Списък на публикациите

статии

  1. Behched B., T. Delikostov, Iv. Mitev., E. Enchev. Research the influence of technical condition of the intake air filter on fuel consumption.// INTERNATIONAL VIRTUAL JOURNAL "MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS", 2011, No 5, pp. 22 - 23, ISSN 1313 - 0226.
доклади
  1. Бехчед Б., Т. Деликостов, Ив. Митев, Е. Енчев. Изследване влиянието на топлинните хлабини в клапановия механизъм върху разхода на гориво. В: Научни трудове на Русенски Университет, том 49, серия 1.1, Русе, 2010, стр. 77 – 81
  2. Деликостов Т., И. Митев, Б. Бехчед, Е. Енчев. Изследване влиянието на замърсеността на горивния филтър върху разхода на гориво. В: ЕКОВАРНА’2010, Варна, 2010, стр. 27 – 31