Списък на публикациите

монографии

 1. Monica Dubenova, Roman Galik, Kaloyan Stoyanov. Effect of breeding technology on production of ammonia and greenhouse gas emissions in facility for pigs. Ruse, Angel Kanchev University of Ruse, 2014, pp. 82, ISBN 978-619-7071-66-5.
 2. Белоев, Х, П.Радулов, А.Ангелов, П.Димитров, К.Стоянов, Т.Билева. Използване на органични остатъци в земеделието. Русе, Русенски университет, 2011, стр. 152, ISBN 978-954-8467-17-9.
 3. Калоян Евгениев Стоянов. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ТУРБОКОМПРЕСОРНАТА СИСТЕМА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ АГРЕГАТ ЗА ОСНОВНА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА ВЪРХУ НЯКОИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ. Русе, Инженеринг и изследвания за земеделието“ - Русе, 2020, стр. 165, ISBN 978-619-7135-17-6.
студии
 1. Димитров П., Т. Трифонова, С. Русева, Г. Кунчева, Х.Белоев, К. Стоянов, Д. Илиева. Усъвършенствани почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата при производство на пшеница и царевица за зърно на наклонени терени. Усъвършенствани почвозащитни технологии з. Издателски център на РУ "Ангел Кънчев" гр. Русе, " Инженеринг и изследвания за земеделието",, 2016, стр. 62, ISBN 978-619-7135-08-4.
статии
 1. Beloev H., P. Dimitrov, P. Kangalov, K. Stoyanov, G. Popov, D. Ilieva, P. Máchal. Improvements in a Universal Composting Machine.// Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, No 01, pp. 383-386, ISSN 1211-8516.
 2. Dimitrov P., K. Stoyanov, H. Beloev, P. Kangalov, I. Tsonev, P. Máchal, M. Zach,. Machine for Importing Organic Matter in the Soil.// Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, No 1, pp. 395-398, ISSN 1211-8516.
 3. Dimitrov, P., H. Beloev, P. Kangalov, V. Dobrinov, K. Soyanov, D. Ilieva, A. Atanasov. Technological Requirements for Growing Winter Oilseed Rape..// Balkan Agricultural Engeneering review (BAER) Е-Journal, 2012, No 18, ISSN 1312-5443.
 4. Dobrinov, V., P. Dimitrov, P. Kangalov, K. Bratoev, K. Stoyanov, A. Atanasov. Choosing Soil – Cultivation and Sowing Machines for Growing of Winter Oilseed Rape.// Balkan Agricultural Engeneering review (BAER) E-Journal, 2012, No 18, ISSN 1312-5443.
 5. H. Beloev, P. Dimitrov, P. Kangalov, К. Stoyanov, G.Popov, D. Ilieva. IMPROVEMENTS IN A UNIVERSAL COMPOSTING MACHINE.// BALKAN AGRICULTURAL ENGINEERING REVIEW, 2014, No 1, ISSN 1312-5453.
 6. Petar DIMITROV, Dimitar SIMEONOV, Kaloyan STOYANOV, Plamen KANGALOV. EFFECTIVE AGGREGATING OF TRACTORS FOR TRANSPORTATION.// TRANSPORT PROBLEMS , Katowice Poland, 2011, No 3, pp. 396-401
 7. Petar Dimitrov, Kaloyan Stoyanov, Hristo Beloev, Plamen Kangalov, Ivaylo Tsonev. Machine for importing organic matter in the soil.// BALKAN AGRICULTURAL ENGINEERING REVIEW, 2014, No 1, ISSN 1312-5443.
 8. Roman Galik, Stefan Bod'o, Eva Krcalova, Kaloyan Stoyanov. Infrared Thermography use for Monitoring of Silage Mateer Compaction.// Agricultural, forest and transport machinery and technologies, 2014, No Vol-1, pp. 81, ISSN 2367-5888.
 9. Stoyanov K, H Beloev, P Dimitrov, A Atanasov. Comparative evaluation of energy-performance indicator of agricultural units for plowing.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Romania, 2011, No Tome IX, Fas, pp. 243-246
 10. Stoyanov, K. Instalation for aerobic solid phase composting.// Annals of the Faculty of engineering Hunedoara Romania, 2011, No Tome IX, Fas
 11. Stoyanov, Kaloyan. Method and device for composting plant residues in the field.// International conference “SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE FUNCTION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION”, 2011, No 1
 12. Белоев Х, К.Стоянов, П.Радулов, П.Димитров, А.Атанасов. Компостиране на органични материали с многофункционално устройство..// Почвознание агрохимия и екология., 2011, брой 1-4, стр. 214-217, ISSN 0861-9425.
 13. Белоев Х, К.Стоянов, П.Радулов, П.Димитров, А.Атанасов. Компостиране на органични материали върху обработваеми площи.// Почвознание, агрохимия и екология., 2011, брой 1-4, стр. 211-214, ISSN 0861-9425.
 14. Белоев Х., П.Димитров, К.Стоянов. Обработваемите земи на наклонени терени - устойчиво управление.// Земеделие плюс, София, 2008, брой 10, стр. 7-9, ISSN 1310-7992.
 15. Белоев Хр., П. Димитров, К. Стоянов. Обработваемите земи на наклонени терени. Устойчиво управление.// .Земеделие плюс, 2008, брой 11-12, стр. 13-16, ISSN 1310-7992.
 16. Гачевска Н.,К.Стоянов,. Технология за отглеждане на охлюви..// Сборник от научни трудове на Студентска научна сесия, 2008, брой 0000, стр. 35-38
 17. Димов Д., П.Димитров, Хр. Белоев, К.Стоянов. Относно необходимостта от определяне комплексното влияние на основните нормообразуващи фактори върху технико-експлоатационните показатели на земеделски агрегати.// Селскостопанска техника, София, 2006, брой 6, стр. 9-11
 18. Дудушки И, Х Белоев, К Стоянов. Изследване влиянието на някои геометрични параметри на режещите елементи на работните органи върху теглителното съпротивление на почвообработващи машини.// Селскостопанска техника, София, 2010, брой 1, стр. 46-51
 19. Дудушки И., К. Стоянов, Х. Белоев. Теоретични и експериментални изследвания на някой основни фактори, определящи рационалното използване на почвообработващите агрегати.// Селскостопанска техника, София, 2010, брой 2, стр. 31-35
 20. Стоянов К., Х Белоев. Изследване на степента на замърсеност на въздушния филтър върху разхода на гориво при земеделските агрегати.// Механизация на земеделието, 2007, брой 7-8
 21. Стоянов К., Х.Белоев, И.Христаков. Биологичното земеделие в България – промяна, перспектива и предизвикателство.// Механизация земеделието, 2007, брой 3, стр. 23-25
 22. Стоянов, К. Методика за изследване влиянието на системата за принудително пълнене на тракторния двигател върху някои технико-експлоатационни показатели на земеделски агрегат..// Селскостопанска техника №3, 2011, брой 3
 23. Стоянов, К. Съвременни екоенергийни принципи с енергоспестяващ потенциал при оранжерийното производство.,.// Механизация на земеделието, 2011, брой 1, стр. 20-22
 24. Стоянов, К. Метод и устройство за компостиране на растителни остатъци на полето..// Механизация на земеделието, 2011, брой 1, стр. 22-24
 25. Христаков И., К Стоянов, Х Белоев. Значение на подбудителното подхранване при пчелите и устройство за инвертиране и хомогенизиран на захарен сироп.// Механизация на земеделието, София, 2009, брой 2, стр. 4-6
 26. Христо Белов, Петър Димитров, Калоян Стоянов. Нова машина за внасяне на органично вещество в почвата.// ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЮС, 2017, брой 1-2, стр. 22, ISSN 1310-7992.
доклади
 1. Atanasov A., P Kangalov, K Stoianov, I Angelov. Some aspects in preparation of transport in large Bulgarian farms by using GPS and Google Earth.. IN: 9 th International Scientific Conference Engineering or Rural Development, Jelgava, LATVIA, 2010, pp. 62-66
 2. Beloev H., V Pencheva, N Mihailov, K Stoyanov. SWOT analysis of engineering education and proffesional realization of young egineers: case study of agro-industrial faculty. IN: INTERNATIONAL WORKSHOP ON AGRICULTURAL ENGINEERING AND POST-HARVEST TECHNOLOGY FOR ASIA SUSTAINABILITY, 5-6 Decenber 2013, Hanoi, Vietnam, SCIENCE AND TECHICS PUBLISHING HOUSE, 2013, pp. 28-34, ISBN 1599-2013.
 3. Beloev, H., P. Dimitrov, P. Кangalov., K. Stoyanov, D. Ilieva. Machine Operation Tests on Anti-ErosionMachine – Tractor Agregates for Composting and Vertical Mulching. IN: International scientific conference Mendelova univerzita v Brne,, Brno, Czech Republic, 2012, ISBN 978 – 80 – 7375 –.
 4. Beloev, H., P. Кangalov. P. Dimitrov, K. Stoyanov, D. Ilieva. Technological Schemes for Composting Plant Residue on The Field Using an Universal Machine.. IN: International scientific conference Mendelova univerzita v Brne, Brno, Czech Republic, 2012, ISBN 978 – 80 – 7375 –.
 5. Dimitrov, P., H. Beloev, P. Кangalov., K. Stoyanov. Energy Consumption Tests on the Universal Machine for Composing Plant Residue on the Field. IN: Mendeltech International 2012 – International scientific conference, Brno, Czech Republic, 2012, ISBN 978 – 80 – 7375 –.
 6. Petar Dimitrov, Kaloyan Stoyanov, Plamen Kangalov, Hristo Beloev. Method of using vegetation and plant residues for protecting the soil from water arosion in Bulgaria. IN: INTERNATIONAL CONFERENCE “SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE FUNCTION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION”, Belgrade, Serbia, April,18-20.11, 2011
 7. Simeon Marinov, Petar Dimitrov, Kaloyan Stoyanov. METHOD AND DEVICE FOR CONSERVATION AND INCREASE OF THE ORGANIC MATTER IN SOIL. IN: PROCEEDINGS Volume 58, book 1.2., University of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. 13-18, ISBN ISSN 1311-3321.
 8. Stoyanov, Kaloyan. Method and device for composting plant residues in the field.. IN: International conference “SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE FUNCTION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, Belgrade, Serbia, 2011
 9. Vezirov Ch., A. Kozlev A., K. Stoyanov. A FARM EQUIPMENT DIAGNOSTIC EXPERT SYSTEM AND POSSIBILITY FOR TRAINING OF ITS CREATORS AND USERS. IN: Proceedings of EE&AE Conference, Ruse, 2002
 10. Vezirov, Ch, R Kozlev, K Stoyanov. Diagnostic Expert System for Agricultural Machinery and Possibility to Training Their Creators and Users.,. IN: International Scientific Conference EE&AE, University of Rousse, Bulgaria, Printing House of “Angel Kanchev”,, 2002, pp. 177-185
 11. Василева Ц.,К.Стоянов. Техника и технологии за инкубиране на яйца.,. В: Сборник с доклади от Студентска научна сесия, Русенски университет, Русенски университет, 2009, стр. 59-65
 12. Везиров Ч, К Стоянов, Б Нейков. Приложение на електронни таблици при запасяване с горивото за растениевъдството. В: Сборник на научни трудове от научна конференция, Печатна база на РУ, 2003, стр. 53-57
 13. Везиров Ч., К Стоянов. Потребност от дизелово гориво в растениевъдството с оглед запасяването и разумното му разходване. В: Сборни научни доклади от Международна научна конференция, Печатна база на Лесотехнически уневурсиитет - София, 2003, стр. 259-261
 14. Везиров Ч., Р. Козлев, К. Стоянов. Диагностична експертна система за селскостопанската техника и възможност за обучение на нейните създатели и потребители. В: ЕЕ§АЕ, Русе, 2002
 15. Везиров, Ч., К Стоянов, И Христаков. Изисквания към на продуктите в българското земеделието. В: Сборник на научни трудове от научна конференция РУ, Русенски университет, Печатна база на РУ, 2008, стр. 42-46
 16. Везиров, Ч.,К.Стоянов. Понятия за диагностика в някои европейски езици. В: Н а у ч. конф.’ Добрич, Добрич, 2001
 17. Димитров П, Белоев Х, , К Стоянов,Д Илиева, Г Георгиева. Изследване ефективността на технология за минимална обработка на почвата при отглеждане на царевица за зърно на склонови земи. В: Сборник от Международна конференция по Обработка на почвата и екология, ISTRO. 01-05.09.2009 Албена, България, 2009, стр. 49-55
 18. Димитров П, Х Белоев, Е Цветкова, Д Илиева, К Стоянов. Изследване на почвозащитния метод вертикално мулчиране при отглеждане на пшеница на наклонени терени.,. В: Сборник от Международна конференция по Обработка на почвата и екология, ISTRO. 01-05.09.2009 Албена, България, 2009, стр. 42-48
 19. Димов Д, К.Стоянов. Причинно следствени връзки между техническото състояние на турбокомпресора и експлоатационно-икономически показатели на земеделския агрегат. В: Н а у ч. тр. РУ “А. Кънчев”, Русенски университет, 2004, стр. 34-38
 20. Димов, Д., К.Стоянов. Фактори, влияещи върху разхода на гориво от земеделските агрегати. В: Н а у ч. тр. РУ “А. Кънчев”, Русенски университет, 2001, стр. 67-71
 21. Димов, Д., К.Стоянов, В.Пенев. Контрол и възстановяване на работоспособността на турбокомпресори на трактори и комбайни. В: Н а у ч. тр. РУ “А. Кънчев”, Русенски университет, 2003, стр. 43-47
 22. Колев Б., К. Стоянов. Влияние на системата за принудително пълнене на дизелов двигател върху експлоатационните показатели на земеделски агрегат.. В: Proceedings of International Scientific Conference EE&AE, University of Rousse, Printing House of “Angel Kanchev”, 2006, стр. 772-776, ISBN 1311-9974.
 23. Стоянов К., Д. Димов. Осигуряване на работоспособността на турбокомпресорите в Българското земеделие. В: Сборник на научни трудове от научна конференция РУ’2002, Русенски университет, 2002, стр. 175-179
 24. Стоянов К., И. Дудушки, Х. Белоев. Анализ на състоянието на хидромелиоративните съоръжения в България. В: Сборник на научни трудове от научна конференция РУ’2009, том 48, серия 1.1, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 68-72
 25. Стоянов К., С. Дончев. Състояние и проблеми на водоразпределението в земеделието.. В: Сборник на научни трудове от научна конференция РУ, Русенски университет, Печатна база на РУ, 2007, стр. 28-32
 26. Стоянов К., Х Белоев. Анализ на енергетичната земеделска техника в България. В: Сборник на научни трудове от научна конференция РУ, том 47, серия 1.1, Русе, Печатна база на РУ, 2008, стр. 47-52
 27. Стоянов, К. Енергетично изследване на земеделски агрегат за оран. В: International Scientific Conference EE&AE, University of Rousse, Printing House of “Angel Kanchev”, University of R, 2006, стр. 768-771
 28. Стоянов, К. Приложение на експертна система за диагностика на турбокомпресори на дизелови двигатели в селското стопанство. В: Proceedings of the Union of Scientists Rousse. Second conference Energy efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, RU “Angel Kanvev”,, 2004, стр. 757-762
учебници
 1. Везиров, Ч., К.Стоянов ,А.Атанасов. Използване и обслужване на земеделска техника. Русе, Издателство Сдружение с нестопанска цел ИИЗЗ, 2009, стр. 192, ISBN 978-954-91147-5-1.
 2. Везиров, Ч., П.Димитров, Кр.Ениманев, Ал.Нанева, Т.Георгиева, Д.Кехайов, Р.Попова, А.Атанасов, К.Стоянов, И.Христаков. Проектиране на механизирани технологии в земеделието II. Русе, Сдружение с нестопанска цел ИИЗЗ, 2009, стр. 176, ISBN 978-954-91147-6-8.
 3. Д.Димов, К.Стоянов. Техническо обслужване на машините. Русе, Русе, 2010, стр. 156, ISBN 978-954-93715-1-0.
книги
 1. Белоев Х., П. Димитров, Ч. Везиров, А. Атанасов, К. Стоянов, В. Копчев, В. Добринов, Д. Илиева, П. Копчев, Б. Нейков. Технологии за отглеждане и прибиране на зимна маслодайна рапица и за производство на биодизел от рапични семена. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 123, ISBN 978-619-90013-1-8.
 2. Белоев Х., П. Димитров, Ч. Везиров, А. Атанасов,К. Стоянов,В.Копчев, В. Добринов, Д. Илиева, П.Копчев,Б. Нейков, Д.Великова, П.Радева, П.Атанасова, И.Христаков. Технологии за отглеждане и прибиране на зимна маслодайна рапица и за производство на биодизел от рапични семена.. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2012, стр. 123, ISBN 978-619-90013-1-8.
патенти и др.
 1. Белоев Х.И., П.Т. Радулов, А.И. Атанасов, К.Е. Стоянов, П.Д. Димитров. Метод за компостиране на растителни остатъци., Патент за изобретение, No 110522А,2011.
 2. Белоев Х.И., П.Т. Радулов, А.И. Атанасов, П.Д. Димитров, К.Е. Стоянов. Устройство за компостиране., Патент за изобретение, No 66579,2017.
 3. Белоев Хр., П.Радулов, А.Атанасов, К.Стоянов. Метод за отглеждане на зеленуци, разсад, зветя и други растения, патент, No 110374,2009.
 4. Белоев Хр., П.Радулов, А.Атанасов, К.Стоянов. Инсталация за отглеждане на зеленчуци, разсад, цветя и други растения, патент, No 110373,2009.
 5. Белоев Хр., П.Радулов, А.Атанасов, К.Стоянов. Инсталация за аеробно твърдофазно компостиране, патент, No 110409,2009.
 6. Борис Борисов и др. Устройство за изпитване на навесни системи на трактори, патент, No А 01 B 59/04 (200,2015.
 7. Борис Борисов и др. Устройство за маркиране, патент, No G 01 M 1/26 (2006,2015.
 8. Христо Белоев, Петър Радулов, Ангел Атанасов, Петър Димитров, Калоян Стоянов. Устройство за компостиране, ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ, No 1380U1,2010.
 9. Христо Иванов Белоев Петър Тодоров Радулов Ангел Илиев Атанасов Петър Димитров Димитров Калоян Евгениев Стоянов Страхил Енчев Иванов Ивайло Анастасов Цонев. МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ОРГАНИЧНО ВЕЩЕСТВО В ПОЧВАТА, Патент, No BG 66773 B1,2018.