Списък на публикациите

монографии

 1. Иванов, с, А. Велева, Б. Илиева, В. Василева, С. Георгиева, Ю. Дончева, В. Динева, В. Радева, Д. Алипиева, Е. Стоянова, П. Стефанова, Р. Златева, Л. Радославова, П. Чешмеджиева, Д. Стайков, Е. Иванова, Д. Каравасилев, Й. Нечева, М. Трифонова, М. Петрова, П. Памукова, П. Пенчева, Т. Желязкова, Т. Минчева, М. Демкеш, М. Василева, Н. Тодорова, П. Томова, Р. Казаков, Х. Зюхтиева. Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на емоциите и чувствата в образованието и социално-педагогическата сфера. Русе, Медиатех, 2019, стр. 46-50, ISBN 978-619-207-183-7.
 2. Иванова, Е. Формиране на творческия потенциал на детето от ранна детска възраст чрез мултимедия и мултимедийни приложения, В: Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване кре. Русе, ПРИМАКС, 2017, стр. 4-12, ISBN ISBN: 978-619-724.
студии
 1. Дончева, Ю., Д. Неделчева, Л. Радославова, Е. Иванова. Проектно-базираното обучение в контекста на стимулиране познавателната активност на учениците в начална училищна възраст В:Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за. Печатна база на Русенски университет, ПРИМАКС, 2018, стр. 9-30, ISBN 978-619-7242-56-0.
статии
 1. Ekaterina Ivanova, Julia Doncheva, Tsvetelina Georgieva. Teaching roles and competences in the century of high technologies.// New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2018, No 5, pp. 91-99, ISSN 2547-8818.
 2. Ivanova, E., J. Doncheva. The efficiency in training and knowledge development to students by integrating the information and communication technologies in the lesson of ‘Around the world’.// New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2018, No 5, pp. 85-90, ISSN 2547-8818.
доклади
 1. Doncheva J., E. Ivanova. Lesson parameters of ‘Around the world’ with an emphasis on inclusive education. IN: Scientific Bulletin of Naval Academy, Volume XXI 2018 ISSUE no.1 MBNA Publishing House Constanta 2018, Naval Academy 'Mirchea cel Batran', 2018, pp. 15-19, ISBN 1454 - 864X.
 2. Doncheva J., E. Ivanova. CONTEMPORARY CHALLENGES AND EXPECTATIONS OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE REPUBLIC OF BULGARIA. IN: VI International Scientific Conference ‘Contemporary Education – Condition, Challenges and Perspectives’, 'Goce Delchev' University - Shtip, Macedonia, Faculty of educational sciences, 2018, pp. 152-160, ISBN 978-608-244-525-0.
 3. Ivanova Ekaterina, Julia Doncheva. Ethno-cultural and social problems of a students in a multicultural educational environment. IN: Proceedings of The World Conference on Research in Teaching and Education, Barcelona, Spain, Diamond Scientific Publication, 2019, pp. 1-10, ISBN 978-609-485-028-8.
 4. Ivanova Ekaterina, Julia Doncheva. Modeling of educational and creative environment for children with special educational needs. IN: Proceedings of The World Conference on Research in Teaching and Education, Barcelona, Spain, Diamond Scientific Publication, 2019, pp. 1-9, ISBN 978-609-485-028-8.
 5. Ivanova, E. Current priorities of the program content ‘Around the world’, for first and second grade in primary school, with an accent inclusive education. IN: MIRCEA CEL BATRAN’ NAVAL ACADEMY, The 4th International Scientific Conference, SEA-CONF, Constanta, Romania, 2018, pp. 10-14, ISBN 2392-8956.
 6. Иванова, Е. МОДЕЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ОКОЛЕН СВЯТ”. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на НВУ „Васил Левски” 2019, Велико Търново, 2019, стр. 127-136, ISBN ISSN 2367-7481.
 7. Иванова, Е. ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПО ТЕМАТА „КАК ВЪЗПРИЕМАМ СВЕТА?” ОТ УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ОКОЛЕН СВЯТ”. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на НВУ „Васил Левски” 2019, Велико Търново, 2019, стр. 137-145, ISBN ISSN 2367-7481.
 8. Иванова, Е. ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ ЧРЕЗ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО „ОКОЛЕН СВЯТ” ЗА ВТОРИ КЛАС. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на НВУ „Васил Левски” 2019, Велико Търново, 2019, стр. 146-152, ISBN ISSN 2367-7481.
 9. Иванова, Е. FORMATION OF SOCIAL COMPETENCIES THROUGH LEARNING CONTENT “AROUND THE WORLD” FOR FIRST GRADE. IN: PROCEEDINGS Volume 56, book 6.2. Pedagogy and Psychology History, Ethnology and Folklore, 'Angel Kanchev' University of Ruse, Ruse, 2017, pp. 17-22, ISBN 1311-3321..