Списък на публикациите

студии

 1. Кенарова-Пенева, И. глава IX, ИНКОРПОРИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ БРАНД В МЕНИДЖМЪНТА НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ, // В: Социално предприемачество в контекста на ко-мениджмънта (авт. колектив).. Русе, АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО, 2019, стр. 206-259, ISBN 978-954-712-771-5.
статии
 1. Irena KENAROVA-PENCHEVA. Brand and Trademark – The Challenge to Define the Difference.// International Journal of Economics and Management Systems, 2019, No 4, pp. 88-92, ISSN ISSN: 2367-8925.
 2. Irena KENAROVA-PENCHEVA, Diana ANTONOVA. The Role of Internal Branding to Increase the Engagement and Motivation of Human Resources.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2018, No XXV, pp. 102-108, ISSN ISSN 2344 – 6315,.
доклади
 1. Irena Kenarova-Pencheva. DETERMINANTS FOR MEASURING THE VALUE OF THE INTERNAL BRAND IN TEXTILE ENTERPRISES IN BULGARIA. IN: под печат, под печат, 2020
 2. Irena KENAROVA-PENCHEVA. TRENDS AND MAIN ISSUES OF THE BULGARIAN TEXTILE INDUSTRY. IN: Научна Конференция на Русенски Университет, Русенски Университет, Русе, 2018, pp. 65-74, volume 57, bo, ISBN 1311-3321 (print).
 3. Irena KENAROVA-PENCHEVA Petar PENCHEV. “The Impact of Internal Branding on Employee Engagement in the Tourism Sector of Bulgaria”. IN: Tourism: Trends, Prospects and Implications for Enterprises and Destinations, Santorini, Greece, Heliotopos Conferences Ltd., 2017, pp. 12-13, ISBN 978-960-6746-16-1.
 4. Petar PENCHEV Irena KENAROVA-PENCHEVA. TOURISM IN BULGARIA: REASONS FOR ITS DEVELOPMENT AND OPPORTUNITIES FOR CREATING SUSTAINABILITY,. IN: Regional Economy and Sustainable Development, Conference Proceedings 2017, Varna, Bulgaria, Research Institute, University of Economics – Varna, 2018, pp. 528-537, ISBN 978-954-21-0956-3.
 5. Petar PENCHEV Irena KENAROVA-PENCHEVA. "Tourism Market Analysis in Bulgaria-Current Condition and Perspectives”. IN: Tourism: Trends, Prospects and Implications for Enterprises and Destinations, Santorini, Heliotopos Conferences Ltd., 2017, pp. 11-12, ISBN 978-960-6746-16-1.
 6. Petar PENCHEV Irena KENAROVA-PENCHEVA. EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR OF BULGARIA - PROBLEMS AND PERSPECTIVES. IN: Научни трудове на Русенския университет 2017, Русе, Университетски издателси център при РУ, 2017, pp. 69-74 volume 56, boo, ISBN 1311-332, 2535-10.
 7. Ирена Кенарова-Пенчева и Петър Пенчев. Ролята на човешките ресурси в туристическия сектор и влиянието на вътрешния брандинг върху ангажираността на персонала. В: Научни трудове, Том 56, серия 5.1., Икономика и мениджмънт, Русе, България, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 86-90, ISBN 1311-3321.
 8. Петър Пенчев Ирена Кенарова-Пенчева. ТУРИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ: ПРИЧИНИ ЗА НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ. В: Научни трудове на Варненския университет 17.11.2017, Варна, Университетска печатница, 2018, стр. 528-537, ISBN 978-954-21-0956-3.
 9. Петър Пенчев и Ирена Кенарова-Пенчева. Заетост в туристическия сектор в България – проблеми и перспективи. В: Научни трудове, Том 56, серия 5.1., Икономика и мениджмънт, Русе, България, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 69-74, ISBN 1311-3321.