Списък на публикациите

монографии

 1. Иван Евтимов. ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТТА - една реалност за устойчиво развитие на транспорта и опазване на околната среда. гр. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2015, стр. 180, ISBN 978-954-8675-97-0.
студии
 1. Иван Евтимов. Изследване върху съотношението между ъглите на отклоняване на управляемите колела на колесен трактор. Автореферат на дисертация за получаване на научна степен "Кандидат на техническите науки". Русе, Печатна база на ТУ-Русе, 1991, стр. 33, ISBN ХХХХ.
статии
 1. Evtimov I., R. Ivanov, G. Staneva, G. Kadikyanov. A Study on Electric Bicycle Energy Efficiency.// TRANSPORT PROBLEMS, 2015, No 3, pp. 131-140, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.21 /2015, Scopus)
 2. Evtimov, I., R. Ivanov, G. Kadikyanov, G. Staneva. Energy Consumption and CO2 Emissions for Life Cycle of Electric and Conventional Cars.// MATEC Web of Conferences, 2018, No 234, 02007, pp. 1-5, ISSN ISSN 2261-236x. (SJR rank: 0.151 /2017, Scopus)
 3. Ivan Evtimov, Rosen Ivanov and Milen Sapundjiev. Energy consumption of auxiliary systems of electric cars.// MATEC Web of Conferences 133, 06002 (2017), 2017, No 133, pp. 1-5, ISSN DOI: 10.1051/mate. (SJR rank: 0.21 /2017, BulTrans-2017)
 4. Kadikyanov G., D. Lyubenov, I. Evtimov, Y. Ivanov. A Study of Pressures in Pneumatic Tyre Influence on Vehicles Braking Deceleration.// INTERNATIONAL Scientific Journal Machines. Technologies. Materials, 2014, No Issue 7, pp. 29-32, ISSN 1313-0226.
 5. M. Sapundzhiev, I. Evtimov and R. Ivanov2. Determination of the needed power of an electric motor on the basis of acceleration time of the electric car.// Car 2017 International congress of Automotive and Transport Engineering, 2017, No 1, pp. 1-7, ISSN doi:10.1088/1757-. (SJR rank: 0.21 /2017, SIAR)
 6. Ангелов Б., Сл. Любенов, И. Евтимов. Върху устойчивостта на праволинейното движение на колесна машина с четиримашинна хидрообемна трансмисия.// Селскостопанска техника, 1992, брой 4-8, стр. 54-60
 7. Ангелов Б., Сл. Любенов, И.Евтимов. Влияние на теглителното натоварване върху устойчивостта на праволинейното движение на енергетичното средстео „Славянка”.// Селскостопанска техника, 1993, брой 1, стр. 29-31
 8. Евтимов И,. Сл. Любенов. Влияние на съотношението между ъглите на отклоняване на управляемите колела на трактора върху износването на гумите им по ширина.// Селскостопанска техника, 1990, брой 3
 9. Евтимов И,. Сл. Любенов, Д.Кацов. Влияние на съотношението между ъглите на отклоняване на управляемите колела върху напречното им увличане.// Селскостопанска техника, 1990, брой 4
 10. Евтимов И., Р. Иванов. Замърсяването на въздуха и възможности за намаляване дела от автомобилния транспорт.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS, 2010, брой 8-9, стр. 44 – 47, ISSN 1313-0226.
 11. Евтимов И., Сл. Любенов. Определяне ъглите на предаване на движението в пространствения шестзвенен кормилен трапец.// Селскостопанска техника, 1988, брой 1
 12. Евтимов И., Сл. Любенов. Относно ъгъла на предаване на движението в пространствения четиризвенен кормилен трапец.// Селскостопанска техника, 1987, брой 7, стр. 30-33
 13. Евтимов, И. Относно съотношението между ъглите на отклоняване на управляемите колела на колесна машина.// Селскостопанска техника, 1996, брой 1
 14. Евтимов, И. Определяне функцията на положението на пространствени кормилни трапеци за кари.// Машиностроене, 1996, брой 5
 15. Евтимов, И. Определяне ъглите на предаване на движението в пространствени кормилни трапеци за кари.// Машиностроене, 1996, брой 6
 16. Кацов Д., Сл. Любенов , И. Евтимов. Оценка на стабилизацията на управляемите колела на трактора „Болгар” МТЗ-80.// Селскостопанска техника, 1994, брой 2, стр. 24-27
 17. Кацов Д., Сл. Любенов, И. Евтимов. Разпределение на износването по ширината на гумите на управляемите колела на трактора.// Селскостопанска техника, 1994, брой 2, стр. 28-32
 18. Кереков С. А. Стоянов, И. Евтимов. Относно критериите за определяне работните срокове на моторните масла.// Химия и индустрия, 1981, брой 3, стр. 104-106
 19. Кереков С. А. Стоянов, И. Евтимов. Изпитване на масло М-10С в двигатели ЗМЗ-53 при действителни работни условия.// Механизация на селското стопанство, 1981, брой 5, стр. 45-46
 20. Кереков С., Г. Хрисимов,П. Рашков, И. Евтимов. Опростен метод за обработване на информация от експлоатацията и надаждността на техническите системи.// Техническа мисъл, 1987, брой 2, стр. 17-22
 21. Кереков С., И. Евтимов. Методика за прогнозиране ресурса на миешата присадка в моторните масла при редовна експлоатация на двигателите.// Материално техническо снабдяване, 1980, брой 7, стр. 17-19
 22. Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Изследване триенето в кормилното управление на трактора ТК-80.// Селскостопанска техника, 1990, брой 1, стр. 53-57
 23. Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Намаляване износването на гумите на колесните трактори.// Механизация на селското стопанство, 1989, брой 5, стр. 29-31
 24. Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Определяне на инерционните моменти в кормилното управление на трактора ТК-80.// Селскостопанска техника, 1989, брой 8, стр. 72-75
 25. Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Методика за регулиране сближаването на предните колела на тракторите Беларус.// Механизация и електрификация на селското стопанство, 1979, брой 1, стр. 23-26
 26. Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Влияние на регулировките в кормилния трапец върху кинематиката на завоя на тракторите Беларус.// Селскостопанска техника, 1978, брой 4, стр. 51-55
 27. Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов, Н. Попов. Влияние на сближаването на предните колела върху износването на гумите на тракторите ТК-82 и ТК-82Н.// Селскостопанска техника, 1988, брой 5, стр. 80-84
 28. Любенов Сл., И. Евтимов, Д. Кацов. Влияние на напречната еластичност на гумите върху кинематиката на завоя.// Механизация на земеделието, 1994, брой 3, стр. 21-22
 29. Любенов Сл., И. Евтимов, Д. Кацов. Изследване върху напречното увличане на гумите на трактора „Болгар” МТЗ-80.// Селскостопанска техника, 1981, брой 3, стр. 60-64
 30. Любенов Сл., И. Евтимов, Д. Кацов, Н. Попов. Изследване върху износването на гумите напредните колела на трактора ТК-82Н.// Селскостопанска техника, 1989, брой 1, стр. 82-86
доклади
 1. Evtimov I., R. Ivanov, M. Gichev. ENERGY CONSUMPTION OF ELECTRIC CAR. IN: ТУРСКО-БЪЛГАРСКА младежка международна научна конференция, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИОННИ РЕШЕНИЯ, Тракийски университет, гр. Одрин, Турция, 2011
 2. Ivan Evtimov. Study on Air Pollution from the Sectors "Еnergy production" and "Тransport". IN: Сборник доклади на IV-та научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, Русе, РУ ”А.Кънчев”, 2014
 3. Ivan Evtimov. Carbon Missions from Cars during their entire Life Cycle. IN: Сборник доклади на IV-та научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, Русе, РУ ”А.Кънчев”, 2014
 4. Ivanov R., I. Evtimov, G. Kadikyanov. Electric vs Conventional Car. IN: CAR2011, Piteshti, 2011, ISBN 1453-1100.
 5. Rosen Ivanov, Ivan Evtimov, Yavor Ivanov. "Investigation of the fuel consumption of a hybrid car in inter-city route". IN: International Seintifik Conference - 11 - 12.11.2015, Ruse, 2015, pp. 355 - 359, ISBN http://eeae-conf..
 6. Георгиев Кр., Р. Иванов, Ив. Евтимов, Vu Zuy Zung. Стендове за изпитване на пневматични гуми за автомобили.. В: Сб. доклади на НТК с международно участие, Варна, 2012
 7. Евтимов И. Регенериране на електрическа енергия при движение по наклон. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, ТУ-Варна, 2014
 8. Евтимов И., Б.Ангелов. Относно определянето на частното на геометричната прогресия при изчисляване на предавателните числа в трансмисията на автомобила. В: Trans&MOTOAUTO’07, София, Научно-технически съюз по машиностроене, 2007, стр. 154-155, ISBN 978-954-9322-22-4.
 9. Евтимов И., Б.Ангелов. Методика за осигуряване на оптимално съотношение между ъглите на отклоняване на управляемите колела на етапа проектиране. В: Научни трудове на ВВОУ „Васил Левски” - ВТърново, ВТърново, ВВОУ „Васил Левски”, 1997, стр. 43-46
 10. Евтимов И., Р. Иванов. Влияние на някои експлоатационни фактори върху рахода на гориво на автомобилите. В: РУ "Ангел Кънчев"-Русе, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев"-Русе, 2015, стр. 121 - 130, ISBN 1311-3321.
 11. Евтимов И., Р. Иванов. Анализ на принципите на управление и ефективността на регенеративно спиране при електромобилите. В: Сборник доклади на II-ра научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, РУ "Ангел Кънчев", ПРИМАКС-Русе, 2012, стр. 18-25, ISBN ASBN 978-954-8675.
 12. Евтимов И., Р. Иванов. Електромобилите и замърсяването на околната среда. В: Сб. доклади на I-ва научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, Русе, РУ”А.Кънчев”, 2011, стр. 74-77
 13. Евтимов И., Р. Иванов. Система за контрол на зареждането и разхода на енергия на електромобил. В: Сб. доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев", Русе, РУ "А.Кънчев", 2011
 14. Евтимов И., Р. Иванов. Aaвтомобилният транспорт и замърсяването на въздуха. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, ТУ Варна, 2010
 15. Евтимов И., Р. Иванов. Използване на слънчевата енергия за зареждане на акумулаторната батерии за електромобили. В: Сб. доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев, Русе, РУ, 2010, стр. 8-13, ISBN 1311-3321.
 16. Евтимов И., Р. Иванов. Относно избора на акумулаторни батерии при проектиране на автономни фотоволтаични системи. В: Сб. доклади от МНК BULTRANS-2010, Созопол, ТУ София, 2010, стр. 109-113, ISBN 1313-955Х.
 17. Евтимов И., Р. Иванов. Възможности за намаляване замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, ТУ Варна, 2010
 18. Евтимов И., Р. Иванов. Горивните клетки и перспективата за използването им в електромобилите. В: Сб. доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев", Русе, РУ "А.Кънчев", 2009, стр. 100-107, ISBN 1311-3321.
 19. Евтимов И., Р. Иванов. Използване на слънчевата и вятърната енергия за производство на електроенергия. В: Сб. доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев", Русе, РУ "А.Кънчев", 2009, стр. 108-113, ISBN 1311-3321.
 20. Евтимов И., Р. Иванов. Сравнителна оценка за ефективността от използването на електромобилите и автомобилите. В: Сб. доклади от МНК BULTRANS-2009, Созопол, ТУ София, 2009, стр. 94-96, ISBN 1313-955Х.
 21. Евтимов И., Р. Иванов, Б. Ангелов. ЕЛЕКТРОМОБИЛЪТ- НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, ТУ Варна, 2009, стр. 122-131
 22. Евтимов И., Р. Иванов, Б. Ангелов, Т.Тотев. Изпитателни цикли за моделиране движението на електромобилите в градски условия. В: Сб. доклади от МНК BULTRANS-2009, Созопол, ТУ София, 2009, стр. 97-100
 23. Евтимов И., Р. Иванов. М. Гичев. Зареждане на акумулаторни батерии за електромобили. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, ТУ Варна, 2010
 24. Евтимов И., Р. Иванов., Б. Ангелов. Акумулаторни батерии за електромобнили и хибридни автомобили. В: Сб. доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев", Русе, РУ”А.Кънчев”, 2009, стр. 82-88, ISBN 1311-3321.
 25. Евтимов И., Сл. Любенов, Д.Кацов. Разпределение на напречните реакции върху управляемите колела при движение на трактора в завой. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1989
 26. Евтимов Ив., Р. Иванов, К. Морев, М. Сапунджиев и Б. Беганов. Изследване на енергийните характеристики на конвертиран лек автомобил "Ситроен Берлинго" в електромобил. В: BulTrans-2015, София, Технически университет - София, 2015, стр. 121 - 125, ISBN 1313-955X.
 27. Евтимов Ив., Р. Иванов. Предимства и недостатъци на съвременните технологии за съхраняване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. В: Сборник доклади на научна конференция,том 51, серия 4, Русе, РУ”А.Кънчев”, 2012, стр. 107-115
 28. Евтимов, И. Кинематика на завоя на колесна машина с четири управляеми колела. В: Трудове на НС на РУ’04, Русе, РУ, 2004, стр. 29-32, ISBN 1311-3321.
 29. Евтимов, И. Кинематика на пространствените тракторни кормилни трапеци. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1986
 30. Евтимов, И. Влияние на наклона на шенкелните болтове върху кинематиката на кормилния трапец. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1986
 31. Евтимов, И., Р. Иванов, Н. Вълов. ИЗСЛЕДВАНЕ РАЗХОДА НА ЕНЕРГИЯ НА ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД ПРИ РАЗЛИЧНИ РЕЖИМИ НА ДВИЖЕНИЕ. В: BulTrans-2012, Sozopol, ТУ-София, 2012, стр. 212-216, ISBN 1313-955X.
 32. Евтимов, Ив., Р. Иванов и Г. Кадикянов. Сравнителен анализ на енергийните свойства на превозните средства. В: BULTRANS-2016, ТУ-София, 2016, стр. 91-104, ISBN 1313-955Х.
 33. Евтимов, Ив., Р. Иванов, Г. Кадикянов. Изследване на регенеративното спиране на електровелосипед. В: Сб. доклади от МНК, Созопол, BULTRANS-2012, ТУ-София, 2012, стр. 217-221, ISBN 1313-955X.
 34. И.Евтимов, Р.Иванов, Я.Иванов, Хр.Станчев. "Изследване разходa на гориво на хибриден автомобил в извънградски условия на движение". В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс - Русе, 2014, стр. 69-75, ISBN 978-954-8675-38-3.
 35. Иван Евтимов. Изследване влиянието на масата на автомобилите върху разхода на гориво при различни условия на движение. В: Сб. доклади от МНК BulTrans -2014, София, Технически университет-София, 2014, стр. 179-181, ISBN ISSN 1313-955X.
 36. Иван Евтимов. Изследване средната „възраст” на автомобилите в Република България. В: Сборник доклади на научна конференция, Русе, РУ”А.Кънчев”, 2014
 37. Иван Евтимов. Възможности за съхранение на енергията чрез маховици в хибридните автомобили. В: Сборник доклади на научна конференция, том 52, серия 4, Русе, РУ”А.Кънчев”, 2012, стр. 94-100
 38. Иванов Р., Ив. Евтимов. Приложение на електрическото задвижване в самоходни машини за земеделието. В: Сб. доклади на I-ва научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, Русе, РУ”А.Кънчев”, 2011, стр. 31-38
 39. Иванов Р., И. Евтимов, Г. Кадикянов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Експериментален автомобил. В: ЕКО Варна`10, Варна, 2010
 40. Иванов Р., И. Евтимов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Сравнителен анализ на показателите на малки градски електромобили. В: Сборник доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев, Русе, РУ”А.Кънчев, 2009, стр. 89-99, ISBN 1311-3321.
 41. Иванов Р., И. Евтимов, И. Стоянов, М. Гичев. Изследване зареждането на акумулаторната батерия на електромобил от слънчев панел. В: Сброник с доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев, Русе, 2011
 42. Иванов Р., Ив. Евтимов. Изследване възможностите за използване на електровелосипед в условията на град Русе. В: Сборник доклади на научна конференция, 2012, том 51, серия 4, Русе, РУ”А.Кънчев”, 2012, стр. 16-21
 43. Иванов Р., Ив. Евтимов, Евг. Аврамов, Р. Русев. Определяне реакциите върху колелата на двуосен товарен автомобил. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2012
 44. Иванов Р., Ив. Евтимов, М. Сапунджиев. Модел за изследване на икономичните свойства на конверсиран електромобил. В: Електромобили, V-та международна научна конференция, Русе, 2016
 45. Иванов, Р., Ив. Евтимов, Г. Кадикянов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Експериментален електромобил. В: Сб. доклади на НТК с международно участие, Варна, ТУ Варна, 2010, стр. 333-338, ISBN 954 - 20 - 00030.
 46. Иванов, Р., Ив. Евтимов, Г. Кадикянов, Евг. Аврамов. Изследване на сцеплението на гума за товарен автомобил с мобилна експериментална уредба. В: Сб. доклади от МНК, BULTRANS-2014, ТУ-София, Созопол, 2014, стр. 182-186, ISBN 1313-955X.
 47. Кадикянов Г., Я. Иванов, Р. Вълев, Р. Иванов, Т. Тотев, И. Евтимов. Сравнение на два различни метода за изследване на спирачните свойства на автомобили. В: Научни трудове на РУ’2013, том 52, серия 4, Русе, 2013, стр. 107-112, ISBN 1311-3321.
 48. Кацов Д., И. Евтимов. Изследване върху търкалянето на управляемите колела при движение на колесен трактор в завой. В: НТ на ТУ’2005 Филиал Пловдив, Пловдив, ТУ-филиал Пловдив, 2005
 49. Кацов Д., И.Евтимов. Относно влиянието на изменението на коефициента на полезно действие върху горивно-икиномичната характеристиа на автомобила. В: НТ на ТУ’2005, Филиал Пловдив, Пловдив, ТУ- филиал Пловдив, 2005
 50. Кацов Д., Сл. Любенов , И. Евтимов. Влияние на напречния наклон на шенкелните болтове върху износването на гумите на упрявляемите колела на трактора. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1989, стр. 154-159
 51. Любенов Сл., В. Владимиров,И. Евтимов, Н. Колев. Влияние на навесния плуг върху устойчивостта на колесен трактор при транспорт. В: Научни трудове на ВИММЕСС-Русе, Русе, ВИММЕСС, 1980, стр. 159-166
 52. Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Влияние на сближаването и напречния наклон на управляемите колела на трактора върху износването на гумите им. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1989, стр. 75-80
 53. Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Изследване влиянието на наклона на шенкелните болтове върху управляемостта на трактора „Болгар” МТЗ-80. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1981, стр. 185-190
 54. Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов, Н. Колев. Възможности за оптимизиране монтажните ъгли на управляемите колела на трактора „Болгар” МТЗ-80. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1981, стр. 203-208
 55. Любенов Сл., И. Евтимов, Д. Кацов. Влияние на напречното увличане на гумите върху кинематиката на кормилния трапец. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1981, стр. 197-202
 56. Маринов М., И. Евтимов. Автоматично регулиране на степента на разреденост на акумулаторни батерии за електрокари. В: Научни трудове на ВИММЕСС-Русе, Русе, ВИММЕСС-Русе, 1979, стр. 87-90
 57. Маринов М., И. Евтимов. Индивидуално автоматично контролиране на разреждането на акумулаторни батерии за електрокари. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”-Русе, 1981, стр. 277-281
 58. Нейков С., И. Евтимов, Б. Казанджиев. Резултати от изработването и опитното изследване на двутурбинен хидротрансформатор с щампована помпа и основна турбина. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1985, стр. 168-173
 59. Р.Иванов, И.Евтимов, Я.Иванов. "Изследване разхода на гориво на хибриден автомобил в градски условия на движение". В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс - Русе, 2014, стр. 76-82, ISBN 978-954-8675-38-3.
 60. Р.Иванов, И.Евтимов, Я.Иванов. "Изследване разхода на гориво на хибриден и класически автомобил в градски условия на движение". В: Научни трудове на Русенски Университет, том 55, серия 4, Русе, 2016, ISBN 1311-3321.
 61. Русев Р., Д. Кацов, И. Евтимов, Е. Русева. Уредба за проверяване на задвижващи мостове. В: Трудове на НС на РУ’04, Русе, РУ "А.Кънчев", 2004, стр. 21-25, ISBN 1311-3321.
 62. Станева, Г., Г. Кадикянов, Ив. Евтимов, Т. Тотев. Изследване на коефициента на сцепление на пневматична гума с експериментално покритие за трекове в промишлеността. В: BULTRANS-2016, ТУ-София, 2016, стр. 114-117, ISBN 1313-955Х.
учебници
 1. Евтимов И., Р. Иванов. Електромобили. Второ преработено и допълнено издание. Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев"-Русе, 2016, стр. 232, ISBN 978-954-712-682-4.
 2. Евтимов И., Р. Иванов. Мотоциклети. Второ преработено и допълнено издание. Русе, Издателски сентър на РУ, 2016, стр. 247, ISBN 978-954-712-688-6.
 3. Евтимов И., Р. Иванов. Електромобили. Русе, РУ "А.Кънчев", 2011, pp. 176, ISBN 978-954-712-521-6.
 4. Евтимов И., Р. Иванов. Мотоциклети. Русе, РУ "А.Кънчев", 2011, pp. 204, ISBN 978-954-8467-39-1.
 5. Евтимов И., Р. Иванов, Г. Попов. Възобновяеми енергийни източници. Издателски център при Русенски университет "Ангел , ПРИМАКС-Русе, 2012, pp. 242, ISBN 978-954-8675-39-0.
 6. Иван Евтимов. Електрокари и мотокари. Русе, Издателски център при РУ "А. Кънчев", 2014, стр. 358, ISBN 978-954-712-621-3.
 7. Иван Евтимов. Автобуси и тролейбуси. Русе, РУ, 2011, pp. 184, ISBN 978-954-712-520-9.
 8. Иванов Р., Ив. Евтимов, Ив. Миленов, О. Кръстев, К. Велков. Електрически превозни средства за обществен транспорт. Русе, Издателски център при РУ „Ангел Кънчев", 2016, стр. 402, ISBN 978-954-712-691-6.
 9. Иванов Р., Р. Русев, И. Евтимов, Т. Тотев, К. Хаджиев, Г. Кадикянов, Г. Станева. Устройство на автомобилната техника. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2016, стр. 339, ISBN 978-954-712-690-9.
 10. Любенов С., Б. Ангелов, И. Евтимов. Автомобили и трактори (Експлоатационни свойства). Русе, Издателски комплекс РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 244, ISBN 978-954-712-584-1.
 11. Любенов С., Б. Ангелов, И. Евтимов. Автомобили и трактори (Експлоатационни свойства). Русе, "Авангард принт"ООД, 2004, стр. 214, ISBN 954-712-240-1.
 12. Любенов С., Б. Ангелов, И. Евтимов. Автомобили и трактори (Теория). Русе, "Авангард принт"ООД, 2001, стр. 214, ISBN 629.114.
учебни пособия
 1. Велев Н., Д. Станчев, С. Нейков, Р. Русев, И. Евтимов, Т. Тотев. Автомобили, Трактори и кари - атлас конструкции. Русе, Печатна база на ВТУ, 1982, ISBN 978-954-712-520-.
 2. Велев Н., С. Любенов, Д. Лозанов, Д. Станчев, С. Нейков, Т. Тотев, Д. Кацов, И. Евтимов. Ръководство за упражнения по автомобили, трактори и кари. Русе, Печатна база на ВТУ "А. Кънчев", 1983, ISBN 978-954-712-483-.
 3. Иван Евтимов. Автомобилна техника 1. Уеб базирани лекции, ръководство за лабораторни упражнения, методично ръководство за курсова работа и тестове. Русе, Информационна система ПУБЛИКАЦИИ, 2013, стр. -, ISBN -.
 4. Иван Евтимов. Електрокари и мотокари. Уеб базирани лекции, ръководство за лабораторни упражнения, методично ръководство за курсова работа и тестове. Русе, Информационна система ПУБЛИКАЦИИ, 2013, стр. -, ISBN -.
 5. Иван Евтимов. Трактори и автомобили. Уеб базирани лекции, ръководство за лабораторни упражнения и тестове. Русе, Информационна система ПУБЛИКАЦИИ, 2013, стр. -, ISBN -.
 6. Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Методично ръководство за курсова работа по трактори и автомобили. Русе, Печатна база при ВТУ „А.Кънчев”, 1991, стр. 54, ISBN x.
 7. Любенов Сл., Д.Станчев, Д.Лозанов, Р.Русев, Т.Тотев, И.Евтимов, Б.Ангелов. К.Дочев. Ръководство за лабораторни упражнения по АТК. Русе, ПБ на РУ, 1998, стр. 63, ISBN 954-712-240-1.