Списък на публикациите

монографии

 1. Тонев Д.Х. Приложение и метрологично осигуряване при възстановяване на повърхнини. гр. Русе, Регионална библиотека "Любен Каравелов", 2020, ISBN 978-619-7404-11-1.
статии
 1. Gueorguiev, Tz. K., Tonev, D.H, Sotirov, B.S. SIPOC Diagrams- a Solution for Leaner Management Systems.// Материалы X международной научно-практической конференции, 2013, No 10, pp. 36-42, ISSN 978-5-91891-349-9.
 2. Gueorguiev, Tz.K., Parvanov, S.D., Sotirov, B.D., Tonev, D.H. Quality costs associated with production of spheroidal graphite iron.// Науково-виробничий журнал Метрологiя та прилади, 2014, No 1, pp. 10-12, ISSN 2307-2180.
 3. M. P. Nikolova, E.Yankov, D. Nikolov, D. Tonev, V. Zaharieva, M. Ormanova, S. Valkov, T. Hikov, P. Petrov. Influence of the Chemical Composition, Structure and Heat Treatment on the Topography and Mechanical Properties of Ti5Al4V and Ti6Al4V after Electron Beam Surface Treatment.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, No 416, pp. 012031 (SJR rank: 0.2 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700200831&tip=sid&clean=0)
 4. NIKOLOVA Maria P., YANKOV Emil, PETROV Petar, VALKOV Stefan, ORMANOVA Maria, ZAHARIEVA Vanya, TONEV Danko, ANDREEVA Andreana. Electron beam surface modification of Ti5Al4V alloy for biomedical applications.// METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 2017, No 2017, pp. 1555-1559, ISSN 978-808729479-6. (SJR rank: 0.13 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100817401&tip=sid&clean=0)
 5. Parvanov, S. D., Sotirov B. D., Tonev, D. H. Application of the ogranoleptic measuring methods in the manufactoring.// Науково-виробничий журнал "Метрологiя та прилади", 2014, No 1, pp. 13-18, ISSN 2307-2180.
 6. SOTIROV, B., Tonev, D.. Мeasurement uncertainty of simple effective diameter using measuring wires.// Трета национална конференция с международно участие металознание, хидро-и аеродинамика, национална сигурност, БАН, 2013, No 1, pp. 74-80, ISSN 1313-8308.
 7. TONEV D., SOTIROV, B. Dimensional reconstruction of rotation surfaces by changing the regular relief by vibratory surface plastic deformation.// Науково-виробничий журнал "Метрологiя та прилади", 2014, No 1, pp. 19-22, ISSN 2307-2180.
 8. Tonev, D.H., Sotirov, B. S., Gueorguiev, Tz. K. Using the Possibilities of the Vibratory Surface Plastic Deformation Process as a Method for Machining Surfaces Which are Suitable for Bearing Fits.// Материалы X международной научно-практической конференции, 2013, No 10, pp. 49-56, ISSN 978-5-91891-349-9.
 9. Tonev, D.H., Sotirov, B. S., Gueorguiev, Tz. K. Determining the Percentage of Nonconforming Parts Using the ‘Taits-Markov’ Method and Measurement Systems Analysis.// Материалы X международной научно-практической конференции, 2013, No 10, pp. 42-48, ISSN 978-5-91891-349-9.
 10. Георгиев С., Д. Тонев. Определяне зоната на напрегнато и деформирано състояние при вбиване на деформираия елемент преди процеса на на вибрационното повърхностно пластично деформиране.// Научни трудове, Русе,серия 2, 2004, брой 41, стр. 113-116, ISSN 1311-3321.
 11. Георгиев С., Д. Тонев. Възможности на вибрационното повърхностно пластично деформиране за увеличаване размерите на повърхнините.// Научни трудове, Русе, серия 4, 2001, брой 38, стр. 39-43, ISSN 1311-3321.
 12. Георгиев Ц., Д. Тонев. Възможности за подобряване на качеството, породени от сравнителен анализ между ISO 9001:2000 и „6 сигма”.// Научни трудове, Русе, серия 2, 2004, брой 41, стр. 93-97, ISSN 1311-3321.
 13. Георгиев Ц., Д. Тонев, Г. Георгиев. Анализ на измервателната система (MSA) като елемент от системата за управление на качеството в индустрията.// Сборници с доклади от 2013 г.; Факултет Машинно-технологичен, 2013, брой 2, стр. 73-78, ISSN 2603-4123.
 14. Георгиев Ц.К., С.Д.Първанов, Д.Х.Тонев. Валидиране на органолептични методи.// XXIV Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване”, Сборник доклади, брой 1,, 2014, брой 1, стр. 525-529, ISSN 1313-9126.
 15. Евтимова В., СОТИРОВ, Бр., Тонев, Д. Един подход за управление снабдяването със стоки на търговски обекти.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Machines, Technologies, Material, 2007, брой № 4-5, стр. 43-45, ISSN 1313-0226.
 16. Корийков Ц., Д. Тонев. Определяне на натрупаната грешка Fpr чрез редуциране броя на измерванията.// XXIII Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2013, брой 1, стр. 62-65, ISSN 1313-9126.
 17. Корийков, Ц., Тонев, Д., Сотиров, Б. Оценка на точността на метода за определяне на натрупаната грешка чрез редуциране броя на измерванията.// Научни трудове, Русе, 2013, брой 1, стр. 79-82, ISSN 1311-3321.
 18. Корийков. Ц., Д. Тонев. Определяне на натрупаната грешка на съпката на зъбни колела чрез измерване на радиалното биене и дължината на общата нормала.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Габрово, 2013, брой 3, стр. 273-275, ISSN 1313-230X.
 19. Корийков. Ц., Д. Тонев. Точност на косвен метод за определяне на натрупаната грешка на стъпката на зъбни колела.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Габрово, 2013, брой 3, стр. 276-278, ISSN 1313-230X.
 20. Сакакушев Б., М.Петров, Д. Тонев, Ц. Георгиев. Поляризационно-оптичен метод за измерване на якостните свойства на твърди тела.// Научни трудове, РУ „А. Кънчев”, Международна конференция AMTECH, серия 2, 2005, брой 44, стр. 593-598, ISSN 1311-3321.
 21. СОТИРОВ Б. Д., Иванов, С. Г., Тонев, Д. Хр. Развитие и перспективи на контрола и измерванията на зъбни колела и предавки.// XXIV Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване”, Сборник доклади,, 2014, брой 1, стр. 486-493., ISSN 1313-9126.
 22. Сотиров Б., Б. Сакакушев, Д. Тонев, Ц. Георгиев. За обучението по метрология за инженери.// сп. „Стандартизация, метрология, сертификация”, 2006, брой 12, стр. 25-29, ISSN 1310-0831.
 23. Сотиров Б., Д. Тонев. Изследване и определяне на необходимата дълбочина на контактното петно преди обработване чрез вибрационно повърхностно пластично деформиране.// XV Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2005, брой 15, стр. 212-215, ISSN 1313-9126.
 24. Сотиров Б., М. Петров, Д. Тонев. Измерване на отклонението от кръглост с помощта на биенемер.// XX Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2010, брой 1, стр. 187-192, ISSN 1313-9126.
 25. СОТИРОВ, Б., Тонев, Д., Евтимова, В. Изследване на неопределеността на средния диаметър на външни резби по метода на трите телчета.// XVII Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2007”, Сборник доклади, 2007, брой 1, стр. 243-247, ISSN 1313-9126.
 26. Тонев Д. Определяне процента на несъответствията при статистически контрол на процеси.// Известия на съюза на учените., Серия технически науки, Русе, 2012, 2012, брой 1, стр. 9-13, ISSN 1311-106Х.
 27. Тонев Д. Оценяване избора на измервателно средство чрез критериите за повторяемост и възпроизводимост.// Известия на съюза на учените., Серия технически науки, Русе, 2012, 2012, брой 1, стр. 13-17, ISSN 1311-106Х.
 28. Тонев Д., Б. Сотиров. Анализ на успеваемостта на студентите по дисциплината „Метрология и измервателна техника”.// XXIС Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2012, брой 1, стр. 380-384, ISSN 1313-9126.
 29. Тонев Д., С. Георгиев. Определяне височината на деформационната вълна при вбиване на деформиращ елемент преди процеса на обработване чрез вибрационното повърхностно пластично деформиране.// Научни трудове, РУ „А. Кънчев”, Международна конференция AMTECH, серия 2, 2005, брой 44, стр. 438-442, ISSN 1311-3321.
 30. Тонев, Д. Достоверност на контрола с гранични калибри за гладки цилиндрични изделия.// XXI Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2011, брой 1, стр. 300-305, ISSN 1313-9126.
 31. Тонев, Д. Статистическа оценка на височината на деформационната вълна при процеса на вибрационно повърхностно пластично деформиране.// Научни трудове, Русе, серия 2.1, 2006, брой 45, стр. 110-114, ISSN 1311-3321.
 32. Тонев, Д. Изследване влиянието на елементите на режима на обработване върху височината на деформационната вълна.// Научни трудове ВВМУ „Н. Вапцаров”, Варна, 2006, брой 1, стр. 102-107, ISSN 1310-9278.
 33. Тонев, Д. Определяне обема на изтласкания материал при отчитанегеометричните показатели на грапавините.// Научни трудове, РУ „А. Кънчев”, Международна конференция AMTECH, серия 2, 2005, брой 44, стр. 434-437, ISSN 1311-3321.
 34. ТОНЕВ, Д., СОТИРОВ, Б.. Анализ на качеството на процеса на „измерване” чрез използване на шублер с нониусна скала.// XXIII Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2013, брой 1, стр. 410-415, ISSN 1313-9126.
 35. ТОНЕВ, Д., СОТИРОВ, Б.. Изследване на влиянието на кратността на деформационно въздействие върху окончателния размер на височината на премествания материал при процеса на вибрационно повърхностно пластично деформиране. Изследване на влиянието на кратността на деформационно въздействие върху окончателния размер на височината на преместения материал при процеса на вибрационно повърхностно пластично деформиране.// International scientific conference AMTECH’07, Gabrovo, 23-24 November, 2007, брой 1, стр. I-236- I-241., ISSN 1313-230.
доклади
 1. Ахмедов А., Д. Тонев. Метод за определяне на отклонението от форма без използване на специално оборудване. В: Студентска научна сесия, Русенски университет, 2011
учебни пособия
 1. Борис Сакакушев, Тихомир Тодоров, Данко Тонев, Атанас Атанасов. Измервателни инструменти и преобразуватели. Русенски Университет "Ангел Кънчев", печатна база на Русенски университет, 2012, стр. 120, ISBN 1.
 2. Тошо Станчев, Борис Сакакушев, Данко Тонев. Ръководство за лабораторни упражнения по Електроника и електронни измервания. Русе, ЕТ, 2013, стр. 106, ISBN 987954712514-8.