Списък на публикациите

монографии

 1. Андреева, М. Коцев, Е. Йорданова, Д., Пенчева М. Новите тенденции на трудовия пазар в Европейския съюз и влиянието им върху организациите в България, глава ІV Организационна среда и отношение към труда. Русе, Примакс, 2010, стр. 86-96, ISBN 978-954-8675-04-8.
 2. Андреева, М. Коцев, Е., Йорданова, Д., Пенчева М. Новите тенденции на трудовия пазар в Европейския съюз и влиянието им върху организациите в България, глава ІІ Състояние на програмите и мерките по заетостта в България в контекста на глобална криза. Русе, Примакс, 2010, стр. 46-65, ISBN 978-954-8675-04-8.
 3. Йорданова, Д. Раздел ІІ, т.4 "Нови подходи за въздействие върху пазара на труда в регионите". //В: Петков, А., Андреева, М., Кирова, М. и кол. Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи. Русе, AGroup, 2011, стр. 66- 84, ISBN ISBN 978-954-8039.
 4. Коцев, Е. Интегриране на индивида и групата в организацията. Русе, А Груп, 2008, стр. 124, ISBN 978-954-8039-01-7.
студии
 1. Коцев, Е. Ценностни ориентации за трудова реализация при студентите в условията на глобална икономическа криза. Русе, Примакс, 2010, стр. 65-86, ISBN 978-954-8675-04-8.
 2. Коцев, Е. Влияние на индивидуалните различия в процеса на интегриране на индивида в организацията. Русе, Примакс, 2007, стр. 102-127, ISBN 978-954-9972-77-1.
 3. Коцев, Е., Б. Стойчева. Изследване влиянието на възрастта, пола и работата върху нагласата за иновативност. В: Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи, авт. колектив, AGroup, Русе, 2011, стр. 217-229, ISBN 978-954-8039-06-2.
статии
 1. Kotsev, E. A European Approach to Human Resource Development – the Experience of a Bulgarian Industrial Company.// Review of International Comparative Management, 2005, No 6, pp. 227-232
 2. Коцев, Е. Ефективни техники за интегриране на индивиди и групи в организацията.// Бизнес посоки БСУ, 2008, брой 2
 3. Коцев, Е. Актуални аспекти на интегрирането на хората в организацията.// Известия ИУ Варна, 2008, брой 2, стр. 94-106
 4. Коцев, Е. Европейски императиви към производителите на облекла в България.// Известия на Съюза на учените – Русе сер. “Обществени науки”, 2006, брой 2, стр. 14-18
 5. Коцев, Е. Проект за диверсификация на ЕТ “Анаконда” в сферата на плетачния бизнес.// Бизнес управление, 1998, брой 2, стр. 76-89
доклади
 1. Kotsev E, Y. Dimitrov. How to make a profit in the training and consultancy business – a true story of a Bulgarian organization. IN: Proceedings of international conference “Internationalization of Entrepreneurship Training and Education - IntEnt’99”, Sofia, 1999
 2. Kotsev E. N. PERSPECTIVE OPPORTUNITIES ON LABOR MARKET SUPPLY: A COLLATERAL IMPLICATION OF THE INNOVENTER PROJECT. IN: Proceedings of the University of Ruse, University of Ruse, 2019
 3. Kotsev, E. Small Businesses and External Consultants: Is It Time for New Relations,. IN: International Conference “The European Entrepreneurship in the Globalising Economy – Challenges and Opportunities”, Varna, 2008
 4. Kotsev, E. The Case Method as an Effective Tool for Human Resource Development – International Opportunities. IN: International Conference “Human Resource Management - an Important Factor for European Integration”, Varna, 2000
 5. Kotsev, E. The Rousse Business and Management Centre. IN: Proceedings of the North American Case Research Association Annual Meeting, Santa Rosa, California, 1999
 6. Коцев Е. Н. Нагласата за социално предприемачество - фактор за привличане и задържане на служители. В: Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност, Икономически университет - Варна, "Наука и икономика", 2019, стр. 25-34, ISBN 978-954-21-1005-7.
 7. Коцев, Е. Обучение и развитие на човешките ресурси с помощта на европейски фондове. В: Научна конференция на Бургаски свободен университет, Бургас, 2006
 8. Коцев, Е. Възможности за подобряване на подбора чрез партньорско участие в проекти: на примера на две шивашки организации. В: Сборник с доклади от международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2006
 9. Коцев, Е. Потенциални източници на стрес в съвременната организация. В: Сборник с доклади, Юбилейна научна конференция Русенски университет, том 44, сер. 5.1. Икономика и мениджмънт, Русе, 2005
 10. Коцев, Е. Съвременна концепция за властта като социално-икономическа категория. В: Сборник с доклади "Икономика 2002", Бургас, БАН, 2002
учебници
 1. Коцев Н., Е. Коцев. Управление на човешките ресурси в организацията. Велико Търново, Абагар, 2008, стр. 230, ISBN 978-9-54427-809-0.
 2. Коцев, Е. Организационно поведение. Русе, А Груп, 2008, стр. 325, ISBN 978-954-8039-02-4.
 3. Коцев, Е. Организационно поведение. Русе, Примакс, 2004, стр. 150, ISBN 954-9972-59-3.
 4. Коцев, Н., Е. Коцев, С. Рускова. Теория на управлението. Русе, Авангард принт, 2012, ISBN 978-954-337-168-6.
учебни пособия
 1. Коцев, Е. Мениджмънт. Русе, Примакс, 2005, pp. 159, ISBN 10:954-9972-71-2.
 2. Коцев, Е. Основи на управлението - част 2 - теория, тестове, казуси. Русе, Примакс, 1999, стр. 64, ISBN 954-90139-9-5.
 3. Коцев, Е. Основи на управлението - част 1 - тестове, теория, казуси. Русе, Примакс, 1998, стр. 68, ISBN 954-90139-6-0.