Списък на публикациите

доклади

 1. Bratoeva, E. STUDY OF SOCIAL RELATIONSHIPS AS A COMPONENT OF QUALITY OF LIFE IN CLIENTS WITH ONCOLOGICAL DISEASES OF WORKING AGE. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS,, Bulgaria, 2018, ISBN ISSN 1311-3321.
 2. Bratoeva,E. PSYCHOSOCIAL WORK IN PATIENTS / CLIENTS WITH ONCOLOGICAL DISEASES. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 8.2., UNIVERSITY OF RUSE, 2017, ISBN FRI-2.114-1-SW-07.
 3. Братоева Е. "Проучване на социалните взаимоотношения като компонент от качеството на живот при клиенти с онкологични заболявания в трудоспособна възраст". В: 57-ма годишна научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените -Русе "Нови индустрии, дигитална икономика, общество- проекции на бъдещето", PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, 2018
 4. Братоева Е. "Влияние на онкологичната диагноза върху психичното здраве на болния човек.". В: 56-та годишна конференция на Русенския университет "Индустрия 4.0. Бизнес среда.Качество на живот.", PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 8.2., 2017, ISBN FRI-2.114-1-SW-08.
 5. Братоева Е. Модел на психо-социална грижа при клиенти с онкологични заболявания в Германия в контекста на клиничната социална работа. В: Втора научно-практическа конференция с международно участие "Социална работа, мениджмънт и социално развитие:съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики", Технически университет Варна, 2017, стр. 104-107
 6. Братоева Е. "Ролята на социалната работа за подобряване на качеството на живот". В: Научна конференция "10 години специалност Социални дейности- Медицински колеж Плевен", Медицински колеж Плевен, 2017
 7. Братоева Е. "РОЛЯТА НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ". В: 56-та годишна конференция на Русенския университет "Индустрия 4.0. Бизнес среда.Качество на живот.", PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 8.2., 2017, ISBN FRI-2.114-1-SW-07.
 8. Братоева Е. Психо-социални потребности на пациентите/клиентите с онкологични заболявания и клинична социална работа. В: Втора научно-практическа конференция с международно участие "Социална работа, мениджмънт и социално развитие:съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики", Технически университет Варна, 2017, стр. 99-103
 9. Братоева Е. ДУХОВНОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА. В: XXIХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Съюз на учените - Стара Загора, SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2019
 10. Братоева Е. ИНТЕГРИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА ПРИ ЛИЦА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ПАЛИАТИВНАТА ГРИЖА. В: XXIХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - СТАРА ЗАГОРА, SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2019
 11. Братоева, Е. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ СТЕПЕНТА НА ИЗПИТВАНА БОЛКА И ДИСКОМФОРТ ОТ ЛИЦА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ЗАВИСИМОСТТА ИМ ОТ УПОТРЕБА НА ВЕЩЕСТВА. В: IIIнаучно-практическа конференция с международно участие "Социална работа, мениджмънт и социално развитие: съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики 2019, Технически университет Варна, 2019
 12. Братоева, Е. ВЛИЯНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ ВЪРХУ ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ НА ЗАБОЛЕЛИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВЪЗРАСТОВАТА ГРУПА 35-60 ГОДИНИ.. В: Трета научно-практическа конференция с международно участие "Социална работа, мениджмънт и социално развитие: съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики 2019, Технически университет Варна, 2019