J. Ivanova, S. Diakovska, A. Mihova, M. Ianakieva. One Conception for Physical Education in the Rousse University.. IN: IN: In Abstract, Book of 11th General Conference of the European Physical Society, London, The Institute of Physics, 1999, pp. 69., London, 1999
 12. Stefanova T., B.Todorova. A Physics Course Conception for Primary School Teachers. IN: 2nd General Conference of the Balkan Physical Union, Ismir, Turkey, 1994
 13. Stefanova T., J. Ivanova, S. Djakovska, B. Todorova. Physical Education in the Rousse University. IN: 11th General Conference “Trends in Physics” of the EPS, London, 1999
 14. Stefanova T., S. Nunev, B. Todorova, I. Serbezova, D.Georgieva, K.Zaharieva, K.Velcheva. Multidisciplinary Team as Educational Technology : Conception of the Building. IN: Международна педадагогическа конференция, Kiper, 2011
 15. Stefanova T., V. Dimov, B. Todorova. A modeling Complex for Biomonitoring of Environment Physical Parameters. IN: 3rd General Conference of the Balkan Physical Union, Cluj Napoca, Romania, 1997, pp. 569
 16. Stefanova T., V. Dimov, B. Todorova, V. Kercheva. Didactic Conception for Using of Physical Models for Biological Objects and Physical Processes. IN: Abstract Book of 11th General Conference “Trends in Physics” of the European Physical Society, London, 1999, pp. 27
 17. Stefanova T.,K. Shtereva, J. Ivanova, S. Djakovska, B. Todorova. A Research of the Properties of Electromagnetic Waves in the Laboratory Works on Physics for Teaching Engineers in Communication Technique. IN: 3-rd General Conference of the Balkan Physical Union, Cluj-Napoca, Romania, 1997, pp. 568
 18. Stefanova T.,K. Shtereva, J. Ivanova, S. Djakovska, B. Todorova. A Research of the Properties of Electromagnetic Waves in the Laboratory Works on the Physics Teaching Engineers in Communication Technique. IN: IN: 3-rd General Conference of the Balkan Physical Union, Romania, 1997, Romania, 1997
 19. Stefanova T.,V. Penceva, M. Kostova, V. Djurov. Abaut Some Didactics Elements Using at PC Programs at Education's. IN: II Congressof Mathematician and Informatician of Macedonia, Ohrid, 2000, pp. 257-260
 20. Stefanova Т., D. Georgieva,. Assessment of the skills and competences during the nurse’s education. IN: 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES, Barcelona – Spain, 2014
 21. Stefanova Т., V. Pencheva , N. Kolev, M. Kostova. Conception for Using Electronic Tables in the Laboratorial Works in Physical Education. IN: 11-th General Conference of the European Physical Sociaty (EPS-11), Institute of Physics, London, 1999, pp. EDU, P4. 15-69
 22. Stefanova Т., V. Pencheva., M. Kostova, V.Jurov. About Some Didactics Elements Using at PC Programs at Education's. IN: ІІ-nd Congress of Mathematician and Informatician of Macedonia, Macedonia, АЛФА'94 Скопие, 2000, pp. 257-260
 23. Stefanova, T. A Conception for Integrated Study of Astronomical and Physical Knowledge in the Secondary Schools in Bulgaria. IN: EPS 12 "Trends in Physics",vol.26G, Budapest, European Physical Society, 2002, pp. 431-432, ISBN 2-914771-07-X.
 24. Stefanova, T. A Conception for Using some Results from Grounnd -Based Telescope Observations in Bulgaria for Astronomical Education. IN: Proceeding of Thirt East -Asian Meeting on Astronomy: Ground- Based Astronomy in Asia, Yapan, National Astronomical Observatory, 1996, pp. 54-56
 25. Stefanova, T. A Conception for Astronomical Education in Bulgarian Schools. IN: 5 th International Conference Teaching Astronomy, Spain, Vila Nova i la Geltru, 1995, ISBN 84-891 90-17-8.
 26. Stefanova, T. M. Kostova,J. Gospodinova,D. Frenkev, V. Pencheva. One Idea for Development of Deductive Thinking in Education on Mathematics dnd Physics.. IN: 11th General Conference of the European Physical Society "Trends in Physics, "London, The Institute of Physics, 1999
 27. Stefanova, T., L. Velikova, B. Todorova, V. Pencheva. Youth Expedition for Observation of the Total Solar Eclipse in Bulgaria on August, 11th, 1999. IN: 12th General Conference of the European Physical Society “EPS-12”,volume 26G, Budapest, European Physical Society, 2002, pp. 285
 28. Stefanova, T.,J.Gelkov, V. Pencheva, O. Andreev. Some Elements of the Education for Children from Primary School about Traffic Safety on Roads. IN: Prevention of traffic accident on Roads 98, Yugoslavia, Novi Sad, 1998, pp. 227-230
 29. Stefanova, T.J., Nikolov, N.S. Didactic Experiments on the Teaching of Astronomy in Secondary School. IN: Theaching Astronomy .IV International Conference, Spain, Unversitat de Barcelona, 1990, pp. 79-81
 30. Stefanova, Т. Т. Bogdanova and D. Kostova. Ascertaining didactical experiment upon the fundamental physical notions from the subject « Human Being and Nature » 5th and 6th. IN: Physika Makedonica 58 /2008/, Македония, 2008, pp. 6, ISBN 1409-7168.
 31. T. Bogdanova, Stefanova, T. About some didactics elements using at PC programs in educasion. IN: Macedonia, Oxrid, Oxrid, 2000
 32. Todorova B., T.Stefanova. Ecological Monitoring of the Coastal Waters of the River Danube in the District of Rousse – Bulgaria. IN: 22nd General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society, Rome, Italy, 2008, pp. 40
 33. Todorova B., T.Stefanova. A Phylosophical System in the Astronomical Picture of the World. IN: Proceedings of the 5th International Conference on Teaching Astronomy, Villa nova i la Geltru, Spain, 1995, pp. 275-278, ISBN 84-89190-17-8.
 34. Todorova B., T.Stefanova. Building up Models in Teaching Biomechanics. IN: 2nd General Conference of the Balkan Physical Union, Ismir, Turkey, 1994
 35. Ангелова -Барболова, Н. Т. Стефанова. Исследование специфики коммуникации "медицинский работник -пациент" в контексте непреривного медицинского образования. В: II International Conference "Science and Education$, Москва, Strategic Studies Institute, 2012
 36. Ангелова-Барболова Н.С., Стефанова Т.Ж. Ключови компетентности и формиране на медицински професионализъм при обучение на студенти по специалност Медицинска сестра. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 46-51, ISBN 1311-3321.
 37. Ангелова-Барболова Н.С., Стефанова Т.Ж., Михайлова Р.Н. Програма за тренинг- обучение в комуникативна компетеност на медицински сестри в общността. В: "Национална конференция за преподаватели и студенти на тема „Здравни грижи - традиции и перспективи", Медицински колеж „Й. Филаретова" – София, София, 2012, стр. 326-329, ISBN 1314-3360.
 38. Богданова Т. Т.Стефанова, А. Хасан. Констатиращ експеримент за установяване равнището на развитие на теоретичните обобщения на основните физични понятия по предмета “Човекът и природата” в 5 и 6 клас. В: Национална конференция по физика, Русе, 2009, стр. 201-204, ISBN 978-954-580-.
 39. Богданова, Т., Т. Стефанова. Констатиращ дидактически експеримент за установяване равнището на усвояване на основните физични понятия по "Човекът и природата", 5 и 6 клас (нежива природа). В: Научни трудове на РУ, том 48, серия 10, Майски научни четения, Русе, издателство на Русенския университет "А. Кънчев", 2009, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 40. Георгиев, Г. Ст., Г. Й. Гачевски, Т. Ж. Стефанова. Относно решаването на екстремални задачи в подготвителния курс. В: Втора научно - методическа конференция, 28 - 29 ноември, Русе, 1985
 41. Георгиева, Л. , Т. Стефанова. Усвояване на новото учебно съдържание по физика и астрономия - 7.клас от ученици билингви от основно училище "Н.Вапцаров", с. Иваново, област Русе. В: Сборник доклади на 37 Национална конференция по въпросите на обучението по физика "Обучението по физика и астрономия в условията на новата образователна структура в средното училище", София, Херон Прес ООД, 2009, стр. 213-217, ISBN 978-954-580-261-4.
 42. Георгиева,Д.,Т.Стефанова. Промяна на нагласите и личната мотивация за преодоляване на бедността. В: Интердисциплинарен подход за проучване и преодоляване на нагласите към бедността,, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2010
 43. Иванова Ж, Т Стефанова, С. Дяковска. Възможности за дидактически преход на учебно съдържание между семинарно упражнение и лабораторно упражение. В: национална конференция по физика, Пловдив, 1997
 44. Костова, Д. Т. Стефанова, Т. Богданова. Констатиращ експеримент за установяване равнището на усвояване на основните физични понятия по предмета “Човекът и природата” в 5 и 6 клас. В: Студентска научна сесия, РУ «А. Кънчев», Русе, издателство на Русенския университет "А. Кънчев", 2008, стр. 53-57, ISBN 1311-3321.
 45. Радева, В., Т. Стефанова. Онтодидактически подход за разработване съдържанието на интегративен конструкт. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 6.3, Русе, ИЦ при РУ, 2013, ISBN 1311-3321.
 46. Радева, В., Т. Стефанова. Някои проекции на личностно-развиващия подход от общите нормативни актове в специалната предучилищна документация. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 51, серия 6.3, Русе, ИЦ при РУ, 2012, ISBN 1311-3321.
 47. Роева, Д., Т.Стефанова , Св. Стоянов. Архитектура на интерактивен дистанционен комплекс по природни науки. В: Научни трудове на Русенски университет, том 39, Русе, Русенски университет, 2002, стр. 165-169, ISBN 1311-3321.
 48. Сербезова И, Т Стефанова. Интерактивна технологично - базирана система за обучение по здравни грижи. В: Сборник научни трудове от Втора Международна Юбилейна научна конференция, Шумен, Добри Войников Шумен, 2011, стр. 145-151, ISBN 978-954-8557-09-2.
 49. Стефанова Т., Б. Тодорова. Система от критерии и показатели за изграждане на учебен курс по физика за технически ВУЗ. В: Сборник “Научна конференция, направление природоматематически и хуманитарни науки”, Габрово, 1991, стр. 133 - 137
 50. Стефанова Т Г Баева В Йорданова. Опит за провеждане на екологична природонаучна експедиция Резерват Сребърна. В: Доклади и съобщения на Майски научни четения, Силистра, РИТТ, 2000, ISBN ASBN 954-759-009X.
 51. Стефанова Т, Радкова Н, Панайотов К, Георгиева М. Академични ресурси за разработване на доклади-самооценка за специалност от регулирани професии „медицинска сестра и акушерка”. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, стр. 113-116, ISBN 1312-6431.
 52. Стефанова Т. Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Планиране на психо-социални интервенции за възрастни с тежки психически разстройства в Защитено жилище /Дидактически и медико-социални аспекти/. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 139-143, ISBN 1311-3321.
 53. Стефанова Т., Б. Тодорова. Курсът по Физика и астрономия в подготовката на началните учители – средство за формиране на интерес към физиката. В: сборник доклади от ХХІІ Национална конференция по въпросите на обучението по физика: “Да възвърнем интереса към физиката”, Стара Загора, 1994, стр. 119 - 125
 54. Стефанова Т., Б. Тодорова. Използване на знанията от термодинамиката при обучението по ДВГ в средно техническо училище. В: Сборник “Научна конференция на ТУ”, Габрово, 1992
 55. Стефанова Т., Б. Тодорова. Един подход за конструиране на учебното съдържание за професионално ориентиран курс по физика в технически университет. В: Сборник “Научна сесия Сливен`91”, т.II, Сливен, 1991, стр. 28-33
 56. Стефанова Т., Б. Тодорова. Една онтодидактическа концепция за разработване на учебна програма по физика за чуждестранни студенти от подготвителния курс. В: Сборник “Научна конференция, направление природоматематически и хуманитарни науки", Габрово, 1991, стр. 138 - 142
 57. Стефанова Т., Б. Тодорова, В. Пенчева. Проектни дейности, като форма в екологичното образование по физика в основното, средното и висшето училище. В: Сборник доклади от ХХХ Научна конференция на Съюза на физиците в България, Пловдив, 2002, стр. 150-153
 58. Стефанова Т., Б.Тодорова. Система от проблемни задачи по физика за самостоятелна работа за технически университет. В: Сборник от ХVIII методическа конференция на ПУ “П.Хилендарски”, Пловдив, 1990, стр. 10-12
 59. Стефанова Т., Б.Тодорова. Модел на класическата електродинамика като теоретично обобщение. В: Сборник доклади “Юбилейна научна сесия 45 години ВНВВУ”, т.IV, Долна Митрополия, 1990, стр. 154 - 161
 60. Стефанова Т., Б.Тодорова, Вс.Петков. Диференцирано прилагане на подхода на теоретичното обобщение при структуриране на учебното съдържание по физика за подготвителния курс на чуждестранни студенти - инженерни и медицински специалности. В: Депозиран в ЦИНТИ - ЦНТБ под N НД 1754/90, София, 1990, стр. 8
 61. Стефанова Т., Б.Тодорова, Вс.Петков. Диференцирано прилагане на подхода на теоретичното обобщение при подбора на учебното съдържание по физика за подготвителния курс на чуждестранни студенти - инженерни и медицински специалности. В: Депозиран в ЦИНТИ - ЦНТБ под N НД 1755/90, София, 1990, стр. 7
 62. Стефанова Т., Б.Тодорова, М.Нинова. Экологические проекты - средство экологического восспитания. В: Матерiали Мiжнародноi науково-практичноi конференцii “Днi науки`2005”, том 49 “Екологiя”, Днiпропетровськ, 2005, стр. 19-22, ISBN 966-7191-86-9.
 63. Стефанова Т., В. Пенчева, А. Михова, М. Якимова. Проблемите на космическия мониторинг чрез компютърна обучаваща програма. В: Научна конференция ВМЕИ, Габрово, 1992
 64. Стефанова Т., В. Пенчева, Б. Тодорова. Концепция за разкриване на специалност „Инженер – педагог“ в Технически висши учебни заведения. В: Сборник “Научна сесия на ВВМУ”, том 4, Варна, 1994, стр. 75 - 80
 65. Стефанова Т., Д. Георгиева, Р. Иванова. Концепция за организация на Преддипломния стаж за регулирана професия “Медицинска сестра”. В: Юбилейна научна конференция: „Обществено здравеопазване – традиции и перспективи“, МУ- Варна,, МУ- Варна, 2014
 66. Стефанова Т., Ж. Иванова, Св. Дяковска. Дивергентен практикум по физика за теми с екологично съдържание. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия5.2 Педагогика и психология, том 47, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев, 2008, стр. 135-138, ISBN 1311-3321.
 67. Стефанова Т., М.Велева, Б.Тодорова. Конструиране съдържанието на лекционен курс по физика за медицински групи в подготвителния курс за чуждестранни студенти. В: Юбилейна научна сесия на ВМИ - Пловдив, Пловдив, 1990
 68. Стефанова Т., Н. Ангелова-Барболова, Д. Георгиева. Комплексен подход за адаптиране на студенти-първокурсници към учебния процес по регулирани професии. В: Научни трудове на Русенски университет, том 50, серия 8.1, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 64-67, ISBN 1311-3321.
 69. Стефанова Т., П.Баракова, С. Миндова, Ив. Раева. Стратегия за развитие на специалността "Кинезитерапия" в Русенски университет. В: В: Научни трудове по фонд "Научни изследвания" - Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията, Печатна база при Русенски университет, 2009, стр. 26 - 33
 70. Стефанова Т., Св. Дяковска, Ж. Иванова. Някои иновации при усвояване на физични знания по предмета “Човекът и природата” за 5. клас. В: 37-ма Национална конференция по физика, София, Херос Прес ООД, 2009, стр. 154-157, ISBN ISBN 978-954-580-.
 71. Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Синергетичен подход в естествено научните и хуманитарни науки. В: Годишна конференция на Русенски Университет 25-26 октомври 2013, Русе, 2013
 72. Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Обучение чрез проблемно базирани модули по учебни дисциплини от природонаучния и медико-социалния цикъл. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 134-139, ISBN 1311-3321.
 73. Стефанова, Т, Т. Богданова. констатиращ дидактически експеримент за установяване равнището на усвояване на основни физични понятия по предмета "Човекът и природата" в 5 и 6 клас /нежива природа/. В: Научни трудове на Русенски университет 2009, том 48, серия 10, Русе, 2009, стр. 108-109
 74. Стефанова, Т. Научната методология от древността към съвремието - път към единна иновационна култура. В: Научни трудове на РУ -2014,том 53, серия 8.3, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 17-20
 75. Стефанова, Т. Единный дидактический подход для формирования Естествено научной картины мира. В: Образование в созданию современной действительности. Возможности и ограничения., Полша, Седльце, Седлецкое Научное общество, 2013, ISBN 978-83-936635-0-7.
 76. Стефанова, Т. Методическа система от познавателни задачи за преподаване на "Електричен ток в метали, полупроводници, електролити и газове.. В: Сборник, Шумен, ВНВУ, 1982, стр. 45-55
 77. Стефанова, Т. ,И. желязкова, М. Велева. Един проект за обучение по втора специалност "Инженерна педагогика" в Технически университет. В: Научна сесия Сливен 91, том II, Сливен, 1991, стр. 75-79
 78. Стефанова, Т. Д. Миткова. Концепци зя рзраотване на учебно помагало "Природата в опити". В: Майски Научни четения, Силистра, 2005
 79. Стефанова, Т. Св. Дяковска. Комплекс научни дисциплини от естествено научния цикъл за студентите от специалността "Начална педагогика" и мястото на курса "Физика и астрономия в него". В: 23 Национална конференция на въпроси на обучението по физика, Стара Загора, 1995
 80. Стефанова, Т. Т. Богданова. Презентация на нова специалност за Русенски университет, Филиал-Силистра, „Педагогика на обучението по физика и информатика”. В: Научни трудове на РУ, том 40, серия 5, Майски научни четения, РУ "А. Кънчев", 2003, стр. 160-164
 81. Стефанова, Т. Т. Богданова, Св. Дяковска. Система от физични експерименти в помагалото „Природата в опити”. В: сборник доклади, ХХХV Национална конференция по въпросите на обучението по физика, Експериментът в обучението по физика, Плевен, 2007, стр. 251-254
 82. Стефанова, Т., В. Пенчева, Г. Баева, В. Йорданова, Д. Димитрова, Т.Бухчева, Е.Мехмед, Н.Мехмед. Българо-румънски младежки корпус "Заедно да защитим реката си". В: Сборник доклади на Десети Юбилеен международен симпозиум, Бургас, 2001
 83. Стефанова, Т., Д. Иринчева. Астрономическата картина на света в системата на учебното съдържание по астрономияв средното училище. В: V международен импозиум "философия, физика, Космос", Кърджали, 1989, стр. 230-233
 84. Стефанова, Т., Н. Господинова. Системата физико-химични знания в курса по Природознание като начален етап в единния дидактически процес на двете науки. В: Сб. тр. Научна сесия '94, ВВМУ Варна, Варна, 1994
 85. Стефанова, Т., П. Баракова., Ст. Миндова. Стратегия за развитието на специалност „Кинезитерапия”. В: Научни трудове, 2009, Русе, 2009, стр. 26-34
 86. Стефанова, Т., Т. Богданова, И. Ахмет. Концепция за разработване на система от физични експерименти за изучаване знанията по термодинамика и молекулна физика в СОУ. В: Майски научни четения, доклади и съобщения, Силистра, 1998, стр. 227-234
 87. Стефанова,Т. , Р. Вадачкория. Учебна програма по "Основи на природните науки" за подготовка на студенти от педагогическите специалности. В: В : Сборник доклади от 37 Национална конференция по въпросите на обучение по физика "Обучението по физика и астрономия в условията на новата образователна структура в средното училище", София, Херон Прес, ООД, 2009, стр. 132-136, ISBN 978-954-580-261-4.
 88. Стефанова,Т., Д. Роева. Идея за дистанционен курс "Човекът и природата" за началното училище. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2001, стр. 191-196, ISBN 1311-3321.
 89. Стефанова,Т., Т.Богданова. Интерактивните техники за систематизиране на знанията от „Човекът и природата”- 5 и 6 клас по цикъла на теоретичното обобщение. В: Годишник на ШУ, Т. ХVІІІ В 5, Природни науки ,Методика, Шумен, Университетско издателство, ШУ, 2008, стр. 52-64
 90. Стефанова,Т.,Т. Богданова, Б. Тодорова. Концепция за изграждане на система училищен физичен експеримент по класическа електродинамика в СОУ. В: Научни трудове на РУ, том 37, серия 3 "Електротехника, електроника, автоматика. Физика", Русе, 1999, стр. 441-444, ISBN 1311-3321.
 91. Стоянов, Св. , Т. Стефанова, Д. Роева. Модел на среда за дисдтанционно обучение в РУ с интеграция на мобилни устройства. В: Годишник на БСУ, том 7, Бургас, Ирита ЕООД, 2002, стр. 299-302, ISBN 1311-221 Х.
 92. Т. Стефанова, А.Колев, Св. Дяковска. изследване на взаимовръзките в системата физика- технически науки- техника. В: Научна конференция-ТУ "В. Априлов"- Габрово, Габрово, 1991
 93. Т.Стефанова, Д. Роева, С. Стоянов, С. Дяковска. Принципи и параметри на разработени дистанционни курсове по физика. В: Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", Пловдив, Scientific works, vol.34, book4-2001- physics, 2001, стр. 263-268
 94. Т.Стефанова, С.Дяковска,. Концепция за изграждане на система физичен експеримент в подготовката на учители по специалността НУП. В: 27 Национална конференция по въпросите на обучението по физика- 1999Г. Казанлък, Казанлък, 1999
 95. Тодорова Б., Т. Стефанова, Ж. Иванова, Св. Дяковска. Ролята на мисленето за развиване на общи компетенции у студентите чрез активни форми по биофизика. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия 8.1 "Здравна промоция и превенция", том 48, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев, 2009, стр. 142-146, ISBN 1311-3321.
 96. Тодорова Б., Т. Стефанова, Ж. Иванова, Св. Дяковска. Развиване на общи компетенции чрез интердисциплинарни връзки физика – биомеханика. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия 8.1 "Здравна промоция и превенция", том 48, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев", 2009, стр. 147-149, ISBN 1311-3321.
 97. Тодорова Б., Т. Стефанова, М. Нинова. Екологичен мониторинг на крайбрежните води на р.Дунав в Русенска област. В: Научни трудове на РУ, том 39, серия 4.3 “Химични технологии и биотехнологии. Екологични проблеми”, Русе, 2002, стр. 177 – 182, ISBN 1311-3321.
 98. Тодорова Б., Т. Стефанова, М. Стоилова. Технология за конструиране на дидактически тестове по електротехника. В: ІV национална конференция на младите научни работници, Стара Загора, Депозиран в ЦИНТИ - ЦНТБ под N НД 6694/93, 1993, стр. 8
 99. Тодорова Б., Т.Стефанова. Онтодидактически аспект на междупредметността в преподаването на електронната теория на проводимостта в курса по физика във ВУЗ и елементи от металознанието. В: Сборник от Юбилейна научна конференция на ВВМУ, т. 1, Варна, 1991, стр. 44-47
 100. Тодорова Б., Т.Стефанова. Междупредметност между физика и общотехнически дисциплини в условията на теоретичното обобщение. В: Сборник от Юбилейна научна конференция на ВВМУ "110 години морско образование в България", т. 1, Варна, 1991, стр. 41-44
 101. Тодорова, Б., Т. Стефанова. Проблемност в обучението по биомеханика. В: Научни трудове на РУ и СУ, том 47, серия 5.4 “Здравна промоция и превенция. Физическо възпитание и спорт”, Русе, 2008, стр. 79-84, ISBN 1311-3321.
 102. Тодорова, Б., Т. Стефанова. Творчески процедури в обучението по природни науки (биомеханика). В: Научни трудове на РУ и СУ, том 47, серия 5.4 “Здравна промоция и превенция. Физическо възпитание и спорт”, Русе, 2008, стр. 84-88, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Николов, Н., В. Голев, Т. Стефанова, Е. Илиева. Астрономия за XI клас. София, Просвета, 1991, стр. 160, ISBN 954-01-0058-5.
 2. Стефанова, Т. Методика на обучението по природни и компютърни науки/ избрани теми/. Русе, Хелт Консулт Русе, 2014, стр. 84, ISBN 978-954-92702-9-7.
 3. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, В. Ананиев. ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА /учебник за трети клас/. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2004, стр. 72, ISBN 954-91325-6-0.
 4. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, С. Димитрова, Ж. Марина, Г. Ананиева. Човекът и природата 3 клас. Варна, "Бит и техника" ООД, 2018, стр. 68, ISBN 978-619-7457-31-5.
 5. Стефанова, Т., Ю. Дончева, Г. Ананиева, С. Димитрова. Учебник по околен свят за първи клас. Варна, "Бит и техника", 2016, стр. 64, ISBN 978-954-9412-51-2.
 6. Стефанова, Т.,С. Димитрова, Ж. Марина, Г. Ананиева. Околен свят 2. клас. Варна, Бит и техника, 2017, стр. 67, ISBN 978-954-9412-76-5.
 7. Стефанова,Т., М. Нинова, С. Димитрова, Ж. Марина Г. Ананиева. Човекът и природата. 4 клас. Варна, Бит и техника, 2019, стр. 127, ISBN 978-619-7523-38-6.
учебни пособия
 1. Ангелова-Барболова Н.С., Стефанова Т.Ж. Обучение в здравословен начин на живот при лица с психични заболявания (учебно пособие за професионалисти, за потребители на психично-здравна помощ и за членове на семействата им). Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2013, ISBN 978-954-92702-6-6.
 2. Богданова Т., Т. Стефанова. Сборник с тестове по «Човекът и природата» 5 и 6 клас,учебно помагало. Русе, Издателски център на РУ, 2010, стр. 77, ISBN 53 от изд. план.
 3. Дончева Ю., Г. Ананиева, С. Димитрова, Т. Стефанова. Учебно помагало по Околен свят за първи клас. Варна, "Бит и техника", 2016, стр. 64, ISBN 978-954-9412-52-9.
 4. Иванова, Ж., Г. Крумова, Т. Кехайов, Т. Стефанова. Ръководство за лабораторни упражнения по физика за чуждестранни студенти. Русе, Русенски университет, 1989, ISBN 1311-3321.
 5. Стефанова Т., Г. Ананиева, С. Димитрова, Ю. Дончева. Книга за учителя по Околен свят за първи клас. Варна, "Бит и техника", 2016, стр. 64, ISBN 978-954-9412-64-2.
 6. Стефанова, Т. Човекът и природата 5. клас / нежива природа/. Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2014, стр. 55, ISBN 978-954-92702.
 7. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова. Тетрадка за трети клас ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2004, стр. 32, ISBN 954-91325-7-9.
 8. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова. Книга за учителя ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за трети клас. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2004, стр. 76, ISBN 954-91325-8-7.
 9. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, С. Димитрова. Книга за учителя ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за трети клас. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2018, стр. 56, ISBN 978-619-7457-34-6.
 10. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, С. Димитрова, Ж. Марина, Г. Ананиева. Учебна тетрадка ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за трети клас. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2018, стр. 36, ISBN 978-619-7457-30-8.
 11. Стефанова, Т., М. Нинова, С. Димитрова. Книга за учителя Човекът и природата 4. клас. Варна, Бит и техника, 2019, стр. 88, ISBN 978-7523-25-6.
 12. Стефанова, Т., С. Димитрова. Книга за учителя. Околен свят 2 . клас. Варна, Бит и техника, 2017, стр. 67, ISBN 978-954-9412-81-9.
 13. Стефанова, Т., С. Димитрова, Ж. Марина, Г. Ананиева. Околен свят. Учебна тетрадка за 2. клас. Варна, Бит и техника, 2017, стр. 45, ISBN 978-954-9412-71-0.
 14. Стефанова,Т. Т. Богданова, Д. Миткова. „Природата в опити”, учебно помагало за ЗИП и СИП в 5 клас по „Човекът и природата”. Силистра, РИТТ, 2006, стр. 51, ISBN 954-759-134-7.
 15. Стефанова,Т., М.Нинова, С. Димитрова, Ж. Марина, Г. Ананиева. Човекът и природата 4. клас. Учебна тетрадка. Варна, Бит и техника, 2019, стр. 68, ISBN 978-619-7523-36-2.
други трудове
 1. Стефанова Т., Б. Тодорова, В. Пенчева. Проектни дейности, като форма в екологичното образование по физика в основното, средното и висшето училище, Сборник доклади от ХХХ Научна конференция на Съюза на физиците в България, Пловдив, 2002, стр. 150-153
 2. Стефанова, Т. интерактивни техники, прилагани в екологичното образование на децата, първа научно практическа кщонференция на педагозите в ЦДГ Русе, "Иновации в детската градина", 2009, стр. 7
 3. Стефанова, Т. Екологията-начин на мислене и действие, пленарен доклад на Научна сесия в с. Караманово "Екологията-начин на мислене и действие ", 2002, стр. 8
 4. Т. Стефанова. 2015 - Световна година на светлината и светлинните технологии, пленарен доклад на Научна сесия на филиал Силистра на Русенски университет, 2015, стр. 20