Списък на публикациите

статии

 1. Palov Iv., K. Sirakov, Em. Kuzmanov, H. Andreev. Results of the contrastive research of maize seeds pre-sowing electrical treatment resuls.// Biosystems engineering and processes in agricultural -Raudondvaris, Lithuania, 2008, No N13, pp. 239-245, ISSN -.
 2. Palov Iv., K. Sirakov, Em. Kuzmanov, H. Andreev, V. Jakov. Results from laboratory tests after separated pre-sowing treatment of wheat seeds with electromagnetic energy.// Agricultural engineering,Raudondvaris-Lithuania, 2009, No res. pap.41, pp. 86-97
 3. Андрев Хр., Хр.Ганев. Относно необходимостта от изкуствено осветление при отглеждане на краставици в остъклени оранжерии.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 14-18
 4. Андреев Хр., Ганев Хр. Относно диелектричната проницаeмост на леки семена.// Електротехника и електроника, 1999, брой 1-2, стр. 8-9
 5. Андреев Хр., Хр.Ганев. Методика и устройство за непрекъснато измерване на ниво.// Селскостопанска техника, 1998, брой 4, стр. 14-16
 6. Андреев, Хр. Изследване процеса на електрическо зареждане на семена в плоско паралелно електростатично поле.// Селскостопанска техника, 2001, брой 1, стр. 26-29
 7. Андреев, Хр. Диелектрична проницаемост на семена и влиянието й върху процеса на тяхното сепариране.// Селскостопанска техника, 2001, брой 2, стр. 23-26
доклади
 1. Andreev Hr., Mihailov N. Reserch on Electric Fence, Supplied by Photoconverter. IN: International Conference on Rational use of renewable energy sources in the agriculture, Budapest, Hungari 10...16 April, 2000, pp. 1-3
 2. Андреев Хр., В.Димитров. Система за контрол на диаметри и определяне на отклоненията от правилната им геометрична форма. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”,том 38 серия 3, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2001, стр. 106-109, ISBN 1311-3321.
 3. Андреев, Хр. Еднофазно устройство за зареждане на акумулатори. В: Научни трудове на РУ ”Ангел Кънчев”, том XXXVII, серия 3, Русе, 1999, стр. 128-132
 4. Андреев, Хр. Високоволтов източник за захранване на електрическа ограда. В: Юбилейната научна сесия “50 години НИМЕСС”, София, 1999, стр. 57-62
 5. Палов Ив ,Хр.Андреев,Ем.Кузманов,Е.Калчева. Изследване на диелектричната проницаемост на семена от царевица обработени в електромагнитно поле. В: Научна сесия, Русе, 2001
учебни пособия
 1. Андреев Хр., В. Пенчев. Електрически мрежи и системи , ръководство за курсово проектиране. Русе, Русенски университет, 2003, стр. 88, ISBN 954-712-090-5.