Списък на публикациите

доклади

  1. Bratkova S., A. Angelov, K. Nikolova, E. Babanova. REMOVAL OF Cu(II) IONS FROM WATERS USING BIOGENIC HYDROGEN SULPHIDE. IN: XІ -th NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION OF THE OPEN AND UNDERWATER MINING OF MINERALS, Varna, 2011
  2. Бабанова Е. Застрашена ли е екологичната сигурност? Връзка между околната среда и сигурността. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, том 52 серия 1.2, 2013, стр. 260-266, ISBN 1311-3321.
  3. Бабанова Е. Пречистване на води от тежки метали посредством микробно генериран сероводород. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, том 51, серия 1.2, 2012, стр. 226-230, ISBN 1311-3321.