Списък на публикациите

монографии

 1. Андонов К., Л. Михайлов, О. Динолов, К. Коев, А. Кръстева, Н. Евстатиева, А. Новакова. Оптимизация на енергопотреблението. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев", 2010, стр. 204, ISBN 987-954-8467-08-7.
 2. Андонов К., Л. Михайлов, О. Динолов, К. Коев, Н. Евстатиева. Методи и средства за изследване в електроенергетиката. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев", 2010, стр. 202, ISBN 987-954-8467-07-0.
статии
 1. Andonov K., O. Dinolov, K. Martev. Analytical state modeling of domestic appliances.// Elektrotechnica & Elektronica E+E, 2011, No 7-8, pp. 50-56, ISSN 0861-4717.
 2. Andonov, K. Model for reengineering through building the environmental power area of the stationary production in the agrarian sphere.// Ecology and future, 2007, No 1, pp. 3-13
 3. Andonov, K., Daskalov, P., Martev, K. A new approach to controlled natural ventilation of livestock buildings.// Biosystems Engineering, 2003, No vol.84, pp. 91-100
 4. Enimanev Kr., K. Andonov, A. Novakova. Engineering Scheme for Reconstruction of Panel-Type Livestock Building.// Research reports Biotechnical faculty, University of Ljubljana, Volume 80, 2002, No 1
 5. Ivanova D., Kr. Enimanev, K. Andonov. Energy and economic effectiveness of a fruit and vegetable dryer.// Energy Coversion and Management, 2002, No 1
 6. Ivanova, D. I., K. J. Andonov. Analytical and experimental study of combined fruit and vegetable dryer.// Energy Conversion and Management, 2001, No 42, pp. 975-983
 7. Ivanova, D., K. Enimanev, K. Andonov. Energy and economic effectiveness of a fruit and vegetable dryer.// Energy Conversion and Management, 2003, No 44, pp. 763-769, ISSN ISSN 0196-8904.
 8. Kръстева А. Хр., Д. И. Иванова, К. Й. Андонов. Изследване зависимостта на електропотреблението във водоснабдителните системи от температурата и валежите.// Селскостопанска техника, 2005, брой 1, стр. 30-39
 9. Novakova A., K. Koev, K. Andonov, O. Dinolov, A. Krasteva. Structure and indices of methods for management of net savings from solar and free-air energy in drying and storage of products.// Ecology and Future, 2009, No 1, pp. 3–11, ISSN 1312-076X.
 10. А.Андонов К., И. Евстатиев, Л. Михайлов. Алгоритъм за предварително оптимизиране на режима в сушилна камера.// Селскостопанска техника, 2003, брой 4
 11. Андонов K., Кр. Ениманев, А. Новакова. Модел за реинженеринг на системите за приготвянето на фуражите у нас.// Екология и бъдеще, 2007, брой 1
 12. Андонов К. Й., А. Хр. Кръстева, Д. И. Иванова, Б. М. Ботев. Относно енергийната ефективност при помпените агрегати.// Механизация на земеделието, 2004, брой 9-10, стр. 2-3
 13. Андонов К. Й., Д. Димов, Л. Михайлов. Изследване на подово отоп¬ление с полипропиленови тръби в свиневъдни ферми.// Селскосто¬панска техника, 1995, № 3-4, с. 23...26., 1995, брой 3-4, стр. 23...26
 14. Андонов К. Й., Л. Д..Михайлов. Технология и инсталация для тепловой и электрохимической обработки кормов.// Механизация и электрификация сельского хозяйства, 1991, брой 7
 15. Андонов К. Й., Л. Михайлов. Анализ и становище за унифициране на технологични схеми на съоръженията за приготвяне на фураж за преживни животни.// Селскостопанска техника, 1991, брой 1-8, стр. 44...50
 16. Андонов К. Й., М. Илиев, Р. Цонев, Л. Михайлов. Относно обосновката на компютърна система за управление на технологична линия за приготвяне на целодажбени смески за едър рогат добитък.// Селскостопанска техника, 1989, № 7, с. 6 ... 9, 1989, брой 7, стр. 6...9
 17. Андонов К. Й., Пл. Минков, Л. Михайлов, Д. Димов. Изследване на ротор¬но устройство за раздаване на фураж.// Селскостопанска техника, 1995, № 5-8, с. 37...40., 1995, брой 5-8, стр. 37...40
 18. Андонов К., А. Кръстева, К. Ениманев, Л. Михайлов. Модел за анализ на енергопотреблението на помпени агрегати.// Научна конференция, Русенски университет “Ангел Кънчев“, 2003, брой 1
 19. Андонов К., А. Новакова, Б. Евстатиев, О. Динолов, А. Кръстева, К. Коев. Алгоритми и програма за управление на енергийния потенциал на атмосферния въздух при сушене и съхраняване на продукция.// Екология и бъдеще, 2009, брой 1, стр. 80-87, ISSN 1312-0751.
 20. Андонов К., Д.Димов, Кр.Мартев, Пл.Даскалов, В.Стоянов. Изследване на свиневъдни сгради с аерация.// Селскостопанска техника, 1993, брой 5, стр. 25...31
 21. Андонов К., И. Евстатиев. Алгоритъм за управление на процеса сушене в камера с алтернативно енергоосигуряване.// Селскостопанска техника, 2003, брой 6
 22. Андонов К., И. Евстатиев, В. Рангелов. Тегловен дозатор за концентрирани фуражи.// Механизация на земеделието, 1994, брой 10, стр. 22-23
 23. Андонов К., И. Евстатиев, Л. Михайлов. Алгоритъм за предварително оптимизиране на режима в сушилна камера.// Селскостопанска техника, 2004, брой 1, стр. 16-19
 24. Андонов К., И., Евстатиев, Л., Михайлов, К., Ениманев. Алгоритъм за управление на енергопреобразуваща примка.// Селскостопанска техника, 2003, брой 3, стр. 23-26, ISSN ISSN 0037-1718.
 25. Андонов К., К. Ениманев. Агрегат и инсталация за приготвяне на фуражи.// Механизация на земеделието, 2001, брой 4, стр. 6-7, ISSN ISSN 0861-9638.
 26. Андонов К., К. Ениманев, Св. Иванова. Технико-икономически модел на енергийна примка II част.// Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев, Русе, 2003, брой 40 (1.1), стр. 162-165, ISSN ISSN 1311-3321.
 27. Андонов К., К. Коев, К. Ениманев, А. Новакова. Изследване на енергоикономични режими на камера за съхраняване на продукция.// Селскостопанска техника, 2001, брой 4, стр. 21-28, ISSN ISSN 0037-1718.
 28. Андонов К., К. Коев, К. Ениманев, Д. Димов. Технико – икономическа оценка на енергийния потенциал на атмосферния въздух при съхранение на продукция.// Селскостопанска техника, 2001, брой 2, стр. 17-22, ISSN ISSN 0037-1718.
 29. Андонов К., К. Мартев, В. Стоянов, К. Ениманев. Моделиране на енергетичните състояния на зоосгради и оранжерии.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1
 30. Андонов К., К., Ениманев. Алгоритъм за управление на хибридна схема за енергоосигуряване на камера за съхранение на продукция.// Селскостопанска техника, 2003, брой 4, стр. 15-20, ISSN ISSN 0037-1718.
 31. Андонов К., К., Ениманев, А., Новакова. Инженерингови схеми за организация на производството на сушени и съхраняване на пресни плодове и зеленчуци.// Механизация на земеделието, 2001, брой 10, стр. 5-7, ISSN ISSN 0861-9638.
 32. Андонов К., Кр. Мартев, В. Стоянов. Динамика на енергетичните потоци характеризиращи системите за микроклимат в промишленото свиневъдство.// Селскостопанска техника, 1991, брой 2, стр. 31…36
 33. Андонов К., Кр. Мартев, Пл. Даскалов. Система за осигуряване на микро-климата в животновъдна сграда чрез управляема естествена вентилация.// Селскостопанска техника, 1989, брой 2
 34. Андонов К., Кр. Мартев, Пл. Даскалов, Д. Димов, В. Стоянов. Энергосбережение в свинарнике-откормочнике.// Сельский механизатор, 1994, брой 1, стр. 19
 35. Андонов К., Кр.Ениманев, А. Новакова, Д. Иванова. Оценка икономическата ефективност на сушилня, използваща слънчева енергия.// Икономика и управление на селското стопанство, 2001, брой 3
 36. Андонов К., Кр.Мартев, Д. Димов. Принципы развития электрификации в животноводстве.// Механизация и электрификация сельского хозяйства, 1989, брой 3
 37. Андонов К., Л. Михайлов. Инсталации за приготвяне на фураж чрез запарване.// Механизация на земеделието, 1996, № 1, с. 13 … 15 ., 1996, брой 1, стр. 13...15
 38. Андонов К., Л., Михайлов, Д., Димов, К., Ениманев. Аспекти на енергоикономични електрифицирани системи.// Селскостопанска техника, 2002, брой 6, стр. 17-22, ISSN ISSN 0037-1718.
 39. Андонов К., О. Динолов, А. Новакова, И. Евстатиев, Б. Евстатиев, К. Коев, А. Кръстева. Автоматизирана система за оценка и управление на енергопотреблението при сушене и съхранение на продукция.// Енергетика, 2009, брой 8, стр. 27-34, ISSN 0324-1521.
 40. Андонов К., О. Динолов, В. Кирчев, Г. Недев. Изследване на енергийната ефективност на комплексна система за въглеподготовка.// Енергетика, 2008, брой 5, стр. 14–24, ISSN 0324-1521.
 41. Андонов К., О. Динолов, В. Кирчев, Г. Недев. Обследване енергийната ефективност на система за въглеподаване.// Енергетика, 2007, брой 8, стр. 26-33, ISSN 0324-1521.
 42. Андонов К., О. Динолов, К. Коев, Г. Недев, В. Кирчев. Изследване на енергийната ефективност на газовъздушен тракт в топлинна електрическа централа.// Енергетика, 2009, брой 6-7, стр. 38–43, ISSN 0324-1521.
 43. Андонов К., Я. Нейков, И. Евстатиев, К. Ениманев. Критерии за оценка на енергийното състояние на температурно-влажностните процеси.// Селскостопанска техника, 2001, брой 3, стр. 22-27
 44. Андонов К., Я. Нейков, И. Евстатиев, К. Ениманев. Критерии за оценка на енергийното състояние на температурно-влажностни процеси.// Селскостопанска техника, 2001, брой 3, стр. 22-27, ISSN ISSN 0037-1718.
 45. Андонов К.,Б. Ботев,А. Кръстева. Обследване енергийната ефективност на нагревателни електроуреди.// Селскостопанска техника, 2005, брой 4, стр. 29-33
 46. Андонов К.Й., Д.Димов. Моделиране състоянието на отоплителна система с повишен топлинен капацитет за подово отопление на млади животни в свиневъдството.// Селскостопанска техника, 1989, брой 1
 47. Андонов К.Й., Д.Димов, Я.Дочев, С.Щилянов. Модел на унифициран енергетичен модул за отопление на млади животни в свиневъдството.// Селскостопанска техника, 1985, брой 6
 48. Андонов К.Й., Кр.Мартев, Д.Димов. Принципы развития электрификации в животноводстве.// Механизация и электрификация с/х, 1989, брой 3, стр. 61...62
 49. Андонов, К., К. Ениманев, А. Новакова, Д. Иванова. Оценка на икономическата ефективност на сушилня използваща слънчева енергия.// Икономика и управление на селското стопанство, 2001, брой 3, стр. 56-65, ISSN ISSN 0205-3845.
 50. Андонов, К., К. Коев, М. Дачева, А. Кръстева, В. Кирчев. Тенденции в развитието на енергетиката в световен и национален план.// Енергетика, 2007, брой 5, стр. 3-11
 51. Андонов, К., К., Ениманев, А., Новакова. Метод за инженеринг при проектирането и експлоатацията на електрифицирани обекти.// Икономика и управление на селското стопанство, 2002, брой 1, стр. 43-53, ISSN ISSN 0205-3845.
 52. Димов Д., К.Андонов, П.Дасклов. Възможности за подържане в балансирано състояние на система за водно подово отопление на млади животни в свиневъдството.// Селскостопанска техника, 1988, брой 8, стр. 37...46
 53. Димов Д., К.Андонов, Я.Георгиев, Кр.Мартев,. Резултати от изследване на топлоакумулационна система за подово отопление на бозаещи и подрастващи животни в свиневъдството.// Селскостопанска техника, 1988, брой 4, стр. 76...84
 54. Динолов О., K. Андонов. Синтезиране на структурата на автоматизирана система за оценка на енергийната ефективност на електрически задвижвания.// Електротехника и електроника, 2009, брой 11-12, стр. 55–61, ISSN 0861-4717.
 55. Динолов О., К. Андонов, Б. Евстатиев, А. Кръстева, В. Кирчев. Модел за мониторинг и оценка на енергийната ефективност на групирани електрически задвижвания.// Енергетика, 2008, брой 8, стр. 26-31, ISSN 0324-1521.
 56. Евстатиев И., К. Андонов. Устройство за дозиране и раздаване на концентриран фураж.// Селскостопанска техника, 1995, брой 3-4, стр. 27-30
 57. Евстатиев И., К. Андонов, Г. Габровски. Механо-математичен модел на автономен тегловен дозатор за комбинирани фуражи и смеси.// Селскостопанска техника, 1994, брой 1, стр. 30-34
 58. Ениманев К., А. Новакова, К. Андонов. Обобщен технико-икономически модел на модулен елемент за ергономични и енергоефективни индустриални зоосгради.// VII International Scientific conference “Management and engineering” 09, June 22-24, 2009, Sozopol, Bulgaria, 2009, брой 3 (113), стр. 324-329, ISSN ISSN 1310-3946.
 59. Ениманев К., К. Андонов. Модел за управление на качеството при проектиране ограждащите стени на селскостопанските сгради.// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 6, стр. 33-39, ISSN ISSN 0205-3845.
 60. Ениманев К., К. Андонов. Модел за управление на бизнеспроекти при разработване на зоосгради.// Селскостопанска техника, 2000, брой 5, стр. 19-26, ISSN ISSN 0037-1718.
 61. Ениманев К., К., Андонов, А., Новакова. Модел за реинженеринг на производството на животновъдна продукция.// Селскостопанска наука, 2007, брой 2, стр. 34-39, ISSN ISSN 1311-3534.
 62. Ениманев К., С., Ениманева, К., Андонов. Обследване индексите на топлоизолационните материали за саниране на сгради.// Индустриален мениджмънт, 2006, брой 7, стр. 54-58, ISSN ISSN 1312-3793.
 63. Ениманева С., К. Андонов, К. Ениманев. Влияние на икономията на енергия върху икономическата ефективност на изолацията при санирането на сгради.// Икономика и управление на селското стопанство, 2005, брой 50 (2), стр. 33-40, ISSN ISSN 0205-3845.
 64. Иванова Д., К. Андонов, К. Ениманев. Определяне на енергоефективен профил на затворена колекторна повърхнина за сушилня, използваща слънчева енергия.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 5-9, ISSN ISSN 0037-1718.
 65. Иванова Д., К. Андонов, К. Ениманев. Метод за определяне на площта на затворена колекторна повърхнина за сушилня, използваща слънчева енергия.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 10-13, ISSN ISSN 0037-1718.
 66. Иванова, Д., К. Андонов, А. Кръстева, Н. Вълов. Модел за определяне на енергоефективната граница при дроселно и честотно регулиране дебита на помпени агрегати.// Селскостопанска техника, 2006, брой 1, стр. 34-40, ISSN 0037-1718.
 67. Иванова, Д., К. Ениманев, К. Андонов. Оптимизиране на процеса в сушилня за плодове и зеленчуци.// Селскостопанска техника, 2001, брой 1, стр. 22-25, ISSN ISSN 0037-1718.
 68. Иванова, Д., К. Коев, К. Андонов. Моделиране на процесите в камера за съхранение на земеделска продукция.// Селскостопанска техника, 2002, брой 6, стр. 13-16, ISSN 0037-1718.
 69. Коев К., К. Ениманев, К. Андонов. Изследване мощността на вентилатора на камера за съхраняване на продукция.// Селскостопанска техника, 2001, брой 5, стр. 28-32, ISSN ISSN 0037-1718.
 70. Коев К., Н. Недев, К. Андонов, Кр. Мартев. Изследване влиянието на някои фактори върху производството на електрическа енергия от фотоволтаични модули.// Енергетика, 2011, брой 6, стр. 27-30
 71. Коев, К., К. Андонов, А. Кръстева, М. Дачева, Д. Димов. Енергия от възобновяеми енергийни източници – развитие и перспективи.// Енергетика, 2008, брой 2-3, стр. 52-60
 72. Кръстева А., К., Андонов, К., Ениманев, Г., Попов. Изследване влиянието на режима на регулиране при помпените агрегати върху ефективното използване на електрическа енергия.// Селскостопанска техника, 2004, брой 4, стр. 18-22, ISSN ISSN 0037-1718.
 73. Кръстева, А., Д. Иванова, К. Андонов, Г. Попов. Оптимален по разход на електрическа енергия режим на работа във водоснабдителна система.// Енергетика, 2005, брой 6, стр. 44-48
 74. Кръстева, А., К. Андонов, Кр. Ениманев, Г. Попов. Влияние на регулирането на помпените агрегати върху ефективното използване на електрическа енергия.// Селскостопанска техника, 2004, брой 4, стр. 18-21
 75. Мартев Кр., К. Андонов. Оценка на електропотреблението в промишленото свиневъдство при внедряване на системи за микроклимат с аерация.// Селскостопанска техника, 1991, брой 2, стр. 37...44
 76. Михайлов Л. Д., К. Й. Андонов. Режими и инсталация за експресна обработка на фуражи чрез електрически ток.// Селскостопанска техника, 1993, брой 5, стр. 32...36
 77. Михайлов Л. Д., К. Й. Андонов. Аналитично изследване на камера за експресно запарване или електротермохимична обработка на груби фуражи и смес.// Селскостопанска техника, 1993, брой 8, стр. 14...20
 78. Нейков Я., И. Евстатиев, К. Андонов. Метод и методика за определяне на енерго-екологичната ефективност на сгради (помещения).// Екология и бъдеще, 2003, брой 4, стр. 57-59, ISSN 1312-0751.
 79. Нейков Я., И. Евстатиев, К. Андонов. Метод за определяне на енерго-екологичната ефективност на сгради (помещения).// Екология и бъдеще, 2003, брой 4
 80. Новакова А., К. Андонов, К. Коев, А. Кръстева, О. Динолов, В. Кирчев. Критерии за използване на нетните икономии от потенциала на атмосферния въздух при сушене и съхраняване на продукция.// Енергетика, 2009, брой 3, стр. 40–45, ISSN 0324-1521.
 81. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов. Изследване на нетните икономии на енергия от атмосферния въздух при съхранение на продукция.// Научно списание за селскостопанска и горска техника, Екология и бъдеще, 2007, брой 6 (3), стр. 3-13, ISSN ISSN 1312-0751.
 82. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов. Изследване на нетните икономии на влага от атмосферния въздух при съхранение на продукция.// Селскостопанска техника, 2007, брой 3, стр. 20-28, ISSN ISSN 0037-1718.
 83. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов, T. Ерменков. Изследване на нетните икономии на влажния въздух при сушене.// Икономика и управление на селското стопанство, 2007, брой 6, стр. 27-33, ISSN ISSN 0205-3845.
 84. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов, Даскалов. Моделиране на оборотните средства за доставка на горива и енергия.// Икономика и управление на селското стопанство, 2003, брой 5, стр. 72-81, ISSN ISSN 0205-3845.
 85. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов, Т. Ерменков. Обобщен модел с оглед управлението на нетните икономии от енергия за процеси с агент влажен въздух (сушене и съхранение на продукция).// Международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, София, 2008, брой 1
 86. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов. Икономическа ефективност на комбинирани системи за енергоосигуряване с агент влажен въздух.// Известия на Съюза на учените - Русе. Серия Обществени науки, 2002, брой 4 (2), стр. 50-58, ISSN ISSN 1311-1094.
 87. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов. Модел за оценка и управление на средствата за доставка на гориво и направа на отоплителните инсталации в оранжериите.// Селскостопанска техника, 2000, брой 4, стр. 25-30, ISSN ISSN 0037-1718.
 88. Станчев Т., К.Андонов, И.Евстатиев. Моделиране на топлообмена в ограждение на животновъдна сграда.// Селскостопанска наука, 2008, брой 5, стр. 3-8
 89. Стоянов, В., К., Мартев, К., Андонов, К., Ениманев. Моделиране на температурно - влажностни процеси при климатизация на животновъдни сгради.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 29-33, ISSN ISSN 0037-1718.
доклади
 1. Andonov K., A. Krasteva, O. Dinolov, L. Mihailov, V. Kirchev, T. Ermenkov. On the methodology and normative regulations of efficient electrical consumption. IN: ELMA 2008 – XII International Conference on Machines, Drives and Power Systems, Vol. 1, Sofia, Bulgaria, 2008, pp. 73–77, ISBN 1313-4965.
 2. Andonov K., D. Ivanova, K. Koev, K. Enimanev, D. Dimov. Model of installation with combined energy supply for drying and storage of production. IN: “Energy Efficiency and agricultural engineering” 2002 International Scientific Conference, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Русе, Union of Scientists – Rousse, 2002, pp. 182-192
 3. Andonov K., D. Ivanova, Kr. Martev, Kr. Enimanev, D. Dimov. Model of Instalation with Combined Energy Supply for Drying and Storage of Production. IN: Proceedings of the International Workshop on Strengthening the Application of Agricultural Engineering and Post-harvest Technology for Effective and Sustainable Development in Agricultural Production, Hanoi, 2005, pp. 182-187
 4. Andonov K., K. Enimanev, K. Martev, P. Daskalov, V. Stoyanov. Model of energy-economical livestock buildings. IN: “Energy Еfficiency & Agricultural Engineering’2002” International Scientific Conference, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Русе, Union of Scientists – Rousse, 2002
 5. Andonov K., Y. Neikov, I. Evstatiev, Kr. Enimanev. Criteria for Assessment the Energy State of Temperature - Humidity Process. IN: International Scientific Conference - Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, 2002, pp. 176-181
 6. Andonov K.Y., V.B.Stoуanov, K.V.Martev, D.N.Dimov, P.I.Daskalov. Conditionig by aeration systems in stock breading buildings. IN: International Scientific Symposium "Inventiveness as a Condition of Industrial Development", Belgrade, Yugoslavia, Federal Ministry for Development, Science and Technology, 1996, pp. 147 – 152
 7. Andonov, K. Reengeneering and bioenergy systems in agriculture and settelements. Proceedings of the union of scientists. IN: Fourth conference Energy efficiency and agricultural engineering,, Rousse, Bulgaria ,1-3 october, 2009, pp. 17-21
 8. Krasteva, A., K. Andonov, K. Enimanev. G. Popov. Energy efficiency of pump devices at the standard level. IN: International Scientific Conference EE&AE, Rouse, 3-5 June 2004, Rouse, 2004, pp. 671-675, ISBN ISSN 1311-9974.
 9. Mihaylov N., I.Stoyanov, S.Кadirova, An.Manukova. I. Evstatiev, K.Andonov, D.Dimov, O.Dinolov. Renewable Energy Sources and Trends for Their Development along the Cross-border Region Bulgaria-Romania. IN: "The Future of Renewable Energy Sector” RES-2011, Constanta, Romania, 2011
 10. Stanchev T., K. Andonov, I. Evstatiev. System for Heat Impact on Enclosures with a View to Determine the Thermal and Physical Characteristics in a Dynamic Mode. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. UNITECH’08, GABROVO, 2008, pp. 1-109 – 1-113
 11. Stoyanov V. B., Martev K.V., Andonov K. Y. Energy savingcontrol of con-ditioning by aeration systems in stockbreading buildings. IN: International Scientific and Development Symposium "Inventiveness as a condition of Industrial Deve-lopment", Belgrade, 1996, pp. 5.153…5.158
 12. Андонов К, К.Ениманев, И.Евстатиев, К.Коев, А.Кръстева. Изследване на вентилаторната мощност на схема за аерация. В: Научна конференция на Русенски университет, Русе, том 47, серия 3.1, 2008, стр. 58-62, ISBN ISSN 1311-3321.
 13. Андонов К. Й., Л. Д. Михайлов, И. К. Крумов, М. Велева, Е. Н. Живописцев. Електротермохимична обработка на груби фуражи. В: Научни трудове на ВТУ”Ангел Кънчев”,., Русе, Печатна база на ВТУ "Ангел Кънчев", 1984, стр. с. 103...107
 14. Андонов К., А. Кръстева, К. Ениманев, Л. Михайлов. Модел за анализ енергоефективността на помпени уредби. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, т. 40, серия 1.1, Русе, 2003, стр. 166-170, ISBN ISSN 1311-3321.
 15. Андонов К., А. Кръстева, О. Динолов, Л. Михайлов, В. Кирчев, Т. Ерменков. Относно методологията и нормативната база на ефективното електропотребление. В: Международна научна конференция ЕЛМА, София, 2008
 16. Андонов К., В. Кирчев, К. Ениманев, О. Динолов. Нива за мониторинг на електропотреблението в индустриалните предприятия. В: Vth International Scientific Conference Management and Engineering ’07, Sozopol, Bulgaria, 2007, стр. 384–389, ISBN ISSN 1313-7123.
 17. Андонов К., Д. Димов, Л. Михайлов, К. Мартев, М. Христова. Фуражораздаващо устройство с линеен асинхронен двигател. В: Юбилейна научно-техническа конференция, Полувисш институт по машиностроене и електротехника, Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 36, Силистра, 1996, стр. 196-200
 18. Андонов К., И. Евстатиев. Алгоритми за управление на процеса хранене при индивидуално фиксирано отглеждане на свине – майки. В: Научна конференция, Враца, 1990
 19. Андонов К., И. Евстатиев. Необходимост от развитие и структурна схема на унифицирана система за хранене в промишленото животновъдство. В: Доклад за научна конференция., НИМЕСС–София, 1989
 20. Андонов К., К. Мартев, К. Коев, О. Динолов, А. Новакова. Моделиране на приходите при анализ на проектите с възобновяеми източници на енергия. В: Годишник на Техническия университет - София, т. 59, книга 2, София, 2009, стр. 174–180, ISBN 1311-0829.
 21. Андонов К., К.Ениманев, И.Евстатиев, К.Коев. Изследване на енергийната ефективност на модулен елемент за аерация. В: Научна конференция на Русенски университет “Ангел Кънчев, Русе, том 47, серия 3.1, 2008, стр. 53 - 57, ISBN ISSN 1311-3321.
 22. Андонов К., Кр. Мартев, Пл. Даскалов. По въпроса за избора на контурите на системите за микроклимат в промишленото животновъдство. В: ЦИНТИ, София, 1989
 23. Андонов К., Кр. Мартев, Пл. Даскалов, В. Стоянов. Система обеспечения микроклимата с управляемой естественной вентиляцией животноводчес-кого помещения. В: Научная конференция Украинской сельскохозяйственной академий, Украинской сельскохозяйственной академий, 1989
 24. Андонов К., Л. Михайлов, Н. Кибритев. Концептуални основи на системите за координиране на енергоосигуряването на комунално-битови обекти. В: Научна конференция, Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънч, 2010
 25. Андонов К., Н. Недев, М. Манев, Л. Михайлов, К. Коев. Модел за оценка ефективността на проектите за фотоволтаични енергийни паркове. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, том 48, серия 3.1, 2009, стр. 9-13
 26. Андонов К., Недев Н., Манев М., Михайлов Л., Коев К. Модел за оценка ефективността на проектите за фотоволтаични енергийни паркове.. В: Научна конференция РУ&СУ’09, Русе,т. 48, серия 3.1, 2009, стр. 9...13
 27. Андонов К., О. Динолов, А. Кръстева, К. Коев. Моделиране на условията за управление на битовото електропотребление. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев, Русе, 2009, стр. 14–20, ISBN 1311-3321.
 28. Андонов К., О. Динолов, Л. Михайлов, Б. Ботев, А. Кръстева. Автоматизирана техническа система за обследване енергийната ефективност на електрически консуматори. В: Научни трудове на РУ, Русе, т. 44, серия 3.1, 2005, стр. 9–14, ISBN 1311-3321.
 29. Андонов К., П. Даскалов, И. Евстатиев, К. Мартев, В. Димов. Модел на комплексна система за осигуряване на екологично равновесие и автоматизация на процесите в животновъдна сграда. В: Актуални проблеми по опазване на природната среда в Разградска област. Първа научна конференция. 28-29.10.1988, Научни доклади и съобщения, първа част, Русе, 1988, стр. 87-92
 30. Андонов К., Пл.Даскалов, В.Стоянов, Кр.Мартев. Относно управлението на система за микроклимат в свиневъдна сграда. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", Русе, 1990
 31. Андонов К., Пл.Минков, Д.Димов, Кр.Мартев. Алгоритми за управление на процеса хранене при групово отглеждане на свине. В: Научна конференция, Враца, Враца, 1991
 32. Андонов, К. Относно принципите в енергетиката при използване на възобновяемите и алтернативни източници на енергия. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.49, с.3.1., Русе, 2010
 33. Борисов Б.,Кондю Андонов. Изследване на относителния разход на електроенергия на фуражен цех.. В: Научни трудове том 37,серия 5, РУ „А. Кънчев”, 2010
 34. Ботев Б., Л. Михайлов, К. Андонов, А. Кръстева, О. Динолов. Изследване енергийната ефективност на домакински електросъпротивителни нагревателни плочи. В: Научни трудове на РУ, Русе, т. 44, серия 3.1, 2005, стр. 15–19, ISBN 1311-3321.
 35. Великов В., К. Крачанов, К.Андонов. Автоматизирано работно място "Бригадир" за следене на възпроизводството в стоков свинекомплекс. В: сборник научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", Русе, 1989
 36. Димов Д., К.Андонов. Резервно електрозахранване на системи с повишен топлинен капацитет за отопление на млади животни в свиневъдството. В: Научни трудове на ВТУ , т. ХХХ, с. 1, 2, 3, 4, Русе, 1988
 37. Димов Д., К.Андонов, Я.Георгиев. Оценка на ефективността от внедряване на отоплителната система с топлоакумулиращ под в свиневъдството. В: Научни трудове на ВТУ, т. ХХІХ, с. 1, 2, 3, 4, Русе, 1987
 38. Динолов O., Г. Недев, В. Кирчев, К. Андонов. Изследване на енергийната ефективност на прахоприготвяща система с междинен бункер. В: Н. тр. на РУ „А. Кънчев“, т. 46, серия 3.1, Русе, 2007, стр. 16–22, ISBN 1311-3321.
 39. Динолов О., К. Андонов, А. Кръстева, К. Коев. Разработване на унифицирана методика за обучение по обследване енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания. В: Годишник на Техническия университет - София, т. 59, книга 2, София, 2009, стр. 181–186, ISBN 1311-0829.
 40. Динолов О., К. Андонов, Б. Евстатиев, В. Кирчев. Софтуерни инструменти за автоматизирано обследване на енергийната ефективност на електрически задвижвания. В: Международна научна конференция УНИТЕХ’08, том 1, Габрово, 2008, стр. 104-108, ISBN 1313-230X.
 41. Евстатиев И., К. Андонов. Алгоритми за управление на унифицирана система за хранене в промишленото свиневъдство. В: Доклад за научна конференция., НИМЕСС-София, 1989
 42. Ениманев К., И. Евстатиев, К. Андонов, Б. Евстатиев. Обект и компютърна система за изследване на модулни ергономични унифицирани елементи за индустриален инженеринг на стопански сгради. В: Научни известия на НТС по машиностроене: VІ международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’08”, София, 2008, стр. 135-138, ISBN ISSN 1310-3946.
 43. Ениманев Кр., К. Андонов, Л. Михайлов. Реинженеринг на сградите в промишлените животновъдни ферми. В: IV международна научна конференция „Мениджмънт и инженерство”, Созопол, Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2006, стр. 406-409, ISBN ISSN 1313-7123.
 44. Иванова Д. И., Kръстева А. Хр., Андонов К. Й. Моделиране на процесите във водоснабдителна система. В: Научни трудове РУ ”Ангел Кънчев”, Русе, т. 44, серия 3.1, 2005, стр. 99-106
 45. Кондю Андонов, Борис Борисов. Моделиране на специфичния разход на електроенергия на фуражен цех.. В: Научни трудове том 37,серия 5, РУ „А. Кънчев, 2010
 46. Михайлов Л, К. Андонов, Б. Ботев, О. Динолов, А. Кръстева. Нива за обследване енергийната ефективност на електропотребителите. В: Научни трудове на РУ, Русе, т. 44, серия 3.1, 2005, стр. 177–185, ISBN 1311-3321.
 47. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов, Б. Евстатиев,T. Ерменков. Нетни икономии от бенчмарка на вредните емисии при сушене на продукция. В: Научни известия на НТС по машиностроене: VІ международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’08”, София, 2008, стр. 264-267
 48. Станчев Т., К. Андонов, И. Евстатиев. СИСТЕМА ЗА ТОПЛИННО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОГРАЖДЕНИЯ С ЦЕЛ ОПРЕДЕЛЯНЕ ТОПЛОФИЗИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ДИНАМИЧЕН РЕЖИМ. В: Международна научна конференция „UNITECH”, Габрово, 2008
учебници
 1. Андонов К., Кр. Мартев, К. Коев. Електрически апарати. Русенски университет „Ангел Кънчев” – Русе, Печатна база на Русенски университет "Ангел Кънчев, 2008, стр. 154, ISBN 978-954-712-421-9.
 2. Андонов К., Л. Михайлов, К. Коев. Къси съединения. Русенски университет „Ангел Кънчев” – Русе, Печатна база на Русенски университет, 2008, pp. 133, ISBN 978-954-712-422-6.
учебни пособия
 1. Динолов О., К. Андонов, Л. Михайлов. Обследване за енергийна ефективност на електрозадвижвания. Методични указания за провеждане на експериментални изследвания. Русе, Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2011, стр. 92, ISBN 978-954-8467-11-7.
 2. Ениманев К., К. Андонов. Ръководство за семинарни упражнения по инженеринг. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2002, ISBN 000000.