Списък на публикациите

монографии

 1. Симеонов, К. Оптимизиране на учебно-тренировъчния процес чрез средства за издръжливост на подрастващи футболисти. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2012, ISBN 978-954-8467-59-9.
статии
 1. Momchilova А., I. Ilieva, K. Simeonov. Movement Activity and Motivation in the Training of Physical Education and Sport in Primary School.// FIZICKA KULTURA, 2008, No 2, pp. 53-57, ISSN 0350-3836.
 2. А. Момчилова, И. Илчев, К. Симеонов, И. Илиева. Физическото възпитание и спортът за адаптацията на студентите от чуждестранен произход.// Известия на Русенския университет, 2011, брой 2, стр. 66-70, ISSN 1311-1078.
 3. Момчилова А., И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов. Съвременното обучение на подрастващи спортисти.// “Спорт и наука”, 2007, брой Изв. бр. 1, стр. 354 – 358, ISSN 1310-3393.
 4. Симеонов К., И. Мардов. Система за обучение на технико-тактически действия при 13-15 годишни футболисти.// Физичка култура, 2006, брой Бр. 2, стр. 255-258, ISSN 0350-3836.
 5. Симеонов К., П. Пенева. Оптимизиране на скоростно-силовата подготовка на активно спортуващи ученици.// Известия, 2011, брой Том 2, с. 4, стр. 62-65
 6. Симеонов, К. Обучение елементам игры в футбол детей 6-7 лет.// Инструктор по физкультуре, 2009, брой № 4,, стр. 100-104
 7. Симеонов, К. Програма за подготовка на 15 годишни футболисти.// Спорт & Наука, 2007, брой изв. Брой 3, стр. 139-145
доклади
 1. Ilieva I., I. Ilchev, K. Simeonov, P. Peneva, M. Krumov. Teachers and parents-the motivators for the physical and personality development of 10-year-old pupils actively engaged in sport activities. IN: ХІІ международна конференция ФИС КОМУНИКАЦИJЕ , гр. Ниш, Сърбия, Университет у Нишу, Факултет Физичке културе, 2006, pp. 252-258
 2. Ilieva I., Momchilova A., Ilchev I.,Simeonov K. Aspects of pedagogic communication in physical education and sports’ lessons. IN: Rom, Romania, 2012
 3. Momchilova A., K. Simeonov. Psychological-pedagogical problems of professional training of future teachers in physical education and sports. IN: ХІІ Международна научна конференция ФИС КОМУНИКАЦИJЕ, Университет у Нишу, 2006, pp. 201-206
 4. Баракова П., И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов. Здравна култура и физическа активност на студентите. В: Научни трудове РУ, т.49, с. 8.1, Изд. център при Русенски университет, 2010, стр. 7-12, ISBN 1311-3321.
 5. Илиева И., Д. Обрешков, И. Илчев, К. Симеонов. Динамика на училищния спортен живот. В: Международна научна конференция, СУ, София, 2010, стр. 96-101, ISBN 1314-2275.
 6. Илиева И., А. Момчилова, И. Илчев, К. Симеонов. Влияние на мотивацията за постижение при подрастващи спортисти върху цялостния интегритет на личността им,. В: “Личност, мотивация, спорт”, т. 12, НСА “Васил Левски”, София, 2007, стр. 148 – 155, ISBN 978-954-718-208-0.
 7. Илиева И., К. Симеонов, Д. Обрешков, И. Илчев. Потребности за занимания с фитнес на студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ, т. 50, серия 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2011, стр. 76-83, ISBN 1311-3321.
 8. Илиева И., П. Баракова, И. Илчев, К. Симеонов, Д. Обрешков. Готовност на студентите за активност при бедствени и кризисни ситуации. В: Научни трудове, т. 49, с. 8.2,, Изд. център при Русенски университет, 2010, стр. 69-74, ISBN ISSN 1311-3321.
 9. Момчилова А., Илиева И., Илчев И., Симеонов К. Методиката на обучение по физическо възпитание и спорт за адаптацията на студентите от чуждестранен произход. В: Научни трудове, т. 48, с. 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2009, стр. 9-16, ISBN 1311-3321.
 10. Момчилова А., П. Пенева, И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов, Р. Момчилова. Двигателната координация за ефективното обучение по физическо възпитание и спорт. В: “Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция”, СУ “Св. Климент Охридски”, ФНПП, 2006, стр. 372 - 376, ISBN 10:954-8510-97-9.
 11. Обрешков Д., С. Базелков, К. Симеонов. Спортносъстезателната дейност във ВУ през погледа на студентите спортисти. В: Научни трудове, том 49, серия 8.2, Русе, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2010, стр. 165-169, ISBN 1311-3321.
 12. Пенева П., К. Симеонов. Игровият характер на обучението по физическо възпитание и спорт – фактор за комплексното развитие на подрастващите. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 49, серия 8.2, Русе, 2010, стр. 108-113, ISBN 1311-3321.
 13. Пенева П., К. Симеонов. Влияние на лекоатлетическите занимания на открито върху развитието на вниманието на учениците. В: Научна конференция РУ “ Ангел Кънчев”, том 48, серия 8.2, Русе, 2009, ISBN 1311-3321.
 14. Пенева П., К. Симеонов. Сравнителен анализ на показателите за физическата дееспособност на 16 годишни ученици трениращи футбол и лека атлетка. В: ІV Балкански конгрес, Стара Загора, 2007, стр. Том 1 стр. 352 – 355, ISBN 978-954-314-041-1.
 15. Пенева, П. А. Момчилова, И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов, Р. Момчилова. Двигателната координация за ефективното обучение по физическо възпитание и спорт,. В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, Доклади от Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, Китен, 18-23 се, София, 2006, стр. 772-776, ISBN 954-8510-92-8.
 16. Пенева, П., К. Симеонов. Сравнителен анализ на интелектуалните параметри на 10-годишни ученици активно занимаващи се с лека атлетика и футбол. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 47, серия 9, Русе, 2008, стр. 240-244, ISBN 1311-3321.
 17. Симеонов К. Волевата подготовка като фактор за формиране личността на подрастващите футболисти. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2012
 18. Симеонов К., А. Момчилова. Особености в развитието на скоростно-силовите качества на подрастващи футболисти. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2008, стр. част първа, стр. 54 , ISBN 1311-3321.
 19. Симеонов К., Пенева П. Сравнителен анализ на интелектуалните параметри на 13-годишни ученици активно занимаващи се със спорт. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2008, стр. част първа, стр. 34 , ISBN 1311-3321.
 20. Симеонов, К. Подвижните игри като средство за развитие на двигателни качества и формиране на специфични умения в обучението по минифутбол. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2009, стр. 125-128, ISBN 1311-3321.
 21. Симеонов, К. Аспекти на контрола в спортната подготовка на младите футболисти. В: Научно изследователски проект, Русе, 2009, стр. 68-73
 22. Симеонов, К. Сравнителен анализ на скоростно-силовите качества на млади футболисти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 47, серия 9, Русе, 2008, стр. 235-239, ISBN 1311-3321.
 23. Симеонов, К. Развиване на бързината във възрастов аспект при 13-15 годишни футболисти. В: Научна конференция РУ “ Ангел Кънчев”, том 47, серия 5.4, Русе, 2008, стр. 206-209, ISBN 1311-3321.
 24. Симеонов, К. Психолого-педагогически особености на съвременната учебно-тренировъчна дейност на 15-годишни футболисти. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2008, стр. част първа,стр. 17, ISBN 1311-3321.
 25. Симеонов, К. Система за подбор на 13-15 годишни футболисти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 46, серия 8, Русе, 2007, стр. 69-73, ISBN 1311-3321.
 26. Симеонов, К. Съвременни тенденции и проблеми на спортната подготовка на подрастващи футболисти. В: Физичка култура, гр. Виница, Македония, 2007, стр. 61-63, ISBN 0350-3836.
 27. Симеонов, К. Психологически проблеми на техническата подготовка на 13–15 годишни футболисти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 45, серия 5.4, Русе, 2006, стр. 61 – 65, ISBN 1311 – 3321.
 28. Симеонов, К. Ефективност на специализираните средства за развиване на бързината и скоростно – силовите качества на 14–15 годишни футболисти. В: ІV-та Национална научно – практическа конференция “Физическо възпитание и спорт в училище”, Варна, 2006, стр. 191-197, ISBN 10:954-775-654-0;.
 29. Симеонов, К. Психологични предпоставки за развиване на физическата подготовка при 13–15 годишни футболисти. В: ІV–ти Международен научен конгрес на НСА “Васил Левски”, “Спорт, Стрес, Адаптация”, София, 2006, стр. 88-89
 30. Симеонов, К. Система за обучение на технико – тактически действия при 10–11 годишни футболисти. В: Четвъртата есенна научна конференция “Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция”, СУ “Св. Климент Охридски”, 2006, стр. 762 – 766, ISBN 10:954-8510-97-9.
 31. Симеонов, К. Анализ на тактическото действие преса, прилагана от финалистите на Световното първенство по футбол в Япония и Южна Корея – 2002 г.. В: Научни трудове на РУ “ Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3, Русе, 2005, стр. 253-257, ISBN 1311-3321.
 32. Симеонов, К. Изследване на пресата във футбола, осъществена в шестте времеви части от срещата, прилагана от финалистите на Световното първенство по футбол в Япония и Южна Корея – 2002 г.. В: Научна конференция с Международно участие “Физическо възпитание и спорт в образователната система”, Благоевград, 2005, стр. 106-110
учебни пособия
 1. Момчилова А., И. Илчев, К. Симеонов. Методическо ръководство по физическа култура в детската градина. Русе, Печатна база при РУ, 2010, стр. 159, ISBN 978-954-8467-10-0.
книги
 1. Илиева И., И. Илчев, К. Симеонов. Фитнес и балансирано хранене за повишаване на физическата и здравната култура на студентите. Русе, Издателски център при РУ, 2012, ISBN 978-954-8467-96-4.