Списък на публикациите

статии

 1. HADJIEV, KIRIL. INFLUENCES OF SI ENGINE PARAMETERS ON CREVICE FUEL LOSSES.// JOURNALS OF FACULTY OF ENGINEERING HUNEDOARA, 2008, No VI, pp. p.71-74, ISSN ISSN 1584-2665.
 2. Iliev, S., K. Hadjiev. Analysis of engine speed effect on the four-stroke GDI engine performance.// Proceedings in manufacturing systems, 2012, No 7, pp. 229-234, ISSN 2067-9238.
 3. Kiril Hadjiev, Svetoslav Babanov. Investigation of gasoline engine withhomogenous and stratified mixtures.// METIME, 2007, No 2, pp. 299-303, ISSN ISBN 978-973-1724.
 4. Yordanov N., K. Hadjiev, Em. Stankov. А STUDY OF THE INFLUENCE OF CONTROL VALVE STROKE CHANGE ON THE CONSEQUENT WEAR ON FUEL FLOW RATE.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "TRANS MOTAUTO WORLD", 2017, No YEAR II, ISS, pp. 211-214, ISSN ISSN PRINT 1313-0.
 5. Yordanov N., Kiril Hadjiev, PhD , Emiliyan Stankov, PhD. EXPERIMENTAL SIMULATION OF COMMON RAIL ELECTROMAGNETIC INJECTORS WEARING.// MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, 2018, No 5, pp. 208 - 212, ISSN ISSN PRINT 1313-0.
 6. Илиев, С., Хаджиев К. Алтернативните горива и удовлетворяването на екологичните норми.// Известия на съюза на учените Русе, Серия: Технически науки, 2012, брой 0000, стр. 53 - 56, ISSN 1311-106X.
 7. Хаджиев К., Илиев С. Изследване работата на бензинов двигател с бензино-бутанолови смеси.// Известия на съюза на учените Русе, Серия: Технически науки, 2011, брой 0000, стр. 36 - 38, ISSN 1311-10.
 8. Хаджиев К., Х. Станчев, С. Илиев. Изследване необходимостта от корекции в управлението на двигателите при работа с бензинобутанолови смеси.// Известия на съюза на учените Русе, Серия: Технически науки, 2013, брой 0000, стр. 69 - 73, ISSN 1311-106X.
 9. Хаджиев, К. Възможностите за повишаване ефективността на двигателите с принудително възпламеняване.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS, 2010, брой year IV, Iss, стр. 7-9, ISSN ISSN 1313-0226..
доклади
 1. Iliev S., K. Hadjiev. Theoretical Study of Engine Performance Working on Methanol-Gasoline Blends. IN: Proceedings of the World Congress on Engineering 2014 Vol II, Imperial Colleague London, Newswood Limited International Association of Engineers, 2014, pp. 1459-1463, ISBN 978-988-19253-5-0.
 2. Iliev S., Stanchev H., Hadjiev K. Computer Simulation of a Model of an Internal Combustion Engine. IN: Automotive Engineering and Environment CAR2011, Pitesti, Romania, 2011
 3. K. Hadjiev, H. Stanchev, S. Iliev. INVESTIGATION ON NEEDS OF BASIC GASOLINE ENGINE CONTROL PROGRAM CORRECTION WHEN OPERATING ON BUTANOL - GASOLINE BLENDS. IN: МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕКО ВАРНА, ВАРНА, 2014, pp. 485 - 489, ISBN ISSN 2367-6299.
 4. Kiril Hadjiev,Emilian Stankov,Nikolay Daskalov. INVESTIGATION OF TNE ENGINE OPERATION ON GASOLINE-ISOPROPANOL FUEL BLENDS. IN: Proceedings of university of Ruse - 2019, volume 58, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019
 5. Nikolay Yordanov, Emilyan Stankov, Kiril Hadzhiev. EXPERIMENTAL STUDY OF THE INFLUENCE OF THE ELECTROHYDRAULIC INJECTOR CONTROL VALVES STROKE OVER THE PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF A DIESEL ENGINE. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists-Ruse, NEU INDUSTRIES, DIGITSL ECONOMY, SOCIETY-PROJECTIONS OF THE FUTURE, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018
 6. Stanchev, H., Hadjiev, K., Abed Ali, A. Investigation of the Performance and Emissions of Gasoline Engine Operating on Butanol-Gasoline Fuel Blends. IN: ECOS: 2011, Novi Sad, Serbia, 2011, pp. 489 – 495
 7. Stankov, E., Hadjiev, K. DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGIES FOR METHANE-HYDROGEN FUEL MIXTURE FOR TRANSPORT VEHICLES AND ITS ROLE IN THE ECOLOGICAL STRATEGIES FOR THE URBAN BUS TRANSPORT. IN: SCIENTIFIC BULLETIN- UNIVERSITY OF PITESTI, Romania, 2007, pp. 199-204, ISBN 1453-1100.
 8. Иванов Р., Р.Русев, К.Хаджиев, Т.Тотев. Схеми за поддържане на налягането в спирачната система на товарен автомобил от външен източник на сгъстен въздух. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2007, стр. 471-476
 9. Илиев С., Хаджиев К. Проблеми при двигателите с директно впръскване на бензин и възможни начини за решаването им. В: Научни трудове на РУ’2011, том 50, Русе, 2011, стр. 24 - 28, ISBN 1311-3321.
 10. Илиев, С., К.Хаджиев. Изследване работата на бензинов двигател при частични натоварвания и променлива степен на сгъстяване. В: Сборник доклади на XVIII научно-техническа конференция с международно участие ЕКОВАРНА, Варна, ТУ-Варна, 2012, стр. 44-48, ISBN 954-20-00030.
 11. Илиев, С., Хаджиев К. Изследване работата на бензинов двигател с хибридна система за рециркулация. В: XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE Trans&Motauto 2013, Варна, 2013, стр. 32 - 34, ISBN 1310-3946.
 12. Илиев, С., Хаджиев, К., Станчев, Х. Изследване влиянието на пълнителната система върху мощностните и икономическите показатели на бензинов двигател. В: ЕКО Варна’2011, Варна, 2011, стр. 64 - 68, ISBN 954-20-00030.
 13. Илиев, С., Хаджиев, К., Станчев, Х. Определяне на оптималните фази на газоразпределение и влиянието им върху мощностните и икономически показатели на бензинов двигател. В: Trans&Motauto 2011, сп. Научни известия, Златни пясъци, 2011, стр. 28 - 30, ISBN 1310 - 3946.
 14. К. Хаджиев, И. Браянов. Приложение на двузонен термодинамичен модел за изследване на горивния процес в бензиновите двигатели със слойно смесообразуване. В: НТ на Ру, том 45, серия 2.1, Машиностроителни технологии и механика, Русе, 2006, стр. 211-214
 15. Михайлов М. ,В.Иванов, Е.Станков, К.Хаджиев, П.Тепавичаров. Клапан за подаване и дозиране на водород. В: Научни трудове на РУ"А.Кънчев", том 44, серия 4, Русе, 2005, стр. 89-95, ISBN 1311-3321.
 16. Николай Йорданов, Кирил Хаджиев, Емилиян Станков. Конструктивни особености на неразделни горивни уредби за дизеловите двигатели на автомобилите Volkswagen. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 17. П. Г. Тепавичаров, К. И. Хаджиев, В. Д. Иванов. Изследване работата на двутактов двигател "ВАРТБУРГ" свтечнен въглеводороден газ пропан-бутан. В: Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев" том ХХХV, Русе, 1994, стр. 175-180
 18. Петков Ц. И., Хаджиев К. Намаляване разхода на гориво и токсичността на карбураторните двигатели чрез усъвършенстване на работния процес. В: НТ на ВТУ, серия 5, том XXXII, Русе, 1989, стр. 67-71
 19. Станков Е., К.Бързев, К. Хаджиев. Изследване на електролизно устройство и ефективността от съвместната му работа с бензинов двигател. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев” том 51серия4, гр. Русе, 2012, стр. 10-15
 20. Станков Е., К.Хаджиев. Изследване екологичните характеристики на произволно подбрани автомобили работещи с бензин и газово гориво. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Русе, 2010, стр. . 24-28, ISBN 1311-3321.
 21. Станков Е.,Ц.Петков,К.Хаджиев. Сравнителен анализ на екологичните характеристики на леки автомобили с бензинови двигатели. В: Четвърта международна научно-техническа конференция МОТАUТО 97,Том I, Русе, 1997, стр. 212-214, ISBN 954-90272-1-X..
 22. Станков Е.П.,К.И.Хаджиев. Анализ за влиянието на добавки от водород или ННО газ върху показателите на дизелов двигател. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 54, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2015, ISBN 1311-3321.
 23. Станков, Е., Хаджиев, К. Водородният двигател с вътрешно горене – реално алтернативно задвижване. В: Сборник с доклади на Научна конференция на РУ”А. Кънчев”, Русе, 2007, стр. 232-235
 24. Хаджиев К, Е. Станков и В. Иванов. Изследване влиянието на момента на впръскване върху показателите на бензинов двигател. В: Научни трудове на РУ"А.Кънчев",том 41, серия 4, Русе, 2004, стр. 76-79, ISBN 1311-3321.
 25. Хаджиев К,Станков Е,Илиев С. Моторни свойства на фурановите производни, като алтернативни горива за двигателите с принудително възпламеняване. В: XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE Trans&Motauto 2013, Варна, 2013, стр. 29-31, ISBN 1310-3946.
 26. Хаджиев К., Ем.Станков. Бутанолът-алтернативно гориво за двигателите с принудително възпламеняване. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Русе, 2010, стр. 29-32, ISBN 1311-3321.
 27. Хаджиев К., Р.Иванов, Р.Русев. Влияние на предварителното подгряване върху разхода на гориво и вредните емисии от автомобилните двигатели. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2007, стр. 477-483
 28. Хаджиев К., Станков Е., Илиев С.,. Уредба с разделно подаване на горива в ДВГ. В: Научни трудове на Русенски Университет, том 51, серия 4,, Русе, 2012, стр. 29-32, ISBN 1311-3321.
 29. Хаджиев, К. Особености на работния процес на бензиновите двигатели при студен старт. В: Сборник с доклади на Научна конференция на РУ”А. Кънчев”,, Русе, 2009, стр. стр. 42 -45, ISBN 1311-3321.
 30. Хаджиев, К. Изследване влиянието на вътрешната рециркулация върху горивния процес при двигателите с принудително възпламеняване. В: , Сборник с доклади на Научна конференция на РУ”А. Кънчев”, Русе, 2007, стр. 230-234, ISBN ISSN 1311 – 3321.
 31. Хаджиев, К. Термодинамичен модел за горивен процес при бензинови двигатели със слойно смесообразуване. В: MOTOAUTO’06, Варна, Научно-технически съюз по машиностроене, 2006, ISBN ISBN-13:978-954-9.
 32. Хаджиев, К. Особености и тенденции в развитието на системите за директно впръскване в бензиновите двигатели. В: Сборник с доклади на Научна конференция на РУ”А. Кънчев”,, Русе, 2006, стр. 215 – 219, ISBN ISSN 1311 – 3321.
 33. Хаджиев, К. Подобряване на мощностно-икономическите и токсични показатели на четиритактовите карбураторни двигатели при работа на частични натоварвания. В: НТ на рУ том 37, серия 4, Русе, 1999, стр. 137-139, ISBN 1311-3321.
 34. Хаджиев, К. Усъвършенстване на работния процес на четиритактови карбураторни двигатели при работа на празен ход и частични натоварвания. В: MOTAUTO 93, Семково, 1993, стр. 158-161
 35. Хаджиев, К. Изследване на възможностите за подобряване на токсичните показатели на двигател ВАЗ 2103 чрез усъвършенстване на работния процес. В: НТ на ВТУ, серия 5, том XXXII, Русе, 1989, стр. 181-185
 36. Хаджиев, К., Станков, Е. Развитие на технологиите с каталитични неутрализатори за автомобили с дизелови двигатели. В: Сборник с доклади на Научна конференция на РУ”А. Кънчев”, Русе, 2007, стр. 227-231
 37. Хаджиев,К.,Е.Станков,Ц.Петков. Пътни изпитания на двигатели със система за разслояване на горивовъздушната смес. В: Научни трудове РУ, том 40, серия 8, Русе, 2003, стр. 97-99, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Иванов Р., Р. Русев, И. Евтимов, Т. Тотев, К. Хаджиев, Г. Кадикянов, Г. Станева. Устройство на автомобилната техника. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2016, стр. 339, ISBN 978-954-712-690-9.
 2. Хаджиев К. Автотракторни двигатели. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, стр. 228, ISBN 978-954-712-743-2.
 3. Хаджиев К., С. Илиев. УСТРОЙСТВО НА АВТОТРАКТОРНИТЕ ДВИГАТЕЛИ. Русе, Примакс, 2015, стр. 201, ISBN 978-954-8675-95-6.
учебни пособия
 1. Кирил Хаджиев. МЕТОДИЧНО РЪКОВОДСТВО по Устройство на автотракторните двигатели. Русе, Печ. база на РУ, 2012, ISBN -.
 2. Кирил Хаджиев. АВТОТРАКТОРНИ ДВИГАТЕЛИ - Лекции. Русе, ПРИМАКС ООД, 2012, стр. 185, ISBN 978-954-8675-45.
патенти и др.
 1. Петков Ц. И., Хаджиев К. Метод и система за разслояване на горивовъздушната смес, патент, No 50571,1995.
 2. Хаджиев К., Тодоров Г., Иванов В. Устройство за разслояване на горивовъздушна смес, Авторско свидетелство, No 51124,1991.
 3. Цоню Иванов Петков , Кирил Илиев Хаджиев. Устройство за разслояване на горивовъздушната смес, патент, No 50678,1995.