Списък на публикациите

статии

 1. Evstatiev I., G. Georgiev. Tracing a Line with TV Camera. Evalution Criteria.// Annual School Lectures, Volume 23, 2002, No 1, pp. 90-92
 2. Evstatiev I., G. Georgiev. Tracing a Line with TV Camera. System and Algorithm for Control.// Annual School Lectures, Volume 23, 2002, No 1, pp. 107-110
 3. Evstatiev I., G. Georgiev. A Generic Algorithm for Plotter Control Signal Processing.// Annual School Lectures, Volume 21, 1999, No 2, pp. 74-79
 4. Evstatiev I., N. Mihailov, G. Georgiev, B. Evstatiev. Mathematical model of the energy and temperature-humidity processes in a stock-breeding farm with dosed distributed inflow of air. Part 2. Algorithms.// Journal of engineering studies and research (Romania), 2011, No 17 (2), pp. 63-67, ISSN 2068-7559.
 5. Georgiev G. T., Zheliazkova I. I. Representation and Processing of Domain Knowledge for Simulation-Based Training in Complex Dynamic Systems.// Journal of Intelligent Systems, 2000, No 10, pp. 255-277
 6. Georgiev G., I. Evstatiev. Plotter Control Signal Processing by Personal Computer in Real-Time.// Annual School Lectures, Volume 21, 1999, No 2, pp. 80-84
 7. Georgiev G.S., G.T. Georgiev G.T., S.L. Stefanova. Virtual Instruments – Functional Model, Organization And Programming Architecture.// International Journal on Information Theories and Applications, 2003, No 10/4, pp. 472-477
 8. Georgiev G.S., H. Roth, S. Stefanova, G.T. Georgiev, E. Stoyanov, O. Roesch. How & Why to Build & Use Virtual Labs.// World Transactions on Engineering and Technology Education, 2002, No 2, pp. 191-197
 9. Mihailov N., I. Evstatiev, G. Georgiev, B. Evstatiev. Mathematical model of the energy and temperature-humidity processes in a stock-breeding farm with dosed distributed inflow of air. Part 1. Basic hypotheses and relations.// Journal of engineering studies and research (Romania), 2011, No 17 (2), pp. 89-93, ISSN 2068-7559.
 10. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Kolev R. T. Adaptation of a Task-Oriented Training Environment To Its Users.// Internatonal Journal Information Technologies & Knowledge, 2007, No 4, pp. 369-375
 11. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T.,Valkova P. L. A Task-Oriented Environment for Structural Schemes Design.// International Journal of Information Technologies and Control, 2006, No 2, pp. 2-13
 12. Zheliazkova I. I., Valkova P.L., Georgiev G.T. A Computer-Based Technology for Processing and Visualization of Session's Data.// International Journal of Information Technologies and Control,, 2011, No 1, pp. 10-18
 13. Георгиев Г. Т., Желязкова И. И. Език на представяне на знания за тренировка с динамични системи.// Сп. "Автоматика и Информатика", 1999, брой 3, стр. 52-55
 14. Георгиев, Г., М. Димитров. Интерпретатор към задачно ориентирана среда за моделиране и симулиране на динамични системи.// Автоматика и информатика, 2008, брой 3, стр. 57-61
 15. Добруджалиев Д., Желязкова И. И., Георгиев Г. Т. МИКРОТРЕН – един тренажор за оператори в химическата промишленост.// Сп. "Петрол и химия", 1998, брой 4, стр. 16-19
 16. Евстатиева Н., В. Димитров, Г. Георгиев. Алгоритми и структурна схема на система за моделиране на процеса сушене в разпръсквателна сушилня.// Електротехника и електроника, 2008, брой 3-4, стр. 15-21, ISSN 0861-4717.
 17. Желязкова И. И., Михалева М. Д., Георгиев Г. Т., Вълова И. М. Система за психо-педагогически изследвания.// Сп. "Автоматика и Информатика", 1993, брой 7/8, стр. 21-22
 18. Желязкова И. И., Георгиев Г. Т. Основни проблеми на проектирането на интелигентни системи за тренировка с динамични системи.// Сп. "Автоматика и Информатика", 2000, брой 2/3, стр. 17-23
 19. Маринов М. Т., Желязкова И. И., Георгиев Г. Т. Методи и инструментални средства за тестване на знания в АОС.// Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи, 1990, брой 7, стр. 26-29, ISSN 0205-1745.
доклади
 1. Georgiev G. St., G. T. Georgiev, S. Stefanova. Some Approaches For Handling Multi-User Access To Instruments In A Virtual Lab. IN: International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning) CompSysTech'2003, Sofia, 2003, pp. IIIA.12-1 - IIIA. 12
 2. Georgiev G. T., Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. Software Environment for Teaching in Complex Dynamic Systems. IN: Abstracts of the International Conference on Computer Technologies in Education, Kiev, 1993, pp. 155-156
 3. Georgiev G. T., Zheliazkova I. I. A Distributed Task-Oriented Environment for Design of Virtual Labs. IN: Сборник доклади на втората научно-практическа конфееренция „Новите технологии в образованието и професионалното обучение: организация, технологии и качество”, Пловдив, 2004, pp. 108-117
 4. Georgiev G. T., Zheliazkova I. I. Diagnosis and Remedial of Students’ Knowledge about Complex Dynamic Systems. IN: Proceeding of the 13th International Conference SAER, Varna, 1999, pp. 224-228
 5. Georgiev G. T., Zheliazkova I. I. Processing of Domain Knowledge for Training in Complex Dynamic Systems. IN: Proceeding of the 13th International Conference SAER, Varna, 1999, pp. 229-233
 6. Georgiev G. T., Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Technology of Using a Task-Oriented Environment for Design of Virtual Labs. IN: Сборник доклади на националната конференция по електронно обучение във висшето образование, София, 2004, pp. 53-57
 7. Georgiev G.S., G.T. Georgiev, E.A. Stoyanov, S.L. Stefanova, D. D. Stoykov. Remote Virtual Instrumental Module. IN: Трудове на научната сесия на РУ, Русе, 2002, pp. 131-135
 8. Georgiev G.T., G.S. Georgiev, S.L. Stefanova. A Distributed Architecture of a Virtual Lab Based on the Client-Server Model. IN: Научни трудове на РУ, том 40, серия 1.2, Русе, 2003, pp. 64-68
 9. Georgiev, G. 1-Wire Based Data Acquisition System. IN: International Conference on Computer Systems and Technologies ComSysTech'09, Ruse, 2009, pp. IIIA.17-1 – IIIA.17-
 10. Georgiev, G. Assessing Knowledge and Practical Skills by Means of a Task-Based Test. IN: Fourth International Bulgarian-Greek Conference Computer Science'2008, Kavala, Greece, 2008, pp. 696-701
 11. Manukova, An., I. Evsttaiev, N. Mihailov, G. Georgiev. Modeling of temperature processes of grain under drying. IN: Proceeding of the World Congress “Agricultural Engineering for a Better World”, Bonn, VDI – Berichte Nr. 1958, 2006, pp. 687 – 688
 12. Marinov M., G.S. Georgiev, S. Stefanova, G.T. Georgiev. A Technology for Developing Multimedia Learning Applications. IN: 14th EAEEIE International Conference on Innovations in Education for Electrical and Information Engineering, Gdansk, Poland, 2003, ISBN 83-918622-0-8.
 13. Mihailov N., I. Evstatiev, G. Georgiev. A Model of a Controller for Microclimate Control in a Poultry Farm. Part 2. Algorithms. IN: International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment "ITAFE’03", Izmir, Turkey, 2003
 14. Mihailov N., I. Evstatiev, G. Georgiev. A Model of a Controller for Microclimate Control in a Poultry Farm. Part 1. Modelling Hypotheses and Energy Zones. IN: International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment “ITAFE’03”, Izmir, Turkey, Paper code number is O-ACS-14-2, 2003
 15. Mihailov, N, I. Evstatiev, G. Georgiev, B. Evstatiev. Evaluation of the energy efficiency of stock-breeding farms. IN: Proceeding of the 9th congress on mechanization and energy in agriculture&27th international conference of CIGR section IV: (The efficient use of electricity and renewable energy sources), Izmir, Turkrey, 2005, pp. 285-290
 16. Mihailov, N., T. Stanchev, I. Evstatiev, G. Georgiev. Investigation of heat parameters of a stockbreeding farm by means of modeling with a known heat flux. IN: CIGR World Congress “Agricultural Engineering for a Better World”, Bonn, VDI – Berichte Nr. 1958, EN 420 A, 2006, pp. 755 – 756
 17. Slavina Ivanova and Georgi Georgiev. Using Modern Web Frameworks when Developing an Education Application: A Practical Approach. IN: Proc. of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2019, Opatija, Croatia, 2019, pp. 1729-1735
 18. Slavina Ivanova and Georgi Georgiev. Towards a Justified Choice of a Gamification Framework when Building an Educational Application. IN: Proc. of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2019, Opatija, Croatia, 2019, pp. 702-707
 19. Stefanova S., G. S. Georgiev, G. T. Georgiev, M. Marinov. Interactive simulators for building remote student virtual laboratory. IN: in Proc. of the 14th EAEEIE conference, Gdansk, Poland, 2003, ISBN 83-918622-0-8.
 20. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T. Task Model Knowledge Constructing Environment for Training in Dynamic Systems. IN: Proceedings of the 3rd International Conference on Computer Aided Engineering Education, Bratislava, 1995, pp. 119-122
 21. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Andreeva M. H. A Technology for Simulation-Based Training by Means an Intelligent Multimedia Environment. IN: Proceedings of the 17th International Conference SAER, Varna, 2003, pp. 225-229
 22. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Valkova P. L. An Editor-Generator of Programs for Structural Knowledge Description. IN: Proceedings of the International Conference Computer Science '5 - Chalkidiki, Sofia, 2007, pp. 188-193
 23. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Valkova P. L. A Visual Language for Structural Knowledge Description. IN: Известия на съюза на учените - Русе, секция, Русе, 2004, pp. 111-120
 24. Георгиев Г. Т., Желязкова И. И. Език за представяне на структурни знания за сложни динамични системи. В: Сборник доклади на конференцията "Автоматика и Информатика", том 1 "Проблеми на информационните технологии", София, 1998, стр. 88-91
 25. Георгиев Г., И. Евстатиев. Архитектура и алгоритъм за управление на информационна система за люпилен цех. В: Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Научни трудове, том 38, серия 3, 2001, стр. 119-123
 26. Георгиев, Г. Т., И. И. Желязкова. Едно архитектурно решение за базирани на симулация интелигентни системи за тренировка със сложни динамични системи. В: Сборник доклади на юбилейната научна сесия на Военното училище, В. Търново, 1998, стр. 388-395
 27. Евстатиев И., С.Кадирова, Г.Георгиев. Моделиране на енергийния обмен в секцията на пекач при влаготоплинна обработка на мливо. В: Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии –2009”, Пловдив, 2009, стр. 419-424
 28. Евстатиев И., С.Кадирова, Г.Георгиев. Алгоритъм и модел на топлинно-влажностния режим при извличане на растителни масла. В: Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии –2009”, Пловдив, 2009, стр. 413-418
 29. Желязкова И. И., Вълова И. М., Георгиев Г. Т. Инструментален подход към аритметична обработка на база данни. В: Сборник доклади на VI международна конференция САИТНИ, Варна, 1992, стр. хх-хх
 30. Манукова А., И.Евстатиев, Н.Михайлов, Г.Георгиев. Изследване на температурния режим на зърното при сушене. В: Proceeding of the International Scientific Conference EE&AE’2006, Rousse, Bulgaria, 2006, стр. 753-760
 31. Михайлов Н., Г. Георгиев, И. Евстатиев. Изследване влиянието на конструктивните параметри на бройлерна ферма върху енергийната ефективност при осигуряване на микроклимата. В: Proceeding of the Union of Scientist, Second Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering, AAESEE, Rousse, Bulgaria, 2004, стр. 563-567
учебни пособия
 1. Георгиев Г., Ю. Златева. Уеб базирано Учебно пособие по Уеб дизайн - избрани лекции и упражнения. РУ "А. Кънчев", Русе, -, 2012, ISBN -.
 2. Георгиев Г.Т. Уеб базирано учебно пособие по дисциплината Програмни езици - лекции. Русе, РУ "А. Кънчев", 2012, ISBN ----.
 3. Георгиев Цв., Г. Георгиев. Системно програмиране. Русе, РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 116, ISBN 954-712-233-9.
 4. Георгиев Цв., Г. Георгиев. Ръководство за упражнения по "Системно програмиране за персонални компютри". Русе, РУ, 1998, стр. 97, ISBN x.
 5. Желязкова, И., И. М. Вълова, Г. Т. Георгиев, С. В. Следов. Ръководство за лабораторни упражнения по дисциплината "Програмни системи и езици". Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 1992, стр. xx, ISBN -.
 6. Желязкова, И., М. Маринов, С. Стефанова, И. Вълова, Г. Георгиев, Е. Големанова. Дискретни структури (под редакцията на доц. д-р Ирина Желязкова). Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 1996, стр. 67, ISBN -.
 7. Желязкова, И., С. Стефанова, И. Вълова, Г. Т. Георгиев, С. Калинова. Ръководство за решаване на задачи по Дискретни структури - част първа. Русе, България, Авангард Принт ООД, 1998, стр. xx, ISBN -.
 8. Смрикарова Ст., Цв. Георгиев, Г. Георгиев, С. Калинова, Н. Бенчева. Ръководство за докторанти (част втора). Русе, РУ, 2001, стр. 148, ISBN 954-712-103-0.
 9. Смрикарова Ст., Цв. Георгиев, Г. Георгиев, С. Калинова, Н. Бенчева. Microsoft Windows 2000, Microsoft WORD 2000, Microsoft Excel 2000. Русе, РУ "А. Кънчев", 2000, pp. 134, ISBN x.