Списък на публикациите

статии

 1. Maciver D., M. Rutherford, S. Arakelyan, JM Kramer, J. Richmond, L. Todorova, D. Romero-Ayuso, H. Nakamura-Thomas, M. ten Velden, I. Finlayson, A. O’Hare, K. Forsyth. Participation of children with disabilities in school: A realist systematic review of psychosocial and environmental factors.// PLoS ONE, 2019, No 14(1), pp. 1-22, ISSN 1932-6203. (Impact factor: 2.766 /2017, Bioxbio Journal Impact)
 2. Todorova L., P. Mincheva. An Occupational Therapy approach for inclusion of children with disabilities in mainstream schools in Rousse.// Journal of the Network for Prevention of Child Maltreatment “Today’s Children Are Tomorrow’s Parents”, 2005, No 16, pp. 32 – 39, ISSN 1582–1889.
 3. Todorova L.,Mincheva P., Velikova E., Ivanova M. METHODOLOGY OF COMPETENCE BASED FIELDWORK EVALUATION IN OCCUPATIONAL THERAPY EDUCATION AT UNIVERSITY OF RUSE.// Sociobrains, 2017, No 31 (Impact factor: 4.308 /2015, http://sjifactor.com/passport.php?id=18513)
 4. Todorova, L. Assessing Employment Needs оf Bulgarian Youths with Intellectual Impairments.// Occupational Therapy in Health Care: Special Edition MOHO in the International Context, 2008, No 22 (2-3), pp. 77 - 84, ISSN 0738-0577.
 5. Белева В., Л. Тодорова. Кинезитерапевтични проблеми в комплексното лечение на периартрита раменната става.// Известия на съюза на учените - Русе, 1999, брой 2, стр. 26-28
 6. Тодорова Л. Интернационалните компетентности в обучението по здравни специалности в Русенския университет - равносметка и поуки.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2016, серия 4, том 5, 2016, брой серия 4, том, стр. 77-83, ISSN 1311-1078.
 7. Тодорова Л. Инструменти за самооценка в детско-юношеска възраст в психолого-педагогическата и ерготерапевтичната практика.// Педагогика, 2015, брой 3, стр. 417 - 428, ISSN 0861 – 3982.
 8. Тодорова Л. Дейностите на детето през неговия поглед в съпоставка с гледната точка на семейството и персонала.// Педагогика, 2015, брой 8, стр. 1119 – 1130, ISSN ISSN 0861-3982.
 9. Тодорова Л., J. Kramer. Психометрични характеристики на българската версия на Дейностната самооценка на детето.// Българско списание по психология, 2014, брой 1-3, стр. 149-165, ISSN 0861-7813.
 10. Тодорова, Л., П. Минчева. Приложение на модела на човешките дейности в български контекст.// Неврорехабилитация, 2007, брой том 1, стр. 45-50
доклади
 1. Ivanova V., L. Todorova. Game of states – analysis for therapeutic application in occupational therapy. IN: Proceedings of University of Ruse, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, pp. 29-32, ISBN 1311-3321.
 2. Ivanova V., L. Todorova. Role of the occupational therapist in a daily centre for children with disabilities. IN: Proceedings of University of Ruse, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, pp. 33 - 41, ISBN 1311-3321.
 3. Mincheva P., E. Velikova, L. Todorova. Development оf a Community-based Service for Children and Families in Bulgaria. IN: 1st COTEC-ENOTHE Congress, 15-19.06.2016, Galway, Ireland, 2016
 4. Mитова Е., Л. Тодорова. Ерготерапията – история, настояще и бъдеще. В: Седми национален конгрес по спортна медицина и кинезитерапия, 1-2.04.2005 г., София, 2005
 5. Ramis H., L. Todorova. Analysis of the Hopscotch game as a therapeutic media in occupational therapy. IN: Proceedings of University of Ruse, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, pp. 42 - 44, ISBN 1311-3321.
 6. Ramis H., L. Todorova. Occupational therapy for enhancing daily activities of a famile adult with bilateral coxarthrosis. IN: Proceedings of University of Ruse, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, pp. 45 - 50, ISBN 1311-3321.
 7. Ten Velden, M., J. Kramer, L. Todorova, J. O'Brien, J. Harden. Enhancing the Child Occupational Self Assessment (COSA): Creating a meaningful and culturally appropriate Self Assessment for youth. IN: 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists, 18 – 21.06.2014, Yokohama, Japan, 2014
 8. Todorova B., I. Stoyanova, L. Todorova, L. Venova. Quality Control in Russe University, Bulgaria – Impact on the Physiotherapy Programme Development. IN: ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education) “Quality management in competence-based physiotherapy education”, Sofia, Bulgaria, 2007, pp. 41-43
 9. Todorova B., Iv. Stoyanova, L. Todorova, L. Venova. Quality Control in Russe University, Bulgaria – Impact on the Physiotherapy Programme Development. IN: ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education) “Quality management in competence-based physiotherapy education”, Sofia, Bulgaria, 2007, pp. 41- 42
 10. Todorova L, J. Kramer. Validity Evidence for the Bulgarian Translation of the Child Occupational Self Assessment. IN: 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists, 18 – 21.06.2014, Yokohama, Japan, 2014
 11. Todorova L, Venova L. Bologna Process and the follow-up development of BSc in Physiotherapy programme at Russe University, Bulgaria. IN: 1st Balkan Congress of Physiotherapy, 27-29 May 2005, Drama, Greece, 2005
 12. Todorova L. Challenges to ensuring sustainability of a new study programme in a competitive context. IN: Proceedings of University of Ruse, volume 58, book 9, Ruse, PUBLISHING HOUSE University of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. pp. 42 – 47, ISBN 1311-3321.
 13. Todorova L. Occupational Self-Assessment of Children with Disabilities and Social Disadvantage. IN: 9th COTEC Congress of Occupational Therapy, 24-27.05.2012, Stockholm, 2012
 14. Todorova L., P. Mincheva. Starting From Zero: Developing Occupational Therapy as a New Profession – Bulgarian experiencе. IN: 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists, 18 – 21.06.2014, Yokohama, Japan, 2014
 15. Todorova L., P. Mincheva. Challenges of introducing occupational therapy as a new study programme and profession (poster). IN: 8th European Congress of Occupational Therapy, 22-25.05.2008, Hamburg, 2008
 16. Todorova L., P. Mincheva, E. Velikova, , In:. Community-Based Participatory Approaches Applied to Community-based Services for Children. IN: 1st COTEC-ENOTHE Congress, 15-19.06.2016, Galway, Ireland, 2016
 17. Van Bruggen H., L. Todorova. The Development of a European Course on Social Inclusion of Persons with Disabilities from an Occupational Perspective (poster). IN: 8th European Congress of Occupational Therapy, 22-25.05.2008, Hamburg, 2008
 18. Venova L., L. Todorova. Physiotherapy education in Bulgaria: history and state of the art. IN: 3rd Balkan congress on the history of medicine, 29.11. – 1.12.2007, Thessaloniki, 2007, pp. 144
 19. Баракова П., Ст. Миндова, А. Георгиева, Л. Тодорова. Кинезитерпевтична програма след артроскопия на раменна става по повод на impingement syndrome. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 40, Русе, 2003, ISBN 1311-3321.
 20. Баракова П., Ст. Миндова, Л. Тодорова. Оптимизиране на кинезитерапевтичните средства при дегенеративни промени на гръбначния стълб. В: Научни трудове от конференция с международно участие по проблеми на човешкото движение, Русе, 2003, стр. 94-96, ISBN 954-712-202-9.
 21. Баракова П., Ст. Миндова, Л. Тодорова. Кинезитерапия при колянна артропластика. В: Юбилейна научна конференция 30 години ВМИ Плевен, Плевен, 2004
 22. Баракова П., Ст. Миндова, Л. Тодорова. Апробиране на кинезитерапевтична програма при колянно ендопротезиране (предварително съобщение). В: Научни трудове от конференция с международно участие по проблеми на човешкото движение,, Русе, 2003, стр. 138-140, ISBN 954-712-202-9.
 23. Баракова П., Ст. Миндова, Л. Тодорова. Апробиране на кинезитерапевтична програма при колянно ендопротезиране. В: Конференция на СКТБ, Велико Търново, 2003
 24. Венова Л., Л. Тодорова. Болонският процес и развитието на програмата по кинезитерапия в Русенския университет “Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3, Русе, 2005, стр. 177 – 181, ISBN 1311-3321.
 25. Салиева Р., Л. Тодорова. Приложение на скалата за постигане на целите в ерготерапията при деца с увреждания. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2014
 26. Тодорова Л. Самооценка на дейностите – съпоставка между деца с увреждания и деца в институции. В: Сборник доклади от Юбилейна научна конференция "Стратегии и иновации в развитието на медицинското образование”, Стара Загора, Академично издателство Тракийски университет, 2012, стр. 37-42, ISBN 978-954-338-044-2.
 27. Тодорова Л., А. Ангелова, П. Минчева. Ерготерапевтичен подход при комплексното лечение на болни с депресивни състояния. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3., Русе, 2005, стр. 266 – 269, ISBN 1311-3321.
 28. Тодорова Л., Б. Тодорова. Физиологични изменения в сърдечната дейност след натоварване. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 40, серия 6 "Кинезитерапия и медицина", Русе, 2003, стр. 89 – 92, ISBN 1311-3321.
 29. Тодорова Л., Е. Великова. Методика за провеждане и оценка на практическото обучение по специалност Ерготерапия, базирана на компетенции. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 8.1., Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2016, ISBN 1311-3321.
 30. Тодорова Л., П. Минчева. Ерготерапевтични подходи в помощ на приобщаващото образование. В: Конференция с международно участие “Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа”, СУ "Климент Охридски", София, 2012
 31. Тодорова Л., П. Минчева. Партньорството като компонент на ерготерапевтичен подход за социално приобщаване на млади хора с увреждания чрез насърчаване на трудова заетост. В: Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21ви век”, ЮЗУ – Благоевград, 23–24.06.2007 г., Годишник „Наука – образование – изкуство”, том 1, част 1, Благоевград, УИ "Неофит Рилски”, 2007, стр. 72 – 78, ISBN 978-954-680-529-4.
 32. Тодорова, Л. Аспекти на самооценката в детска възраст. В: Научни трудове на РУ, 2011, том 50, серия 6.2., Русе, Издателски център при РУ, 2012, стр. 48-54, ISBN 1311-3321.
 33. Тодорова, Л. Компетентност и значение на дейностите в ежедневието на деца с увреждания и деца в институции. В: Научни трудове на РУ, 2011, том 50, серия 8.1., Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2012, стр. 96-100, ISBN 1311-3321.
 34. Тодорова, Л. Инструменти за самооценка в ерготерапията. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 49, серия 8.1, Русе, 2010, стр. 44-49
 35. Тодорова, Л. Дейностната саомооценка на детето – инструмент за активно участие на детето в терапевтичния процес. В: Първи национален конгрес по медицинска рехабилитация и ерготерапия, 4-6.10.2010 г., Боровец, София, 2010
 36. Тодорова, Л. Процесът TUNING и подготовката на обучението по ерготерапия в Русенския университет. В: Първа национална научна конференция “Качество на висшето образование”, 1-2.06.2006 г., Русе, 2006
 37. Тодорова, Л. Тютюнопушене и употреба на алкохол – анкетно проучване сред студенти. В: Здравословно и хуманно образование, Горна Оряховица, 2002, стр. 198-202
 38. Тодорова, Л. Оценка на двигателната активност на студенти от РУ “Ангел Кънчев". В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 39, серия 6, Русе, 2002, стр. 102-106, ISBN 1311-3321..
 39. Тодорова, Л. Мониторинг на фактическото хранене на студенти от Русенския университет. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 38, серия 7, Русе, 2001, стр. 122-125
 40. Тодорова, Л. Физиологичен ефект на физическото натоварване върху сърдечно-съдовата дейност при студенти-кинезитерапевти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 37, серия 10 “Биология, химия, химични и биотехнологии”, Русе, 1999, стр. 183-188
 41. Тодорова, Л., П. Минчева. Учебната практика по ерготерапия в Центъра за настаняване от семеен тип – модел за тристранно партньорство. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 48, серия 8.1, Русе, 2009
 42. Тодорова, Л., П. Минчева. Ерготерапевтичен подход при деца в риск от дейностна депривация. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев” том 47 серия 5.4., Русе, 2008, стр. 75 – 79
 43. Тодорова, Л., П. Минчева. Интензивнa програмa за социално включване в дейностен аспект. В: II Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21ви век”, Годишник „Наука – образование – изкуство”, том 2, УИ, Благоевград, 2008, стр. 622 – 623
 44. Тодорова, Л., П. Минчева. Интензивнa програмa “Европейски перспективи за социално приобщаване” и нейното интегриране в обучението по Ерготерапия в Русенския университет. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев, Русе, 2007, стр. 387-392, ISBN 1311-3321.
 45. Тодорова, Л., П. Минчева. Приложение на модела на човешките дейности в български контекст. В: Първа национална конференция по медицинска рехабилитация и ерготерапия при заболявания на опорно-двигателния апарат, 4–6.10.2007, Плевен, Медицински университет, 2007
 46. Тодорова, Л., П. Минчева. Професионалното профилиране – средство за насърчаване на трудовата интеграция на младежи с увреждания и в неравностойно положение. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3., Русе, 2006, стр. 177 – 181
 47. Тодорова, Л., П. Минчева. Ерготерапията в помощ на социалното приобщаване на младежи с увреждания и в неравностойно положение. В: Научна конференция с международно участие “Присъединяването на България Европейския съюз – предизвикателства, проблеми, перспективи”, БСУ, 9-11.06.2006 г., Бургас, 2006, стр. 359 – 364
 48. Тодорова, Л., П. Минчева. Ерготерапевтичен подход за приобщаване на деца с увреждания в масовото образование. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3., Русе, 2005, стр. 109 – 113, ISBN 1311-3321.
 49. Христова Д., Л. Тодорова. Здравната култура на студентите - отражение на здравно-образователната програма в училище. В: Национална научно-практическа конференция, Горна Оряховица, 2002
 50. Христова Й., Л. Тодорова. Роля на груповата работа в ерготерапията за оптимизиране дейностния баланс при лица с умствена изостаналост. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, ИЦ на РУ "Ангел Кънчев", 2015, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Тодорова Л. Ерготерапия за психично здраве. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, стр. 170, ISBN 978-954-712-766-1.
 2. Тодорова Л. Теоретични основи на ерготерапевтичния процес. Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2012, стр. 130, ISBN 978-954-712-561-2.
 3. Тодорова, Л. Ерготерапия и психично здраве. В Ерготерапия – трета част, под ред. на Ив. Топузов. София, РИК „Симел”, 2009, стр. 130 -140, ISBN 978-954-9487-62-6.
 4. Тодорова, Л. Ерготерапия за социално приобщаване на хората с увреждания. В Ерготерапия – втора част (специална), под ред. на Иван Топузов. София, РИК „Симел”, 2008, стр. 278-302, ISBN 978-954-9487-41-1.
учебни пособия
 1. Тодорова Л. Аналитични и терапевтични методи и средства в ерготерапията II (учебно пособие). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, стр. 69, ISBN 978-954-712-746-3.
 2. Тодорова Л. Теоретични основи на ерготерапията (работна тетрадка). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, стр. 56, ISBN 978- 954-712- 747.
 3. Цонева Д., Д. Христова, Л. Тодорова. Уводен езиков курс по биология за чуждестранните студенти от подготвителния курс. Русе, Русенски университет, 2014, ISBN ISBN 978-619-7071.
книги
 1. Bogeas Th., S. Kantartzis, M. Ammeraal, L.A. Todorova, S.S. Algado, M.C. Burger, V. Apostologlou, D. Karamitsos, M. Karampetsou, S. Lazopuolus, K. Meermans, V. Tsonou. Empowering social inclusion in challenging times. In: Sakellariou D., N. Pollard. Occupational Therapies Without Borders, 2nd edition, Elsevier, 2017, pp. 390-400, ISBN 978-0-7020-5920-9.
 2. Todorova, L. Practice Scenario 21.3. Occupational Therapy taking part in the development of inclusive education. Bruggen, H. Working towards inclusive communities. In Curtin, M., M. Molineux, J.Supyk-Mellson, Occu. London, Churchill Livingstone Elsevier, 2010, pp. 309-310, ISBN 978 0 08 045084 1.
 3. Todorova, L. Implementing competences at a national level, Case study 1. Bulgaria, In “Tuning educational structures in Europe. Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Occupational The. Deusto, Spain, Publicaciones de la Universidad de Deusto,, 2008, pp. 114 – 127, ISBN 978-84-9830-150-2.
други трудове
 1. Fattinger E., A. Christopher, S. Hendriks, C. Merklein-De Freitas, U. Pott, M. Prellwitz, H. Strebel, L. Todorova, E. Url, S. Vandemaele. Meet the COPILOTs! Cooperative Online Peer and Intercultural Learning in Occupational Therapy, 25th ENOTHE Annual Meeting, Athens, Greece, 17-19 October, 2019,https://enothe2019.exordo.com/programme/session/27
 2. Fattinger E., S. Vandemaele, M. Prellwitz, S. Hendriks, L. Todorova. COPILOT Cooperative Online Peer-assisted Learning in Occupational Therapy, Workshop, 24th ENOTHE Annual Meeting, Estoril, Portugal, 4-6 October, 2018,https://enothe.eu/wp-content/uploads/2018/10/24th-ENOTHE-AM-Book-of-Abstracts.pdf
 3. Todorova L. Challenges to ensuring sustainability of OT education in the Balkan area – matching present situation with future trends, keynote lecture, 25th ENOTHE Annual Meeting, Athens, Greece, 17-19 October, 2019,https://enothe2019.exordo.com/programme/session/45
 4. Тодорова Л. Дейностната самооценка в ерготерапията при деца с увреждания и неравностойно положение, автореферат, 2015,http://kr.uni-ruse.bg/, стр. 48