Списък на публикациите

доклади

  1. В. Гачевска, И. Кошарова. За манипулацията в политическата комуникаця. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2012
  2. Гачевска, В., И. Кошарова. Към въпроса за манипулацията в политическата комуникация. В: Научни трудове на РУ, Русе, Русенски университет, 2011
  3. Гачевска, В., И. Кошарова. Манипулативната реклама като форма на нелоялна конкуренция. В: Научни трудове на рУ "Ангел Кънчев" том 49 серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2010
  4. Гачевска, В., И. Кошарова. Относно Националния етичен кодекс за реклама в България. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" том 48 серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2009
  5. Гачевска, В., И. Кошарова. Професионалната етика като фактор за изграждане на организационна репутация и култура. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 47, серия 6.2, Русе, Русенски университет, 2008
  6. Гачевска, В., И. Кошарова. Към въпроса за манипулативното въздействие в рекламния текст. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 47, серия 6.2, Русе, Русенски университет, 2008
  7. Гачевска, В., И. Кошарова. КошароваКъм въпроса за манипулативното въздействе в рекламния текст. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 47, серия 6.2, Русе, Русенски университет, 2008
  8. Гачевска, В., И. Кошарова. Професионалната етика като фактор в изграждането на организационната репутация и култура. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 47, серия 6.2, Русе, Русенски университет, 2008
  9. Кошарова, И. Асоциативният експеримент - метод за оценка на международната реклама. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 48, серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2009
  10. Кошарова, И. Към въпроса за въздействието в рекламната комуникация. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" том 46, серия 5,, Русе, Русенски университет, 2007