Списък на публикациите

статии

 1. Армянов Н., Т. Стоянова, В. Джуров, Д. Киряков. Влияние на напрежението на обработка върху степента на поразяване на растителната тъкан при надлъжна електроискрова обработка на тютюн.// Селскостопанска техника, 1988, брой 3, стр. 25-31
 2. Киряков Д. В., Г. Георгиев, Ч. Г. Костадинов. Работа на електрофилтър в птицевъдна ферма с подово отглеждане на птици.// Селскостопанска техника, 2012, брой 3, стр. 35-39, ISSN 0037-1718.
 3. Киряков Д. В., Г. Георгиев, Ч. Г. Костадинов. Работа на електрофилтър в птицевъдна ферма с подово отглеждане на птици.// Селскостопанска техника, 2012, брой 3, стр. 35-39, ISSN 0037-1718.
 4. Киряков, Д. Оптимизация на процеса прахоулавяне с електрофилтър, работещ във ферма за подово отглеждане на птици.// Селскостопанска техника, 2011, брой 3, стр. 34-38, ISSN 0037-1718.
 5. Киряков, Д. Изследване на запрашеност във ферма с подово отглеждане на птици.// Селскостопанска техника, 2011, брой 5, стр. 10-14, ISSN 0037-1718.
доклади
 1. Evstatiev B., D. Kiriakov, D. Trifonov. Model for Simulation of Nonlinear Inductors in Virtual Environments. IN: 2019 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, IEEE, 2019, pp. 629-632, ISBN 978-1-7281-1413-2.
 2. Evstatiev B., D. Kiriakov, D. Trifonov. Phase Shift Tuning for Measurement of Hysteresis Losses in Inductors with Magnetic Core. IN: 2018 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), Bourgas, Bulgaria, IEEE, 2018, ISBN 978-1-5386-3419-6.
 3. Evstatiev B., D. Kiriakov, I. Beloev. A Different Approach for Measurement of Hysteresis Losses in Magnetic Cores. IN: 2017 IEEE 23 rd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Constanța, Romania, IEEE, 2017, pp. 138-140, ISBN 978-1-5386-1626-0.
 4. Kiriakov, D. Determining and analysis of the active resistance of electric filter. IN: Conference proceedings: ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, Ruse, Bulgaria, Авангард Принт- ООД, 2013, pp. 197-199, ISBN 1311-9974.
 5. Kiriakov, D. Theoretical Analysis on Implementing Electric Filters in a Poultry Farm. IN: XII International Conference on Elektrical Machines, Driwes and Power Systems, ELMA 2008, Sofia, TU-Sofia, 2008, pp. 359-361
 6. Kiriakov, D., N. Mihailov. Algorithm for Determining the Layout of Electric Filters while Implementing Them in Poultry Farms. IN: XII International Conference on Elektrical Machines, Driwes and Power Systems, ELMA 2008, Sofia, TU-Sofia, 2008, pp. 362-364
 7. Kiriakov,D.V.,G.R.Georgiev,T.M.Stoyanova. DEFINING THE PARAMETERS OF EQUIVALENT ELECTRIC - FILTER REPLACEMENT SCHEME. IN: Anniversary 10th Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol’14, Plenary Lectures, Part I, Sozopol, Bulgaria, 2014, pp. 76-79, ISBN 1313-9487.
 8. Mihailov, N., V. Stefanov, D. Kiryakov. A possibility of Using Electrical Filters in Cage Poultry Farming. IN: 9th international congress on mechanization and energy in agriculture & 27th international conference of CIGR, Izmir, Turkey, 2005, pp. 200-202
 9. Mihailov, Н., Д. Kiriakov. Optimization of the Dust Collection Process of Electric-filter in a Bild Cage Breeding Poultry Farm. IN: Romnian Technical Sciences Academy, University of Bacau, Modelling and optimization in the machines building field, Bacau, Romania, University of Bacau, 2008, pp. 186-189
 10. Армянов Н., С. Стефанова, Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Киряков, Т. Гачовска. Електроискрови методи за обработка на тютюн. В: ЮНС на ВНВОВУ, В. Търново, ВНВОВУ, 1998, стр. 409-416
 11. Армянов, Н., С. Стефанова, Т. Стоянова, Р. Тодорова, Т. Гачовска, Д. Киряков. Електрическа схема на електроискрова уредба за обработка на тютюневи листа. В: ЮНС на ВНВОВУ "Васил Левски"-1998, В. Търново, ВНВОВУ "В. Левски", 1998, стр. 401-408
 12. Армянов, Н., Т. Гачовска, Т. Стоянова, Д. Киряков. Електроискрови уредби за обработка на тютюневи листа. В: НК на ВНОВУ "В. Левски"-2001, В.Търново, ВНВОВУ "В. Левски", 2002, стр. 506-516
 13. Армянов, Н., Т. Стоянова, Д. Киряков, Ст. Пашев. Изследване на индуктивни първични преобразуватели на интензитета на низкочестотно електрическо поле. В: ЮНС на ВНВОВУ "Васил Левски"-1993, В. Търново, ВНВОВУ, 1993, стр. 276-281
 14. Армянов, Н., Т. Стоянова, Н. Недялков, Д. Михайлова, В. Русева, Д. Киряков. Изследване влиянието на електроискровите разряди върху електрическото съпротивление на разтителната тъкан при надлъжна електроискрова обработка на тютюн и плевели. В: ЮНС на ВИХВП-1993, Пловдив, ВИХВП, 1993, стр. 29-39
 15. Бороджиева, A., Д. Киряков, Г. Георгиева. Софтуерна система за синтез и анализ на трептящи кръгове с използване на MATLAB, прилагана в обучението по "Комуникационни вериги". В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, "Електротехника, електроника и автоматика", Русе, 2012, стр. 116-121, ISBN 1311-3321.
 16. Г.Георгиев,Н.Евстатиева, Д.Киряков. Вариативност на факторите при параметричен източник на ток. В: НС на РУ»А.Кънчев», октомври 2013г., Русе, РУ, 2013, стр. 77-81, ISBN 1311-3321.
 17. Георгиев Г.Р. ; Т.М.Стоянова; И.С Цветков; Д.В.Киряков. Трифазни заваръчни токоизточници с индуктивно-капацитивна стабилизация. Сравнение и насока за оптимизация. В: Международна научна конференция на РУ “А.Кънчев” 2011г., Русе, 2011
 18. Георгиев Г.Р., Т.М.Стоянова, И.С. Цветков, Д.В.Киряков. Трифазни заваръчни токоизточници с индуктивно-капацитивна стабилизация. Сравнение и насока за оптимизация.. В: МНУ РУ, Русе, РУ, 2011
 19. Георгиев, Г.Р., Т.М.Стоянова,Н.Л.Евстатиева,Д.В.Киряков. Оценяване на ролята на мястото и големината на капацитета на кондензатора в параметричните индуктивно-капацитивни стабилизатори на ток и напрежени.. В: ADVANCED ASPECTS OF THEORETICAL ELECTRICAL ENGINEERING,Sozopol'12, Bulgaria, 7-9.IX.2012, София, ТУ - София, 2012, стр. 215-220, ISBN 1313-9487.
 20. Киряков, Д. Изследване на степента на прахоулавяне на електрофилтър в зависимост от неговата дължина. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 2009, стр. 179-181
 21. Киряков, Д. Изследване на скоростта на въздушния поток през електрофилтър в зависимост от захранващото напрежение на вентилатора. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 2009, стр. 182-184
 22. Киряков, Д. Резултати от изследването на електрофилтър, работещ във ферма за клетъчно отглеждане на птици. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 2006, стр. 104-108
 23. Киряков, Д. Запрашеност във ферма за клетъчно отглеждане на птици с конвенционална вентилационна система. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 2005, стр. 96-98
 24. Киряков, Д. Изследване на температурно-влажностните процеси във ферма за клетъчно отглеждане на птици при регулируема вентилационна система. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 2003, стр. 39-43
 25. Киряков, Д. В. Регулируем източник на високо напрежение. В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, Русе, 2012, стр. 110-112, ISBN 1311-3321.
 26. Киряков, Д. В. Електрофилтър - конструктивни параметри - обосновка. В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, Русе, 2012, стр. 106-109, ISBN 1311-3321.
 27. Киряков, Д. В., Г. Рашков, Ч. Г. Костадинов. Математическа обосновка на импулсен преобразовател за високо напрежение. В: ЮНК „10 години НВУ”, НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2012, стр. т.7, стр.102-106, ISBN 978-954-753-095-9.
 28. Киряков, Д., В. Стефанов. Оптимизация на процеса прахоулавяне с електрофилтър, работещ в птицевъдна ферма. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 2007, стр. 76-80
 29. Киряков, Д., Н. Армянов. Работа на трифазен асинхронен електродвигател в еднофазна електрическа мрежа. В: ЮНС на ВНВОВУ "Васил Левски"-1998, В. Търново, ВНВОВУ "В. Левски", 1998, стр. 222-225
 30. Киряков, Д.,Н. Армянов. Статичен преобразувател от еднофазна в симетрична трифазна система. В: НК на ВНОВУ "В. Левски"-2001, В.Търново, ВНВОВУ, 2002, стр. 485-490
 31. Киряков, Д.,Н. Михаилов. Изследване на температурно-влажностните процеси във ферма за клетъчно отглеждане на птици с конвенционална вентилационна система. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 1999, стр. 148-153
 32. Киряков. Д., Г.Рашков, Ил.Цветков. Внедряване на електрофилтри в птицевъдни ферми. В: НС на РУ»А.Кънчев», октомври 2013г., Русе, РУ, 2013, стр. 131-136, ISBN 1311-3321.
 33. Костадинов Ч., Д. Киряков. Анализ на потреблението на електрическа енергия от битови абонати. В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, Русе, 2012, стр. 146-148, ISBN 1311-3321.
 34. Костадинов Ч., Д. Киряков. Автоматизирана система за измерване на потреблението на електрическа енергия от битови абонати. В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, Русе, 2012, стр. 142-145, ISBN 1311-3321.
 35. Михайлов Н., Д. Киряков. Алгоритъм и система за управление на микроклимата в птицевъдни ферми. В: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ГЕНОТИП-СРЕДА В ПТИЦЕВЪДСТВОТО, Костинброд, 1990, стр. 113-116
 36. Михайлов, Н., Д. Киряков. Параметрично регулиране честотата на въртене на вентилатори за животновъдни ферми. В: ННТК ЕЛМА-90, Варна, 1990, стр. 36
 37. Стефанов, В., Д. Киряков. Относно режима на работа на електрофилтър, работещ в затворени помещения. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 2005, стр. 92-95
учебни пособия
 1. Mihailov N., I. Stoyanov, B. Evstatiev, K. Gabrovska, I. Evstatiev, D. Kiryakov. Advanced technical measurements in agricultural engineering. Handbook of Laboratory exercises. Ruse, University of Ruse, 2005, pp. 50, ISBN 00.
 2. Армянов Н., Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Киряков, Б. Евстатиев. Теоретична електротехника. Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 78, ISBN 978-954-712-589-6.
 3. Армянов Н.,Т. Стоянова, Г. Антонов, Р. Тодорова, Д. Михайлова, В. Русева, Д. Киряков, В. Джуров, В. Стоянова. РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ЕЛКТРОТЕХНИКАТА. Русе, ВТУ, 1994, стр. 1-152, ISBN 00.
 4. Армянов, Н., Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Киряков. ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ ЗА КУРСОВА РАБОТА). Русе, РУ, 2010, стр. 1-34, ISBN 978-954-712-489-9.
 5. Армянов, Н., Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Киряков. ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (ПРОТОКОЛНА ТЕТРАДКА ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ). Русе, РУ, 2009, стр. 1-72, ISBN 978-954-712-461-5.
 6. Армянов, Н., Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Михайлова, Д. Киряков, В. Джуров, В. Русева. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА (избрани задачи). Русе, ВТУ, 1993, стр. 1-68, ISBN 00.
 7. Евстатиев Б., Д. Киряков. Теоретична електротехника. Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Академично издателство на "Русенски университет", 2019, стр. 44, ISBN 978-954-712-780-7.
други трудове
 1. Киряков, Д. В. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРАХОУЛАВЯНЕТО В ПРОМИШЛЕНИ ПТИЦЕВЪДНИ ФЕРМИ, Автореферат, 2008, стр. 32
 2. Киряков, Д.В. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРАХОУЛАВЯНЕТО В ПРОМИШЛЕНИ ПТИЦЕВЪДНИ ФЕРМИ, Дисертационен труд, 2008, стр. 116
патенти и др.
 1. Киряков, Д. В. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЙ И МЯСТО НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОФИЛТРИ ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ В ПТИЦЕВЪДНИ ФЕРМИ, СЕРТИФИКАТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, No 10092013,2013.
 2. Цветков, Ил. Ст.,Б. Банев,Д. Киряков, В. Джуров, Т. Станчев. ЕЛЕКТРОНЕН ДОИЛЕН ПУЛСАТОР С НЕЗАВИСИМО УПРАВЛЕНИЕ НА КАНАЛИТЕ, Полезен модел, No 1953,2014.