Списък на публикациите

монографии

 1. Димитров,К. Нотариални производства /Второ актуализирано издание/. София, Сиела, 2018, стр. 152, ISBN 978-954-28-2673-6.
 2. Димитров,К. Нотариални производства. София, Сиела, 2013, стр. 156, ISBN 978-954-28-1269-2.
 3. Димитров,К. Правно положение на нотариуса и Нотариалната камара. София, Сиела, 2011, стр. 152, ISBN 978-954-28-1116-9.
студии
 1. Димитров, K. Защита на личните данни и свободата на словото. София, РУ "Ангел Кънчев", 2006, стр. 134-145, ISBN 444.
статии
 1. Димитров, K. Нотариалноправни проблеми при удостоверяване на брачен договор.// Нотариален бюлетин, 2010, брой 3, стр. 65-68
 2. Димитров, K. Практически проблеми при вписване на брачния договор във водените от нотариуса книги..// Собственост и право, 2010, брой 7, стр. 67-10
 3. Димитров, K. Проблемът с подреждането на брачния договор във водените от нотариуса книги.// Нотариален бюлетин, 2010, брой 4, стр. 55-58
 4. Димитров, K. Задължението на нотариуса за справка в Националната база данни "Население".// Собственост и право, 2010, брой 12, стр. 54-59
 5. Димитров, K. Предоговаряне на обезпеченото с договорна ипотека вземане от една валута в друга.// Собственост и право, 2009, брой 4, стр. 50-55
 6. Димитров, K. Имуществени отношения между съпрузите по Новия Семеен кодекс.// Нотариален бюлетин, 2009, No 3, pp. 46-52
 7. Димитров, K. Отмяна на завещание с нотариален акт.// Собственост и право, 2007, брой 7, стр. 48-52
 8. Димитров, K. Заместване на нотариус.// Собственост и право, 2007, брой 11, стр. 48-55
 9. Димитров, K. Фактически състав на преместването на нотариус в друг район на действие.// Собственост и право, 2007, брой 2, стр. 54-57
 10. Димитров, K. Поправка на нотариален акт.// Собственост и право, 2006, брой 11, стр. 51-56
 11. Димитров, K. Защита на личните данни.// "Медийно право", 2005, брой 1, стр. 134-145, ISSN 4444.
 12. Димитров,К. Относно процедурата по вписване на актове в различни съдебни райони.// Собственост и право, 2017, брой 11, стр. 53-56
 13. Димитров,К. Относно страните и участниците в нотариалното удостоверяване на договора за аренда в земеделието.// Собственост и право, 2017, брой 5, стр. 53-56
 14. Димитров,К. Нотариалната реформа е най-успешната в юридическата сфера.// Нотариален бюлитин, 2012, брой 1, стр. 3-9
 15. Димитров,К. Относно приложното поле на чл.38 от Закона за висшето образование.// Правна дискусия, 2001, брой 1, стр. 15-18
 16. Димитров,К. Правото на встъпване в брак и създаване на семейство според чл.12 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.// Научни трудове на РУ " Ангел Кънчев", 38, 2001, брой 1, стр. 203-215
 17. Димитров,К.;Помакова,М. Задължен ли е нотариуса при удостоверяване на правна сделка с недвижим имот да проверява и уведомява страните за наличие на ипотека?.// Собственост и право, 2016, брой 8, стр. 64-72
 18. Димитров,К.;Помакова,М. Относно задължението на нотариуса по чл.25, ал.2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.// Собственост и право, 2016, брой 11, стр. 58-63
учебници
 1. Димитров, K. Нотариално право – Обща част. София, Сиела, 2009, стр. 168, ISBN 9542805675, 97895.