Списък на публикациите

статии

 1. Borisov S., J. Raychev, G. Hristov, I. Beloev, P. Zahariev. A platform for evaluation of the unmanned aerial vehicles telemetry protocols and their parameters.// Scientific Journal "ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA", ("E+E"), 2017, No 1-2/2017, pp. 1-9, ISSN 0861-4717.
 2. Gyuretsov T., J. Raychev, G. Hristov, P. Zahariev. Challenges for providing security in the Internet of things.// Scientific Journal "ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA", ("E+E"), 2016, No 11-12/2016, pp. 20-23, ISSN 0861-4717.
доклади
 1. Hristov G., J. Raychev, D. Kinaneva, P. Zahariev. Emerging methods for early detection of forest fires using unmanned aerial vehicles and LoRaWAN sensor networks. IN: The 28th EAEEIE Annual Conference, Reykjavík, Iceland, 2018
 2. Hristov G., J. Raychev, D. Kyuchukova, P. Zahariev. Development of educational games using 3D models of historical locations, objects and artefacts. IN: The 27th EAEEIE Annual Conference, Grenoble, France, 2017
 3. Hristov G., J. Raychev, D. Kyuchukova, P. Zahariev. Development of Educational Three Dimensional Computer Game by Using Virtual Reality Utilities. IN: 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Ohrid, Macedonia, 2017
 4. Hristov G., P. Zahariev, D. Kinaneva, I. Tsvetkova, J. Raychev. Use of Unmanned Aerial Vehicle for Photogrammetric Data Gathering and Digital 3D Reconstruction of Archaeological Excavation Sites. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse, 2018
 5. Hristov G., P. Zahariev, J. Raychev, D. Kinaneva, I. Mihov. A Methodology for Environmental and Air Quality Monitoring Using LoRaWAN Sensor Platforms. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse, 2018
 6. Hristov G., P. Zahariev, J. Raychev, D. Kinaneva, I. Tsvetkova. Development and Evaluation of an Urban Concept Vehicle Powered by Alternative Fuel Source. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse, 2018
 7. Hristov G., P. Zahariev, J. Raychev, D. Kinaneva, T. Gechev. Observation and Analysis of Remote Forest Areas and Early Forest Fire Detection Using Drones. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse, 2018
 8. Hristov G., P. Zahariev, T. Gechev, I. Mihov, J. Raychev. Conceptual model of a hardware platform for development of complete solution for home automation. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse, Bulgaria, 2018
 9. Kinaneva D., G. Hristov, J. Raychev, P. Zahariev. Early Forest Fire Detection Using Drones and Artificial Intelligence. IN: 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO, Opatija, Croatia, 2019
 10. Kinaneva D., G. Hristov, P. Zahariev, J. Raychev. APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN UAV PLATFORMS FOR EARLY FOREST FIRE DETECTION. IN: National conference TELECOM, Sofia, Bulgaria, 2019
 11. Kinaneva D., J. Raychev, G. Hristov. Designing and Developing of Educational Internet of Things Prototype Platform. IN: 17th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Olhao, Algarve, Portugal, 2018
 12. Kinaneva D., J. Raychev, G. Hristov, P. Zahariev, I. Tsvetkova. A Solution for Early Forest Fire Detection Using Aircraft Platform and Neural Network Computing Engine. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse, 2018
 13. Kyuchukova D., J. Raychev, G. Hristov, P. Zahariev, S. Borisov. Experimental evaluation and analysis of the traffic parameters within a VPN network. IN: Scientific Forum, Sinaia, Romania, 2015
 14. Raychev J. A COMPARATIVE ANALYSIS OF SOFTWARE DEFINED NETWORKING CONTROLLERS. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse, 2018, Ruse, Bulgaria, 2018
 15. Raychev J., D. Kinaneva, G. Hristov, P. Zahariev. Development and Integration of Educational Software Defined Networking Platform in Computer Networking Classes. IN: 17th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Olhao, Algarve, Portugal, 2018
 16. Raychev J., D. Kinaneva, G. Hristov, P. Zahariev, G. Staevska. INVESTIGATING THE POSSIBILITIES OF INTEGRATING CLOUD WEATHER DATA INTO EXISTING APPLICATIONS. IN: National conference TELECOM, Sofia, Bulgaria, 2019
 17. Raychev J., G. Hristov, D. Kinaneva, P. Zahariev. Workflow for development and integration of digital content for holographic displays. IN: 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO, Opatija, Croatia, 2019
 18. Raychev J., G. Hristov, D. Kinaneva, P. Zahariev. Cloud Connected Smart Birdhouse for Environmental Parameter Monitoring. IN: 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO, Opatija, Croatia, 2019
 19. Raychev J., G. Hristov, D. Kinaneva, P. Zahariev. Modelling and Evaluation of Software Defined Network Architecture Based on Queueing Theory. IN: The 28th EAEEIE Annual Conference, Reykjavík, Iceland, 2018
 20. Raychev J., G. Hristov, D. Kyuchukova, P. Zahariev. Workflow for Development of a Virtual Museum That Will Provide Better Way for Learning the Cultural Heritage. IN: 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Ohrid, Macedonia, 2017
 21. Raychev J., G. Hristov, P. Zahariev, D. Kinaneva. Design, development and evaluation of an electric urban concept vehicle prototype powered by a hydrogen fuel cell. IN: The 27th EAEEIE Annual Conference, Reykjavík, Iceland, 2018
 22. Raychev. J., D. Kinaneva, G. Hristov, P. Zahariev. OPTIMIZING SDN CONTROL PLANE SCALABILITY BY EFFICIENT SWITCH TO CONTROLLER MIGRATION. IN: National conference TELECOM, Sofia, Bulgaria, 2019
 23. Tsvetkova I., D. Kinaneva, G. Hristov, J. Raychev, P. Zahariev. A Complex Workflow for Development of Interactive and Impressive Educational Content Using Capabilities of Animated Augmented Reality Trends. IN: 17th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Olhao, Algarve, Portugal, 2018
 24. Zahariev P., J. Raychev, D. Kinaneva. Overview of the Blockchain Technologies and their Use in the Telecommunication Systems and Processes. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse, 2018
 25. Борисов С., Й. Райчев, Г.Христов, П. Захариев. Възможности за подобряване характеристиките на протоколи за телеметрично предаване на данни от безпилотни летателни апарати. В: 24-та Национална конференция - Телеком, София, 2016
 26. Гюрецов Ц., Й. Райчев, Г. Христов, П. Захариев. Сигурност в интернет на нещата. В: 24-та Национална конференция - Телеком, София, 2016
 27. Пенчева В., И. Белоев, С. Борисов, Й. Райчев, Д. Кючукова, Г. Христов, П. Захариев. Приложение на безпилотните летателни апарати за дигитализация и 3D реконструкция на археологически комплекси. В: Научна конференция - „Единно европейско въздушно пространство – същност и предизвикателства пред въздушния суверенитет и бизнеса“, ВА „Г.С.Раковски“, София, 2016
 28. Райчев Й., Д. Кинанева, Г. Христов, П. Захариев. Сравнителен анализ на възможностите за изграждане на децентрализирана контролна равнина при софтуерно дефинираните мрежи. В: 26-та Национална конференция с международно участие - Телеком 2018, София, България, 2018
 29. Райчев, Й., под научното ръководство на гл.ас. инж. А. Бороджиева. Синтез и анализ на заграждащи активни биквадратни филтри от втори ред с използването на MATLAB и MicroCAP. В: Студентска научна сесия – СНС'2012; Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС'12; Русенски университет "Ангел Кънчев, Русе, 2012, стр. 49-54, ISBN 1311-3321.
книги
 1. Hristov G., P. Zahariev, D. Kinaneva, J. Raychev, N. Bencheva, Y. Ruseva, I. Tsvetkova, M. Iliev. Ancient Roman Fortresses from the Cross-Border Region between Bulgaria and Romania. Ruse, Parnas, 2017, ISBN 978-954-8483-52-0.
 2. Hristov G., P. Zahariev, D. Kinaneva, J. Raychev, N. Bencheva, Y. Ruseva, I. Tsvetkova, M. Iliev. Ancient Roman Artefacts and Monuments from the Cross-Border Region between Bulgaria and Romania. Ruse, Parnas, 2017, ISBN 978-954-8483-51-3.
други трудове
 1. Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Management plan for awareness raising about the Roman cultural and archaeological locations, План за управление и повишаване нивото на осведоменост за Римските културни и археологически обекти, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20MP%20A.pdf, pp. 22
 2. Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Management plan for preservation of the Roman cultural and archaeological locations, План за управление и консервация на Римските културни и археологически обекти, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20MP%20P.pdf, pp. 20
 3. Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Joint strategy for popularization of the Roman heritage in the cross-border area between Romania and Bulgaria, Съвместна стратегия за популяризиране на римското културно историческо наследство, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20JSP.pdf, pp. 80