Списък на публикациите

монографии

 1. Андонов К., Л. Михайлов, О. Динолов, К. Коев, Н. Евстатиева. Методи и средства за изследване в електроенергетиката. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев", 2010, стр. 202, ISBN 987-954-8467-07-0.
 2. Михайлов Л. Д. Модели на комбинираното енергоосигуряване и електропотребление. Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев, МЕДИАТЕХ – Плевен, 2016, стр. 153, ISBN 978-619-207-072-4.
статии
 1. Andonov K, N. Nedev, L. Ilieva, L. Mihaylov, K. Martev. A Unified Model for Enhancing Photovoltaic Project Efficiency and Electricity Generation.// Екология и Бъдеще, 2013, No 3-4, pp. 3-17, ISSN 1312-0751.
 2. Andonov K., O. Dinolov, L. Mihailov. Methodology for energy-efficiency investigation of electrical consumers.// Journal of Engineering Studies and Research, 2012, No 4, pp. 6-19, ISSN 2068-7559.
 3. Dinolov O., B. Manolova, L. Mihailov, K. Andonov. Results from the application of a model for energy-efficiency investigation of mechanical handling machines and systems (Part 1).// Journal of Engineering Studies and Research, 2013, No 3, pp. 64-70, ISSN 2068-7559.
 4. Ruseva V., St. Stefanov, L. Mihaylov. Comparative analysis of 24-hour load charts for single-family homes in a country area(Сравнителен анализ на денонощните товарови графици на еднофамилни жилища в селски район)..// Agricultural engineering, Raudondvaris, Lithuania, 2006, брой 38
 5. А.Андонов К., И. Евстатиев, Л. Михайлов. Алгоритъм за предварително оптимизиране на режима в сушилна камера.// Селскостопанска техника, 2003, брой 4
 6. Андонов К. Й., Д. Димов, Л. Михайлов. Изследване на подово отоп¬ление с полипропиленови тръби в свиневъдни ферми.// Селскосто¬панска техника, 1995, № 3-4, с. 23...26., 1995, брой 3-4, стр. 23...26
 7. Андонов К. Й., Л. Д..Михайлов. Технология и инсталация для тепловой и электрохимической обработки кормов.// Механизация и электрификация сельского хозяйства, 1991, брой 7
 8. Андонов К. Й., Л. Михайлов. Анализ и становище за унифициране на технологични схеми на съоръженията за приготвяне на фураж за преживни животни.// Селскостопанска техника, 1991, брой 1-8, стр. 44...50
 9. Андонов К. Й., М. Илиев, Р. Цонев, Л. Михайлов. Относно обосновката на компютърна система за управление на технологична линия за приготвяне на целодажбени смески за едър рогат добитък.// Селскостопанска техника, 1989, № 7, с. 6 ... 9, 1989, брой 7, стр. 6...9
 10. Андонов К. Й., Пл. Минков, Л. Михайлов, Д. Димов. Изследване на ротор¬но устройство за раздаване на фураж.// Селскостопанска техника, 1995, № 5-8, с. 37...40., 1995, брой 5-8, стр. 37...40
 11. Андонов К., А. Кръстева, К. Ениманев, Л. Михайлов. Модел за анализ на енергопотреблението на помпени агрегати.// Научна конференция, Русенски университет “Ангел Кънчев“, 2003, брой 1
 12. Андонов К., И. Евстатиев, Л. Михайлов. Алгоритъм за предварително оптимизиране на режима в сушилна камера.// Селскостопанска техника, 2004, брой 1, стр. 16-19
 13. Андонов К., И. Евстатиев, Л. Михайлов, К. Ениманев. Алгоритъм за управление на хибридна схема за енергоосигуряване на камера за съхранение на продукция.// Селскостопанска техника, 2003, брой 4, стр. 15-20
 14. Андонов К., И. Евстатиев, Л. Михайлов, К. Ениманев. Алгоритъм за управление на енергопреобразуваща примка.// Селскостопанска техника, 2003, брой 3, стр. 23-26
 15. Андонов К., Л. Михайлов. Инсталации за приготвяне на фураж чрез запарване.// Механизация на земеделието, 1996, № 1, с. 13 … 15 ., 1996, брой 1, стр. 13...15
 16. Андонов К., Л. Михайлов, Д. Димов, К. Ениманев. Аспекти на енергоикономични електрифицирани системи.// Селскостопанска техника, 2002, брой 6, стр. 17-22
 17. ГРИГОРОВ И, Б. МАНОЛОВА, К. АНДОНОВ, Л. МИХАЙЛОВ, Б. ЕВСТАТИЕВ. Показатели на енергопотребление на зоните, енергоосигурявани от когенераторна централа.// Екология и бъдеще, 2016, брой 3, стр. 23-28, ISSN 1312-0751.
 18. Димов Д., Л. Михайлов, М. Христова. Възможност за подово отопление на бройлери.// Селскостопанска техника, 1996, брой 7-8, стр. 18-20
 19. Димов Д., Л. Михайлов, М. Христова. Възможност за подово отп¬ление на бройлери.// Селскостопанска техника, 1996, № 78, с. 18...20, 1996, брой 7-8, стр. 18...20
 20. Ерменков Т., Л. Михайлов, Кр. Мартев, М. Кирова. Моделиране показателите на електропроизводство при мощности на когенераторите под максималния товар на електропотреблението.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 8-18
 21. Ерменков, Т., Л. Михайлов, Кр. Мартев. Нива на цените и характер на топлинните товари в топлофикационните мрежи.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 3-7, ISSN ISSN 1312-0751.
 22. Ерменков, Т., Л. Михайлов, Кр. Мартев, М. Кирова. Моделиране показателите на електропроизводство при мощности на когенераторите под минималния товар на електропотреблението.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 8-18, ISSN ISSN 1312-0751.
 23. Манолов Ст. Б. Савчев Л. МихайловН. Минков К. Андонов. Структурна схема и балансови уравнения на система за комбинирано енергоосигуряване.// Екология и бъдеще, 2015, брой 3, стр. 3-7, ISSN 1312-0751.
 24. Манолов Ст. Н. Минков Б. Савчев Л. Михайлов К. Андонов. Изследване на технико-икономическите показатели на система за комбинирано енергоосигуряване.// Екология и бъдеще, 2015, брой 3, стр. 8-14, ISSN 1312-0751.
 25. МАНОЛОВА Б., К. АНДОНОВ, Н. НЕДЕВ, И. ГРИГОРОВ, Л. МИХАЙЛОВ, Б. ЕВСТАТИЕВ. Модели на електрическите баланси на топлофицирани райони.// ЕКОЛОГИЯ И БЪДЕЩЕ, 2016, брой 3, стр. 60-66, ISSN 1312-0751.
 26. Манолова Б., М. Новаков, Л. Михайлов, О. Динолов. Изследване на електроенергийната ефективност на дисолвер при производството на бои.// Екология и бъдеще, 2016, брой 3, стр. 3-9, ISSN 1312-0751.
 27. Мартев, Кр., Т. Ерменков, Л. Михайлов, М. Кирова. Моделиране на електропотреблението при включени когенераторни и фотоволтаични мощности към системата.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 29-37
 28. Михайлов Л. Д., К. Й. Андонов. Режими и инсталация за експресна обработка на фуражи чрез електрически ток.// Селскостопанска техника, 1993, брой 5, стр. 32...36
 29. Михайлов Л. Д., К. Й. Андонов. Аналитично изследване на камера за експресно запарване или електротермохимична обработка на груби фуражи и смес.// Селскостопанска техника, 1993, брой 8, стр. 14...20
 30. Михайлов Л. Т. Ерменков Н. Минков К. Андонов. Избор на зоната за площадка на система за комбинирано енергоосигуряване.// Екология и бъдеще, 2015, брой 3, стр. 15-20, ISSN 1312-0751.
 31. Михайлов, Л. Графично определяне на токове при късо съединение по електропроводи средно напрежение.// Енергетика, 2005, брой 5, стр. 15...22
 32. Михайлов, Л. Д. Определение токов короткого замыкания в сельских подстанциях.// Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2006, брой 8, стр. 17...20
 33. Михайлов, Л., Т. Ерменков, Кр. Мартев, М. Кирова. Моделиране показателите на електропроизводство при мощности на когенераторите над максималния товар на електропотреблението.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 19-28, ISSN ISSN 1312-0751.
 34. Русева В., Ст. Стефанов, Л. Михайлов. Сравнителен анализ на денонощните товарови графици на битовите електропотребители.// Енергетика, 2006, брой 4, стр. 41...47
 35. Русева В., Ст. Стефанов, Л. Михайлов, Д. Николов. Денонощни товарови графици на битови електропотребители.// Енергетика, 2000, брой 6-7, стр. 14...27
 36. Стефанов Ст., В. Русева, Л. Михайлов. Статистически показатели, характеризиращи битовото електропотребление.// Енергетика, 2003, брой 4, стр. 8...18
 37. Стефанов Ст., В. Русева, Л. Михайлов. Загуби на електрическа енергия в разпределителните мрежи, захранващи битови електропотребители.// Енергетика, 2001, брой 1-2, стр. 9...18
 38. Стефанов Ст., В. Русева, Л. Михайлов, Д. Николов. Изчислителни товари и годишни товарови графици на битови електропотребители.// Енергетика, 2000, брой 5, стр. 4...14
 39. Стефанов Ст., Ив. Палов, К. Сираков, Л. Михайлов. Изследване възмож¬нос¬тите за нагряване на концентрирана сярна киселина, използвана при предпосевна обработка на памукови семeна.// Селскостопанска техника, 1998, брой 3, стр. 27...31
доклади
 1. Andonov K., L. Mihaylov, B. Manolova, N. Minkov. A possibility for increase of the energy efficiency of renovated school buldings. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 107-110, ISBN 2457-3302.
 2. Beloev Iv., B. Manolova, N. Minkov, L. Mihailov. Opportunities for charging electric cars with energy from renewable energy sources. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 95-100, ISBN 2457-3302.
 3. Dinolov O. N. Mihailov L. Mihailov T. Uzunov. Research methodology for energy-efficiency evaluation in pneumatic-transport processes. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse Bulgaria, “Avangard print” LTD, 2015, pp. 749-754
 4. Dinolov O., B. Manolova, L. Mihailov, T. Uzunov. Results from the application of a model for energy-efficiency investigation of mechanical handling machines and systems (Part 2). IN: International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe, 2013, pp. 104-110, ISBN 1311-9974.
 5. Grigorov Iv., B. Manolova, L. Mihaylov, N. Minkov, K.Мartev. Base energy loads for cogeneration – alternative to TPPs. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 75-80, ISBN 2457-3302.
 6. Manolova B., L. Mihaylov, N. Minkov. Character of the electricity production of photovoltaic power stations. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 95-100, ISBN 2457-3302.
 7. Manolova B., N. Minkov, L. Mihaylov. Character of the electricity production of wind power stations. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 101-106, ISBN 2457-3302.
 8. Mihailov L., O. Dinolov, K. Andonov. On the uniform origin in power engineering. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe, 2015, pp. 558-572, ISBN 1311-9974.
 9. Mihailov L., О. Dinolov, V. Kalev, N. Minkov. Effectiveness of the installation of a PV energy farm in an industrial plant. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe, 2015, pp. 169-175, ISBN 1311-9974.
 10. Mihaylov L., Iv. Grigorov, N. Minkov, B. Manolova. Cogeneration as an alternative to thermal power plants. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 111-114, ISBN 2457-3302.
 11. Minkov N., B. Manolova, L. Mihailov, Iv. Beloev, Iv. Grigorov. Study of indicators of power supply for petrol stations byco-generation. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 119-124, ISBN 2457-3302.
 12. V. Ruseva, St. Stefanov, L. Mihailov, D. Nikolov. Electrical Power Losses Analysis for Household Electrical Supply in Bulgaria (Aнализ на загубите на електрическа енергия при битовото електроснабдяване в България). В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т.40, с. 1.1, Русе, 2003, стр. 120...126
 13. Андонов К. Й., Л. Д. Михайлов, И. К. Крумов, М. Велева, Е. Н. Живописцев. Електротермохимична обработка на груби фуражи. В: Научни трудове на ВТУ”Ангел Кънчев”,., Русе, Печатна база на ВТУ "Ангел Кънчев", 1984, стр. с. 103...107
 14. Андонов К., А. Кръстева, Кр. Ениманев, Л. Михайлов. Модел за анализ енергоефективността на помпени уредби. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, т. 40, серия 1.1, Русе, 2003, стр. 166...170
 15. Андонов К., А. Кръстева, О. Динолов, Л. Михайлов, В. Кирчев, Т. Ерменков. Относно методологията и нормативната база на ефективното електропотребление. В: Международна научна конференция ЕЛМА, София, 2008
 16. Андонов К., Б. Манолова, Л. Михайлов. Относно единното начало в енергетиката. В: Научно-технически съюз на енергетиците в България, част I, Енергиен форум, "БПС" ООД, София, 2016, стр. 14-27, ISBN 2367-6728.
 17. Андонов К., Б. Манолова, Л. Михайлов, О. Динолов, И. Илиев. Модел за структура на системите за управление на електропотреблението в индустриални предприятия. В: Енергиен форум, Варна, 2013, стр. 93-100
 18. Андонов К., Д. Димов, Л. Михайлов, К. Мартев, М. Христова. Фуражораздаващо устройство с линеен асинхронен двигател. В: Юбилейна научно-техническа конференция, Полувисш институт по машиностроене и електротехника, Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 36, Силистра, 1996, стр. 196-200
 19. Андонов К., Л. Михайлов, Н. Кибритев. Концептуални основи на системите за координиране на енергоосигуряването на комунално-битови обекти. В: Научна конференция, Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънч, 2010
 20. Андонов К., Н. Недев, М. Манев, Л. Михайлов, К. Коев. Модел за оценка ефективността на проектите за фотоволтаични енергийни паркове. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, том 48, серия 3.1, 2009, стр. 9-13
 21. Андонов К., Недев Н., Манев М., Михайлов Л., Коев К. Модел за оценка ефективността на проектите за фотоволтаични енергийни паркове.. В: Научна конференция РУ&СУ’09, Русе,т. 48, серия 3.1, 2009, стр. 9...13
 22. Андонов К., О. Динолов, Л. Михайлов, Б. Ботев, А. Кръстева. Автоматизирана техническа система за обследване енергийната ефективност на електрически консуматори. В: Научни трудове на РУ, Русе, т. 44, серия 3.1, 2005, стр. 9–14, ISBN 1311-3321.
 23. Ботев Б., Л. Михайлов, К. Андонов, А. Кръстева, О. Динолов. Изследване енергийната ефективност на домакински електросъпротивителни нагревателни плочи. В: Научни трудове на РУ, Русе, т. 44, серия 3.1, 2005, стр. 15–19, ISBN 1311-3321.
 24. Васил Иванов, Ивайло Стоянов, Людмил Михайлов. ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТОЧКАТА НА МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ ЧРЕЗ DC/DC ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ. В: Международна научна конференция УНИТЕХ2015, ТОМ I, Технически университет Габрово, Габрово, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, 2015, стр. I-203 - I-207, ISBN ISSN 1313-230X.
 25. Димов Д., М. Христова, Л. Михайлов. Относно управлението на електрозадвижване с линеен двигател, осигуряващо въртеливо движение,. В: Юбилейна научна сесия 45 години РУ "А. Кънчев", Научни трудове, т.37, с.3, 1999, стр. 116...119
 26. Димов Д., М. Христова, Л. Михайлов. Относно управлението на електрозадвижване с линеен двигател, осигуряващо въртеливо движение. В: Юбилейна научна сесия 45 години РУ "А. Кънчев", Научни трудове,т.37,серия 3, Русе, 1999, стр. 116-119
 27. Динолов О., Л. Михайлов, З. Златев. Обследване за енергийна ефективност на вентилаторна мелница. В: Научно-технически семинар „Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България” RES-OP-DEV MIS-ETC code: 222, Русе, 2012, стр. 258–260, ISBN 978-954-8675-36-9.
 28. Ениманев Кр., К. Андонов, Л. Михайлов. Реинженеринг на сградите в промишлените животновъдни ферми. В: IV международна научна конференция „Мениджмънт и инженерство”, Созопол, 2006, стр. 406-409
 29. Иванов В., И. Стоянов, Л.Михайлов. Изследване нивото на пулсации на импулсен преобразувател на енергия от понижаващ вид. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 3.1, Русе, Университетски издателски център, 2015, стр. 174-179, ISBN 1311-3321.
 30. Кибритев Н. Л. Михайлов. Развитие на методика за групиране на денонощни товарови графици. В: Научни трудове Русенски университет, том 54, серия 3.1, Русе, 2015, стр. 55-60, ISBN 1311-3321.
 31. Коев, К., Кр. Мартев, Л. Михайлов. Изследване на битовото електропотребление за летен сезон. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев, Русе, том 54, серия 3.1, 2015, стр. 50-54, ISBN 1311-3321.
 32. Манолов Ст., Б. Савчев, Л. Михайлов, Н. Минков, К. Андонов. Изследване показателите на електропотребление на газстанция. В: Научни трудове Русенски университет, том 54, серия 3.1, Русе, 2015, стр. 36-43, ISBN 1311-3321.
 33. Михайлов Л, К. Андонов, Б. Ботев, О. Динолов, А. Кръстева. Нива за обследване енергийната ефективност на електропотребителите. В: Научни трудове на РУ, Русе, т. 44, серия 3.1, 2005, стр. 177–185, ISBN 1311-3321.
 34. Михайлов Л. Д., В. С. Русева. Анализ на товаровите графици и проблеми при електроснабдяването на фуражен цех. В: Научнотехническа конференция, Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, т. 44, серия 3.1, 2006
 35. Михайлов Л., В. Русева, Ст. Стефанов. Изследване на техническото състояние и грешките при измерване с еднофазни индукционни електромери. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том. 38, с.9, 2001, стр. 157...162
 36. Михайлов Л., Н. Кибритев. Тестване на методика за групиране на денонощни товарови графици. В: Научни трудове Русенски университет, том 54, серия 3.1, Русе, 2015, стр. 61-66, ISBN 1311-3321.
 37. Михайлов Л., О. Динолов, И. Димов. Анализ на енергийната ефективност на битови електросъпротивителни нагревателни уреди. В: Научно-технически семинар „Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България” RES-OP-DEV MIS-ETC code: 222, Русе, 2012, стр. 249–251, ISBN 978-954-8675-36-9.
 38. Михайлов Л., Ст. Манолов, Ив. Белоев, Б. Савчев. Изследване на нивата на вредните емисии от консумацията на електроенергия и зарежданите горива от газстанция в страната. В: Научни трудове Русенски университет, том 54, серия 3.1, Русе, 2015, стр. 44-49, ISBN 1311-3321.
 39. Мусофер T., О. Динолов (научен ръководител), Л. Михайлов (научен ръководител). Анализ на изследванията в областта на свръхпроводниковите токоограничаващи устройства. В: Студентска научна сесия - СНС'16, Русе, 2016, стр. 21-25, ISBN 1311-3321.
 40. Сираков К., Л. Михайлов, Св. Захариев, Ив. Палов. Резултати от лабораторни изследвания на взаимодействието между вида на съда за съхранение и предсеитбената електромагнитна обработка на семена от френски царевичен хибрид LG34.75. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.54, с.3.1., Русе, 2015, стр. 222-228, ISBN 1311-3321.
 41. Сираков К., Св. Захариев, Л. Михайлов, Ив. Палов. Изследване на взаимодействието между вида на съда за съхранение и предсеитбената електромагнитна обработка на царевични семена от български и френски царевични хибриди. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.54, с.3.1., Русе, 2015, стр. 229-235, ISBN 1311-3321.
 42. Смрикаров А., Л. Михайлов, Ц. Георгиева. Анализ на резултати от обучението по защита на интелектуалната собственост на млади нехабилитирани преподаватели от Русенския университет „Ангел Кънчев“. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2014
 43. Стефанов Ст., В. Русева, Л. Михайлов. Специфични показатели на електропотреблението за типични групи жилища. В: Енергиен форум НЕК, НТС, Варна, 2002, стр. 186...191
 44. Стефанов Ст., В. Русева, Л. Михайлов. Изследване на електропотреблението в нетоплофициран жилищен район,. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 37, с.3, с, Русе, 1999, стр. 98...102
 45. Стефанов Ст., В. Русева, Л. Михайлов, Д. Николов. Типови товарови графици за битови електропотребители. В: Енергиен форум, НЕК, НТС, Варна, 2000, стр. 248...251
 46. Стоянов, И., В. Иванов, Л. Михайлов. Модел на фотоволтаичен модул в програмна среда MATLAB/ SIMULINK. В: Международна научна конференция УНИТЕХ 2016, Том I, Габрово, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, 2016, стр. I-129 - I-132, ISBN 1313-230X.
учебници
 1. Андонов К., Л. Михайлов, К. Коев. Къси съединения. Русенски университет „Ангел Кънчев” – Русе, Печатна база на Русенски университет, 2008, pp. 133, ISBN 978-954-712-422-6.
 2. Андонов К., Л. Михайлов, О. Динолов, К. Коев, А. Кръстева, Н. Евстатиева, А. Новакова. Оптимизация на енергопотреблението. Ruse, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев, 2010, стр. 204, ISBN 987-954-8467-08-7.
учебни пособия
 1. Динолов О., К. Андонов, Л. Михайлов. Обследване за енергийна ефективност на електрозадвижвания. Методични указания за провеждане на експериментални изследвания. Русе, Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2011, стр. 92, ISBN 978-954-8467-11-7.
 2. Динолов О., К. Андонов, Л. Михайлов. Обследване за енергийна ефективност на електрозадвижвания. Методични указания за провеждане на експериментални изследвания. Русе, МЕДИАТЕХ, 2011, стр. 92, ISBN 978-954-8467-11-7.
 3. Михайлов Л. Д,. Ръководство за курсов проект и семинарни упражнения по електрическа част на електрически централи и подстанции. Русе, Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев", 2014, стр. 155, ISBN 978-954-712-625-1.
 4. Михайлов Л., Б. Манолова. Релейни защити Siprotec. Методични указания за провеждане на семинарни и лабораторни упражнения. Университетски издателски център при РУ "Ангел Кънчев", PRIMAX, 2014, стр. 70, ISBN 978-954-8675-83-3.
 5. Михайлов Л., С. Иванов. Сборник задачи по електрически подстанции. Русе,се, 1992., Печ. база при Технически университет - Русе, 1992, ISBN УДК 621.311.4:621.
други трудове
 1. Михайлов Л., О. Динолов. Къси съединения, Уеб-базиран курс за обучение, 2013,https://e-learning.uni-ruse.bg/
патенти и др.
 1. Андонов К., Б. Евстатиев, Б. Манолова, И. Белоев, И. Григоров, Л. Михайлов, П. Пенев. TovaroviGrafici.exe – Компютърна програма, Сертификат за защитени авторски права, No 05.07.2016-4,2016.
 2. Андонов К., Б. Манолова, И. Илиев, О. Динолов, Л. Михайлов. Пакет от показатели индекси Q(J)-А и Q(T)-А − за ефективно управление на електропотреблението при топлинни процеси за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/5,2013.
 3. Андонов К., Б. Манолова, О. Динолов, Л. Михайлов. Пакет от показатели индекси L(S)-а и L(U)-А − за ефективно управление на електропотреблението на лъчисти уредби (осветление) за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/6,2013.
 4. Андонов К., Б. Манолова, О. Динолов, Л. Михайлов, А. Кръстева. Пакет от показатели M(F)-А − за ефективно управление на енергопотреблението на агрегати и системи за транспортиране на флуиди за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/4,2013.
 5. Андонов К., Кр. Ениманев, Вл. Славов, Пл. Минков, Л. Михайлов. Устройство за комплексна механизация на животновъдна сграда, патент, No 60771,1997.
 6. Андонов К., Кр. Ениманев, Вл. Славов, Пл. Минков, Л. Михайлов. Устройство за отглеждане на птици, патент, No 60772,1997.
 7. Андонов К., О. Динолов, Б. Манолова, Л. Михайлов. Пакет от показатели индекс M(D)-А − за ефективно управление на електропотреблението на задвижването на машини и агрегати (преобразуване в механична) за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/2,2013.
 8. Андонов К., О. Динолов, Б. Манолова, Л. Михайлов. Пакет от показатели индекс M(T)-А − за ефективно управление на енергопотреблението на товароподемни и транспортни механизми и системи за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/3,2013.
 9. Андонов К., О. Динолов, Б. Манолова, Л. Михайлов, И. Илиев. Структура на система за управление на електропотреблението тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/1,2013.
 10. Андонов К., Пл. Минков, Н. Марков, Ив. Евстатиев, Д. Димов, Пл. Даскалов, Кр. Мартев, В. Стоянов, Л. Михайлов. Устройство за хранене на животни, патент, No 51585,1995.
 11. Андонов К., Пл.Минков, Н.Марков, Ив.Евстатиев,Д.Димов, Пл.Даскалов, Кр.Мартев, В.Стоянов, Л.Михайлов. Устройство за хранене на животни, Патент, No 51585/11.07.1994г,1995.
 12. Иванов С., Ст. Стефанов, Ив. Палов, Л. Михайлов. Метод за изравняване на електрическите потенциали в електромеханизирани обори, патент, No 44888,1995.