Списък на публикациите

статии

 1. Georgiev G., E. Stoyanov, I. Tscvetkov, S. Stefanova, D. Stoykov, H. Roth. Step by step towards the Virtual Lab organisation.// International Journal INFORMATION Theories & Applications, 2002, No 1, pp. 153-159
 2. Georgiev G., N.Evstatieva, I.Tzvetkov. Inductive-Capacitive Current Stabilizer Powered by an Asynchronous Generator.// Journal of Engineering Studies and Research (Romania), 2012, No 3 - Vol.18, pp. 69-74, ISSN 2068-7559.
 3. I.Tsvetkov, B. Borisov. A Possibility Use Embedded Ip Devices For Telemetry And Remote Control Some Processes Bulgaria.// In. Agriculture. International Scientific Conference, Rousse,, 2006, No 1, pp. 660-665
 4. Tsvetkov, I., A. Andreev, B. Borisov, S. Mitev. Comparative Survey of the Relative GPS Fix Accuracy.// Journal of Agricultural Machinery Science, Antalya, Turkey, 2008, No 4, pp. 319-324
 5. Tsvetkov, I., B. Borisov, A. Andreev, S. Mitev. Implementation of ZigBee Telemetry Systems in Agriculture. , p. 349-357, , 2008..// AWICTSAE08 Conference proceedings, Alexandroupolis, Greеce, 2008, No 1, pp. 349-357
 6. Venelin Todorov, V. Dimitrov, I. Tsvetkov. A NUMERICAL STUDY ON QUASI MONTE CARLO METHODS BASED ON RANDOMLY SHIFTED LATTICE RULE FOR COMPUTATION OF MULTIPLE INTEGRALS.// JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 2018, No 13, pp. 21-30, ISSN 1314-6289.
 7. Venelin Todorov, Valentin Dimitrov, Iliyan Tsvetkov, Yuri Dimitrov. QUASI-MONTE CARLO METHODS FOR COMPUTATION OF MULTIDIMENSIONAL INTEGRALS RELATED TO BAYESIAN MODELS IN INTERNATIONAL MIGRATION FORECASTING.// JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 2018, No 13, pp. 13-20, ISSN 1314-6289.
 8. Бечев, Б., Б. Банев, И. Цветков, Б. Борисов. Сравнително изследване на преходните процеси в пулсационната система на доилен агрегат.// Селскостопанска техника, 2008, брой 6, стр. 8-13
 9. Проданов, П., Б.Борисов, Св. Митев, Ил.Цветков, Я.Илиев. Изследване влиянието на надморското равнище върху производителността на вакуумни помпи.// ССТ, Сф, 2011, брой 1, стр. 36-43
доклади
 1. Dzhurov V., M. Kostova, T. Stancev, I.Cvetkov. LAZER SPECTROSCOPY AS A METHOD FOR REMOTE TRANCE DETEKTIONOF EXPLOSIVES. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 2016, SHUMEN, c/0 Jusautor,Shumen, 2016, pp. 231-236, ISBN 2367-7902.
 2. Dzhurov, V., I. Tsvetkov, T. Stanchev, V. Dimitrov. EXPLORING THE SPECTRAL CHARACTERISTICS OF MATERIALS WITH BLASTING ACTION BY THE HELP OF STEREO CAMERA. IN: International conference: Technique, Technologies, Education, Security, V. Tarnovo, 2017
 3. Georgiev G., I. Tczetkov, S. Stefanova, R. Catthoor. A Structural Approach for Virtual Labs Development. IN: Conference, Buchurest, 2001
 4. Банев Б., Г. Динева, И. Цветков. Изследване на основните параметри на три типа четириканални пулсационни системи. В: Научна конференция с международно участие „ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ“ 16-17 май, Стара Загора, 2013
 5. Георгиев Г.Р. ; Т.М.Стоянова; И.С Цветков; Д.В.Киряков. Трифазни заваръчни токоизточници с индуктивно-капацитивна стабилизация. Сравнение и насока за оптимизация. В: Международна научна конференция на РУ “А.Кънчев” 2011г., Русе, 2011
 6. Георгиев Г.Р., Т.М.Стоянова, И.С. Цветков, Д.В.Киряков. Трифазни заваръчни токоизточници с индуктивно-капацитивна стабилизация. Сравнение и насока за оптимизация.. В: МНУ РУ, Русе, РУ, 2011
 7. И.Цветков, Андреев А., Станчев Т.Й., Георгиев Г.Р. Компютърен стенд за изпитване хидравличните системи на земеделски машини за пиково налягане. В: МНК РУ, Русе, РУ, 2011
 8. Илиян Цветков. Микропроцесорен модул за измерване и хармоничен анализ на параметрите на трифазен електрически ток. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 3.1, Русе, 2015, стр. 99-103
 9. Киряков. Д., Г.Рашков, Ил.Цветков. Внедряване на електрофилтри в птицевъдни ферми. В: НС на РУ»А.Кънчев», октомври 2013г., Русе, РУ, 2013, стр. 131-136, ISBN 1311-3321.
 10. Русев Д., Б. Борисов, И. Цветков. Проучване на ефективността от използването на различните марки зърнокомбайни в условията на България. В: научна конференция РУ “Ангел Кънчев”/СУ, Русе, 2006
 11. Станчев Т., И. Цветков. Оценка на топлофизичните характеристики на ограждащите елементи в животновъдни сгради за осигуряване на микроклимата в климатични зони 1 и 7. В: Научна конференция с международно участие, Тракийски униферситет аграрен факултет, (под печат)., Стара Загора., 2012
 12. Станчев Т., Илиян Цветков. Алгоритъм за филтриране на данни от моделиране на процес при прилагане на имитационен планиран експеримент. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2011
 13. Станчев Т., Св.Захариев, К.Сираков, Ив.Палов, Ил.Цветков. Методика за избор на регулиращи параметри на променливотоков мост за оценка измененията в посевен материал след обработката му в електромагнитно поле. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2014, стр. 158-164
 14. Тошо Станчев, Илиян Цветков. Бърз метод за определяне на транспортно закъснение с оценка резултатите за груби грешки. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 3.1, Русе, 2015, стр. 104-107
 15. Хасанов, Х., Б. Борисов, Ил. Цветков, Св.Митев. Обосноваване конструкция на класификатор за оценка качеството при наситнените груби фуражи. В: сборник научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, том 40, серия 4.1, 2003, стр. 83-88
 16. Цветков И.С., Т.Й.Станчев, Г.Р.Георгиев,. Микропроцесорен модул за измерване параметрите на монофазен електрически ток,. В: НС на РУ, ноемвери 2013г., Русе, РУ "А.Кънчев", 2013
 17. Цветков, И. Приложно програмно осигуряване на системи за измерване параметрите на тока в електрозахранващи мрежи. В: НС на РУ, ноемвери, Русе, РУ "А.Кънчев", 2013
 18. Цветков, И. Микропроцесорен модул за измерване параметрите на трифазен електрически ток. В: НС на РУ, ноемвери, Русе, РУ "А.Кънчев", 2013
 19. Цветков, И. Стохастично моделиране на някои процеси изпълнявани от земеделската техника. В: научна конференция РУ “Ангел Кънчев”/СУ, Русе, 2006
 20. Цветков, И., Б. Борисов, И. Мухтанов, Хр. Белоев. Възможност за използване на устройства за телеметрия и дистанционен контрол при някои процеси в земеделието. В: РУ “А. Кънчев”, Научни трудове, Том 44, Допълнително издание, Русе, 2005, стр. 95-102
 21. Цветков, И., Т. Станчев. Повишаване точността на ниско-бюджетни GPS приемници, посредством RTK диференциална корекция. В: Научна конференция с международно участие, Тракийски униферситет аграрен факултет, . (под печат)., Стара Загора, 2012
 22. Цветков, Пл., И. Цветков, Б. Колев, Б. Борисов. Изследване работата на конвективна слънчева сушилнa. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 50, сер. 1.1, Русе, Издателски център на РУ А. Кънчев, 2011, стр. 62-66, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Георгиев Г.Р., И.С.Цветков. Електротехника и електроника. Русе, Русе, - НИТИ-Ивайло Начев., 2014, стр. 233, ISBN 978-954-8675-79-6.
учебни пособия
 1. Станчев, Т., И. Цветков. Методическо ръководство за практически упражнения по дисциплините „Електрически измервания” и „Измервания”. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2014, ISBN (под печат).
 2. Цветков И.С., Г.Р.Георгиев. Ръководство за лаб.упражнения по Електротехника и електроника. Русе, РУ "А.Кънчев", 2012, стр. 60, ISBN 978-954-712-571-1.
патенти и др.
 1. Цветков, Ил. Ст.,Б. Банев,Д. Киряков, В. Джуров, Т. Станчев. ЕЛЕКТРОНЕН ДОИЛЕН ПУЛСАТОР С НЕЗАВИСИМО УПРАВЛЕНИЕ НА КАНАЛИТЕ, Полезен модел, No 1953,2014.