Списък на публикациите

монографии

 1. Димитрова, И. Счетоводният анализ и счетоводната политика в предприятието. Русе, PRIMAX, 2016, стр. 166, ISBN 978-619-7242-18-8.
 2. Димитрова, И. Капитал, амортизации, амортизациионна политика (Фирмената амортизационна политика като средство за възпроизводство на капитала). Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - Плевен, 2015, стр. 295, ISBN 978-619-207-030-4.
студии
 1. Велчева, Й., А. Петков, А. Любенова, И. Димитрова, Р. Димитрова. Финансово-икономически анализ. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2007, ISBN -.
 2. Димитрова И., Д. Янкова. Изследване на взаимовръзката между разходите за труд и производителността на труда. Научни трудове на УНСС, том 1, УНСС - София, 2020, стр. 275-307, ISBN 0861-9344.
 3. Димитрова, И. Финанси и отчетност (на неправителствените организации). Русе - издание по TEMPUS IB_14350-1999, РУ, 2000, стр. 74, ISBN 954-712-235-6.
 4. Димитрова,И. Петър Пенчев. Изследване на някои резултати от прилагани амортизационни политики.//Аспекти на неопределеността в икономическия живот (Сборник статии по проект ФНИ № 2015-ФБМ-01). Русе, Примакс, 2015, стр. 88-114, ISBN 978-619-724-2089.
статии
 1. Dimitrova, I., Y. Velcheva. FIXED BIOLOGICAL ASSETS – SPECIFICS OF THEIR REPORTING AND RELATED PROBLEMS.// Narodnostopanski arhiv, 2016, No 3, pp. 17-29, ISSN 0323-9004.
 2. Dimitrova,I. Comparative Analysis of the State Depreciation Policy of Bulgaria and other Countries.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2016, No 8, pp. 1-18, ISSN 1314-0175.
 3. Dimitrova,I., Y.Velcheva. Simulation Models for Evaluation and Selection of Depreciation Policy for Agricultural Companies in the Republic of Bulgaria.// Journal of Modern Accounting and Auditing, 2013, No Vol. 9, №10, pp. 1322-1333, ISSN 1548-6583.
 4. Trifonov, E., I. Dimitrova. Applying the accelerations factors in depreciation analysis.// Entrepreneurship&Innovation, 2015, No 7, pp. 28-43, ISSN 1314-0175.
 5. Димитрова И., Д. Николова. Практически анализ на ефекта и ефективността от дейността на предприятия от различни отрасли.// Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда (Сборник статии по Проект 01-ФБМ-2016), 2017, брой 1, стр. 85-97, ISSN 976-619-7242-23-2.
 6. Димитрова, И. Анализ и оценка на амортизационните методи за рационализиране на паричния поток в предприятието.// Български счетоводител, 2007, брой 14, стр. 7-16, ISSN 1310-7186.
 7. Димитрова, И. Амортизирането в счетоводната методология.// Български счетоводител, 2006, брой 18, стр. 10-15, ISSN 1310-7186.
 8. Димитрова, И. Амортизационната политика на предприятията - средство за повишаване на конкурентоспособността им.// Счетоводна политика, 2006, брой 9-10, стр. 36-44, ISSN 1312-2142.
 9. Димитрова, И. Бюджетирането в системата на управленското счетоводство.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия "Обществени науки", 2003, брой 4, стр. 18-27, ISSN 1311-1094.
 10. Димитрова, И. Предизвикателствата на заобикалящата ни икономическа среда в услуга на развитието на управленското счетоводство.// Български счетоводител, 2003, брой 6, стр. 2-5, ISSN 1310-7186.
 11. Димитрова, И. Творческият подход у счетоводните дейци в пазарните условия.// Български счетоводител, 2003, брой 15, стр. 3-7, ISSN 1310-7186.
 12. Димитрова, И. Възможности за реализиране на социално-икономическата същност на счетоводството.// Български счетоводител, 2002, брой 10, стр. 10-14, ISSN 1310-7186.
 13. Димитрова, И. Как да обосновем необходимостта от привлечен капитал за фирмения бизнес.// Български счетоводител, 2000, брой 9, стр. 3-11, ISSN 1310-7186.
 14. Димитрова, И. Изследване на методи и показатели за оценка на инвестиционни проекти.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия "Обществени науки", 1999, брой 3, стр. 28-34, ISSN 1311-1094.
 15. Димитрова, И. Счетоводната теория и практика в България и международните счетоводни системи.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия "Обществени науки", 1998, брой 2, стр. 27-33, ISSN 1311-1094.
 16. Димитрова, И. Необходимост от засилване анализаторската роля на счетоводството при пазарната икономика.// Български счетоводител, 1997, брой 10, стр. 20-26, ISSN 1310-7186.
 17. Димитрова, И. Нови моменти в Закона за счетоводството.// Български счетоводител, 1996, брой 6, стр. 34-37, ISSN 1310-7186.
 18. Димитрова, И. Роля на мениджърското счетоводство в управленските процеси.// Български счетоводител, 1995, брой 10, стр. 26-27, ISSN 1310-7186.
 19. Димитрова, И. Отчитане на вземанията по липси и начети.// Български счетоводител, 1995, брой 5, стр. 3-4, ISSN 1310-7186.
 20. Димитрова, И. Необходимостта от мениджърско счетоводство в условията на пазарна икономика.// Български счетоводител, 1995, брой 9, стр. 20-22, ISSN 1310-7186.
 21. Найденов, Н., Димитрова, И., Петков, А., Недялков, А. Изследване на икономически показатели, характеризиращи агрофирмите за технически услуги.// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 4, стр. 65-71, ISSN 0205-3845.
доклади
 1. Димитрова И., Д. Янкова. Специфични особености при калкулирането и оценката на земеделската продукция. В: Международна научно-практическа конференция, Свищов, Академично издателство "Ценов", 2019, стр. 208-215, ISBN 978-954-23-1762-3.
 2. Димитрова, И. Финансиране на инвестициите и амортизационна политика в земеделските предприятия. В: Научни трудове на Русенския университет, том 54 серия 5.1, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 70-75, ISBN 1311-3321.
 3. Димитрова, И. Счетоводството и счетоводните кадри в условията на преструктуриране на икономиката. В: Научна конференция на РУ, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2002, стр. 220-225, ISBN 1311-3321.
 4. Димитрова, И., Й. Велчева. Критерии за избор на амортизационната политика в земеделските предприятия. В: Научни трудове на РУ, том 51, серия 5.1, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2012, стр. 167-172, ISBN 1311-3321.
 5. Димитрова, И., Й. Велчева. Финансово-счетоводен анализ на предприятията в неплатежоспособност, несъстоятелност и ликвидация. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2009, стр. 68-73, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Божков, В., Й. Велчева, И. Димитрова. Счетоводство на предприятието. Силистра, Печатница "РИТТ", 2009, стр. 323, ISBN 978-954-712-440-0.
 2. Божков, В., Й. Велчева, И. Димитрова. Обща теория на счетоводството. Силистра, Печатница "РИТТ", 2007, стр. 155, ISBN 978-954-712-385-4.
 3. Велчева Й., И. Димитрова. Управленско счетоводство. Силистра, Печатница "РИТТ", 2012, стр. 264, ISBN 978-954-759-284-1.
учебни пособия
 1. Баташки Г., И. Димитрова. Счетоводство на предприятието. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2013, ISBN e-learning.
 2. Баташки Г., И. Димитрова. Основи на счетоводство. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2013, ISBN e-learning.
 3. Баташки Г., Й. Велчева, И. Димитрова. Счетоводство. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2014, ISBN e-learning.
 4. Велчева Й., И. Димитрова. Управленско счетоводство. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2014, ISBN e-learning.
 5. Димитрова, И. Счетоводен анализ. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2019, ISBN e-learning.
 6. Димитрова, И. Преддипломен семинар. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2019, ISBN e-learning.
 7. Димитрова, И. Ръководство за упражнения по счетоводство. Русе, "Авангард принт", 2014, стр. 185, ISBN 978-954-337-208-9.
 8. Димитрова, И. Ръководство за упражнения по обща теория на счетоводството. Силистра, Печатница "РИТТ", 2011, стр. 94, ISBN 954-759-265-3.
 9. Димитрова, И. Ръководство за упражнения по счетоводство на предприятието. Силистра, Печатница "РИТТ", 2011, стр. 107, ISBN 978-954-759-277-3.
 10. Димитрова, И. Ръководство за упражнения по счетоводство. Силистра, Печатница "РИТТ", 2010, стр. 172, ISBN 654-759-242-4.
 11. Димитрова, И. Сборник от задачи и казуси по счетоводство. Русе, Печатна база при Русенски университет, 2005, стр. 124, ISBN 954-712-299-1.
 12. Димитрова, И. Управленско счетоводство (примери, задачи, въпроси, тестове, казуси). Русе, Печатна база при Русенски университет, 2004, стр. 102, ISBN 954-712-231-2.
 13. Димитрова, И., Д. Янкова. Счетоводно отчитане с програмен продукт. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2019, ISBN e-learning.
 14. Димитрова, И., Д. Янкова. Банково счетоводство. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2019, ISBN e-learning.
 15. Димитрова, И., Й. Велчева. Ръководство за упражнения по счетоводство на предприятието (Сборник с примери и задачи). Русе, Печатна база при Русенски университет, 1996, стр. 66, ISBN 954-712-233-4.
книги
 1. Велчева, Й., И. Димитрова. Счетоводство на аграрния сектор. Силистра, Печатница "РИТТ", 2008, стр. 159, ISBN 978-954-712-402-8.
 2. Димитрова, И. Амортизационната политика като средство за възпроизводство на капитала. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 48, ISBN NA.