Списък на публикациите

доклади

  1. Ivanov I. Punishment imposed for hooliganism in the Republic of Bulgaria. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2018, ISBN Под печат.
  2. Ivanov I. Personality of the hooligan in Bulgaria. IN: Научни трудове на Русенски университет Том 55 серия 7 Правни науки, Русе, 2017, ISBN 13113321.
  3. Иванов И. Хулиганството - престъпление, административно нарушение и противообществена проява. В: Сборник доклади от научна конференция на тема: Наказателното правораздаване - традиции и перспективи, организирана от ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски", София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, ISBN 978-954-07-4405-6.
  4. Иванов И. Формиране на наказателната политика и политиката по превенция на престъпността. В: Сборник с доклади от проведена конференция на тема: Ролята на криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпността, Русе, Медиатех, 2018, стр. 36-45, ISBN 978-619-207-150-9.