Списък на публикациите

студии

 1. Бенин, Н., И. Бенина. Франсоа Бонивар – затворникът от Шильон и „Шильонският затворник” от Джордж Байрон. Русе, GAIANA, 2016, ISBN 978-954-8633-88-8.
статии
 1. Benina I. G. The “Normal” Dursleys and the “Abnormal” Harry: The Binary Opposition “Normality” – “Abnormality” in the Text of the Harry Potter Series in Comparison with its representations in Fairy Tales..// Вестник современной науки, 2015, No 1, pp. 68 – 75, ISSN 2410-2563.
 2. Benina Iliyana. Representations of Knowledge – Ignorance Binary Opposition in the Text of the Harry Potter Series by J. K. Rowling and in Fairy Tales. International Journal of Language & Literature..// International Journal of Language and Literature, 2015, No 3(1), pp. 128-136, ISSN 2334-2358.
 3. Бенина, И. „Жената първа на Адам“ – Лилит от едноименния роман на Джон Макдоналд: Антропогенни и зооморфни трансформации.// Известия, 2017, брой Книга X, Год, стр. 188 – 199, ISSN 1313-7395.
 4. Бенина, И. Литературно-естетически влияния върху фентъзи текстовете на Джордж Макдоналд.// Арнаудов сборник, 2017, брой Т. 10, стр. 363 – 372, ISSN 978-619-7058-64-2.
 5. Бенина, И, Н. Бенин. Крахът на педагогическите цели в системата на отвореното възпитание.// Отворено образование, 1994, брой 1, стр. 5 - 11
 6. Бенина, И., Бенин, Н. Книгите по западноевропейска литература в личната библиотека на Михаил Арнаудов. Интереси и пристрастия.// Арнаудов сборник, 2017, брой Т. 9, стр. 39–46, ISSN 978-619-7058-49-9.
 7. Бенина, И., Н. Бенин. Будизмът през погледа на Михаил Арнаудов.// Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев, 2017, брой книга първа, стр. 495 – 514, ISSN 978-954-712-696-1.
 8. Бенина. И. Смъртта и насилието в ревизиите на вълшебни приказки на Анджела Картър..// „Издател”, 2014, брой 1-2, стр. 33-38, ISSN 1310-4624.
доклади
 1. Benin, N., I. Benina. The Personality of Academician Mikhail Arnudov in the context of the ten Arnaudov readings. IN: – In: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists – Ruse. New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the future, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. 240, ISBN 1311-3321.
 2. Benina I. Revising Traditional Fairy Tales: the Cases of Angela Carter and J. K. Rowling. IN: Comparisons and Interactions Within/Across Cultures, Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, pp. 170-178, ISBN 978-954-524-858-0.
 3. Benina, I. Aspects of the Concepts of the “Angel in the House” in the Fantasy Texts by George MacDonald. IN: Proceedings of University of Ruse - 2017, volume 56, book 6.3, Ruse, 2017, pp. 36 – 40
 4. Benina, I. Aspects of the Concepts of the “Angel in the House” in the Fantasy Texts by George MacDonald. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University. Industry 4.0. Business Environment. Quality of Life. Sessions Schedule & Abstracts. „Angel Kanchev” University of Ruse, Union of Scientists, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 262, ISBN 1311-3321.
 5. Benina, I. Functions and Meanings of the Appearance and Age Transformations of the Wise Old Woman Character and the related Symbolism in the Fantasy Texts for Children by George MacDonald. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University “Smart Specialization – Innovative Strategy for Regional Economic Transformation”. Sessions Schedule & Abstracts. „Angel Kanchev” University of Ruse, , Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2016, pp. 234, ISBN 1311-3321.
 6. Benina, I. Death is a Beautiful Woman: An Original Portrait of Femininity in the At the Back of North Wind, a Fantasy for Children by George MacDonald. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University “Smart Specialization – Innovative Strategy for Regional Economic Transformation”. Sessions Schedule & Abstracts. „Angel Kanchev” University of Ruse, , Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2016, pp. 233, ISBN 1311-3321.
 7. Benina, I. Functions and Meanings of the Various Names of the Wise Old Woman Archetype in the Fantasy Texts for Children by George MacDonald. IN: In: 55th Annual Science Conference of Ruse University “Smart Specialization – Innovative Strategy for Regional Economic Transformation”. Sessions Schedule & Abstracts. „Angel Kanchev” University of Ru, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2016, pp. 187, ISBN 1311-3321.
 8. Benina, I., N. Benin. Bologna Process and Quality of Еducation in Humanities. Danube Rectors Conference. University of Ruse. IN: 27th DRC Annual Meeting and Conference, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2010, pp. 162-168, ISBN 1311-3321.
 9. Бенин Н., И. Бенина. Формиране на когнитивни качества чрез обучението по български език и литература в началното училище. В: Когнитивна дейност и обучение. Висше техническо училище „Ангел Кънчев”, Научна конференция, Русе, ноември 1994, Русе, Наука и практика, 1994, стр. 45 – 47.
 10. Бенин, Н., Бенина, И. Западноевропейската литература в библиотеката на Михаил Арнаудов: пристрастия и интереси. В: Девети Арнаудови Четения, Русе, ЛЕНИ - АН, 2016, стр. 39-46, ISBN 978-619-7058-49-9.
 11. Бенин, Н., И. Бенина. Традиции и новаторство в приказките на Пушкин. В: Национална юбилейна конференция с международно участие, посветена на 200-годишнината от рождението на А. С. Пушкин, СУ „Св. Климент Охридски”, 03 – 04 юни, София, 1999
 12. Бенин, Н., И. Бенина. Възпитаване у студентите на умения за реализиране на своите способности във време на безработица. В: Юбилейна научна конференция – Ямбол, 07 април, Ямбол, 1995
 13. Бенин, Н., И. Бенина. Ценностната система на ученика и неговото социализиране в условията на пазарната икономика. В: Юбилейна научна конференция – Ямбол, 07 април, Ямбол, 1995
 14. Бенин, Н., И. Бенина. Имплицитното закодиране (кодовете на адресатите) в образната система на детската литература. В: Юбилейна научна сесия на ВВУ „Г. Бенковски”, Долна Митрополия, 22 – 23 май, Долна Митрополия, 1995
 15. Бенин, Н., И. Бенина. Ценностните аспекти при ситуативното обучение по литература в началното училище. В: : Педагогически институт „Дичо Петров” – Смолян, семинар, 17 – 18 септември, Смолян, ПИ „Дичо Петров”, 1993, стр. 29
 16. Бенина И. Жанрът "реалистично" / "ниско" (low)фентъзи в творчеството за деца на Едит Незбит и Памела Травърз. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, Издателски център на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2016
 17. Бенина И. Репрезентации на доброто в приказките и в поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг.. В: Арнаудов сборник. Т. 8, Русе, Лени – Ан, 2014, стр. 224 – 236, ISBN 978-954-619-7058-.
 18. Бенина И. Специфични репрезентации на женската независимост в романовата поредица Хари Потър от Джоан Роулинг. В: Арнаудов сборник, т. 7., Русе, ЛЕНИ-АН, 2013, стр. 265-272, ISBN 978-619-7058-06-2.
 19. Бенина И. Специфични репрезентации на женската независимост в ревизионистките приказки на Анджела Картър. В: Научни трудове, т 51, серия 6.3, Езикознание, литературознание, изкуствознание., Русе, Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2012, стр. 207-212, ISBN 1311-3321.
 20. Бенина И. Смъртта и насилието в поредицата "Хари Потър" от Джоан Роулинг. В: Научни трудове, т. 50, серия 6.3, Езикознание, литературознание., Русе, Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2011, стр. 17-22, ISBN 1311-3321.
 21. Бенина И.,Н. Бенин. „Това не е този тип свобода, Тръмп!”: Карикатурите на Доналд Тръмп за свободата. В: – В: Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?. Сборник доклади Международна научна конференция. Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, 2017, Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 2017, стр. 413–421, ISBN 978-619-7404-01-2.
 22. Бенина, И. Лилит от едноименния роман на Джордж Макдоналд: История на архетипния образ, избор на интерпретационен подход и критически прочит. В: Национален филологически колегиум "Интердисциплинарни диалози" 2017 , Шумен, 9 – 10 май 2017 г, Шумен, 2017
 23. Бенина, И. Функции и значение на трансформациите във външния вид и възрастта на персонажа „мъдрата възрастна жена“ и на свързаната с тях символика във фентъзи текстовете за деца на Джордж Макдоналд. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 6.3, Русе, 2016, стр. 78 – 82
 24. Бенина, И. Нови представи за „героя”/ „героинята” в произведенията за деца на английски език след 60-те години на XX век. В: Език, Култура, Идентичност. Т. 1, Шумен, Фабер, 2010, стр. 273 – 281, ISBN 978-954-400-281-7.
 25. Бенина, И. Романът „Хари Потър”: Килерът под стълбището и боата удушвач. Юбилейна конференция на Катедра Обща и сравнителна литературна история. В: Юбилиеен сборник. 35 ГОДИНИ катедра, Велико Търново, Университетско издателство, 2010, стр. 210 – 217, ISBN 978-954-524-758-3.
 26. Бенина, И. От „имало едно време в едно царство господарство” до „тук и сега” в паралелния свят на романа „Хари Потър” (част І – проблеми на времето). В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 47, серия 9. Майски четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 107 - 111, ISBN 1311-3321.
 27. Бенина, И. Мъгъли, мътнороди и смъртожадни, великани и полувеликани: Аспекти на класата и расата в поредицата „Хари Потър” от Дж. К. Роулинг. В: Арнаудов сборник. Т. 5, Русе, ЛЕНИ – АН, 2008, стр. 319 - 328, ISBN 978-954-8190-57-2.
 28. Бенина, И. Деконструкция на опозицията гора/ пущинак/ хаос – дом/ ред/ цивилизация в поредицата "Хари Потър" от Джоан Роулинг (в съпоставка с вълшебните приказки). В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 46, серия 7. Езикознание и литературознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2007, стр. 155 - 158, ISBN 1311-3321.
 29. Бенина, И. The Transition from a Fairy tale to a Fairy Romance in "Harry Potter and the Philosopher's Stone" by Joanne Rowling. IN: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 44, серия 7.1. Майски научни четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2005, pp. 88 -92, ISBN 1311-3321.
 30. Бенина, И. „Не в Слидерин, не в Слидерин”: Аудиовизуален превод на „Хари Потър и философският камък” от Дж. К. Роулинг. В: Адаптацията като стратегия на детската литература. Международна конференция по детска литература. Пловдив, 13 – 17 май, Пловдив, Пловдивски университет, 2004, стр. 148 - 157, ISBN 954-516-592-8.
 31. Бенина, И. Националистични митове и понятия в пиесата "Животът на Хенри V" от Уйлям Шекспир. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 39, серия 10. Езикознание и литератуторознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2002, стр. 48 - 52, ISBN 1311-3321.
 32. Бенина, И. Themes in the Text of "Harry Potter and the Philisopher's Stone". IN: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 39, серия 2.2. Български език, литература и изкуство, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2002, pp. 79 - 84, ISBN 1311-3321.
 33. Бенина, И. Езикови и стилови особености в повестта на Николай Лесков "Главан, що го смърт не ловеше". В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 37, серия 7. Български език и литература. Чужди езици, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 1999, стр. 336 - 340, ISBN 1311-3321.
 34. Бенина, И. Изследване на потенциалните възможности на корелацията реч - речева ситуация в обучението по английски език в началното училище. В: Актулни проблеми на емпиричното педагогическо изследване, Смолян, П И, 1993, стр. 10
 35. Бенина, И, Н. Бенин. "Спящата красавица” от Шарл Перо: магическата сила на словото. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 40, серия 10,2. Български език, литература и изкуство, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2003, стр. 107 – 117, ISBN 1311-3321.
 36. Бенина, И. Функции и значение на различните имена на архетипния персонаж „мъдрата възрастна жена“ във фентъзи текстовете за деца на Джордж Макдоналд. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 5.2, Русе, 2016, стр. 8 – 12
 37. Бенина, И. Репрезентации на джендър в текста на поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг. В: Конференция на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2016
 38. Бенина, И. Фентъзи: същност и тенденции в развитието на жанра за дeца и юноши на английски език след 60-те години на XX век. В: Език, Култура, Идентичност, Шумен, Фабер, 2010, стр. 282– 290, ISBN 978-954-400-281-7.
 39. Бенина, И. Красивото в приказките на Ханс Кристиян Андерсен. Международна научна конференция „Непознатият Андерсен”. В: Непознатият Андерсен, София, СУ "Св. Климент Охридски", 2008, стр. 330 - 336, ISBN 978-854-91249-4-1.
 40. Бенина, И. От „имало едно време в едно царство господарство” до „тук и сега” в паралелния свят на романа „Хари Потър” (част ІІ – проблеми на пространството). В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 47, серия 9. Майски четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 112 - 118, ISBN 1311-3321.
 41. Бенина, И. Междутекстови диалог между поредицата „Хари Потър” от Дж. К. Роулинг и трилогията „Властелинът на пръстените” от Дж. Р. Р. Толкин. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 41, серия 6.2. Езикознание и литературознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2004, стр. 93 – 98, ISBN 1311-3321.
 42. Бенина, И. Смяна на подхода на репрезентация с интерпретация - фактор за повишаване качеството на обучението в педагогическите университети. В: Международна конференция "Качество на висшето образование", 27 - 28 октомври 2000, Варна, ТУ-Варна, 2000, стр. 394 - 399, ISBN 954-9883-06-Х.
 43. Бенина, И. Възможности за използването на иновационни похвати в обучението по английски език. В: Когнитивна дейност и обучение, Русе, Наука и практика, 1994, стр. 44
 44. Бенина, И. , Н. Бенин. Личностният подход в обучението по български език и литература. В: Образованието и личността, Шумен, АЛТОС, 1993, стр. 16 - 17, ISBN 954-588-002-3.
 45. Бенина, И., М. Душкова, Д. Илиева, И. Илиева, В. Михайлова, Г. Михайлова. Функция на ролевите игри при формиране навици за професионално общуване на руски език. В: Общуването в творческата дейност на личността, Русе, 1989, стр. 120
 46. Бенина, И., Н. Бенин. Под плаща на лъжата: Измамниците и прелъстителите в „Декамерон” от Джовани Бокачо. В: и лъжи за факти, новини и събития: Сборник с доклади от Международна научна конференция, 24 – 25 април 2018, Т. 1, Русе, 2018, стр. 232 – 241, ISBN ISBN 978-619-7404.
 47. Бенина, И., Н. Бенин. Чудомир сред кръга “барабанисти”: Карикатурите на Чудомир в хумористичното списание. В: Чудомирови празници, Казанлък, 2017
 48. Бенина, И., Н. Бенин. „Дрипите мигом се превърнали в приказна рокля”: метаморфозните проявления на дрехата в „Пепеляшка” от Шарл Перо. В: Арнаудов сборник. Т. 4, Русе, Лени – Ан, 2006, стр. 191 – 194, ISBN 13:978-954-8190-4.
 49. Бенина, И., Н. Бенин. Ценностни подходи при трактуването от студентите на произведения за деца. В: Подготовка и квалификация на педагогически кадри с висше образование, София, СУ "Св. Климент Охридски", 1994, стр. 253 - 256
 50. Бенина, И., Н. Бенин. „Аз не от старост побелях”: неутешимата скръб в „Шильонският затворник” от Дж. Гордън Байрон.. В: Арнаудов сборник. Т. 8, Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 168 – 178, ISBN 978-954-619-7058-.
 51. Бенина,И. Смъртта е красива жена: оригинален образ на женствеността във фентъзи текста за деца Зад гърба на Северния вятър. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 6.3, Русе, 2016, стр. 72 – 77
 52. Бенина. И. Репрезентации на персонажа „вещица” във вълшебните приказки в съпоставка със същите в романовата поредица Хари Потър: различни портрети на другостта.. В: Научна конференция „Хуманитарните науки днес”, София, 2016
 53. Бенина. И. Репрезентации на жената във властта в поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг.. В: Девети Арнаудови Четения, Русе, 2016
 54. Бенина. И. Трансформации на наративните структури и дискурсивните стратегии на вълшебната приказка в романовата поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг.. В: XIII-та национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации”, Велико Търново, 2016
 55. Бенина. И. Феминистката литературна теория относно репрезентациите на джендър във вълшебните приказки.. В: Научни трудове. Том 53, серия 6.3, Езикознание, Литературознание, Изкуствознание., Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 128-132, ISBN 1311-3321.
 56. Бенина. И. Различните лица на злото в в романовата поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг.. В: Научни трудове. Том 52, серия 6.3, Езикознание, Литературознание, Изкуствознание. Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 210 - 214, ISBN 1311-3321.
 57. Бенина. И. Стратегията на деконструкция в литературната теория: един възможен постмодерен поглед към художествения текст.. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 5.2, Русе, Издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 216 – 220, ISBN 1311-3321.
 58. Бенина. И. Жанрът фентъзи: проблеми на хронологията, терминологията и дефинирането”. В: Научни трудове. Том 53, серия 6.3, Езикознание, Литературознание, Изкуствознание. Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 128 -132, ISBN 1311-3321.
 59. Бенина. И. Н. Бенин. Нравствените послания и естетическите особености в приказките на Змей Горянин.. В: Конференция, посветена на Змей Горянин, организирана от катедра БЕЛИ, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2015, стр. 214-223, ISBN 978-954-9664-71-3.
 60. Бенина. И. Н. Бенин. Свои и чужди в трилогията „Дунавът тече” от Змей Горянин.. В: Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин., Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев”,, 2013, стр. 51-62, ISBN 978-954-8467-99-5.
 61. Бенина. И., Н. Бенин. Проблемно-естетически паралели в творчеството на Йордан Йовков и Константин Петканов.. В: Конференция на Регионален исторически музей – Добрич, Добрич, 2016
учебници
 1. Бенина, И., Г. Михайлова. Русский язык. Технический модуль. Габрово, Alma Mater International, 2001, pp. 106, ISBN 954 9577 51 - 1.
учебни пособия
 1. Бенина. И. Литература за деца и юноши на английски език. Пособие за семинарни упражнения (магистри).. Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 160, ISBN 978-954-712-660-2.
 2. Бенина. И. Литература за деца и юноши на английски език. Пособие за семинарни упражнения (бакалаври).. Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 160, ISBN 978-954-712-659-6.
 3. Бенина. И., Н. Бенин. Литература за деца и юноши. Класика и модерност. Том 1.. Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 147, ISBN 978-954-712-590-2.
книги
 1. Бенин, Н., Бенина, И. Литература за деца и юноши. Класика и модерност. Т. I. Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2012, стр. 147, ISBN ISBN 978-954-712-.
други трудове
 1. Бенина И. Метаморфози на вълшебната приказка в романовата поредица "Хари Потър" от Дж. К. Роулинг, дисертационен труд, 2014, стр. 380
 2. Бенина И. Метаморфози на вълшебната приказка в романовата поредица "Хари Потър" от Дж. К. Роулинг, автореферат, 2014, стр. 67