Списък на публикациите

монографии

 1. Григорова К., К. Миронов. Моделиране на бизнес процеси. Конвертиране на моделите. Плевен, Медиатех, 2015, стр. 118, ISBN 978-619-207-011-3.
статии
 1. Grigorova K. K. Mironov. The art of fast web: Reducing the size of RESTful web services response.// IPASJ International Journal of Computer Science, 2015, No 3, pp. 5 - 10, ISSN 2321-5992.
 2. Grigorova K. K. Mironov. Comparison of business process modeling standarts.// International Journal of Engineering Sciences & Management Research, 2014, No 1, ISSN 2349-6193.
 3. Grigorova K., Mironov K. The art of fast web: Increasing Database Performance for RESTful Applications.// International Journal of Computer Science and Software Engineering, 2015, No Volume 4, Is, pp. 88-92, ISSN 2409-4285.
 4. Grigorova K., Mironov K. Bridging the Gap between Different Interfaces for Business Process Modeling.// International Journal of Computer and Information Engineering, 2015, No 2
 5. K. Grigorova, K. Mironov, E. Malysheva. Applying process mining techniques and neural networks to creating and assessment of business process models.// CEUR Workshop proceedings. Proceedings of the International conference Information Technology and Nanotechnology. Session Data Science, 2018, No 2212, pp. 278-286, ISSN 1613 - 0073.
доклади
 1. Grigorova K, Mironov K. Conversion of business process models using workflow patterns. IN: 5th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT)., IEEE, 2018, pp. 763-766
 2. Grigorova K., K. Mironov. Graph-based approach for representing business process models in case of measuring business logic dependencies. IN: Proceedings of the Eleventh Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS), Genoa, Italy, 2017
 3. K. Grigorova, K. Mironov, E. Malysheva. Applying process mining techniques and neural networks to creating and assessment of business process models. IN: Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2018), Самара, 2018, pp. 2590 – 2594
 4. Mironov K, Vl. Kotsev. Solar Tracking System Using Computer Vision. IN: ICDD 2012, Sibiu, Romania, 2012, ISBN 2069-964X.
 5. Mironov K. Web-based EPC to BPMN converter. IN: ICDD 2013, Sibiu, Romania, 2013, ISBN 2069-964X.
 6. Mironov K. Robotic Arm Playing Tic-Tac-Toe Game. IN: ICDD 2012, Sibiu, Romania, 2012, ISBN 2069-964X.
 7. Mironov K. Solar tracking algorithm using computer vision. IN: IES 2012, Vinnytsia, Ukraine, 2012
 8. Mironov K. Building and programming a robotic arm. IN: ICDD 2011, Sibiu, Romania, 2011, ISBN 2069-964X.
 9. Миронов К. Удостоверяване на самоличност в две стъпки за web приложения чрез RFID и SMS. В: Научна конференция на РУ, Русе, 2013, ISBN 1.
 10. Миронов К. Web-services с помощта на JADE – визуализация чрез Applets. В: Сборник доклади на СНС'10,, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 11. Миронов К. Диалогов интерфейс за управление на роботизирана ръка. В: Научни трудове на РУ, том 49, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.