Списък на публикациите

монографии

 1. Коларов, Е. Гарантиране на обществения ред. Русе, РУ, 2014, стр. 210, ISBN 978-954-712-608-4.
студии
 1. Коларов, Е. Регионът. Правно понятие. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2007, стр. 80, ISBN 978-954-712-376-2.
 2. Коларов, Е. Регионите в България. Правни аспекти. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2005, стр. 136, ISBN 954-712-283-5.
 3. Коларов, Е. Комитет на регионите. Правни аспекти. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2005, стр. 80, ISBN 954-712-277-0.
 4. Попова, Ю., Е. Коларов. Субективна култура. Субективни права. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2006, стр. 117, ISBN 954-712-321-2.
статии
 1. Kolarov, E. Offenses Against Public Order.// Verejna sprava a priestupky, 2016, No 1, pp. 83-86, ISSN 978-80-8155-064-5.
 2. Kolarov, E. Die Region zwischen Union, Staat und Gemeinde.// Mehnert, E. (Hrsg.), Gute Nachbarn – Schlechte Nachbarn? Grenzpfade. Materialien zum 6. Deutsch-Tschechischen Begegnungsseminar, Frankfurt am Main, 2004, 2004, No 1
 3. Коларов, Е. Проблеми на гарантирането на обществения ред в светлината на практиката на Върховния административен съд.// Сборник доклади "100 години Върховен административен съд", 2014, брой 1, ISSN 978-954-073-794-2.
 4. Коларов, Е. Децата и противообществените им прояви.// Социалните права на българските граждани - проблеми и перспективи, 2014, брой 1, стр. 111-132, ISSN 978-619-7092-02-8.
 5. Коларов, Е. Абсолютност и относителност на обществения ред.// Сборник от кръгла маса "Актуални проблеми на развитието на съвременното право", 2013, брой 1, стр. 125-130, ISSN 978-954-712-610-7.
 6. Коларов, Е. Осигуряване на правилно управление в Европейския съюз - парламентарен и обществен контрол.// Европейски измерения на правото. Библиотека "Интердисциплинарни правни изследвания", 2012, брой 1, стр. 295-314, ISSN 978-954-712-556-8.
 7. Коларов, Е. Административноправни въпроси на обществения ред.// Сборник, посветен на 20-годишнината на Юридическия факултет на Русенския университет, 2012, брой 1, стр. 66-70, ISSN 978-954-712-576-6.
 8. Коларов, Е. Правни основи на службата в Европейските общности.// Съвременно право, 2007, брой 5, стр. 34-50, ISSN 08611815.
 9. Коларов, Е. Проблемът "конституция" през призмата на изборите за Народно събрание и избирането на нов Министерски съвет.// Съвременно право, 2005, брой 3, стр. 74-92, ISSN 08611815.
 10. Коларов, Е. Правно положение на регионите в Европейския съюз.// Съвременно право, 2005, брой 2, стр. 55-69, ISSN 08611815.
доклади
 1. Kolarov, E. Historical Approach to Administrative Law. IN: Proceedings University of Ruse, Ruse, 2018
 2. Гачевска В., Е. Коларов. Основни аспекти на работната програма по научно-изследователския проект „Етика и право на Европейския съюз”. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2006, ISBN 1311-3321.
 3. Гачевска В., Е. Коларов. Към въпроса за същността и ролята на етичните кодекси като стандарти за поведение на служителите в публичната администрация. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2006, ISBN 1311-3321.
 4. Коларов, Е. Общи административни актове. В: Сборник "Научни трудове на Русенския университет", Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 95-97, ISBN 1311-3321.
 5. Коларов, Е. Образоването на човека като гаранция за обществения ред. В: Сборник "Научни трудове на Русенския университет", Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 85-89, ISBN 1311-3321.
 6. Коларов, Е. Британски възгледи за обществения ред. В: Сборник Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 105-108, ISBN 1311-3321.
 7. Коларов, Е. Гарантиране на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. В: Сборник Научни трудове на Русенския университет, Русе, РУ, 2012, стр. 83-91, ISBN 1311-3321.
 8. Коларов, Е. Видове източници на правото на Европейския съюз. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 74-79, ISBN 1311-3321.
 9. Коларов, Е. Съображението за обществен ред като възможност за ограничаване действието на правото на Европейския съюз от държава-членка. В: Международна научна конференция, посветена на 20-годишнината на Бургаския свободен университет, Бургас, БСУ, 2011, стр. 82-89, ISBN 978-954-9370-79-9.
 10. Коларов, Е. Политика на Европейския съюз в областта на научните изследвания, технологиите и космическото пространство. В: Международна научна конференция, посветена на 50 години от полета на Юрий Гагарин, Шумен, Изд. "Добри Войников" - Шумен, 2011, стр. 72-78, ISBN 978-954-8557-10-8.
 11. Коларов, Е. Систематизация на източниците на правото на Европейския съюз. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 68-73, ISBN 1311-3321.
 12. Коларов, Е. Ограничаване действието на правото на Европейския съюз от държавите-членки. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2010, стр. 53-60, ISBN 1311-3321.
 13. Коларов, Е. Към понятието за обществен ред. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 20-25, ISBN 1311-3321.
 14. Коларов, Е. Европейскоправни аспекти на борбата с трафика на хора. В: Проект на Каритас-Русе, Русе, ИК, 2009, стр. 38-50
 15. Коларов, Е. Проблеми при прилагането на Шенгенското законодателство в България. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 31-40, ISBN 1311-3321.
 16. Коларов, Е. Общи положения на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в Европейския съюз. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 14-18, ISBN 1311-3321.
 17. Коларов, Е. Към въпроса за източниците на административното право. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 22-30, ISBN 1311-3321.
 18. Коларов, Е. Предпазната клауза в договора за присъединяване към Европейския съюз. В: РУ, Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2005, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Коларов, Е. Европейска сравнителна публична администрация. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 978-954-712-374-8.
 2. Коларов, Е. Европейско право. Обща част. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 978-954-712-373-1.
 3. Коларов, Е. Международни отношения. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 978-954-712-375-5.
 4. Коларов, Е. Европейският съюз. Институции и вземане на решения. Русе, РУ, 2006, ISBN 978-954-712-320-3.
учебни пособия
 1. Коларов, Е. (предговор). Договор за присъединяване на Република България към Европейския съюз. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2005, стр. 96, ISBN 954-712-276-2.
 2. Коларов, Е. (съставител). Договори за Европейския съюз. Актуален текст и изменения с Договора от Лисабон. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2008, стр. 366, ISBN 978-954-712-419-6.
книги
 1. Русев Р., Колев А., Душков Ж., Коларов Е., Павлов Д., Ангелова П., Иванова З., Гергицов Кр., Попов Ив. Антонова В., Стамболиев С. Бележити русенци. Т.1. Русе, Ахат, 2008, pp. 132, ISBN 978-954-9664-11-9.