Списък на публикациите

статии

 1. Bozhkov Sl., Iv. Milenov, O. Slivarov, G. Staneva, P. Bozhkov. RESEARCHING THE WAVEFORMS OF THE AUTOMOBILE ELECTROMAGNETIC ACTUATORS.// AUT, 2016, No Vol 15, No. , pp. 1-7, ISSN ISSN: 1820-6417.
 2. Dechevski N. , I. Cinev, S. Bozhkov, P. Bozhkov, G. Staneva. Testing Equipment CA-1 for Illustrating the Performance of Diesel ICE Automobile with Front Drive Wheels.// Journal of Physics and Technology, 2017, No Volume 1, Nu, pp. pp. 58–62, ISSN 2535-0536.
 3. Evtimov I., R. Ivanov, G. Staneva, G. Kadikyanov. A Study on Electric Bicycle Energy Efficiency.// TRANSPORT PROBLEMS, 2015, No 3, pp. 131-140, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.21 /2015, Scopus)
 4. Evtimov, I., R. Ivanov, G. Kadikyanov, G. Staneva. Energy Consumption and CO2 Emissions for Life Cycle of Electric and Conventional Cars.// MATEC Web of Conferences, 2018, No 234, 02007, pp. 1-5, ISSN ISSN 2261-236x. (SJR rank: 0.151 /2017, Scopus)
 5. Ivanov R., K. Georgiev, G. Kadikyanov, G. Staneva. An Experimental Research on the Wear of Truck Tire.// TRANSPORT PROBLEMS, 2015, No 4, pp. 91-98, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.21 /2015, Scopus)
 6. Ivanov, R., M. Sapundzhiev, G. Kadikyanov, G. Staneva. Energy Characteristics of Citroen Berlingo Converted to Electric Vehicle.// Transport Problems, 2018, No 3, pp. 151-161, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.205 /2017, Scopus)
 7. Ivanov, Y., R. Ivanov, G. Kadikyanov, G. Staneva, I. Danilov. Study the fuel consumption of hybrid car Toyota Yaris.// Transport Problems INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL ISSN 1896 - 0596, 2019, No 1, pp. 155-167, ISSN 2300-861X. (SJR rank: 0.205 /2017, Scopus)
 8. Kadikyanov, G., I. Minkovska, G. Staneva. A Study of the Influence of Some Exploitation Factors on the ATV Stability.// TRANSPORT PROBLEMS, 2017, No 12, Spec. Ed, pp. 147-156, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.205 /2017, Scopus)
 9. Rusev R., R. Ivanov, G. Staneva, G. Kadikyanov. A Study of the Dynamic Parameters Influence over the Behavior of the Two-Section Articulated Vehicle during the Lane Change Maneuver.// TRANSPORT PROBLEMS, 2016, No 1, pp. 29-40, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.284 /2016, Scopus)
 10. Slivarov O., G. Staneva. Studying of vibrations, acting of the drivers of the road-building machinery and automobiles.// "Machines, Technologies,Materials", 2014, No 7, pp. 36-38, ISSN 1313-0226.
 11. Slivarov O.,G. Staneva. Studying of noise, acting the drivers of the road-building machinery and automobiles.// "Machines, Technologies,Materials", 2014, No 8, pp. 14-16, ISSN 1313-0226.
 12. Staneva G., G. Kadikyanov, R. Ivanov, R. Rusev, L. Kunchev. Application of Communication Systems for Investigation of the Vehicle Performance.// INTERNATIONAL Scientific Journal Machines, Technologies, Materials, 2012, No Issue 2, pp. 26-29, ISSN 1313-0226.
 13. Аврамов, Е., Г. Кадикянов, Г. Станева. Силов анализ на мобилна уредба за изследване на пневматично колело.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2012, брой Технически н, стр. 84-88, ISSN 1311 - 106Х.
 14. доц. д-р инж. Станев Л., инж. Станева Г., инж. Комитов Г. Влияние на добавките в маслото върху триботехническите показатели в процеса на сработване.// сп. Механика на машините, 2005, брой кн. 60
 15. инж. Комитов Г., доц. д-р инж. Станев Л., инж. Станева Г. Конструктивно-технологични особености на машините за изпитване на триене и износване при възвратно – постъпателно движение.// сп. Механика на машините, 2003, брой 48
доклади
 1. Bozhkov Sl., I. Milenov, At. Gozmanov, G. Staneva, P. Bozhkov. Researching the signals of the automobile electromagnetic actuators. IN: Facta Universitatis Series, Automatic Control and Robotics (FU Aut Cont Rob), 2015
 2. Kadikyanov, G., G. Staneva. A Study of the Sound Level on Hybrid Vehicle. IN: X INTERNATIONAL CONFERENCE TRANSPORT PROBLEMS 2018, Katowice, 2018, pp. 310-317, ISBN 978-83-945711-6-4.
 3. Staneva G., Kangalov Pl., Stanev L. Researching the influence of conversional phosphate overlays upon the tribotechnical features in turn out process. IN: Balkantrib, Sozopol, 2008
 4. Staneva G., Kangalov Pl., Stanev L. Researching the influence of conversional phosphate overlays upon the working surface quality during the turning out process. IN: Balkantrib, Sozopol, 2008
 5. Staneva G., L. Stanev. Wear resistance of recovered parts with phosphate conversion coating of sliding friction. IN: Ruse 46, РУ "Ангел Кънчев", 2007, pp. 62-66
 6. Божков Сл.,Г. Станева, Г. Тонков. Относно изследване на интензивността на движение на четириклоново кръстовище на територията на гр. Смолян. В: СУБ, Сб. Доклади, Пловдив, 2013, стр. 246-252, ISBN 1311-9419.
 7. Георгиев К., Р. Иванов, Г. Кадикянов, Г. Станева. Аналитично изследване влиянието на налягането на въздуха в гумата върху износването й. В: BULTRANS-2015, ТУ-София, 2015, стр. 113-116, ISBN 1313-955Х.
 8. Гергьовски Ст., Д. Данчев, Й. Петков, Сл. Божков, Г. Станева. Компютърен анализ на автомобилен детайл. В: НТ на Плпвдивски Университет "П. Хилендарски", том 39, кн. 4, гр. Пловдив, 2015, стр. 166-171
 9. доц. д-р инж. Станев Л., инж. Станева Г., н.с.инж. Гавазов Св., н.с. инж. Друмев Ст. Изследване и определяне на надеждността на възстановени глави за бутала от дизелови корабни двигатели в процеса на експлоатация. В: сб. „Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2005
 10. доц. д-р инж.Кангалов Пл., д-р инж. Станева Г. Многофакторно изследване на процеса за получаване на конверсионно фосфатно покритие. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 48, серия 1.1, Русе, 2009
 11. Евтимов, Ив., Р. Иванов, Г. Кадикянов, Г. Станева. Oценяване жизнения цикъл на автомобили, задвижвани от сгъстен въздух и конвенционални автомобили относно консумацията на енергия и CO2 емисиите. В: Научни трудове на РУ’2019, том 58. серия 4, Русе, 2019, стр. 77-84, ISBN 1311-3321.
 12. Иванов Р., К. Георгиев , Г. Кадикянов, Г. Станева. Аналитично изследване влиянието на напречното увличане и степента на блокиране върху износването на гумите. В: BULTRANS-2015, ТУ-София, 2015, стр. 117-120, ISBN 1313-955Х.
 13. Иванов Р., Т. Тотев, Г. Станева. Г. Кадикянов. Една възможност за изследване горивната икономичност на автомобилите в експлоатационни условия. В: Trans&MOTAUTO’12, Варна, 2012, стр. 255-258, ISBN 1310-3946.
 14. Иванов Р., Я. Иванов, Г. Кадикянов, Г. Станева. Изследване на динамичните показатели на хибриден автомобил с радарна система “DRS 1000”. В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс - Русе, 2015, стр. 113-125, ISBN 978-954-8675-38-3.
 15. Иванов Р., Я. Иванов, Т. Тотев, Г. Кадикянов, Г. Станева-Златкова. Изследване на динамичните и спирачните показатели на хибриден автомобил с пътеизмервателно колело “Peiseler”. В: МНК „ЕЛЕКТРОМОБИЛИ”, Русе, 2015
 16. Иванов Р., Я. Иванов, Т. Тотев, Г. Кадикянов, Г. Станева. Изследване на динамичните и спирачните показатели на хибриден автомобил с пътеизмервателно колело “Peiseler“. В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс - Русе, 2015, стр. 105-112, ISBN 978-954-8675-38-3.
 17. инж. Комитов Г., доц. д-р инж. Станев Л., инж. Станева Г. Възможности за оценка на техническото състояние на двигателите по изменението на шума. В: Научни трудове, ТУ – София, филиал Пловдив, т.10 (2), Пловдив, 2003
 18. инж. Комитов Г., доц. д-р инж. Станев Л., инж. Станева Г. Възможности за оценка на техническото състояние на двигателите по изменението на вибрациите. В: сб. „Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2003
 19. инж. Станева Г., доц. д-р инж Станев. Л. Въстановяването на автомобилните гуми – високоефективна дейност и важен момент за чиста околна среда. В: сб. „Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2003
 20. инж. Станева Г., доц. д-р инж. Кангалов Пл., доц. д-р инж. Станев Л. Критерии за контрол и оценка на сработващи конверсионни фосфатни покрития. В: сб. Доклади, Смолян, 2007
 21. инж. Станева Г., доц. д-р инж. Станев Л. Влияние на шума в транспортните машини върху функционалното и физиологичното състояние на човека. В: сб. „Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2003
 22. инж. Станева Г., доц. д-р инж. Кангалов Пл., доц. д-р инж. Станев Л. Износоустойчивост на възстановени детайли с нанесено конверсионно фосфатно покритие при триене на плъзгане. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”,, Русе, 2007
 23. инж. Станева Г., доц. д-р инж. Станев Л. Влияние на вибрациите в транспортните машини върху функционалното и физиологичното състояние на водача. В: сб. Доклади, Смолян, 2004
 24. Кадикянов Г Станева Г Любенов Д Костадинов С. Изследване на спирачното закъснение на автомобил с гуми за зимни или летни условия. В: Бултранс-2015 Сборник доклади, София, 2015
 25. Кадикянов Г., Г. Станева , Ог. Сливаров. Изследване на шума, действащ на операторите на дървообработващи машини. В: Научни трудове на РУ'2015, том 54, серия 4, Русе, 2015, стр. 107-110, ISBN 1311-3321.
 26. Кадикянов Г., Д. Любенов, Г. Станева, С. Костадинов. Изследване на спирачното закъснение на автомобил с гуми за зимни и летни условия. В: BULTRANS-2015, ТУ-София, 2015, стр. 135-138, ISBN 1313-955Х.
 27. Кангалов Пл., Станева Г. Методика за изследване на триботехническите свойства на конверсионно фосфатно покритие. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, т.40, серия 4.1, Русе, 2003
 28. Кангалов Пл., Стоянов В., Станева Г. Методика за изследване процеса за получаване на конверсионно фосфатно покритие. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, т.40, серия 4.1, Русе, 2003
 29. Кичуков А., А. Гозманов, С. Божков, Г. Станева. Компютърно проектиране на автомобилен детайл. В: НТ на Пловдивски Университет, гр. Пловдив, 2015, стр. 160-165
 30. Минковска, И., Г. Кадикянов, Г. Станева. Изследване влиянието на телесния индекс върху координатите на центъра на тежестта на ATV. В: BULTRANS-2016, ТУ-София, 2016, стр. 83-86, ISBN 1313-955Х.
 31. Станев Л., Комитов Г., Станева Г. Методика за ускоряване сработването на триещи двоици. В: сб. Доклади, Смолян, 2005
 32. Станев, Л., Станева Г. Характерни и специфични особеностина на методика за изследване и оценка на влиянието на качеството на възстановената работна повърхност върху дълготрайността на детайлите. В: сб "Транспорт, екология – устойчиво развитие", Варна, 2002
 33. Станева Г. Изследване влиянието на типа на пневматичните гуми върху нивото на шума при движение на лек автомобил. В: BULTRANS - 2015, ТУ - София, 2015, ISBN 1313-955Х.
 34. Станева, Г. Внедряване на технологичен процес за фосфатиране в условията на малки и средни ремонтно-възстановителни предприятия и сервизи. В: сб. „Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2010
 35. Станева, Г. Повишаване трайността на възстановени детайли чрез конверсионни фосфатни покрития. В: сб. Доклади, Смолян, 2009
 36. Станева, Г. Методика за определяне на порестостта на конверсионно фосфатно покритие. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, т.41, серия 1.1, Русе, 2004
 37. Станева, Г., Г. Кадикянов, Ив. Евтимов, Т. Тотев. Изследване на коефициента на сцепление на пневматична гума с експериментално покритие за трекове в промишлеността. В: BULTRANS-2016, ТУ-София, 2016, стр. 114-117, ISBN 1313-955Х.
 38. Станева, Г., Ог. Сливаров, Г. Кадикянов. Изследване на вибрациите, действащи на операторите на дървообработващи машини. В: Научни трудове на РУ'2015, том 54, серия 4, Русе, 2015, стр. 102-106, ISBN 1311-3321.
 39. Стоянов В., К. Димов, П. Месарабова, Д. Бекана, Г. Станева. Устойчиво развитие и предизвикателствата му към промишлеността и земеделието в България. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев"; том 39, серия4.1., Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 212-217
учебници
 1. Иванов Р., Р. Русев, И. Евтимов, Т. Тотев, К. Хаджиев, Г. Кадикянов, Г. Станева. Устройство на автомобилната техника. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2016, стр. 339, ISBN 978-954-712-690-9.
учебни пособия
 1. Евтимов Ив. Кадикянов Г., Станева Г. Ръководство за лабораторни упражнения по Трактори и Автомобили. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, ISBN 978-954-712-777-7.
 2. Евтимов Ив., Кадикянов Г., Станева Г. Ръководство за лабораторни упражнения и курсова работа по Автомобилна техника I. Русе, Академично издателство, 2019, ISBN 978-954-712-779-1.
 3. Евтимов Ив., Станева Г., Кадикянов Г. Ръководство за лабораторни упражнения и курсова работа по Електрокари и мотокари. Русе, Академично издателство, 2019, ISBN 978-954-712-776-0.
 4. Русев Р., Кадикянов Г., Станева Г. Ръководство за лабораторни упражнения по Автомобилна техника 2. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, ISBN 978-954-712-778-4.
 5. Русев, Р., Г. Станева, Г. Кадикянов. Ръководство за практически упражнения и разработване на курсова задача по Надеждност на транспортната техника. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, ISBN 978-619-7242-27-0.
 6. Сливаров О., Николов М., Станева Г. Поддържане и ремонт на транспортна техника. Издателски център при Русенски университет, Медиатех, 2016, стр. 93, ISBN 978-619-207-049-6.
патенти и др.
 1. Иванов, Р., Р. Русев, Е. Аврамов, Г. Кадикянов, Г. Станева. Уредба за изпитване на пневматични гуми, СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ, No 2338 U1,2016.