Списък на публикациите

доклади

  1. Пиримова, В., Русева, Г. Краткосрочни ефекти от инвестициите в строителство и машини върху БВП в България. В: Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2017, стр. 300-308, ISBN 978-954-21-0951-8.
  2. Русева, Г. Дългосрочни неокласически и ендогенни ефекти от инвестициите върху БВП и растежа в България. В: Научни трудове, Том 56, серия 5.1., Икономика и мениджмънт, Русе, България, Русенски университет, 2017, стр. 80-85, ISBN 1311-3321.
  3. Русева, Г. Краткосрочни кейнсиански ефекти от инвестициите върху БВП на България. В: Научни трудове, Том 56, серия 5.1., Икономика и мениджмънт, Русе, България, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 75-79, ISBN 1311-3321.
  4. Русева, Г. Дългосрочни ефекти от инвестициите в строителство и машини върху БВП в България. В: Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2017, стр. 309-318, ISBN 978-954-21-0951-8.