Списък на публикациите

статии

  1. Деян Стайков. Учителят и децата в риск - промени и проблеми след приемането на Закона за предучилищно и училищно образование.// Педагогически новости, 2017, брой 1, ISSN 1314-7714.
доклади
  1. Deyan Staykov. Strategies to control and address aggression in school. IN: MIRCEA CEL BATRAN’ NAVAL ACADEMY, The 4th International Scientific Conference, SEA-CONF, Constanta, Romania, Constanta, Romania, 2018, pp. 15 - 22, ISBN 2392-8956.
  2. Деян Стайков. Наркотичните зависимости - фактор за девиантното поведение при децата и юношите. В: Студентска научна сесия СНС’18, Русе, 2018
  3. Деян Стайков. Училищните комисии за противообществени прояви - форма за борба с агресията. В: 56 - та годишна конференция на Русенския университет, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2017, ISBN 1311-3321.
  4. Стайков Д. В. Василева. Насилието в училище - мерки за противодействие. В: Ролята на криминологията и сродните и науки в противодействието на престъпността, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2018, стр. 323-330, ISBN 978-619-207-150-9.