Списък на публикациите

доклади

 1. E.Marinova, E. Kumanova,Z.Yordanova, D. Dimova,I. Velchev. The Actual Paradigm of Freedom of Movement in the Context of EU Migrants Rights. IN: 6 UBT Annual International Conference on law and political science, Durrës , Albania, UBT - Higher Education Institution, 2018, pp. 30-36, ISBN 978-9951-437-64-6.
 2. Маринова Е. Принципът за справедливост на данъчното облагане. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база на РУ, 2012, ISBN 1311-3321.
 3. Маринова Е. Публичноправните задължения на лицата - основания на онтологично ниво. Публичноправните задължения и човешката коекзистенция. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2011, ISBN 1311-3321.
 4. Маринова Е. Публичноправните задължения на лицата - основания на функционално ниво. Публични задължения и функции на държавата. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 7, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 5. Маринова Е. Историческо развитие на теориите за данъка. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС, Русенски университет, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 6. Маринова Е. Принципът за законоустановеност на данъчните задължения. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС, Русенски университет, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 7. Маринова Е. Публичното право и теорията за юридическия дискурс. В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 7, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 8. Маринова Е. Понятието правно задължение (основни теоретични концепции). В: Сборник научни доклади от Международната конференция на Бургаския свободен университет, Бургас, 2010, ISBN 978-954-9370-72-0.
 9. Маринова Е. Задължения за non facere и правна забрана. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС, Русенски университет, Русе, 2009, ISBN 1311-3321.
 10. Маринова Е. За смисъла на правото, отразен в модела на комуникацията. В: Научни трудове на Русенския университет,том 48, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2009, ISBN 1311-3321.
 11. Маринова Е. Моралните задължения като субективни задължения. Право и морал. В: Сборник доклади на студентска научна сесия- СНС, Русенски университет, Русе, 2009, ISBN 1311-3321.
 12. Маринова Е. Субективни и обективни правни задължения. В: Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2008, ISBN 1311-3321.
 13. Маринова, Е. Съвременни тенденции в данъчното облагане - сътрудничество и прозрачност. В: VI Международна научна конференция, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, Русе, 2019
 14. Маринова, Е. Данъчна политика на Европейския съюз - цели и перспективи. В: 58-ма Научна конференция на РУ„Ангел Кънчев“, Русе, 2019
 15. Маринова, Е. Обмен на данъчна информация и защита на личните данни. В: Международна научна конференция "Предизвикателства пред правото в контекста на дигитализацията", Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2018
 16. Маринова, Е. Международно двойно данъчно облагане и двойно данъчно не-облагане. Мерки за преодоляване. В: 57-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на РУ, Русе, 2018
 17. Маринова, Е. Принципът на истинността в данъчния процес. В: Международна научна конференция, Русе, Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, Т. 2 с ISBN 978-619-7404-04-3, 2018
 18. Маринова, Е. Публичност и корупция. IN: Научно-приложна конференция "Проблеми с корупцията в Република България", Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2018
 19. Маринова, Е. Сътрудничество между държавите членки на ЕС във връзка с данъчния контрол. В: Научна конференция на УНСС "Актуални правни аспекти на регулирането на бизнеса", София, 2017
 20. Маринова, Е. Същност на ревизионния акт и условия за действителност. В: Сборник с доклади от Научна конференция на ЮФ на РУ, посветена на 125-год. от рождението на проф. Л. Владикин, Русе, Медиатех, 2017, ISBN 978-619-207-116-5.
 21. Маринова, Е. Понятието административно сътрудничество в контекста на взаимното сътрудничество между данъчните органи на държавите членки на Европейския съюз. В: Юбилейна конференция на Юридическия факултет при РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2017
 22. Маринова, Е. Правна защита на данъкоплатците в светлината на административното сътрудничество по данъчни въпроси между държавите членки на Европейския съюз. В: 56 та- Научна конференция на РУ, Русе, 2017
 23. Маринова, Е. „Административно сътрудничество по данъчни въпроси в рамките на Европейския съюз“. В: сборник „Правото – традиции и перспективи“, Пловдивски университет, Пловдив, 2017, ISBN 9789542826255.
 24. Маринова, Е. Данъчни правоотношения. В: Научни трудове на Русенския университет' 2016, Русе, Печатна база на РУ, 2016, ISBN 1311-3321.
 25. Маринова, Е. Електронното правителство и електронни данъчно-административни услуги. В: Интердисциплинарни изследвания на актуални проблеми в държавното управление, Русе, 2016
 26. Маринова, Е. Е-данъци в България – състояние и перспективи. В: Юридически сборник на ЦЮН при БСУ, том XXIII, Бургас, 2016, ISBN ISBN 1311-3771.
 27. Маринова, Е. Данъчно облагане и пряка демокрация - примерът на Швейцария. В: Научна конференция в памет на проф. д-р Георги Боянов, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 28. Маринова, Е. История на данъчното облагане. В: Сборник, посветен на 20-годишнината на Юридическия факултет на Русенския университет, Русе, 2012, ISBN 978-954-712-576-6.
 29. Маринова, Е. Многообразие, хармонизиране и координиране на националните данъчни системи в рамките на Европейския съюз. В: Сборник на проект 2011-ЮФ-01 „Интердисциплинарни изследвания на европейските измерения на правото”, Русе, 2012, ISBN 978-954-712-556-8.
 30. Маринова, Е. Конституционни основи на публичноправните задължения на лицата. В: Сборник по проект 2009 - ФЮ - 02 "Изследване на същността на правния спор", Русе, 2010
 31. Маринова,Е. Заобикаляне на данъчния закон. В: Научни четения, посветени на 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2019
 32. Маринова,Е. По някои въпроси, свързани с изпълнението на глобата като публично вземане. В: Научни четения на тема "Санкциите в правото", СУ "Св. Климент Охридски", София, 2019
 33. Маринова,Е. Данъчни задължения на чуждестранните физически лица у нас. В: Научна конференция „Развитие на правото в контекста на хуманитарната криза в Близкия Изток и Украйна”, Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2016, ISBN ISBN 1313-7263.
учебни пособия
 1. Маринова, Е. Финансово право - обща част. Ръководство за студенти. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2018, ISBN 978-619-207-136-3.