Списък на публикациите

монографии

 1. Михайлова, Л. Отчетността като информационна база на планирането в малките и средните предприятия. Русе, Авангард принт, 2011, стр. 1-103, ISBN 978-954-337-119-8.
 2. Михайлова, Л. Вътрешният контрол в управлението на лечебните заведения. Русе, Авангард принт, 2019, стр. 1-193, ISBN 978-954-337-359-8.
студии
 1. Papazov, E., Mihaylova, L. Strategic Groups: Identification Techniques for Entrepreneurial Medium-Sized Enterprises. IN: Strategic Optimization of Medium-Sized Enterprises in the Global Market. USA, IGI Global (Indexed in: SCOPUS), 2019, pp. 287-311, ISBN 9781522557845.
 2. Михайлова, Л. Основни въпроси на управлението на клъстерни образувания. В: Стратегически аспекти на управлението на мезоикономически структури. Русе, Примакс, 2007, стр. 23-37, ISBN 978-954-9972-85-6.
 3. Михайлова, Л. Иновативни аспекти на вътрешния контрол върху стопанските операции в предприятията от сферата на здравеопазването. В: Оценяване на потребителските предпочитания към алтеративни варианти на нов продукт. Русе, Примакс, 2004, стр. 137–178, ISBN 954-9972-51-8.
 4. Папазов, Е., Михайлова, Л. Условия и предпоставки за иновативно управление на семейни ферми: опитът на немската провинция Северен Рейн - Вестфалия. В: Бизнес модели за управление в условията на динамично променяща се среда. Русе, Примакс, 2009, стр. 57-79, ISBN 978-954-9972-93-1.
статии
 1. Alanssari, S., Mihaylova, L. Corporate strategy tendencies – a case study on Kuwait Businesses.// Journal of Entrepreneurship and Innovations, 2019, No 11, pp. 34-38, ISSN 1314-0167.
 2. Bilgi, I., Mihaylova, L., Papazov, E. Internal Control Activities in Small Turkish Companies.// Management: Journal of Contemporary Management Issues, 2017, No 22, pp. 69-83, ISSN 1331-0194. (SJR rank: 0.223 /2016, SCOPUS, Web of Science, http://www.scimagojr.com/)
 3. Ghinea, V., Mihaylova, L., Papazov, E. Organizational Culture Dynamics. Complex Systems Dynamics.// Quality – Access to Success, 2015, No 147, Vol. 16, pp. 99-105, ISSN 1582-2559. (SJR rank: 0.22 /2014, SCOPUS, Web of Science, http://www.scimagojr.com)
 4. Mihaylova, L. Systematisation of Corporate Planning.// Review of international comparative management, 2011, No 1, Vol. 12, pp. 165-171, ISSN 1582-3458. (SJR rank: 0 /2011, RePec, Index Copernicus)
 5. Mihaylova, L., Papazov, E. Strategic Outsourcing Directions: Examples of Good Practice.// Izvestia, Journal of the Union of Scientists, Varna. Economic Sciences Series, 2018, No 7(3), pp. 101-108, ISSN 1314-7390. (SJR rank: 0 /2018, RePec, EconPapers)
 6. Mihaylova, L., Papazov, E. Using Accounting Information for Strategic Decision-Making in a Multi-Segmented Company.// Copernican Journal of Finance & Accounting, 2018, No Vol. 7 (1), pp. 21-33, ISSN 2300-1240. (SJR rank: 0 /2016, ERIH PLUS, Index Copernicus)
 7. Mihaylova, L., Papazov, E., Bilgi, I. Traditional and Modern Aspects of the Internal Control in Organizations.// Izvestia – Journal of the Union of Scientists,Varna, 2016, No 1, pp. 91-98, ISSN 1314-7390. (SJR rank: 0 /2016, RePec, EconPapers)
 8. Papazov, E., Mihaylova, L. Methodological Problems Of Entrepreneurship Education in Bulgarian Universities.// Yükseköğretim Dergisi/Journal of Higher Education, 2012, No 2, Vol. 2, pp. 73-79, ISSN p-2146-796X. (SJR rank: 0 /2012, ClarivateAnalytics, http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Yuksekogretim%20Dergisi)
 9. Papazov, E., Mihaylova, L. Interaction Bbetween Tactical and Operational Planning: Evidence from the Bulgarian Corporate Reality.// Review of Management and Economic Engineering, 2010, No 5, Vol. 9, pp. 1-7, ISSN 1583-624X.
 10. Papazov, E., Mihaylova, L. Information Provision for Strategic Planning in Bulgarian SMEs.// Review of International Comparative Management, 2010, No 4, Vol. 11, pp. 575-581, ISSN 1582-3458. (SJR rank: 4.67 /2010, RePec, Index Copernicus)
 11. Papazov, E., Mihaylova, L. Starting-up an Own Business.// Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2009, No 1, pp. 50-56, ISSN 1314-0167.
 12. Papazov, E., Mihaylova, L. The Company 'Kraft Foods' in the Labyrinth of Bulgarian Business (Case Study).// Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2009, No 1, pp. 184-194, ISSN 1314-0167.
 13. Papazov, E., Mihaylova, L. Adapting the Growth-Share Model for Planning Purposes in SMEs.// The Annals of “Eftimie Murgu” University - Fascicle Economic studies, 2009, No 1, pp. 268-276, ISSN 1314-0167. (SJR rank: 3.47 /2009, RePec, Index Copernicus)
 14. Papazov, E., Mihaylova, L. Using Key “Blue Ocean” Tools for Strategy Rethinking of a SME: A Case from the Bulgarian Knitwear Industry.// Economics and Business, 2016, No 29, pp. 104-110, ISSN 1407-7337. (SJR rank: 0 /2016, ProQuest)
 15. Papazov, E., Mihaylova, L. Accountancy-Based Sources of Information for Planning Purposes in SMEs.// Copernican Journal of Finance & Accounting, 2016, No 5(1), pp. 173-183, ISSN 2300-3065. (SJR rank: 8 /2014, Index Copernicus)
 16. Papazov, E., Mihaylova, L. Organization of Management Accounting Information in the Context of Corporate Strategy.// Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, No 213, pp. 309-313, ISSN 1877-0428. (SJR rank: 0.156 /2014, Web of Science)
 17. Papazov, E., Mihaylova, L. Approaches to Strategy - Driven Sectoral Competition Analysis of Business Organizations.// Perspectives of Business and Entrepreneurship Development (Selected Papaers), Brno University of Technology (Indexed in Web of Science), 2015, No 1, pp. 80-89, ISSN 978-80-214-5227-5. (SJR rank: 0 /2015, Web of Science)
 18. Papazov, E., Mihaylova, L. Using Systematic Planning Tools for Strategy Rethinking of SMEs in Hard Times.// The Annals of “Eftimie Murgu” University - Fascicle Economic Studies, 2012, No 1, Vol. 7, pp. 427-438, ISSN 1584-0972. (SJR rank: 0 /2012, RePec, Index Copernicus)
 19. Бебенова-Николова, Д., Попова, Ю., Михайлова, Л. Изследване влиянието на комуникацията върху интеркултурната компетентност на членовете в трансграничен екип.// Реторика и комуникации, 2019, брой 41, стр. 19-33, ISSN 1314-4464.
 20. Бебенова-Николова, Д., Попова, Ю., Михайлова, Л. Диалектически подход при синтезиране на „Интегриран процесен модел на интеркултурна компетентност”.// Реторика и комуникации, 2019, брой 40, стр. 105-116, ISSN 1314-4464.
 21. Михайлова, Л. Принципи на съчетаване на стратегическото с тактическото фирмено планиране.// Индустриален мениджмънт, 2010, брой 12, стр. 23-26, ISSN 1312-3793.
 22. Михайлова, Л. Фирмено планиране и устойчиво развитие.// Управление и устойчиво развитие, 2009, брой 3-4, стр. 54-58, ISSN 1311-4506. (със SJR ранг: 0 /2009, VINITI)
 23. Михайлова, Л. Насоки на съвременния вътрешен контрол в лечебните заведения.// Финансов контрол, 2005, брой 4, стр. 21-26, ISSN 1311- 9478.
 24. Михайлова, Л. Процесната ориентация на вътрешния контрол в управлението на лечебните заведения.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2005, брой 5, Серия 2, стр. 67-72, ISSN 1311- 1094.
 25. Михайлова, Л., С. Рускова. Икономическата реформа и състоянието на лозарството и винарството в България.// Проблемы социалъной рыночной трансформации Росии и Болгарии, 2004, брой 1, стр. 80-91, ISSN 5-85534-857.
 26. Папазов, Е., Михайлова Л. Продуктовата диверсификация в МСП като антикризисна реакция.// Известия на Икономически университет – Варна, 2011, брой 2, стр. 122-127, ISSN 1310-0343. (със SJR ранг: 0 /2011, ERIH PLUS, CEEOL)
 27. Папазов, Е., Михайлова, Л. Балансът на знанията като управленски инструмент: основни характеристики и анализ на добри практики.// Авангардни научни инструменти в управлението, 2014, брой 2 (9), стр. 325-332, ISSN 1314-0582. (със SJR ранг: 0 /2014, EBSCO and Google Scholar)
доклади
 1. Bilgi, I., Mihaylova, L., Papazov, E. Aspects of the Internal Management Control in Turkey. IN: Proceedings of International Scientific Conference: Science and Technology for Sustainable Maritime Development, 13-14 May 2015, Varna, Bulgaria, Nikola Vaptsarov Naval Academy, 2015, pp. 179-182, ISBN 978-954-8991-81-0.
 2. Mihaylova, L., Papazov, E. The Outsourcing as a Strategic Decision in SMEs. IN: Zbornik radova. Šesta majska konferencija o strategijskom menadžmentu – Kladovo, Srbija, Beograd, Univerzitet u Beogradu, 2010, pp. 103-112, ISBN 978-86-80987-77-4.
 3. Mihaylova, L., Papazov, E., Bilgi, I. Evaluation Model of Internal Control Activities in Industrial Enterprises. IN: Contemporary Issues in Economy & Technology - CIET 2018 (Indexed in: EconBiz, EBSCO, ResearchBible), Split, Croatia, University of Split, 2018, pp. 138-148, ISBN 978-953-7220-29-7.
 4. Mihaylova, L., Papazov, E., Kirova, M. Specificities of Strategic Controlling in Innovative Enterprises (After the Example of the Bulgarian Knitwear Industry). IN: 21-st International Scientific Conference, Brno, Czech Republic (Indexed in: Web of Science), 2016, pp. 573-578, ISBN 9788021454132.
 5. Papazov, E., Mihaylova, L. Linking Accounting Information with Business Planning in Bulgarian SMEs. IN: Proceedings of the 8-th International Management Conference, Bucharest, Romania, ASE-Bucharest (Indexed in: Web of Science), 2014, pp. 321-327, ISBN 2286-1440.
 6. Papazov, E., Mihaylova, L. A Quantitative Approach to Identification of Latent Industrial Clusters Within the Regional Planning Process. IN: Proceedings of 8-th Research/Expert International Conference “Quality 2013”, Bosnia and Herzegovina, University of Zenica (Indexed in Index Copernicus), 2013, pp. 603-608, ISBN 1512-9268.
 7. Papazov, E., Mihaylova, L. Sustained and Balanced Growth of a Small Quasi-Diversified Company: Strategic Aspects. IN: Proceedings of 7-th International Management Conference “New Management for the New Economy”, The Bucharest University of Economic Studies, 07-08.11.2013, Bucharest, Romania, ASE (Indexed in: Web of Science), 2013, pp. 441-445, ISBN 2286-1440.
 8. Papazov, E., Mihaylova, L. Modern Approach to Strategic Control in SMEs. IN: Proceedings of MIBES International Scientific Conference 2012 – Innovation & Sustainability, 25-27 May, 2012, Larissa, Greece, TEI - Greece (Indexed in: Google Scholar), 2012, pp. 250-260, ISBN 978-960-9510-06-6.
 9. Papazov, E., Mihaylova, L. Quasi-Institutional Formation of a Control Environment (After the Example of the Bulgarian Brewery Industry). IN: Proceedings of 6-th International Conference “Approaches in Organizational Management – AOM 2012”, Te Bucharest University of Economic Studies, 15-16.11.2012, Bucharest, Romania, ASE, Bucharest, Romania (Indexed in Web of Science), 2012, pp. 132-136, ISBN 2286-1440.
 10. Papazov, E., Mihaylova, L. Using Benchmarking for Strategic Analyses in SMEs. IN: Proceedings of International Scientific Conference „The European Entrepreneurship in the Globalizing Economy – Challenges and Opportunities”, Sofia, BAMDE, 2008, pp. 122-135, ISBN 954-9827-09-5.
 11. Бебенова-Николова, Д., Попова, Ю., Михайлова, Л. Кроскултурни знания в китайската “културна раница-невидимка”. В: Научни трудове на Русенския университет, том 56, кн. 11 Майски научни четения, Русе, Русенски университет, 2017, стр. 9-14, ISBN 1311-3321 (НАЦИД).
 12. Михайлов, Л., Михайлова, Л. Анализ на вътрешноконтролни дейности при сухопътен извънгабаритен транспорт. В: Научни трудове Том 59, серия 5.3. Икономика и мениджмънт, Русе, Русенски университет, 2020, ISBN 1311-3321.
 13. Михайлова, Л. Счетоводната информация по бизнес сектори за целите на стратегическото управление. В: Сб. научни трудове на 8-ма Международна научнопрактическа конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна, АПИУИ, 2010, стр. 239-244, ISBN 978-954-635-004-6.
 14. Михайлова, Л. Акценти на проучването и анализа на дейността на фирмите при тяхното бизнес консултиране. В: Сб. доклади на международната научнопрактическа конференция, на тема: „Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация”, Варна, ИУ-Варна, 2008, стр. 431-435 (НАЦИД), ISBN 978-954-21-0370-7.
 15. Михайлова, Л. Алтернативни форми на вътрешен контрол в бизнес организациите. В: Сб. доклади на Шестата научно-приложна конференция с международно участие “Инвестиции в бъдещето - 2007”, Варна, НТС, 2007, стр. 164-168, ISBN 1314-3719.
 16. Михайлова, Л. Функционалните стратегии в управлението на предприятията. В: Сб. доклади на научнопрактическата конференция с международно участие „Управление развитието на организациите”, Варна, ИУ-Варна, 2007, стр. 329-333 (НАЦИД), ISBN 978-954-21-0346-2.
 17. Михайлова, Л. Адаптиране на управленски средства и способи от корпоративните организации към лечебните заведения. В: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев”, серия 5.1, Икономика и мениджмънт, том 44, Русе, ПБ при РУ „Ангел Кънчев”, 2005, стр. 159-163, ISBN 1311-3321 (НАЦИД).
 18. Михайлова, Л. Отражение на здравната реформа в България върху вътрешния управленски контрол на лечебните заведения. В: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев”, серия 9, Европеистика, Икономика и мениджмънт, том 40, Русе, ПБ при РУ „Ангел Кънчев”, 2003, стр. 166-170, ISBN 1311-3321 (НАЦИД).
 19. Михайлова, Л. Ролята на вътрешния икономически контрол и регулирането в управлението на предприятията. В: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев”, серия 9, Европеистика, Икономика и мениджмънт, том 39, Русе, ПБ при РУ „Ангел Кънчев”, 2002, стр. 172-174, ISBN 1311-3321 (НАЦИД).
 20. Михайлова, Л., Папазов, Е. Стратегически аспекти на финансовата отчетност на публично финансирани проекти в МСП. В: Сб. Доклади на международната научна конференция „Управление на проекти”, София, АПИУИ, 2011, стр. 215-221, ISBN 1314-345Х.
 21. Михайлова, Л., Папазов, Е. Себестойността в стратегически контекст. В: Сборник доклади на Юбилейна международна научна конференция "Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха", Варна, „Наука и икономика”, 2020
 22. Михайлова, Л., Рускова, С. Изследване на разходите за управление на качеството при контролинга на финансовия резултат. В: Сб. на Четвърта международна научна конференция “Инвестиции в бъдещето – 2003”, Варна, НТС, 2003, стр. 187-193, ISBN 1314-3719.
 23. Михайлова, Л., Рускова, С. Атрибутивният анализ – елемент на иновативния инструментариум във винопроизводството. В: Сб. доклади на Научнопрактическа конференция с международно участие „Предприятието на ХХІ век – проблеми и предизвикателства”, Свищов, Изд., 2003, стр. 312-316 (НАЦИД), ISBN 954-23-0135-9.
 24. Михайлова, Л., С. Рускова. Особености на рекламата в областта на винарската промишленост и аспекти на вътрешния икономически контрол. В: Научни трудове, том 39, серия 9, Европеистика, Икономика и мениджмънт, РУ “А. Кънчев’, Русе, 2002, стр. 197-202 (НАЦИД), ISBN 1311 – 3321.
 25. Папазов, Е., Михайлова, Л. Техники за установяване на съществуващи преки бизнес конкуренти. В: Сб. Доклади на МНК “Предизвикателства пред индустриалния растеж в България”, София, УНСС (Indexed in Google Scholar), 2018, стр. 106-118, ISBN 978-619-7009-12-5.
 26. Папазов, Е., Михайлова, Л. Анализ на добри практики по отчитане на устойчивото развитие на организациите. В: Сб. доклади от Международна научна конференция "Перспективи пред индустриалния бизнес", Икономически университет - Варна, Варна, 2013, стр. 61-64, ISBN 978-954-8235-09-9.
 27. Папазов, Е., Михайлова, Л. Възможности за използване на матрични модeли за нуждите на стратегическия контролинг в МСП. В: Сб. научни трудове на 9-та Международна научнопрактическа конференция „Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, университети”, Варна, АПИУИ, 2012, стр. 103-108, ISBN 978-954-635-008-4.
 28. Папазов, Е., Михайлова, Л. Стратегически реакции при различни нива и степени несигурност на фирмената среда. В: Сб. доклади на международната научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 12”, София, Технически университет – София, 2012, стр. 458-466 (НАЦИД), ISBN 1310-3946.
 29. Папазов, Е., Михайлова, Л. Успешният бизнес модел: методологически и практически аспекти. В: Сб. доклади на международната научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 10”, София, Технически университет – София, 2010, стр. 46-51 (НАЦИД), ISBN 1310-3946.
 30. Христов, Р., Михайлова, Л. Приложение на процесно-ориентирания вътрешен контрол в индустриални предприятия. В: Научни трудове Том 58, серия 5.3. Икономика и мениджмънт, Русе, Русенски университет, 2019, стр. 24-28, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Папазов, К., Папазов, Е., Михайлова, Л. Икономически аспекти на научните изследвания. Русе, ПБ при РУ „А. Кънчев”, 2008, стр. 65-95, ISBN 978-954-712-426-4.
учебни пособия
 1. Михайлова, Л. Фирмено планиране (курс за дистанционно обучение). Русе, Платформа за дистанционно обучение на Русенски Университет “Ангел Кънчев”, 2014, ISBN 000000.
 2. Михайлова, Л. Контролинг (курс за дистанционно обучение). Русе, Платформа за дистанционно обучение на Русенски Университет “Ангел Кънчев”, 2014, ISBN 000000.
 3. Папазов, Е., Михайлова, Л. Стратегически мениджмънт. Ръководство за упражнения. Русе, Авангард принт, 2008, стр. 1-126, ISBN 978-954-712-423-3.
 4. Папазов, Е., Михайлова, Л. Управление на кредитни институции в игрова среда. Русе, Авангард принт, 2009, стр. 1-98, ISBN 978-954-712-423-0.
книги
 1. Папазов, Е., Михайлова, Л. Българският бизнес в динамични условия – тенденции и възможности за развитие. В: Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи, авт. колектив. Русе, Примакс, 2011, стр. 206-216, ISBN 978-954-8675-10-9.
други трудове
 1. Михайлова, Л. Вътрешният контрол в управлението на лечебните заведения, Дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "доктор", 2006, стр. 1-193