Списък на публикациите

статии

 1. Дойчинов Й., К.Узунов. “Модерните” пропорции.// Научна конференция на РУ, 2011, No 50, серия 1., pp. 151-155, ISSN 1311-3321.
 2. Конов Ц., К. Узунов. Промишлен дизайн. Компютърно и материално моделиране и макетиране.// Научни трудове – том 44, Допълнително издание, 2005, брой 44, стр. 206-211
 3. Конов Ц., К. Узунов. Компютърните технологии – нова ера в рекламата.// Промишлен дизайн 2. Giugiaro и ние, 1996, брой 1, стр. 188-191, ISSN н.а..
 4. Конов, Цв., К. Узунов, Й. Дойчинов. Виртуалното формообразуване и композиционно формоизграждане като елемент от дидактична технология.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том44, Допълнително издание, 2005, брой 1, стр. 154-157, ISSN -.
 5. Орлоев Н. , К. Узунов. Пропорция в дизайна. Принципи на пропорционирането с естетични критерии.// 8-ми Международен конгрес МТМ’ 11 във Варна, 2011, брой 3, стр. 32-36
 6. Орлоев Н. , К. Узунов. Многовариантен синтез на търсещи решения в дизайна.// 8-ми Международен конгрес МТМ’ 11 във Варна, 2011, брой 3, стр. 27-31
 7. Узунов, К. Програмен продукт за пропорциониране при дизайн и редизайн на 2D и 3D обекти, форми и композиции с помощта на числени методи и средства.// Научна конференция на РУ, 2010, брой 40
 8. Узунов, К. Методически принципи на обучението при изграждане на проектна култура..// Научна конференция на РУ, 2005, брой 44, стр. 206-211
 9. Узунов, К. Промишлен дизайн – въведение в обучението по проектна култура..// Научна конференция на РУ, 2005, брой 44, стр. 206-211
 10. Узунов, К. 20 години катедра “Промишлен дизайн”. Мултимедийна DVD презентация.// Научни трудове – том 44, Допълнително издание, 2005, брой 44, стр. 206-211
 11. Узунов, К. Аспекти на обучението по специалност “Информационен дизайн” Русенски университет “А. Кънчев”.// Научни трудове, том 41, серия 1.3. Екология и опазване на околната среда. Промишлен дизайн, 2004, брой 41, стр. 151-156
 12. Узунов, К. Свръх интелигентен помощник (СИП) - предвестник на изкуствения интелект (ИИ)..// Научна конференция на РУ, 2003, брой 40, серия 2, стр. 50-53
 13. Узунов, К. Презентационна техника в промишления дизайн. Синтез на презентационни решения..// Научна конференция на РУ, 2003, брой 40, серия 2, стр. 69-74
 14. Узунов, К. Методика на Промишления дизайн. Обяснителна записка при комплексно проектиране на промишлени изделия..// Научна конференция на РУ, 2003, брой 40, серия 2, стр. 64-68
 15. Узунов, К. Цифрово видео, тримерна компютърна анимация и мултимедия – същност и приложение.// Промишлен дизайн 2. Giugiaro и ние, 1996, брой 1, стр. 192-197
 16. Узунов, К. Компютърно моделиране в дизайна – обучение и практика.// Промишлен дизайн. Специалност “Промишлен дизайн” обучение и практика., 1995, брой 1, стр. 119-126
 17. Узунов, К., Й. Дойчинов. Векторизиране на растерни изображения и изграждане на полилинии при пропорциониране на 2D и 3D обекти, форми и композиции с помощта на графични методи и средства..// Научна конференция на РУ, 2011, брой 50, серия 1., стр. 148-150, ISSN 1311-3321.
доклади
 1. Митев К. , К. Узунов. Защита на авторските права на промишления дизайн. В: Биенале на българския дизайн 2008 г, София, 2008
 2. Орлоев Н. , К. Узунов. Дизайн на дизайна в „икономиката на знанието. В: Биенале на българския дизайн 2008 г, София, 2008
 3. Орлоев Н.А., К.А. Узунов, А.З. Николов. Трансфер на знания /информация. В: Научна конференция на РУ 2003 г., Научни трудове на РУ.том 40, серия 2, Русенски университет, 2003, стр. 75-79
 4. Узунов, К., Н. Орлоев. Комплексно проектиране на промишлени изделия. Методика за обучение по промишлен дизайн.. В: Русенски университет. Научни трудове – том 40, серия 2 – Промишлен дизайн, Русе, Издаделски център на Русенски университет, 2003, стр. 59-63
учебни пособия
 1. Узунов, К., В. Молнар, М. Михайлов, А. Киин,. Компютърно моделиране. Промишлен дизайн. Земеделска техника. Русе, Печатна база при РУ, 1995, стр. 128, ISBN -.
книги
 1. Орлоев Н., К. Узунов, В. Молнар, А. Атанасов. Уеб дизайн. Дизайн на уеб сайт. Русе, Примакс, 2008, стр. 253, ISBN -.