Списък на публикациите

студии

 1. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev Editor Luminita DRAGASANU – COMOTI Iinstitute, ROMANIA. A PRACTICAL GUIDELINE FOR CONDUCTING A NOISE CASE STUDY. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 28, ISBN 978-954-8675-56-7.
 2. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev Editor Victoria TELEABA – COMOTI Institute, ROMANIA И,. GUIDELINE Air Quality Assessment Based on Road Traffic Pollutants Dispersion Modelling. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 44 стр., ISBN 978-954-8675-55-0.
 3. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev Editor Marian Nitulescu – COMOTI Institute, ROMANIA. GUIDELINE Screw Compressors Testing. Русе,, ПРИМАКС, 2012, pp. 32, ISBN 978-954-8675-55-9.
статии
 1. Beloev H., P. Dimitrov, P. Kangalov, K. Stoyanov, G. Popov, D. Ilieva, P. Máchal. Improvements in a Universal Composting Machine.// Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, No 01, pp. 383-386, ISSN 1211-8516.
 2. Kostov B., G. Popov, K. Klimentov. Effective regulation of the flow rate of parallel working pumps.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, 2013, No 6, pp. 57-59, ISSN 1313-0226.
 3. Kostov, B., G. Popov, Kl. Klimentov. Energy Efficiency Of Pump Systems.// Механизация на земеделието, 2014, No 1, pp. 18-19, ISSN 0861-9638.
 4. Mhana Wesam, Gencho POPOV. Investigation Of The Pressure variation In The Chambers Of External Gear Pumps With Symmetric And Asymmetric Tooth Profiles Used In Electrohydraulic Drive Systems.// ELMA 2019 Proceedings, 2019, No IEEE Catalog, pp. 267-270, ISSN ISBN 978-1-7281-1.
 5. Mhana Wesam, Gencho POPOV. Method For Investigation Of The Pressure variation In The Chambers Of Gear Pumps With Symmetric And Asymmetric Tooth Profiles Used In Electrohydraulic Drive Systems.// ELMA 2019 Proceedings, 2019, No IEEE Catalog, pp. 263-266, ISSN 978-1-7281-1412-5.
 6. Popov G., B. Kostov, M. Hristova, D.Ivanova, A. Krusteva. Optimizing the energy consumption of an industrial watersupply pump system by ensuring an optimal flow rate.// HIDRAULICA, 2014, No 4, pp. 42-50, ISSN 1453 – 7303. (Impact factor: 1.345 /2014, http://hidraulica.fluidas.ro/)
 7. Popov Gencho, Yuliyan Angelov. Kinematic and dynamic irregularities of roller pumps. Part І. Modeling of kinematic and dynamic irregularities.// HIDRAULICA Magazine of Hydraulics, Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics, 2015, No 1, pp. 52-59, ISSN ISSN 1453 – 7303.
 8. Popov Gencho, Yuliyan Angelov. Kinematic and dynamic irregularities of roller pumps. Part ІІ Numerical research, results and analysis.// HIDRAULICA Magazine of Hydraulics, Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics, 2015, No 2, pp. 27-34, ISSN ISSN 1453 – 7303.
 9. Popov, G., A. Krasteva, B. Kostov, D. Ivanova, Kl. Klimentov. Optimization of the energy consumption of a pump system used for industrial water supply.// Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal Of Engineering, 2014, No Tome XII, ISSN 1584-2665.
 10. Popov, Г., Kr. Ormandjiev. Dynamic Processes Modeling In Measuring Of The Peak Pressure Of Hydrosystems Of Tractors Used In Agriculture.// Annals of "Dunarea De Jos" University of Galati, Fascicle V, Technologies in Machine Building, 2013, No Volume 1, pp. 9-14, ISSN 1221- 4566.
 11. Алипиев, О., Г. Попов. Геометрично проектиране на зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване.// Механика на машините, 2013, брой 100, стр. 71-76, ISSN 0861-9727.
 12. Алипиев, О., И Николаев, Г. Попов. Геометрично проектиране на зъбни помпи с двустранно цевно зацепване.// сп. Механика на машините, 2009, брой 80, стр. 86-92, ISSN 0861-9721.
 13. Ахмедов A., Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Николаев Ив., Климентов Кл. Теоретични модели за изследване на ветротурбини с вертикална ос на въртене тип Дариус – Моментни модели.// Механика на машините, 2013, брой 2, стр. 27-32, ISSN 0861-9727.
 14. Бацов, Т., Г. Попов, Юл. А. Ангелов. Модел за изследване на силите, действащи върху ролките на ролкова помпа.// Механика на машините, 2005, брой кн. 55, стр. 120-123, ISSN 0861-9727.
 15. Генчо Попов, Г. Гужгулов, С. Петров. Правилно да подберем и ефективно да използваме центробежните помпи в земеделието.// Механизация на земеделието, 2005, брой LVII, 2-3, стр. 11-14, ISSN 0861-9638.
 16. Генчо Попов, Уйсам Мхана, Огнян Алипиев, Ивайло Николае. Относно определяне работния обем на зъбни помпи с външно зацепване.// Научни известия на НТСМ, 2014, брой 5 (154), стр. 43-46, ISSN 1310-3946.
 17. Гужгулов Г., Г. Попов, Кр. Тужаров. Какво трябва да се знае за многофункционалния клапан на новата помпа на Сандстренд-Зауер.// Механизация на земеделието, 2008, брой бр. 1-2, стр. 6...9
 18. Гужгулов, Г., Ст. Стоянов, Г. Попов. Силов анализ на ротационна аксиално-бутална машина с наклонен цилиндров блок и с хидростатични опори.// Сп. “Механика на машините” 48,Варна, 2003, брой 4, стр. 3-6
 19. Климентов Кл., Г. Попов, Кр. Тужаров. Относно обемните загуби в центробежна помпа.// Механика на машините, 2010, брой 88, стр. 27-30
 20. Климентов Кл., Г. Попов, Кр. Тужаров. Уравнения на характеристиките при центробежни помпи.// Енергетика, 2008, брой 6-7
 21. Климентов Кл., И. Георгиев, П. Русев, Г. Попов, Б. Костов. Моделиране на процесите в работното колело на центробежни помпи при работа с водо-въздушна смес.// Топлотехника, 2010, брой 1, стр. 27-30
 22. Кръстева А., К., Андонов, К., Ениманев, Г., Попов. Изследване влиянието на режима на регулиране при помпените агрегати върху ефективното използване на електрическа енергия.// Селскостопанска техника, 2004, брой 4, стр. 18-22, ISSN ISSN 0037-1718.
 23. Кръстева, А., Д. Иванова, К. Андонов, Г. Попов. Оптимален по разход на електрическа енергия режим на работа във водоснабдителна система.// Енергетика, 2005, брой 6, стр. 44-48
 24. Кръстева, А., К. Андонов, Кр. Ениманев, Г. Попов. Влияние на регулирането на помпените агрегати върху ефективното използване на електрическа енергия.// Селскостопанска техника, 2004, брой 4, стр. 18-21
 25. Мхана Уисам, Г. Попов. Изменение на налягането в затворения обем при зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване.// Механика на машините, 2015, брой 10, стр. 40-44, ISSN 1314-2550.
 26. Мхана, Уисам, Генчо Попов, Огнян Алипиев, Ивайло Николаев. Моментен теоретичен дебит на зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване.// Топлотехника, 2014, брой 7
 27. Николаев, И., Г. Попов, К. Тужаров. Моделиране обемния к.п.д. на пластинкови помпи при работа с нисковискозни течности.// Топлотехника 13, 2018, брой 10, ISSN 1314-2550.
 28. Новаков, Н., Г. Попов. ОПРЕДЕЛЯНЕ КОЕФИЦИЕНТА НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ НА РЕГУЛИРУЕМИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ НА ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ.// Топлотехника 13, 2018, брой 10, ISSN 1314-2550.
 29. Попов Г., Б. Костов, К. Климентов. Изследване на енергийно-ефективните работни полета на помпени агрегати.// Топлотехника, 2013, брой 4, ISSN 1314-2550.
 30. Попов Г., Б. Костов, К. Климентов. Ефективни работни режими при паралелна работа на центробежни помпи.// Топлотехника, 2013, брой 4, ISSN 1314-2550.
 31. Попов Г., Б. Костов, Кл Климентов. Относно характеристиките на български центробежни помпи при подрязване на работното колело.// Топлотехника, 2010, брой 1
 32. Попов Г., Кл. Климентов, Б. Костов. Изследване влиянието на техническото състояние на помпените агрегати върху разхода на енергия в помпените системи.// Топлотехника, 2012, брой 3
 33. Попов Г., Кл. Климентов, Кр. Тужаров, М. Михайлов. Определяне на енерго-ефективните режими при паралелна работа на центробежни помпи.// Енергетика, 2009, брой 6-7
 34. Попов Г.С., П. Русев, Ив. Николаев. Изследване силовото натоварване върху пластините и механичните загуби при еднодействащи пластинкови помпи.// “Механика на машините” 39, Варна, 2002, брой 1, стр. 50-53
 35. Попов, Г. Влияние на плътността на атмосферния въздух върху разхода на енергия на вентилаторните системи.// Топлотехника 6, 2014, брой 1, стр. 72-75, ISSN ISSN 1314-2550.
 36. Попов, Г. Кл. Климентов, Б. Костов, Кр. Пушкашу, Р. Войку. Характеристики на центробежни помпи при транспорт на хидравлични смеси.// Селскостопанска техника, 2011, брой 4
 37. Попов, Г., М. Михайлов, Кр. Тужаров. Изследване ефективността на методите за регулиране дебита на обемните помпи.// Механика на машините 79, 2008, брой 7, стр. 9-12
 38. Попов, Г.С. Изследване на обемните загуби в пластинкови помпи при работа с вода. Част II. Експериментално изследване.// Сп. “Техническа мисъл”, Изд. на БАН, София, 2003, брой 1-2,, стр. 70-77.
 39. Попов, Г.С. Изследване на обемните загуби в пластинкови помпи при работа с вода. Част I. Теоретично изследване..// “Техническа мисъл” , Изд. на БАН, София, 2002, брой 3-4, стр. 63-73
 40. Попов, Генчо. Позициониране на буталото на хидроцилиндър при нарушаване на уплътнителния възел.// Топлотехника 6, 2014, брой 1, стр. 48-51, ISSN 1314-2550.
 41. Попов, Генчо, Уисам Мхана. ВЛИЯНИЕ НА ВИСКОЗИТЕТА ВЪРХУ ЕНЕРГЕТИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗЪБНИ ПОМПИ С НЕСИМЕТРИЧНИ ЗЪБНИ ПРОФИЛИ.// Топлотехника 13, 2018, брой 10, ISSN 1314-2550.
 42. Попов, Генчо, Уисам Мхана. ЕНЕРГЕТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗЪБНИ ПОМПИ СЪС СИМЕТРИЧНИ И НЕСИМЕТРИЧНИ ЕВОЛВЕНТНИ ЗЪБИ.// Топлотехника 14 (под печат), 2018, брой 11, ISSN 1314-2550.
 43. Попов. Г., О. Алипиев. Сравнителни експериментални изследвания на зъбни помпи със симетрично и несиметрично еволвентно зацепване.// Механика на машините, 2012, брой .
 44. Тужаров, К., Г. Попов, К. Климентов, И. Николаев. Влияние на броя на степените на ветроколело на Савониус върху неравномерността на въртящия момент.// Механика на машините, 2009, брой 88, стр. 22-26, ISSN 0861-9727.
 45. Тужаров, К., Г. Попов, К. Климентов, И. Николаев. Влияние на броя и ъгъла на развитие на винтовите лопатки на ветроколело на Дариус върху неравномерността на въртящия момент.// Механика на машините, 2009, брой 88, стр. 31-35, ISSN 0861-9727.
доклади
 1. Ahmedov A., Tujarov K., Popov G. Methodology for Numerical Modeling the Performance of Vertical Axis Wind Turbines. IN: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 1.2, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 2. Bozhinov, A., S. Ibrahim, G. Popov, K. Klimentov. Turbo pump investigation based on ANSYS-CFX. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2019, Ruse, 2019
 3. Dediu,G., V. Vilag, J. Popescu, Kr. Tujarov, Iv. Zheleva, G. Popov. System instrumentation and data acquisition for TurboRiver-RB7. IN: University of Ruse, PROCEEDINGS, Volume 51, book 1.2., Ruse, 2012, pp. 148-152
 4. Krasteva A., D. Ivanova, G. Popov, B. Kostov. Application of a genetic algorithm for analyzing the effective use of electrical energy in working pump systems. IN: ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, Русе, 17-18 май, 2013, pp. 82-87
 5. Krasteva, A., K. Andonov, K. Enimanev. G. Popov. Energy efficiency of pump devices at the standard level. IN: International Scientific Conference EE&AE, Rouse, 3-5 June 2004, Rouse, 2004, pp. 671-675, ISBN ISSN 1311-9974.
 6. Lachezar Apostolov, Gencho Popov, Krasimir Ormandzhiev. Requirements For Dynamic And Static Testing Of Tractor Hydraulic Systems (Изисквания за динамични и статични изпитвания на тракторни хидравлични системи). В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58., Ruse, 2019, стр. 74-80, ISBN ISSN 1311-3321 (p.
 7. Latinovic, T., S. Deaconu, G. Popov, M. Topor. Intelligent Workcell Robot System In Manufacturing With ABB IRB 2000. IN: VIII International Congress „Machinеs, Technolоgies, Materials” September 19 – 21, Varna, 2011, pp. 145
 8. Petrov S.L., P.R. Petrov, G.S. Popov, G. Atanasov. Application of dimensional analysis to studies on volumetric leakages through face seals. IN: CNE 94 ”Towards a sustainable energy in Romany”, section VII, June 13-16 ,, Romania, 1994, pp. 140-145
 9. Popov G., Kl. Klimentov, B. Kostov. Methods to estimate the energy consumption in regulating the flow rate of pump systems. IN: 10th Anniversary international conference an accomplishment in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, DEMI’2011, Banja Luka, 2011
 10. Popov G., Kl. Klimentov, B. Kostov. Investigation of the energy consumption in regulating the flow rate of pump systems. IN: 10th Anniversary international conference an accomplishment in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, DEMI’2011, Banja Luka, 2011
 11. Popov, G. , K. Klimentov, B. Kostov, A. Bozhinov. ANALYTICAL PRESENTATION OF THE DIMENSIONLESS CHARACTERISTICS OF CENTRIFUGAL FANS. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, Ruse, 2018, pp. 84
 12. Popov, G., K. Klimentov, B. Kostov. Investigation of the energy consumption in regulating the flow rate of fan systems. IN: XXIInd National Conference on Thermodynamics with International Participation NACOT, Galati, Romania, 2019
 13. Popov, G., K. Klimentov, B. Kostov, A. Bozhinov. DETERMINATION OF THE MAIN GEOMETRIC SIZES OF A CENTRIFUGAL FAN’S IMPELLER. IN: Топлотехника (под печат), Варна, 2018
 14. Tuzharov, К., G. Popov, K. Klimentov, I. Nikolaev, B. Kostov. CHARACTERISTICS OF A MODELING HYDROCINETIC TURBINE. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Ruse, 2017
 15. Zheleva Iv., G. Popov, P. Rusev, Kr. Tuzharov, Kl. Klimentov, Iv. Nikolaev, V. Teleaba. Stations for monitoring of the air quality in the cross border area Bulgaria - Romania. IN: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, сер. 1.2, Русе 2012, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
 16. Zheleva,Iv., G. Popov, P. Rusev, Kr. Tujarov, Kl. Klimentov, Iv. Nikolaev. Guidelines for case studies developed for project “Support Actions to create New RDI partnerships in trans-border area in order to bring together Business and Research for accessing European Founds - . IN: University of Ruse, PROCEEDINGS. Volume 51, book 1.2., Ruse, 2012, pp. 191-193, ISBN 311-3321..
 17. Zheleva,Iv., G. Popov, P. Rusev, Kr. Tujarov, Kl. Klimentov, Iv. Nikolaev. Ruse University Department “Thermo Technique, Hydraulics and Ecology” Participation in The Cross Border Cooperation Program Romania – Bulgaria 2007 – 2013. IN: University of Ruse, PROCEEDINGS. Volume 51, book 1.2, Ruse, 2012, pp. 186-190, ISBN 1311-3321.
 18. Алипиев, О., Ив. Николаев, Г. Попов. Трироторна хидравлична машина с двустранно цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 47, серия 1.2, 2008, стр. 18-25, ISBN 1311-3321.
 19. Ангелов Ю. Г. Попов. Динамика на ролките на ролкова помпа. Част І Моделиране на силовото натоварване.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 20. Андреев Д. Д., П. Р. Петров, П. В. Копчев, Г. С. Попов. Сравнителни изследвания на пластмасови материали за челни уплътнения.. В: Научни трудове на ВТУ ”А. Кънчев”, том XXXI, серия 9, Русе, 1988, стр. 78-83
 21. Ахмедов А, Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Климентов Кл., Николаев Ив. Вихров и каскаден модели за изследване на ветротурбини с вертикална ос на въртене тип Дариус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, сер. 1.2, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
 22. Ахмедов А., Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Климентов Кл., Николаев Ив. Моделиране на течението в конфузора на аеродинамична тръба. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, сер. 1.2, Русе, 2011, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
 23. В. Яков, Н. Новаков, Г. Попов. Автоматизация при тестовите изпитания на ремонтирани потопени помпени агрегати. В: International Scientific Conference EE&AE 2006,, Rouse, 3-5 June, 2006, стр. 671-675
 24. Гужгулов Г. В., П. Р. Петров, Г.С. Попов. Изследване влиянието на подрязването на работно колело върху работата на едностъпална центробежна помпа с nS=140. В: НТК с междунардно участие “Проблеми в развитието на динамичните помпи”, Видин, 1988
 25. Гужгулов Г., П. Русев, М. Минчев, Г. Попов. Комплекс уредби за изпитване на хидравлични машини и устройства.. В: Сборник доклади на ЮНС “50 години НИМЕСС”, том VII, сер. 1,, София, 1999, стр. 31-36
 26. Желева, Ив., Г. Попов. Модел за обучение и оценяване на студентите по дисциплината „Механика на флуидите” в Русенски университет „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”. В: Втора национална конференция „Качество на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, Русе, 2009
 27. Климентов Кл., Г. Попов, Б. Костов. Моделиране характеристиките на центробежни помпи при работа с водо - въздушна смес. В: Научна конференция РУ&СУ 2011, Русе, 2011
 28. Климентов, К., Г. Попов, Б. Костов. Изследване енергийната ефективност на центробежни помпи при работа с двуфазни водо-въздушни смеси. В: Сборник доклади XVIII научна конференция с международно участие - Том II, Созопол, 2013, стр. 93-100
 29. Климентов, Кл., Г. Попов, Ив. Николаев. Методика и уредба за изпитване на центробежни помпи при работа с водовъздушна смес. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, сер. 4.2,, Русе, 2003, стр. 106-111, ISBN 1311-3321.
 30. Климентов, Кл., Г. Попов, П. Русев. Регулиране дебита на центробежни помпи чрез подаване на въздух в смукателния тръбопровод.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, сер. 4.2,, Русе, 2003, стр. 112-116
 31. Ковачев Н., Г. Попов, К. Климентов. Уредба за кавитационни изпитвания на малкодебитни центробежни помпи”. В: МНК “Унитех’04”, Сборник доклади том. II, 18-19 ноември, Габрово, 2004, стр. 491-494
 32. Николаев И., Г.Попов, К. Тужаров, У. Мхана. Математичен модел за изследване обемните загуби на трироторна зъбна помпа с двустранно цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 280-287, ISBN 1311-3321.
 33. Николаев И., И. Георгиев, Г. Попов, К. Тужаров, Кл. Климентов. Изследване процесите на пълнене с вода на хидрофорен съд в помпена система. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 49, сер. 1.2, Русе, 2010, стр. 34 – 39, ISBN 1311-3321.
 34. Николаев Ив., О. Алипиев, Г. Попов, Кр. Тужаров, Кл. Климентов. Определяне обема на работните камери на трироторна, хидравлична машина с двустранно цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 19-26, ISBN 1311-3321.
 35. Николаев Ив., П. Русев, Г. Попов. Разработване на програма за пресмятане неравномерността на дебита при ролковите помпи. В: Научни известия на НТС по машиностроене, брой 5, година ІV,, София, 1999, стр. 224-228
 36. НИКОЛАЕВ Ивайло, Генчо ПОПОВ, Уисам МХАНА, Kрасимир ТУЖАРОВ, Юлиан АНГЕЛОВ. Автоматизирана уредба за изпитване на зъбни помпи. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 53, сер. 1.2, Русе, 2014, стр. 239-246, ISBN 1311-3321.
 37. Петров С.Л., П. Русев, Г.С.Попов. Относно прилагане методите на подобие при обемните помпи. В: НК на ТУ София ЕМФ’96, том. III, 10-11 октомври, София, 1996
 38. Петров, С., Г. Гужгулов, Г. Попов, П. Русев. Приближено моделиране на течения през хлабини. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 39, сер. 4.2, Русе, 2002, стр. 39-43
 39. Петров, С., Г. Гужгулов, Г. Попов. Относно процеса на самозасмукване при бутални помпи. В: Годишник на ТУ Варна, Варна, 2001, стр. 1757-1762
 40. Попов Г. С., Б. Зв. Костов, Кл. В. Климентов. Оценка разхода на енергия при паралелна работа на центробежни помпи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, сер. 1.2, Русе 2012, Русе, 2012
 41. Попов Г. С., С. Л. Петров, , П. В. Копчев, П. Р. Петров. Сравнителни изследвания на роторни пластинкови помпи за хранително-вкусовата промишленост. В: Научни трудове на ВИХВП, том XLI, св. 4, Пловдив, 1993, стр. 101-107
 42. Попов Г., Б. Костов, Кл. Климентов. Възможности за подобрение ефективността на асинхронните двигатели, използвани в помпените и вентилаторните системи. В: Научна конференция РУ&СУ 2011, Русе, 2011
 43. Попов Г., Б. Костов, Кл. Климентов. Фактори, влияещи върху ефективното използване на енергията при помпени и вентилаторни системи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 49, сер. 1.2, Русе, 2010, стр. 40 – 46
 44. Попов Г., Г. Николов, М. Бояджиев, Кл. Климентов. Изследване на грешките при пресмятане на коефициента на триене в кръгли тръби. В: Годишник на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ София, София, 2010
 45. Попов Г., П. Копчев, Кр. Тужаров, Кр. Николов. Сравнителни изследвания на антифрикционни материали за пластинкови вакуумпомпи и компресори. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, том 47, сер. 1.2, Русе, 2008
 46. Попов Г., П. Русев, К. Климентов, Н. Ковачев. Експериментално изследване на антикавитационните качества на малкодебитни центробежни помпи. В: Русенски Университет, Том 41, серия 32, Трудове на научната сесия, Русе, 2004, стр. 132-136
 47. Попов Г., П. Русев, Н. Ковачев, Кл. Климентов. Експериментално изследване на антикавитационните качества на малкодебитни центробежни помпи.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, сер. 3.2,, Русе, 2004, стр. 132-136.
 48. Попов Г., С. Петров, П. Русев. Сравняване показателите на пластинкови помпи чрез методите на анализа на размерностите. В: Научни трудове на ВТУ ”А. Кънчев”, том XXXV, серия 5, Русе, 1994, стр. 168-173
 49. Попов Г.С., П. Русев. Относно геометрията на разпределение на течността при ролкови помпи.. В: Научни трудове на РУ “А, Кънчев”, том 37, сер. 9., Русе, 1999, стр. 106-110
 50. Попов Г.С., П. Русев. Неравномерност на дебита при ролкови помпи.. В: Научни трудове на РУ “А, Кънчев”, том 37, сер. 9,, Русе, 1999, стр. 102-105
 51. ПОПОВ Генчо, Уисам МХАНА, Огнян АЛИПИЕВ, Ивайло НИКОЛАЕВ. Определяне на затворения обем в междузъбията при зъбни помпи с несиметрични еволвентни зъби. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 53, сер. 1.2, Русе, 2014, стр. 230-238, ISBN 1311-3321.
 52. Попов, Г. Хидрофицирана уредба за изпитване на навесната система на земеделски трактори. В: Научни трудове на РУ, том 52, сер. 1.2, Русе, 2013, стр. 102-106, ISBN 1311-3321.
 53. Попов, Г. Изпитване на хидравлични системи на земеделски трактори. В: Научни трудове на РУ, том 52, сер. 1.2, Русе, 2013, стр. 140-144, ISBN 1311-3321.
 54. Попов, Г. Критериални уравнения за хидравлично пресмятане на тръбопроводи.. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2011, стр. 54-59
 55. Попов, Г. Определяне основните конструктивни размери на пластинкови помпи, предназначени за работа с вода.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, сер. 3.2,, Русе, 2004, стр. 132-136
 56. Попов, Г. Неравномерност на въртящия момент при еднодействащи пластинкови машини с неуравновесени пластини.. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 39, сер. 4.2,, Русе, 2002, стр. 44-49
 57. Попов, Г., Ив. Желева, Р. Танев. Икономическа оценка ефективността от използване на честотно регулиране дебита на помпени системи. В: Научни трудове на РУ, т. 51, сер. 1.2 175-179, Русе, 2012, стр. 175-179
 58. Попов, Г., Ив. Николаев, С. Петров. Оценка на грешката при прилагане на ламинарно течение между успоредни безкрайно широки плочи за хлабини. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, сер. 4.2, Русе, 2003, стр. 132-136, ISBN 1311-3321.
 59. Попов, Г., Маджаров Д., Тужаров Кр., Ахмедов А., Ганчев Д. Моделно изследване на хидрокинетична турбина за река Дунав. В: Научни трудове на РУ, том 52, сер. 1.2, Русе, 2013, стр. 135-139, ISBN 1311-3321.
 60. Попов, Г., Р. Тодоров, Ив. Желева. Изследване влиянието на атмосферните условия върху разхода на енергия на вентилаторните агрегати. В: Научни трудове на РУ, том 52, сер. 1.2, Русе, 2013, стр. 113-117, ISBN 1311-3321.
 61. Попов, Г., Ст. Станчев. Сравнително изследване работата на зъбна помпа с растително масло от рапица и с минерално масло.. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев” том 44 допълнително издание,, Русе, 2005, стр. 85-89, ISBN 1311-3321.
 62. Попов, Г., Т. Бацов, П. Русев. Сравнителен анализ на енергетичните характеристики на ролкови помпи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, сер. 3.2,, Русе, 2004, стр. 132-136
 63. Попов, Г., Т. Бацов, П. Русев. Някои резултати от опитното изследване на ролкови помпи.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, сер. 4.2,, Русе, 2003, стр. 117-121
 64. Попов, Г., У. Мхана, О. Алипиев, И. Николаев. Изследване неравномерността на дебита на зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване.. В: Сборник доклади на XIX научна конференция с международно участие ЕМФ 2014.Том II, Созопол , 14 – 17 септември, 2014 г., ТУ София, 2014, стр. 140-145
 65. Попов, Г., Уисам Мхана, О. Алипиев. Шум в хидравлични системи със зъбни помпи. В: Научни трудове на РУ, том 52, сер. 1.2, Русе, 2013, стр. 118-123, ISBN 1311-3321.
 66. Попов, Г.С. Уточнена зависимост за теоретичния дебит при еднодействащи пластинкови помпи.. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 38, сер. 5,, Русе, 2001, стр. 77-81
 67. Попов, Г.С., П.В.Копчев, Р. Маковски. Трибологични изследвания на композиционни материали за водни пластинкови помпи.. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 37, сер. 9, Русе, 1999, стр. 111-115
 68. ПОПОВ, Генчо, Уисам МХАНА, Огнян АЛИПИЕВ, Ивайло НИКОЛАЕВ. Изследване неравномерността на дебита на зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване. В: Сборник доклади на XIX научна конференция с международно участие ЕМФ 2014, Том II, Созопол, 14 – 17 септември, 2014, стр. 140-145
 69. Русев П., М. Минчев, Г. Попов. Уредба за изпитване на херметичност на тръбни елементи. В: Сборник доклади на НК “Енергийна техника”, Габрово, 7-8 ноември, Габрово, 1996, стр. 101-107
 70. Русев, П., Г. Попов. Теоретичен дебит при ролковите помпи.. IN: НК на ТУ София ЕМФ’96, том. III, 10-11 октомври, София, 1996
 71. Тужаров, К., Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Неравномерност на въртящия момент на ветроколело на Дариус. В: Int. Sc. Conference “UNITECH’2009”, vol. II, Gabrovo, 2009, стр. II-534/II-538, ISBN 1313-230X.
 72. Тужаров, К., Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Влияние на ъгъла на развитие на винтовите лопатки на ветроколело на Савониус върху неравномерността на въртящия момент. В: Научна конференция РУ&СУ’09, Русе, 2009, ISBN 1311-3321.
 73. Тужаров, Кр., Г. Попов, , Ив. Николаев, Кл. Климентов, М. Михайлов. Теоретична зависимост между безразмерния въртящ момент и бързоходността на ветроколело на Савониус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 46, сер. 1, Русе, 2007, стр. 101 – 107, ISBN 1311-3321.
 74. Тужаров, Кр., Г. Попов, И. Желева, К. Климентов, И. Николаев, Б. Костов, А. Ахмедов. Теоретично изследване на тахометричен дебитомер със CFD продукт Flow Simulation. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 253-258, ISBN 1311-3321.
 75. Тужаров, Кр., Г. Попов, Ив. Николаев, Кл. Климентов, М. Михайлов. Резултати от теоретичното пресмятане на характеристиката на ветроколело на Савониус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 46, сер. 1, Русе, 2007, стр. 108 – 115, ISBN 1311-3321.
 76. Тужаров, Кр., Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Резултати от изпитване на вентилатор, задвижван от вятъра за подобряване на вертикалната тяга на вентилационните шахти и комини. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 47, сер. 1.2, Русе, 2008, ISBN 1311-3321.
 77. Яков, В., Е. Енчев, Г. Попов. Моделиране на пусково-спирачни процеси в помпени агрегати със софтстартери. В: Научни трудове на РУ и СУ - Русе, Русе, 2011
учебници
 1. Евтимов И., Р. Иванов, Г. Попов. Възобновяеми енергийни източници. Издателски център при Русенски университет "Ангел , ПРИМАКС-Русе, 2012, pp. 242, ISBN 978-954-8675-39-0.
 2. Попов, Г. Обемни хидравлични машини. Русе, Университетски издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 200, ISBN 978-619-90013-7-0.
учебни пособия
 1. Гужгулов, Г., М. Минчев, Б. Николов, С. Петров, Г. Попов, П. Русев, Кр. Тужаров. Ръководство за лабораторни упражнения по хидро- пневмо машини и задвижвания. Русе, Печатна база на ВТУ, 1991, ISBN 000.
 2. Гужгулов, Г., М. Минчев, Б. Николов, С. Петров, Г. Попов, П. Русев, Кр. Тужаров. Ръководство за лабораторни упражнения по механика на флуидите.. Русе, Печатна база на ВТУ, 1991, ISBN 000.
 3. Динолов О., А. Кръстева, К. Андонов, Г. Попов, Кл. Климентов. Обследване за енергийна ефективност на помпени и вентилаторни уредби. Методични указания за провеждане на експериментални изследвания. Русе, МЕДИАТЕХ, 2011, стр. 56, ISBN 978-954-8467-12-4.
 4. Желева И., Г. Попов, Кр. Тужаров, Ив. Николаев, Кл. Климентов, М. Михайлов. Ръководство за упражнения по механика на флуидите. Русе, Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2006, ISBN 10:954-712-345-9.
 5. Попов, Г. Ръководство за упражнения по турбопомпи, вентилатори и компресори. Част I Турбопомпи + CD. Русе, ПБ, 2004, ISBN 000.
 6. Попов, Г., Ив. Желева, Кр. Тужаров, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Методическо ръководство по механика на флуидите. Русе, УИЦ, 2009, стр. 32, ISBN -.
 7. Попов, Г., Кр. Тужаров, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Изпитване на хидравлични и пневматични машини. Сборник отчети за лабораторни упражнения. Русе, УИЦ, 2009, стр. 32, ISBN -.
 8. Попов, Г.П., Кл. Климентов. Ръководство за упражнения по турбопомпи и вентилатори. Русе, НИКИ, 2009, стр. 116, ISBN 978-954-92342-3-7.
 9. Попов, Г.П., Кл. Климентов. Ръководство за курсово проектиране на центробежни помпи. Русе, УИЦ при Русенски университет, 2013, ISBN -.
други трудове
 1. Попов, Г.С. Изследване на енергетичните характеристики на пластинкови помпи при работа с вода и водни разтвори, дисертация, 2002
патенти и др.
 1. Алипиев, О., И. Николаев, Г. Попов, Д. Зафиров. Хидромашина с вътрешно зацепване, Патент за изобретение, No 66143,2011.