Списък на публикациите

монографии

  1. Кучев, Ю. Държавен финансов контрол – Организация, обект, субекти и реализация на имуществената отчетническа отговорност. София, ЛиСтра, 2010, ISBN 0000000.
доклади
  1. Кучев, Ю. 135 години български парламентаризъм. В: Научна конференция, организирана от Народното събрание, Историческия факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и юридическите факултети на Великотърновския университет и Соф, София, 2014
  2. Кучев, Ю. Реализация на имуществената отчетническа отговорност по реда на ГПК. В: Международна конференция „Римско и съвременно публично право”, София, 2012