Списък на публикациите

статии

 1. Angelova E. Refining the process of design an electrical resistance heating chamber for vacuum furnace in non-stationary process.// Machines,Techologies,Materials, 2018, No 7, pp. 270-272, ISSN 1313-0226.
доклади
 1. Angelova E., Tr. Trifonov. Constructive and electrotechnical criteria designing electrical resistance heaters for vacuum furnaces. IN: Сборник научни трудове “AMTECH ‘07, Gabrovo, 2007, pp. 159-162
 2. Angelova E., Tr. Trifonov. Geometric Determination of the angle coefficients of mutual irradiation closed heat system. IN: Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Пловдив, Technical UniversityPlovdiv, 2006, pp. 70-75
 3. Angelova E., Tr. Trifonov. Determination of heater effectiveness in designing electrical resistance heaters for vacuum furnaces. IN: Международна научна конференция “AMTECH ’07, Gabrovo, 2006, pp. 165
 4. Trifonov T., E. Angelova. Optimization of Heater construction and power for vacuum resistance furnace. IN: International Conference General Machine Design GMD -09, Ruse, 2009, pp. 197
 5. Ангелова Е., Т.Трифонов. Геометричен подход за определяне ъгловите коефициенти на облъчване във вакуумна пещ. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база РУ "А.Кънчев", 2004
 6. Ангелова Е., Т.Трифонов. Приложение на специализиран програмен модул за ешаване на реални топлинни задачи за вкуумна пещ. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база РУ "А.Кънчев", 2003
 7. Ангелова Евг., Ц. Цонева. Проучване на CAD/CAM системи и използване графичните и възможности в обучението по Техническо чертане. В: Сборник научни доклади АМТЕCH, Русе, Печатна база ВТУ, 1995
 8. Ангелова, Евг. Особености при проектиране на вакуумни електросъпротивителни пещи. В: Сборник научни доклади, Русе, Печатна база РУ, 2001, стр. т. 38, 104-108
 9. Иванов И., Евг. Ангелова. Мястото на машинната графика при решаване на задачи с CAD/CAM системи.. В: Сборник научни доклади, Русе, Печатна база РУ, 1995
 10. Иванов И., П. Мускоров Евг. Ангелова. Теоретично изследване на структурата на и създаване на методика за експлоатация на CAD/CAM системи ANVIL за 32 битови ЕИМ. В: Сборник научни доклади, Русе, Печатна база РУ, 1988
 11. Иванов И., П. Мускоров Евг. Ангелова, С. Минчева. Изследване и анализ на принципите на проектиране с CAD/CAM системи DOGC. В: Сборник научни доклади, Русе, Печатна база РУ, 1988
 12. Михайлова Р., Сл.Русева, Евг. Ангелова, М. Маринов. Опит за приложение на тест "Разрези и сечния в обучението по Техическо чертане". В: Сборник научни доклади, Ямбол, 1995
 13. Русева Сл., М. Михайлова, Евг. Ангеловам М. Маринов. Методика за раззработване на модули обучаващи програми за автоматизиран курс на обучение. В: Сборник научни доклади, Ямбол, 1995
 14. Трифонов, Т., Евг. Ангелова. Избор на числен метод за за решаване на аналитичен модел за нестационарни процеси във вакуумна пещ. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база РУ "А.Кънчев", 2003
 15. Трифонов, Т., Евг. Ангелова. Аналитичен модел на температурно състояние на вакуумна електросъпротивителна пещ при нестационарен топлообмен. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база РУ "А.Кънчев", 2002