Списък на публикациите

статии

 1. Авакян Х., В. Христов, Р. Русев, А. Смрикаров, Н. Василев. Микрокомпютърна система за режимометриране на транспортни средства.// Електропромишленост и приборостроене, 1989, брой 6, стр. 36-38
 2. Авакян Х., Р. Иванов, А. Смрикаров, Д. Станчев, Н. Василев. Микрокомпютърна система за определяне на динамичните качества на автомобили, трактори и кари.// Електропромишленост и приборостроене, 1988, брой 11, стр. 30-32
 3. Авакян,Х., А. Смрикаров, Д. Станчев, Р. Иванов. Микрокомпютърна система за оценка на динамичните свойства на мотокари.// Машиностроене, 1991, брой 1, стр. 10-12
 4. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Решение за контактни центрове: базови блокове.// Ютилитис, 2006, брой 3, стр. 40 – 41, ISSN 1312-3017.
 5. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Система "ТелеУслуги" - ново качество в обслужването от телефонни кабини.// Съобщения и информатика, 1995, брой 11, стр. 10-12, ISSN 0861-1858.
 6. Луканчевски, М., Х. Авакян, Н. Костадинов. Цифрови качества към А-29.// Съобщения и информатика, 1995, брой 4, стр. 2-4, ISSN 0861-1858.
 7. Станчев Д., Х. Авакян, А. Смрикаров, Н. Станчева. Обосноваване параметрите на първичните преобразователи на микропроцесорни системи за изследване на мотокари.// Машиностроене, 1991, брой 12, стр. 425-427
доклади
 1. Krastev, G., Ts. Georgiev, B. Hristov, H. Avakian. Мобилна изследователска лаборатория. В: Proceedings of International Conference Automatics and Informatics’09, Sofia, Bulgaria, 2009, стр. I-143-I-146, ISBN 1313-1850.
 2. Loukantchevsky, M., N. Kostadinov, H. Avakian. Computer System Architecture for ‘140’ Phone Call Processing. IN: Proc. of the CompSysTech2001, Sofia, 2001, pp. III.10-1 – III.10-4
 3. Авакян Х. М. Луканчевски Н. Костадинов. Имитационно моделиране на специализирани системи за телефонни услуги. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 105-111, ISBN 1311-3321.
 4. Авакян Х. Специализирани системи за телефонни услуги. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 155-161, ISBN 1311-3321.
 5. Авакян Х., Р. Иванов, А. Смрикаров, Д. Станчев. Микрокомпьютерная система для определения динамических качеств автомобилей, тракторов и мотопогрузчиков. В: Третей польско-советской научно-технической конференции, Вроцлав - Полша, 1988
 6. Авакян,Х., А.Смрикаров, К.Жеков, Ц.Георгиев. Изследване на система за определяне динамичните свойства на автомобили, трактори и кари. В: Шеста международна конференция SAER'92, Варна, 1992, стр. 306-310
 7. Георгиев,Г., Д. Станчев, Г. Габровски, Х. Авакян. Влияние на параметрите на индукционния първичен преобразувател върху минималната регистрирана скорост. В: Международна конференция, Варна, 1992
 8. Костадинов, Н., М. Луканчевски, Х. Авакян. Автоматизиране на услугите от телефонни кабини. В: Национална конференция с международно участие, София, 1994, стр. 226-229, ISBN 954-900020-1-2.
 9. Костадинов, Н., Х. Авакян, М. Луканчевски. Подход за изграждане на блок за контрол на повикванията на IP-базиран операторски център. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 144-148, ISBN 1311-3321.
 10. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Поддръжка на CSP в екзоядрото fiberOS. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 109-114, ISBN 1311-3321.
 11. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Относно недетерминизма при обработката на събитията в една SMT/DLP машина. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 111-116, ISBN 1311-3321.
 12. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Решение на задачата за разпределено взаимно изключване чрез проектен шаблон. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
 13. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Компютърна система за обслужване на заявките към телефонни услуги 144. В: Национална конференция КомпСисТех’2000, София, 2000, стр. V.20-1 - V.20-4
 14. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Идентификация на маршрута на повикването в системите за контрол на телефонния трафик. В: Национална конференция КомпСисТех’2000, София, 2000, стр. V.21-1 - V.21-4
 15. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Експериментална многопроцесорна система. В: Национална конференция с международно участие, София, 1995, стр. 358-361, ISBN 954-900020-2-0.
 16. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Отказоустойчивост на системите за контрол на телефонния трафик. В: Национална конференция с международно участие, София, 1995, стр. 251-254, ISBN 954-900020-2-0.
 17. Луканчевски, М., Х. Авакян, Н. Костадинов. Система за контрол на телефонния трафик от АТЦ. В: Национална конференция с международно участие, София, 1994, стр. 222-225, ISBN 954-900020-1-2.
 18. Минков, Д., Ц. Георгиев, Х. Авакян. Механо-математичен модел и теоретично изследване на колесна машина при потегляне. В: Юбилейна научна сесия посветена на 80 годишнината от Балканската война, Велико Търново, 1993, стр. 243-248, ISBN 0861-9115.
 19. Смрикаров, А., Д. Станчев, М. Луканчевски, Х. Авакян, С. Смрикарова, Т. Тотев, П. Данаилов, Г. Попов. Микропроцессорная система для тяговых испытаний тракторов. В: Международная конференция СЭВ Сельхозтехобслуживание 85, Прага, 1985
 20. Станчев, Д., Р. Иванов, Х. Авакян, А. Смрикаров. Относно опитното определяне на динамичните показатели на автомобила с дискретни първични преобразуватели. В: Научна конференция с международно участие, Шумен, 1990
учебници
 1. Смрикаров, А., А. Иванова, Г. Иванова, О. Томов, Х. Авакян. Организация на процесора. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2013, ISBN 978-954-712-565.
 2. Смрикаров, А., С. Смрикарова, Х. Авакян, А. Василева. Организация на компютъра. Русе, Авангард Принт, 2002, ISBN 954-712-098-0.
други трудове
 1. Авакян, Х. Развитие и изследване на методите и средствата за организация на специализираните системи за телефонни услуги, дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", 2016, стр. 158
патенти и др.
 1. Авакян, Х., Д. Станчев, А. Смрикаров. Устройство за режимометриране на мотокар с хидродинамична предавка, Авторско свидетелство за изобретение, No 50127,1994.