Списък на публикациите

монографии

 1. Куманова Е. Политическите идеи на Джон Лок. Русе, Печатна база на РУ, 2012, ISBN 978-954-8467-80-3.
студии
 1. Куманова Е. Да защитаваме правата на децата сериозно. Русе, Университетски издателски център, 2015, ISBN 978-619-7092-02-8.
статии
 1. Angelova-Barbolova N. E.Kumanova, M.Radeva. Psychiatric Care in Bulgaria - Ethical and Legal Aspects.// Proceedings in Human and Social Sciences at the Common Conference, 2014, No 1, ISSN 978-80-554-0949-8.
 2. Kumanova E. The Principles of Foster Care in Bulgarian Legislation.// CRC Journal, 2016, No 2
 3. Kumanova E. Classic Dimensions of Social Contract.// CRC Journal, 2015, No 1
 4. Kumanova, E. John Locke Political Ideas of Tolerance.// Философськi, методологiчнi, соцологiчнi та психологiчнi проблеми права: матерiали 4- Мiжнл наук.-теор. конф., 2011, No 1, ISSN 978-966-423-196-8.
 5. Kumanova, E., M. Petrov. Children Participation in Legal Procedures.// Proceedings of Proceedings of International scientific conference “Right to a fair trial and the administrative punishment”, 2014, No 1
 6. Mihailov N, D.Antonova, S.Kadirova, A.Manukova, N.Evstatieva, E.Kumanova, K.Martev. Social problems existing in the market of renewable energy sources and opportunities to be resolved along the cross border region Bulgaria-Romania.// The Future of Renewable Energy Sector” RES-2011, 2011, No 1
 7. Куманова Е., Стойчева К. Медиацията – алтернативен способ за защита правата на децата.// Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз, 2005, брой 1
 8. Куманова, Е. Модерен поглед към същността на правото на защита.// Сборник «Европейски измерения на правото», 2012, брой 1
 9. Куманова, Е. Социалната легитимност на политикоправния ред.// Сборник Научни трудове, 2011, брой 1, ISSN 978-954-8557-09-2.
 10. Куманова, Е. Смисълът на мълчанието.// Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения, 2011, брой 1
 11. Куманова, Е. Традиционните основания на дискурса.// Научни трудове на Русенския университет, серия 7., 2011, брой том 50, ISSN 1311-3321.
 12. Куманова, Е. Сущность традиционного права.// Философськi, методологiчнi, соцологiчнi та психологiчнi проблеми права: матерiали 4- Мiжнл наук.-теор. конф., 2011, брой 1, ISSN 978-966-423-196-8.
 13. Куманова, Е. Либералните идеи на Джон Лок.// В: Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения, 2011, брой 1
 14. Куманова, Е. Естествено право и естествено състояние.// Научни трудове на Русенския университет, серия 7, 2011, брой том 50, ISSN 1311-3321.
 15. Куманова, Е. Модели в съдържанието на правните позиции.// Предизвикателства пред висшето образование и научнните изследвания в условията на криза, 2010, брой 1
 16. Куманова, Е. Традиционно vs. модерно право.// Научни трудове на Русенския университет, серия 7, 2010, брой том 49, ISSN 1311-3321.
 17. Куманова, Е. Същност на правния спор.// Научни трудове на Русенския университет, серия 7, 2009, брой том 48, ISSN 1311-3321.
 18. Куманова, Е. Правов ред и пазарен ред.// Научни трудове на Русенския университет, серия 7, 2008, брой том 47, ISSN 1311-3321.
 19. Куманова, Е. Относителна депривация.// Сборник доклади на научната конференция на Русенския университет, 2007, брой 1, ISSN 1311-3321.
 20. Куманова, Е. Класически концепции за съпротивата като социално явление.// Научни трудове, серия 5.3, 2006, брой том 45, ISSN 1311-3321.
 21. Куманова, Е. Субективното право в светлината на модерността.// Актуални проблеми на правото, контрола и екологията, 2006, брой 1
 22. Куманова, Е. Юридически способи за защита на субективните права в гражданското общество.// Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност, 2005, брой 1
 23. Куманова, Е. Етичното неподчинение.// Научни трудове, серия 5.2, 2005, No том 44, ISSN 1311-3321.
 24. Куманова, Е., Б. Рускова. Перспективи на опазването на културното наследство в Област Русе чрез използване на финансирането по Програма за развитие на селските райони.// Сборник Научни трудове, 2011, брой 1, ISSN ISBN 978-954-8557.
доклади
 1. Kumanova E. Health Rights of Children. IN: НК на РУ&СУ, Русе, 2016
 2. Kumanova E. Concept of Right of Information about Environment. IN: Naval Academy, Constanta, Constanta, Romania, 2015
 3. Kumanova E. Legal Issues on Imposing Liability on Children. IN: Conference of Univerdity of Trnava, Slovakia, Trnava, Slovakia, 2015
 4. Kumanova E.,Angelova N. Protection of persons with non- chemical dependences. IN: Международна научна конференция „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето“, Русе, 2018
 5. Kumanova Elitsa, Doroteya Dimova. The contribution of John Locke's philosophical heritage to contemporary political concepts. IN: International Conference on “The philosophy of law, from the Enlightenment epoch till the contemporary period”, Bucurest, Romania, 2018
 6. Kumanova, E. Правни аспекти на управлението на публичните блага в котекста на социалната политика на държавата. В: Международна научна конференция "Съвременни управленски практики VIII", Бургас, 2014
 7. Kumanova, E. Правни аспекти на закрилата на деца с увреждания. В: Сборник доклади "Актуални проблеми на развитието на съвременното право", Русе, 2014, ISBN 978-954-712-610-7.
 8. Kumanova, E. Новото осево време. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 9. Kumanova, E. Правни аспекти на процедурите по Закона за обществените поръчки при трансгранични проекти. В: Международна научна конференция на Бургаски свободен университет, Бургас, 2013
 10. Kumanova, E. Legal Aspects of Law Abuse. IN: Proceedings of Bratislava Law Forum, Bratislava, Slovakia, 2013
 11. Kumanova, E. Подходи на изследване на злоупотребата с право. В: Сборник Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
 12. Marinova, E., Kumanova, E., Yordanova, Z., Dimova, D., Velchev, I. The actual paradigm of freedom of movement in the context ot EU migrants rights. IN: UBT International Conference 2017, Dures, Albania, 2017
 13. Боряна М. Рускова-Салимова, Елица Г. Вълчева-Куманова. Преспективи на опозването на културното наследство в Област Русе чрез използване на финасирането по Програма за развитие на селските райони. В: Втора Международна юбилейна научна конференция "50 години от полета на Юрий Гагарин", Шумен, "Добри Войников " Шумен, 2011, стр. 139-145
 14. КУМАНОВА Е. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВСУ СБОРНИК С ДОКЛАДИ, ВАРНА, 2017
 15. КУМАНОВА Е, Н. БАРБОЛОВА. LEGAL TRENDS IN THE MODEL OF LEGAL JUSTICE. IN: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, РУСЕ, 2017
 16. Куманова Е. Защита на субективните права в българското трудово законодателство. В: Национална научна конференция "Актуални правни предизвикателства в икономиката", Варна, 2018
 17. Куманова Е. Корупцията като правно явление. В: Национална конференция, Русе, 2018
 18. Куманова Е. Полагане на клетва – същност и последици. В: Конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин, Русе, 2017
 19. КУМАНОВА Е. СЪЩНОСТ НА ПРАВОСПОСОБНОСТТА. В: ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", РУСЕ, 2017
 20. Куманова Е. Правен режим на екологичния аспект на устойчивото развитие. В: Международната научна конференция "Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е?", Русе, 2017
 21. Куманова Е. Правен режим на телесните модификации. В: IV национална конференция по биоетика и биопрафд, София, 2016
 22. Куманова Е. Мярата на правните императиви. В: Конференциа, посветена на на проф. Георги Боянов, Русе, 2016
 23. Куманова Е. Ресурсно обезпечаване на закрилата на децата в България. В: Юбилейна конференция на БСУ, Бургас, 2016
 24. Куманова Е. Свобода на придвижване и глобализация - нови измерения. В: Интердисциплинарни изследвания на актуални проблеми в държавното управление, Русе, 2016
 25. Куманова Е. Правен режим на закрилата на деца, жертви на военни конфликти. В: Научна конференция на РУ 2 015, Русе, 2015
 26. Куманова Е. Дете с дете - проблеми на бременността в детска възраст. В: Втора годишна национална конференция по биоетика и биоправо, София, 2014
 27. Куманова Е. Децата като страни в юридическияя дискурс. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 28. Куманова Е. Злоупотреба с право на защита. В: Юбилеен научен сборник "20 години Юридически факултет", Русе, 2013, ISBN 978-954-712-576-6.
 29. Куманова Е. Злоупотреба с права в контекста на юридическия дискурс. В: Трети международен научен конгрес 50 години ТУ Варна, ТУ-Варна, 2012, ISBN 978-954-20-0555-1.
 30. Куманова Е., М.Каблешкова. Виртуални блага в юридическия дискурс. В: Юбилейна научна конференция на УНСС, София, 2014
 31. Куманова Елица. Антидискриминационни аспекти на закрилата на правата на децата. В: Национална научна конференция "Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции", Варна, 2018
 32. Куманова Елица. Истина и правда. В: МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИСТИНИ И ЛЪЖИ ЗА ФАКТИ, НОВИНИ И СЪБИТИЯ“, Русе, 2018
учебни пособия
 1. Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, Примакс, 2012, ISBN 978-954-8675-42-0.
книги
 1. Samoilescu G., B. Ali, F. Nicolae, C. Moroianu, C. Ciobanu, M. Bejan, C. Popa, A. Barbu, L. Cizer, Z. Viorel, Н. Михайлов, К. Андонов, Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, В. Стоянов, К. Мартев, Н. Евстатиева, А. Манукова, Д. Димов, О. Динолов, Е. Куманова, Р. Иванов, С. Кадирова, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 291, ISBN 978-954-8675-52-9.
други трудове
 1. Дачев Л., Е.Куманова, И. Гъчков. Судац, студия, 2007
 2. Куманова Е. Право на съпротива, автореферат, 2009