Списък на публикациите

статии

 1. Angelov Y. A. Multicriteria Optimization of Metal Cutting Machine's Main Drive.// Mechanika z. 80, 2010, No NR 274, pp. 7-13, ISSN 0209-2689.
 2. Angelov Y., I. Draganov. Some guidance in the designing of a roller for the automotive testers.// Transport problems, 2018, No Vol. 13, Iss, pp. 97-108, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.205 /2107, Scimago Institutions Rankings)
 3. Popov Gencho, Yuliyan Angelov. Kinematic and dynamic irregularities of roller pumps. Part І. Modeling of kinematic and dynamic irregularities.// HIDRAULICA Magazine of Hydraulics, Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics, 2015, No 1, pp. 52-59, ISSN ISSN 1453 – 7303.
 4. Popov Gencho, Yuliyan Angelov. Kinematic and dynamic irregularities of roller pumps. Part ІІ Numerical research, results and analysis.// HIDRAULICA Magazine of Hydraulics, Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics, 2015, No 2, pp. 27-34, ISSN ISSN 1453 – 7303.
 5. Ангелов Ю. А., П.Т. Енчев, В.Г. Витлиемов. Многокритериална параметрична оптимизация на робастен главен превод на металорежеща машина.// Механика на машините, Т.14 (65), 2006, брой 4, стр. 134-137, ISSN 0861-9727.
 6. Ангелов Ю., В. Боздуганова, В. Витлиемов. Частично хармонично възбуждане на люлеене с превъртане (kiiking).// Механика на машините, 2014, брой Под печат, ISSN 0861-9727.
 7. Ангелов, Ю. А. Декомпозиционен подход за многокритериална параметрична идентификация на математичен модел на механична система.// Механика на машините, 2014, брой 108, стр. 81-84, ISSN 0861-9727.
 8. Ангелов, Ю. А. Параметрично изследване на виброустойчивостта на главен превод на металорежеща машина.// International virtual journal for science, technics and innovations “Machines, Technologies, Materials”, 2010, брой Issue 4-5, стр. 28-31, ISSN 1313-0226.
 9. Ангелов, Ю. А. Многокритериална параметрична оптимизация на кинематичната схема на главен превод на металорежеща машина.// Механика на машините, 2005, брой ХІІІ, кн. 2, ISSN 0861-9727.
 10. Ангелов, Ю. А. Многокритериална параметрична идентификация на математичен модел на главен превод на металорежеща машина.// Механика на машините, 2002, брой кн. 46, ISSN 0861-9727.
 11. Ангелов, Ю.А., В.Г. Витлиемов. Динамика на свободно трептящо физично махало със сухо триене в цилиндричната става.// Механика на машините, Т. 1 (2), 1993, брой 2, стр. 35-38, ISSN 0861-9727.
 12. Бацов, Т., Г. Попов, Юл. А. Ангелов. Модел за изследване на силите, действащи върху ролките на ролкова помпа.// Механика на машините, 2005, брой кн. 55, стр. 120-123, ISSN 0861-9727.
 13. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов, Ю.А. Ангелов. Динамика на люлеене с превъртане (kiiking).// Механика на машините, 2015, брой 23 (110), стр. 16-21, ISSN 0861-9727.
 14. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов, Ю.А. Ангелов. Динамика на люлеене с превъртане (kiiking).// Механика на машините, 2015, брой 23 (110), №2, стр. 16-21, ISSN 0861-9727.
 15. Драганов И., Ю. Ангелов, С. Милева. Числено моделиране и оптимизация на сгъваем метален палет.// Механика на машините, 2017, брой 1, стр. 22-26, ISSN 0861-9727.
 16. Енчев П.Т., Ю.А.Ангелов. Виброустойчивост на главен превод на металорежеща машина.// Механика на машините, 2004, брой год.ХІІ,кн.2, стр. 92-95, ISSN 0891-9727.
 17. Ю. Ангелов, В. Боздуганова. Поетапно самозасилване при люлеене с превъртане (kiiking).// Механика на машините, 2015, брой 23 (113/5), стр. 72-77, ISSN 0861-9727.
 18. Ю. Ангелов, В. Боздуганова. Динамика на физично махало с променлив инерционен момент и хлабина в цилиндричната става.// Механика на машините, 2015, брой 23 (113/5), стр. 78-81, ISSN 0861-9727.
доклади
 1. Angelov, Y. A. Multicriteria Parametric Identification of a Mathematical Model of Metal Cutting Machine`s Main Drive. IN: Proceedings of the World Congress on Engineering, 6-8 July, London, 2011, ISBN 978-988-192.
 2. Draganov I., Y. Angelov, S. Mileva. Overview of the feasibility of simulating welding processes using the finite element method. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY-PROJECTIONS OF THE FUTURE, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. (под печат), ISBN 1311-3321.
 3. Loukanov I., V. G. Vitliemov. I. V. Ivanov, Y. Angelov. Vibration steering of a vibration-driven mobile robot. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY-PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse University, University of Ruse Publishing Center, 2018, ISBN 2603-4123.
 4. Ангелов Ю. Г. Попов. Динамика на ролките на ролкова помпа. Част І Моделиране на силовото натоварване.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 5. Ангелов Ю. И. Николаев. Динамика на ролките на ролкова помпа. Част ІІ Числено изследване динамиката на ролките. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 6. Ангелов, Ю. Моделиране, изследване и оптимизиране на ролков стенд за измерване на спирачна ефективност Част ІІ Параметрична оптимизация. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013 том 52 серия 2, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2013, стр. 122-125, ISBN 1311-3321.
 7. Ангелов, Ю. А. Моделиране и изследване на дисипативните свойства на съединения и предавки от главни преводи на металорежещи машини. В: 5-та международна конференция AMTECH’99, Пловдив, ТУ Пловдив, 1999, стр. 116-122
 8. Ангелов, Ю., И. Борисов. Моделиране, изследване и оптимизиране на ролков стенд за измерване на спирачна ефективност Част І Моделиране и изследване. В: Научни трудове на Русенския университет 2013 том 52 серия 2, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2013, стр. 118-121, ISBN 1311-3321.
 9. Бекана Д., Й. Атанасов, Ю. Ангелов. Изследване на някои свойства на отработеното двигателно масло при земеделски трактори.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 10. Бекана Д., Й. Атанасов, Ю. Ангелов. Изследване спирачната система на автомобили при годишен технически прегледи в плевенски окръг. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 11. Григоров В, Ю Ангелов С Савов. Фрагментация и обхват на разходните елементи при определяне на себестойността на обучение на студентите.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 12. Драганов И., Ю. Ангелов. Числено моделиране и параметричен анализ на калибровъчна двуслойна ролка. В: ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Пловдив, ТУ София, 2017, стр. (244-247), ISBN ISSN: 2367-8567.
 13. Драганов, И., Ю. Ангелов. Моделиране на ролката на стенд за измерване на спирачна ефективност по метода на крайните елементи. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 183-187, ISBN 1311-3321.
 14. Енчев П. Т., Ц. С. Корийков, Ю. А. Ангелов. Изследване на точността на позициониране срещу силов упор при агрегатни машини. В: Научни трудове, т.XXX, сер. 6, Русе, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 1988, ISBN 1311-3321.
 15. Енчев П.Т., Ю.А.Ангелов. Динамичен анализ на главен превод на металорежеща машина. В: Научни трудове, т. XXXV, сер. 4, Русе, Русе, 1993
 16. НИКОЛАЕВ Ивайло, Генчо ПОПОВ, Уисам МХАНА, Kрасимир ТУЖАРОВ, Юлиан АНГЕЛОВ. Автоматизирана уредба за изпитване на зъбни помпи. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 53, сер. 1.2, Русе, 2014, стр. 239-246, ISBN 1311-3321.
 17. Сакакушев, Б., Сотиров, Б., Първанов, С., Ангелов, Ю. Възможности и перспективи за органолептично оценяване на високи температури в областта на техниката.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 2, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 115-119, ISBN 1311-3321.
 18. Сотиров, Б.,Сакакушев, Б., Първанов, С., Ангелов, Ю. Експериментално изследване на визуализирането при органолептично измерване на високи температури.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 53, серия 2, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 111-114, ISBN 1311-3321.
учебни пособия
 1. Ангелов Н Д Белкинова Е Ангелова Л Георгиева Ю Ангелов С Калчева. Сборник тестови задачи по общотeхническа подготовка. (първо издание). Русе, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2005, стр. 80, ISBN 954-712.
 2. Ангелов Н Д Белкинова Ем Ангелова Л Георгиева Ю Ангелов С Калчева. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка (трето издание). Печатна база на Русенски университет, Русенски университет, 2007, стр. 80, ISBN 954-712.
 3. Ангелов Ю Д Белкинова Л Георгиева Е Ангелова С Калчева Т Стоянова. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка (шесто издание). Русе, Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънче, 2011, стр. 80, ISBN 954-712.
 4. Илиев, М., В. Русева, Ю. Ангелов. Справочник на кандидат-студента в Русенския университет "Ангел Кънчев" 2014. Русе, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 68
 5. Куюмджиев Хр., Й. Николов, Н. Станчева, И. Иванов, Ю. Ангелов, В. Боздуганова. Съпротивление на материалите - ръководство за самостоятелна подготовка. Русенски университет, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2004, стр. 128, ISBN 954-712-253-3.
 6. Куюмджиев Хр., Й.Николов, Д. Христов, Н.Станчева, В.Боздуганова, Ю.Ангелов. Таблици и контролни въпроси по Съпротивление на материалите. Русенския университет, Русе, 2000, ISBN 954-712-089-1.
 7. Христов Д., Н. Станчева, И. Иванов, В. Боздуганова, Ю. Ангелов. Ръководство за лабораторни упражнения по съпротивление на материалите. Русе, РУ “Ангел Кънчев” – Русе, 2003, стр. 48, ISBN 9547120891.
 8. Христов Д., Н. Станчева, И. Иванов, В. Боздуганова, Ю. Ангелов. Ръководство за лабораторни упражнения по Съпротивление на материалите (четвърто преработено издание). Русенски университет, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2003, стр. 44, ISBN 954-712.