Списък на публикациите

статии

 1. Md Sharif Uddin, Mesbahuddin, Ahmed, Iliyana Raeva and Aminur Rahman Khan. Efficiency of Allocation Table Method for Solving Transportation. Maximization Problems..// ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените гр. Русе, Математика, информатика и физика, 2016, No 5, pp. 40-48, ISSN 1311-9184.
 2. Raeva I. System for modeling of ambiguous semantics.// Proceedings of the RU, Mathematics, Informatics and Phisics, 2013, No 10, pp. 34-38, ISSN 1311-3321.
 3. Костова М., И.Раева. От парадокса до истината.// Математическа и компютърна лингвистика, 1997, брой 2-3, стр. 6-9
 4. Раева И, Л. Петракиева. Превод на фрази и изречения.// Математическа и компютърна лингвистика, 1997, брой 2-3, стр. 28-30
 5. Раева И. Основни приложения на компютърната лингвистика.// Математическа и ломпютърна лингвистика, 2002, брой 1, стр. 1-4
 6. Раева И. Имена на числа и тяхното образуване.// Математическа и компютърна лингвистика, 2002, брой 1, стр. 29-31
 7. Раева И. XXXII традиционна олимпиада по математика и лингвистика, Москва 2001.// Математическа и компютърна лингвистика, 2002, брой 1, стр. 9-12
 8. Раева И. Методически аспекти за работа с ученици, които проявяват интерес към математическата и компютърна лингвистика.// Математическа и компютърна лингвистика, 1997, брой 1, стр. 2-7
 9. Раева И. XXI олимпиада по математика и лингвистика, Москва 1991г. , бр. 2, 1992г..// Обучението по математика, 1992, брой 2
 10. Раева И., М. Костова. Преводни съответствия.// Математическа и компютърна лингвистика, 1997, No 1, pp. 25-27
 11. Раева, И. Основни насоки и методически аспекти на обучението по математическа и компютърна лингвистика.// ИЗВЕСТИЯ, на съюза на учените - Русе, Серия 5, "Математика, Информатика и физика", 2001, брой 1, стр. 74-82, ISSN 1311-9184.
 12. Раева, И. Приложение на размити функции на лингвистини променливи за семантичен анализ на нееднозначни математически твърдения записани на естествен език.// ИЗВЕСТИЯ, на съюза на учените - Русе, Серия 5, "Математика, Информатика и физика", 2001, брой 1, стр. 127-138, ISSN 1311-9184.
доклади
 1. Raev R., I. Raeva. Stress Concentration in a Nonlinear-Elastic Plane with a Circular Hole. IN: Научни трудове "Математика, Информатика, Физика на РУ "Ангел Кънчев" том 47, серия 5.1, Русенски Университет, Печатна база на Русенски Университет, 2008, pp. 62-65, ISBN 1311-3321.
 2. Raeva I, L. Petrakieva. A System for Generating Natural Language Semantics of a Simple Sentence. IN: Proceedings of the 14.3th International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER'99), Sofia, Bulgaria, House of Union of Scientists in Bulgaria, 2000, pp. 210-214, ISBN 954-8329-22-0.
 3. Raeva I. Fuzzy function of Language Variables and Their Application for Semantic analysis of Ambiguity Mathematical Statements written in Natural Language. IN: University of Ruse, Ruse, Uniwersity of Ruse, 2000
 4. Raeva I. Methodical aspects for a work with gifted students taking interest in Mathematical and Computational Linguistics". IN: Secind congress of the WFNMC, Pravetz, Bulgaria, 1994
 5. Raeva I., Kostadinov S. Semantically Directed Parsing Techniques. An Interpretation Algorithm. IN: Proceedings of the RU Conference 2007, Ruse, 2007, pp. 39-42, ISBN 1311-3321.
 6. Raeva I., Rumen R. An Alternative Way of Calculating Uncertainty. IN: Научни трудове "Математика, Информатика, Физика на РУ "Ангел Кънчев" том 47, серия 5.1, Русенски Университет, Печатна база на Русенски Университет, 2008, pp. 66-69, ISBN 1311-3321.
 7. Raeva I., Rumen R., Dragan S. Computer System for Issue from natural Language text through Interpretation in Semantic Resolution. IN: ICEST 2007, Macedonia, Ohrid, 2007, pp. 257-259
 8. Raeva, I. Lexical functional Semantics of Natural Language sentences. IN: Proceedings of the 13th International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER'99), Sofia, Bulgaria, Technical University of Sofia, 1999, pp. 234-238, ISBN 954-438-248-8.
 9. Raeva, I. Semantic Interpretation of Ambiguous Statements, represented in a Logical Form. IN: The 3rd International Conference in Language Theory, Thessaloniki, Greece, Aristotle University of Thessaloniki, 1997, pp. 529 -537
 10. И. Раева. Графичен анализ на периодични точки на Дискретни динамични системи. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 77 - 81, ISBN 1311-3321.
 11. И. Раева. Частично рекурсивни функции върху азбуки. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 41-45, ISBN 1311-3321.
 12. Колев Б.,М.Попова, И. Раева, Г.Драганова. „Студентските практики и адаптирането на бъдещите специалисти в реална производствена среда”. В: Научно-приложна конференция 12-13 декември 2009г., Сборник материали по проект BG051PO001/07/3.3-01/0, Русе, 2009, стр. 9-16
 13. Колев, Б., М. Попова, И. Раева и Г. Драганова. Проектите по структурните фондове – възможност за повишаване качеството на обучение на студентите. В: Сборник доклади от Втората национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи ‘2009”, Русе, Печатна база на Русенски Университет, 2009, стр. 49-53
 14. Колев, Б., М. Попова, И. Раева, Г Драганова. Студентските практики и адаптирането на бъдещите специалисти в реална производствена среда. В: Сборник доклади от научно-приложна конференция по проект BG051PO001/07/3.3-01/09 на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2009
 15. Милев Н., И. Раева. Система за лингвистичен анализ на фрагменти на текст на български език. В: Студентска Научна сесия - ФПНО РУ, 2007, Русенски Университет, Печатна база Русенски Университет, 2007, стр. 108-114
 16. Раева И. Автоматно кодиране(част I) „ Построяване на Машина на Тюринг по алгоритъма за примитивна рекурсия“ ,. В: научно-методичен семинар, Слънчев бряг‘ 2015г, МЛ, 2015
 17. Раева И. Кодиране. Съставяне на префиксни кодове от регулярни множества. В: Научно-методичен семинар по математическа лингвистика,, Стара Загора, 2014
 18. Раева И. Синтаксис на просто изречение. В: Научно-методичен семинар по математическа лингвистика,, Слънчев бряг‘, 2013
 19. Раева И. Геометрия и лингвистика. В: Научно-методичен семинар по математическа лингвистика,, Стара Загора, 2012
 20. Раева И. Белниколивска Г. „Изабет и верижен Изабет в персийския език“. В: Научно-методичен семинар по математическа лингвистика,, Слънчев бряг‘, 2012
 21. Раева И., М. Кирилов. Математически модел за логически извод от система от дизюнкти в предикатното смятане. В: Научни трудове "Математика, Информатика, Физика на РУ "Ангел Кънчев", Русе, Печатна база на Русенски Университет, 2005, стр. 86-90, ISBN 1311-3321.
 22. Раева И., Р. Раев. Метод на изчисляване на лингвистични вероятности и прилагането им към лошо определени ситуации. В: Научни трудове "Математика, Информатика, Физика на РУ "Ангел Кънчев" том 48, серия 6.1, Русенски Университет, Печатна база на Русенски Университет, 2009, стр. 40-44, ISBN 1311-3321.
 23. Раева, И., М. Костова. Някои основни приложения на дискретната математика в компютърните науки. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“, Русе, 1996, стр. 278-288
учебни пособия
 1. Дочев Д, И. Раева. Теория на кодирането – ръководство за практически упражнения. Русе, Русенски университет, 2012, стр. 45, ISBN -.
 2. Дочев Д. М. Кирилов, Ил. Раева. Ръководство за решаване на задачи по дискретни структури и дискретна математика. Русе, Русенски университет, 2012, ISBN ..
 3. Кандиларов Ю., Т. Митев, Е. Великова, В. Евтимова, И. Раева, М. Костова. Ръководство за решаване на задачи по Висша математика 1 (втора част- Математичен анализ). Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2007, стр. 144, ISBN 978-954-712-382-3.
 4. Раева И. „Компютърна лингвистика“ - пособие за студенти. Русе, Русенски университет, 2010, стр. 50, ISBN -.
 5. Раева И. MAPLE - учебно помагало за студенти. Русе, ., 2005, ISBN ..
 6. Раева И. Задачи за подготовка за първи кръг на олимпиадата по математическа лингвистика. Шумен, АКЛ, 2003, стр. 44, ISBN ..
 7. Рашков П. Ил. Раева. Учебни материали по дисциплината Дискретни структури. Русе, Русенски университет, 2010, ISBN ..
книги
 1. Гроздев, С., Лилкова, М., Стоева, Т., Иванова, П., Петрова, Р., Стефанова, Д., Чалъкова, К., Данков, Д., Кьосева, М., Костадинова, М., Витанов, Т., Шаркова, И., Райков, Н., Наков, С., Николаев, Р., Мирянов, Р., Петков, Й., Ненков, В., Маджарова, Т., Раева, И.,. Европейско Кенгуру 2018 – задачи и методически решения. София, Архимед, 2018, стр. 150, ISBN 978-6197020-25-0.
други трудове
 1. Великова, Е., М. Петкова, Р. Василева, И. Раева (Ред.). Изследователската дейност в лабораторията по математика, информатика и лингвистика, по Проект 2013-РУ-04 Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория по МИЛ към ФНИ, 2013, стр. 118
 2. Раева И. Международна олимпиада по лингвистика 2003 – 2011, пособие за подготовка за олимпиади, 2012, стр. 48
 3. Раева И. Зимни математически състезания по математическа лингвистика 2008 – 2014 – сборник задачи, пособие за подготовка за олимпиади, 2008, стр. 42