Списък на публикациите

монографии

 1. Владимиров, Л. Оценка на риска за възникване на критични аварийни ситуации. Русе, Медиатех, 2011, стр. 190, ISBN 978-954-8467-27-8.
 2. Владимиров, Л. Теория на трансграничната екологична сигурност. Варна, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2012, стр. 636, ISBN 978-954-715-572-5.
 3. Владимиров, Л. Рискметрия в екологичната сигурност. Варна, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, 2009, стр. 277, ISBN 978-954-715-440-7.
 4. Ковачев, Н., Л. Владимиров. Анализ и оценка на риска от шум в производството. Русе, Медиатех, 2012, стр. 216, ISBN 978-954-8467-79-7.
студии
 1. Владимиров, Л. Сценарийно моделиране в екологичната сигурност. Русе, Медиатех, 2011, стр. 48, ISBN 978-954-8467-23-0.
 2. Владимиров, Л. Сценарии в трансграничната екологична сигурност. Варна, Годишник на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2010, стр. 453-504, ISBN 1310-800 X.
 3. Владимиров, Л. Предефиниране на екологичната сигурност. Варна, Годишник на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2007, стр. 288-338, ISBN 1310-800 X.
 4. Владимиров, Л. Аналитична рискметрия. Плевен, Медиатех, 2015, стр. 70, ISBN 978-619-7071-95-5.
 5. Владимиров, Л. Уязвимост в околната среда. Структурно-терминологично изследване. Русе, Медиатех, 2012, стр. 44, ISBN 978-954-8467-69-8.
 6. Владимиров, Л., К. Христова. Оценка на риска за околната среда при технологични опасности. Русе, Медиатех, 2014, стр. 63, ISBN 978-619-7071-47-4.
 7. Владимиров, Л., М. Тодорова, В. Томов. Замърсяване на атмосферния въздух в населени места по българския участък на р. Дунав. Сборник Образователни и информационни материали за експерти от „Партньорска мрежа за устойчиво развитие". Варна, Международна асоциация за устойчиво развитие МАУР, 2014, стр. 117 – 139, ISBN 1314-4138.
 8. Владимиров, Л., М. Тодорова. Моделиране и оценка на екологичната сигурност. Русе, Медиатех, 2014, стр. 68, ISBN 978-619-7071-37-5.
 9. Владимиров, Л., Н. Ковачев. Емисионни и имисионни рискове от шум в производството. Варна, Годишник на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2011, pp. 370-404, ISBN 1310-800Х.
 10. Владимиров, Л., Н. Ковачев. Рискове от шум в ергономичните системи. Русе, Медиатех, 2011, pp. 64, ISBN 978-954-8467-28-5.
статии
 1. Kovachev, N., L. Vladimirov. Influence of the sampling rate in noise measurement on the spectral-frequency risks from clothing and metal processing manufactures.// Sustainable development. International Journal, 2013, No 11, pp. 16-21, ISSN 1314-4138.
 2. Vladimirov L., M. Todorova. Risk measurement of Environmental danger economical activities.// Journal Scientific and Applied Research, 2013, No 3, pp. 35-41, ISSN 1314-6289.
 3. Vladimirov, L. Risk of the ignition of fluid fuels and soaked materials during oxyacetylene cutting of metals.// Journal Scientific and Applied Research, 2012, No 2, pp. 101-108, ISSN 1314-6289.
 4. Vladimirov, L. Analytical apparatus and procedure to justify the actions in the management of environmental security.// Journal of Scientific and Applied Research, 2013, No 3, pp. 26-34, ISSN 1314-6289.
 5. Vladimirov, L. A Riskmetric technology in the transbounder Environmental Security.// Sustainable Development. International Journal, 2012, No 5, pp. 41-46, ISSN 1314-4138.
 6. Vladimirov, L. Trend of Air Pollution during Electric Arc Welding and Oxyacetylene Cutting.// Scientific Journal of RTU. 15. series, Safety of Technogenic environment, 2012, No 3, pp. 61-65, ISSN 2255-6923.
 7. Vladimirov, L. Diagnostic of Trans-Boundary Environmental Security.// Scientific Journal of RTU. 15. series, Safety of Technogenic environment, 2012, No 3, pp. 56-60, ISSN 2255-6923.
 8. Vladimirov, L. Determination, Analysis and Assessment of the transbounder Impacts upon the Environment.// Sustainable Development. International Journal, 2012, No 5, pp. 10-15, ISSN 1314-4138.
 9. Vladimirov, L. Hazards and Threats in Environment of Transboundary Areas.// Journal of Environmental Nanotechnology, 2012, No 1, pp. 32-39, ISSN 2279-0748.
 10. Vladimirov, L. Risk of dust contamination of air.// Belgrade, Proceedings of International Scientific Conference Quality of Air protection, Serbian chamber of commerce, Board of Environmental protection, 2008, No 2, pp. 103-111.
 11. Vladimirov, L. Risk Assessment and risk decrease of contamination of Waters with Blood in Slaughter Industry. Part I. Risk Assessment.// Journal of International Environmental Application & Science, 2008, No 3, pp. 168-174, ISSN 1307-0428.
 12. Vladimirov, L. Risk Assessment for Air Contamination during Fire Works.// Ecologica, 2008, No 15(XV), pp. 39-44, ISSN 0354-3285.
 13. Vladimirov, L. Risk Assessment and risk decrease of contamination of Waters with Blood in Slaughter Industry. Part IІ. Risk Decrease.// Journal of International Environmental Application & Science, 2008, No 3, pp. 175-179, ISSN 1307-0428.
 14. Vladimirov, L. Method of Assessment of Environmental Security of dangerous Plants.// Journal of Material Science and Technology, Volume 16, 2008, No 3, pp. 214-222, ISSN 1003-0302.
 15. Vladimirov, L. Сriticality Assessment.// Ecologica International, 2007, No 50, pp. 23-29, ISSN 0354-3285.
 16. Vladimirov, L. Diagnostic of Environmental Security.// Ecologica, 2007, No 13, pp. 42-46, ISSN 0354-3285.
 17. Vladimirov, L., N. Kovachev. Study of the Environmental noise pollution in production economical activities.// Journal Scientific and applied research, 2013, No 4, pp. 146-153, ISSN 1314-6289.
 18. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev. Poly-and monosituational riskmetric models of environmental security.// International scientific- practical conference, dedicated to the memory of prof. Balatzkiy O.F., Sumy State University, 2013, No 2, pp. 43-44, ISSN 2307-6283.
 19. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev. Modeling of environmentally dangerous phenomenon occurrence from river water's pollution with slaughter blood.// International scientific- practical conference, dedicated to the memory of prof. Balatzkiy O.F., Sumy State University, 2013, No 1, pp. 45-46, ISSN 2307-6283.
 20. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Tomov. Environment management in students higher education.// Journal Scientific and Applied Research, 2013, No 3, pp. 42-50, ISSN 1314-6289.
 21. Vladimirov, L., V. Tomov. Risk and Uncertainty in Diagnostic of Environmental Security.// Journal of Material Science and Technology, 2008, No 2, pp. 111-120, ISSN 1005-0302.
 22. Владимиров Л. В., Н. Ковачев. Emission models of sulfur and nitrogen oxides and expenditures of environmental protection in the in european union.// Устойчиво развитие, 2014, No 20, pp. 119-124
 23. Владимиров, Л. Система дескриптори за формализация на риска от трансгранични екологично опасни обекти.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2012, брой 19, стр. 77-85, ISSN 1311-9222.
 24. Владимиров, Л. Опасност от прахово замърсяване на атмосферния въздух в гранична зона Русе - Гюргево.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2012, брой 19, стр. 109-118, ISSN 1311-9222.
 25. Владимиров, Л. Моделиране на трансграничните екологични опасности.// Известия на Съюза на учените-Русе. Серия Технически науки, 2011, брой 1, стр. 54-61, ISSN 1311-106Х.
 26. Владимиров, Л. Утилизация на кланична кръв.// Известия на Съюза на учените-Русе. Серия Технически науки, 2011, брой 1, стр. 49-53, ISSN 1311-106Х.
 27. Владимиров, Л. Риск тези. Част ІІ. Рисков потенциал, вземане на решения, социализиране.// Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Природни науки, 2007, брой XVII, стр. 94-107, ISSN 1311-834X.
 28. Владимиров, Л. Експериментален метод за оценка на риска за околната среда при огневи работи. Част ІІ. Оценка на риска.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Сборник "Морско търсене и спасяване",серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2010, брой 13, стр. 149-163, ISSN 1311-9222.
 29. Владимиров, Л. Рискинформационна среда в екологичната сигурност - ситуационно моделиране при измерване на риска.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Сборник "Морско търсене и спасяване",серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2010, брой 14, стр. 66-73, ISSN 1311-9222.
 30. Владимиров, Л., В. Томов. Експериментален метод за оценка на риска за околната среда при огневи работи. Част І. Теоретични основи.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Сборник "Морско търсене и спасяване",серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2010, брой 13, стр. 137-148, ISSN 1311-9222.
 31. Владимиров, Л., В. Томов. Изследване на критични ситуации от запалване на материали и замърсяване на въздуха. Част ІІ. Ацетилено-кислородно рязане.// Известия на Съюза на учените-Русе. Серия “Технически науки”, 2007, брой 6, стр. 95-102, ISSN 1311-106Х.
 32. Владимиров, Л., В. Томов. Риск тези. Част І. Обективност, субективност, неопределеност.// Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Природни науки, 2007, брой XVII, стр. 78-93, ISSN 1311-834X.
 33. Владимиров, Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Добринов. Моделиране на диференциалните и интегрални критичности от аварийни емисии на животинска кръв в отпадъчни води.// Научен алманах на Варненски свободен университет, 2012, брой 21, стр. 80-88, ISSN 1311-9222.
 34. Владимиров, Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Добринов. Качество на водата в река Русенски Лом при замърсяване с кланична кръв.// Научен алманах на Варненски свободен университет, 2012, брой 19, стр. 101-106, ISSN 1311-9222.
 35. Владимиров, Л., П. Мънев, Н. Ковачев. Модел на опасностите в пречиствателна станция за отпадъчни води.// Научен алманах на Варненски свободен университет «Черноризец Храбър», Варна, 2014, брой 25, стр. 142-154, ISSN 1313-7263.
 36. Мънев, П., Л. Владимиров. Каталог за проектиране на екологичната и ергатична сигурност на икономическите дейности.// Устойчиво развитие. Международно списание, 2013, брой 11, стр. 22-27, ISSN 1314-4138.
 37. Томов В., Л. Владимиров. Изследване на критични ситуации от запалване на материали и замърсяване на въздуха. Част І. Методика на изследването.// Известия на Съюза на учените-Русе. Серия “Технически науки”, 2007, брой 6, стр. 87-94., ISSN 1311-106Х.
 38. Томов, В., А. Ненова, Л. Владимиров. Структура и съдържание на обучението на студенти от професионална област “Технически науки” по опазване и управление на околната среда.// Journal Ecology & Safety. International Scientific Publications. Volume 2, Part 2, 2008, брой 2, стр. 323-331, ISSN 1313-2563.
 39. Томов, В., Д. Бухов, Л. Владимиров. Несигурност на биоиндикаторните измервания при мониторинг на замърсяването на атмосферния въздух.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Сборник "Морско търсене и спасяване",серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2010, брой 14, стр. 122-136, ISSN 1311-9222.
 40. Томов, В., Л. Владимиров. Тенденции в обучението по мениджмънт на бедствията и спасителните дейности в европейски университети.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2012, брой 20, стр. 88-102, ISSN 1311-9222.
доклади
 1. Manev, P., L. Vladimirov. Uncertainity of the information in analisys of the environmental and ergonomic risk of equipment for environmental protection. IN: Securitatea informaţional'ă 2013 conferinţă internaţională (ediţia a X-a Jubiliară), Chişinău – 2013, Academia de Studii Economice a Moldovei, 2013, pp. 78-81, ISBN 978-9975-75-640-2.
 2. Vladimirov L. V., N. Y. Kovachev. Information risks during measurements of noise pollution. IN: Securitatea informaţional'ă 2013 conferinţă internaţională (ediţia a X-a Jubiliară), Academia de Studii Economice a Moldovei,, Chişinău, 2013, pp. 51-53, ISBN 978-9975-75-640-2.
 3. Vladimirov, L. Logic and Structure of the course in Ecology and techniques for Environmental protection. IN: II International Spring Forum Innovation technologies in Business - education dedicated to the 30th anniversary of the creation of Information and Computer Systems Department and to the 10th annivers, Gomel, Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives, Information Educational Institut, 2013, pp. 83-86, ISBN 978-985-540-048-7.
 4. Vladimirov, L., К. Hristova. Measurement's and Application's Categorization of Methods for Risk Assessment. IN: 18 th Congress of Balkan military Medical Committee, May 22-26, 2013, Istambul, Turkish Medical Association, 2013, pp. 146-147.
 5. Vladimirov, L. Criteria for assessment of the Environmental consequences of cross-border dangerous economics activities. IN: Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 20th anniversary of the establishment of the Department of International Economic Relations, Svishtov, The D. A. Tsenov Academy of Economics, 2013, pp. 253-260, ISBN 978-954-23-0867-6.
 6. Vladimirov, L. Assessment of risk in management of Environmental Security of Production system. IN: Conferinţa naţională cu participare internaţională „Strategii şi politici de management în economia contemporană”, 29-30 mar. 2013, Chişinău, Academia de Studii Economice, Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2013, pp. 25-30, ISBN 978-9975-75-635-8.
 7. Vladimirov, L. Indicators of Environmental Management's Audit in transbounder economical activities. IN: International scientific conference „Accounting and auditing in the context of European economic integration: progresss and expectations”, April 5, 2013, Kishinev, Academy of Economic Studies of Moldova, Tipography CRIO, 2013, pp. 184-188, ISBN 978-9975-4242-7-1.
 8. Vladimirov, L. Risk assessment of dust contamination of air. IN: Proceedings of International Conference Modern Technologies in the Food Industry. Volume II, 1-3 november, 2012, Chisinau, Republic of Moldova, 2012, pp. 388-393, ISBN 978-9975-80-646-6.
 9. Vladimirov, L. Protection Technology of Contamination of river's water with animal blood. IN: Proceedings of International Conference Modern Technologies in the Food Industry. Volume II, 1-3 november, 2012, Chisinau, Republic of Moldova, 2012, pp. 394-397, ISBN 978-9975-80-646-6.
 10. Vladimirov, L. Аnalytical and graphyc Method of Assessting Environmental Security at hazardous manufacturing sites and activities. IN: International Scientific Conference Informatics in scientific knowledge, Varna, Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, The Institute of Mathematics and Informatics at the Bul, 2010, pp. 299-306, ISBN 1313-4345.
 11. Vladimirov, L. Risk Assessment of Ignition of liquid Fuels during any Fire works. IN: Conference proceedings 5th International Conference Crisis management. Civil protection. Ministra vnitra Ceské republiky.Ministra práce a sociálních vecí Ceské republiky.Generálního reditele Hasicskéh, Brno, 2007, pp. 416-423, ISBN 978-80-86710-61-7.
 12. Vladimirov, L. Trend of air pollution during electric arc welding and oxyacetylene cutting. IN: Digest, Riga Technical University, 53rd International Scientific conference, dedicated to the 150th anniversary and 1st Cogress of World Engineers and Riga Politechnical Institute/RTU Alumni, 11-12 Oc, Riga, 2012, pp. 460, ISBN 978-9934-10-360-5.
 13. Vladimirov, L. Diagnostic of transboundary environmental security. IN: Digest, Riga Technical University, 53rd International Scientific conference, dedicated to the 150th anniversary and 1st Cogress of World Engineers and Riga Politechnical Institute/RTU Alumni, 11-12 Oc, Riga, 2012, pp. 461, ISBN 978-9934-10-360-5.
 14. Vladimirov, L. Riskmetric technology in Environmental security. IN: Informatics in the Scientific knowlenge. International Scientific conference. Varna free university, Institute of mathematics and informatics of the Bulgarian Academy of Science, Varna, 2008, pp. 108-122, ISBN 1313-4345.
 15. Vladimirov, L. A. Nenova, V. Tomov. Trend of appear of averages emissions in chemical industry. IN: International Scientific conference Quality of Air protection 2008, Proceedings. Part I, Belgrade, Serbian chamber of commerce, Board of Environmental protection and sustainable development, 2008, pp. 43-53.
 16. Vladimirov, L. V. Strategies and effects in the Management of Environmental security. IN: Международная научно-практическая конференция «Украйна-Болгария-Европейский союз». Современное состояние и перспективы. 12-18 сентября 2013 г, Херсон, ПП Вишемирьский В.С, 2013, pp. 15-20, ISBN ББК 66.4 (Укр)9.
 17. Vladimirov, L. V., N. Y.Kovachev. Morphology of the Impacts of Environmentally dangerous economical activities. IN: Международная научно-практическая конференция «Украина – Болгария – Европейский Союз: Современное состояние и перспективы». 12-18 сентября 2013 г, Херсон, ПП Вишемирьский В.С., 2013, pp. 11-15, ISBN ББК 66.4 (Укр)9.
 18. Vladimirov, L., M. Todorova. Studing the lethal effects on fish indicators in water polluted with animal blood. IN: Proceedings of 9th International Conference on Bionics and Prosthetics biomechanics and Mechanics Mechatronics and Robotics, June 17-21, Volume 9, Riga, Labroto, 2013, pp. 32-35, ISBN 978-9934-8409-0-6.
 19. Vladimirov, L., M. Todorova. Influence on river water quality polluted by animal blood. IN: Proceedings of the 9th International Conference on Bionics and Prosthetics biomechanics and Mechanics Mechatronics and Robotics, June 17-21, Volume 9, Riga, Labroto, 2013, pp. 36-39, ISBN 978-9934-8409-0-6.
 20. Vladimirov, L., M. Todorova. Risks and threats for cross-border environment in extreme solutions. IN: Jubilee International Congress Science, education, technologies "40 Years Bulgaria – Space country", Varna, 2012, pp. 386-394, ISBN 978-954-577-636-6.
 21. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev. Scenarios situations of transboundary environmental impacts in border areas. IN: Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 20th anniversary of the establishment of the Department of International Economic Relations, Svishtov, The D. A. Tsenov Academy of Economics, 2013, pp. 253-260, ISBN 978-954-23-0867-6.
 22. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Dobrinov. Study of ergo-critical events appear during economic activities. IN: Международна научна конференция "Съвременни методи и технологии в научните изследвания", Варна, Икономически университет - Варна, Издателство "Наука и икономика", 2013, pp. 365-370, ISBN 978-954-21-0630-2.
 23. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Dobrinov. Descriptors of Uncertaity and Unclarity of Environmental dangers in border's zone. IN: International Scientifics conference Informatics in the Scientific knowledge 2012, Varna, Varna free university, The Institute of Mathematics and Informatics at Bulgarian Academy of Sciences, 2012, pp. 126-133, ISBN 1313-4345.
 24. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Dobrinov. Dangers, Risk and Criticality in Environment of border's zone. IN: International Scientifics conference Informatics in the Scientific knowledge 2012, Varna, Varna free university, The Institute of Mathematics and Informatics at Bulgarian Academy of Sciences, 2012, pp. 134-140, ISBN 1313-4345.
 25. Vladimirov, L., N. Kovachev, V. Tomov. Influence of Industral Noise Immissions upon the Risk Assessment. IN: Proceedings. Third International Congress, Volume VII, Varna, Technical University, 2012, pp. 105-109, ISBN 978-954-20-0556-8.
 26. Vladimirov, L., N. Kovachev, V. Tomov. Industrial noise immissions investigation based on indiscrete Measurments. IN: Proceedings, Third International Congress, Volume VII, Varna, Technical University, 2012, pp. 99-104, ISBN 978-954-20-0556-8.
 27. Vladimirov, L., N. Kovachev. Transborder Risk desing from Environmentally-danger economical activities. Part II. Numerical models determination and Risk assessment. IN: Сборник материалов международной научно-практической конференции, том 1, Херсон, Украина, ПП Вишемирский В.С., 2012, pp. 27-32, ISBN ББК 66.4(Укр)9.
 28. Vladimirov, L., P. Manev. An investigation of the manifacture ergonomic hazards and criticalities. IN: Международна научна конференция „Съвременни методи и технологии в научните изследвания“, Варна, Икономически университет - Варна, Издателство „Наука и икономика“, 2013, pp. 371-377, ISBN 978-954-21-0630-2.
 29. Vladimirov, L., P. Manev. An investigation of the manufacture ergonomic hazards and criticalities. IN: Proceedings of International scientific conference Contemporary technologies and methods in economical research, Varna, University of Economics, 2012, pp. 371-377, ISBN 978-954-21-0630-2.
 30. Vladimirov, L., V. Tomov. Technology of Transboundary Environmental Security Management. IN: Proceedings of Scientific conference Management in dynamic variable security middle, Nov 30-Dec 1, 2011, Veliko Tarnovo, National military university, 2011, pp. 89-97, ISBN 978-954-753-089-8.
 31. Vladimirov, L., V. Tomov, M. Тodorova. Systematization of Transboundary Environmental Dangers. IN: Proceedings of Scientific conference Management in dynamic variable security middle, Nov 30-Dec 1, 2011, Veliko Tarnovo, National military university, 2011, pp. 80-88, ISBN 978-954-753-089-8.
 32. Vladimirov, L., V. Tomov, M. Тodorova. Phases and procedures of the Diagnostic in Transboundary environmental security management. IN: Proceedings of Scientific conference Management in dynamic variable security middle, Nov 30-Dec 1, 2011, Veliko Tarnovo, National military university, 2011, pp. 74-79, ISBN 978-954-753-089-8.
 33. Vladimirov, L.,N. Kovachev. Transborder Risk desing from Environmentally-danger economical activities. Part I.Structural models. IN: Сборник материалов международной научно-практической конференции, том 1, Херсон, Украина, ПП Вишемирский Ф.С., 2012, pp. 23-27, ISBN ББК 66.4(Укр)9.
 34. Владимиров Л., В. Томов, М.Тодорова. Неопределеност и неяснота в оценката на риска от трансгранично екологично опасни обекти. В: Научна конференция “Проблеми на информационната сигурност през ХХІ век”. Сборник научни трудове, Шумен, Национален военен университет „Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, 2011, стр. 222-238, ISBN 978-954-9681-49-9.
 35. Владимиров Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Томов. Безопасность эргономических систем сооружений защиты окружающей среды. В: 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті, Частина II, Київ, НУХТ, 2013, стр. 717-719
 36. Владимиров Л., П. Мънев, Н. Ковачев, В. Томов. Структура риска в производстве. В: 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті, Частина II, Київ, НУХТ, 2013, стр. 719-720
 37. Владимиров, Л. Моделиране на структурата на действие на екологично опасни събития в гранична зона. Част ІІ. Модели на въздействията. В: Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново, Национален военен университет „Васил Левски”, 2012, стр. 87-98, ISBN 978-954-753-095-9.
 38. Владимиров, Л. Аналитични модели на опасностите и заплахите за околната среда в гранична зона. В: Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново, Национален военен университет „Васил Левски”, 2012, стр. 109-117, ISBN 978-954-753-095-9.
 39. Владимиров, Л. Оценка на риска за замърсяване на въздуха от ацетилено – кислородно рязане. В: Сборник научни трудове, посветен на 130-годишнината от рождението на академик Кирил Попов, Шумен, Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски", 2011, стр. 110-118, ISBN 1314-3921.
 40. Владимиров, Л. Риск за запалване на текстилни, хартиени и дървесни материали при електродъгово заваряване. В: Сборник научни трудове, посветен на 130-годишнината от рождението на академик Кирил Попов, том 2, Шумен, Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски", 2011, стр. 103-109, ISBN 1314-3921.
 41. Владимиров, Л. Относно сигурността на критичната инфраструктура. В: Сборник доклади на Научна конференция с международно участие, Бургас, Бургаски свободен университет, 2010, стр. 323-330, ISBN 978-954-9370-87-4.
 42. Владимиров, Л. Бедствия – терминологичен анализ. Част ІI. Катастрофи и аварии. В: Национален военен университет “Васил Левски”, Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция, том 4, Велико Търново, 2010, стр. 241-251, ISBN 978-954-753-095-9.
 43. Владимиров, Л. Метод за моделиране на критичностите в кризисни ситуации. В: Икономически университет. Световната криза и икономическото развитие. Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция, том 2, Варна, 2010, стр. 432-443, ISBN 978-954-21-0489-6.
 44. Владимиров, Л. Ситуационно моделиране на риска. Част ІІ. Параметри и променливи. В: Научни трудове Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 49, серия 1.2, Русе, 2010, стр. 129-133, ISBN 1311-3321.
 45. Владимиров, Л. Неопределеност и неяснота на рискинформационния фонд в екологичната сигурност. В: Съюз на учените в България-секция «Сигурност и отбрана», Сборник «Изграждане на сигурност, базирана на знания-предизвикателства и възможности», София, 2010, стр. 273-277, ISBN 978-954-9348-27-9.
 46. Владимиров, Л. Ситуационно моделиране на риска. Част ІІІ. Функции и процедура. В: Научни трудове Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 49, серия 1.2, Русе, 2010, стр. 134-139, ISBN 1311-3321.
 47. Владимиров, Л. Систематизация на научните приноси в изследвания на риска. В: Научни трудове на Русенския университет, 2009, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 137-143, ISBN 1311-3321.
 48. Владимиров, Л. Филтриране в рискметрията. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 146-150, ISBN 1311-3321.
 49. Владимиров, Л. Оценка на риска за запалване на материали при абразивно рязане с ъглошлайф. В: Годишник на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, том ХІV, Варна, 2008, стр. 316-325, ISBN 1310-800 X.
 50. Владимиров, Л. Количествена оценка на критичността. В: Българска академия на науките, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана, Втора научна-практическа конференция по управление в извънредни ситуации, София, 2007, стр. 172-179, ISBN 978-954-91827-1-2.
 51. Владимиров, Л. Систематизация на методите за риск анализи. Част І. Категория, клас, обект и предмет на риск анализа. В: Технически университет, Международна научна конференция “Унитех 07”, Габрово, 2007, стр. 289-295, ISBN 978-86-6075-007-7.
 52. Владимиров, Л. Систематизация на методите за риск анализи. Част ІІ. Област, обхват, приложна икономическа дейност и ранг на риск анализа. В: Технически университет, Международна научна конференция “Унитех 07”, част ІІ, Габрово, 2007, стр. 296-301, ISBN 978-86-6075-007-7.
 53. Владимиров, Л. Моделиране на критичностите. В: Механика, транспорт, комуникации, Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” , брой 3, Част І, Извънредно издание на XVI международна научна конференция “Транспорт 2007”, София, 2007, стр. 16-21, ISBN 1312-3823.
 54. Владимиров, Л. Моделиране на риска от замърсяване на води от р. Дунав с кланична кръв. В: 27 th DRC Annual Meeting and conference. University of Ruse, Publishing Center, Ruse, 2007, стр. 218-225, ISBN 1311-3321.
 55. Владимиров, Л. Несигурност в изследването на риска. Част І. Ентропийност, йерархичност, комплектност, променливост и незнание. В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен, Университетско издателство, 2006, стр. 52-61, ISBN 1311-834X.
 56. Владимиров, Л. Несигурност в изследването на риска. Част ІІ. Лингвистична неяснота, информационни различия и нормативност. В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен, Университетско издателство, 2006, стр. 62-77, ISBN 1311-834X.
 57. Владимиров, Л. Оценка на риска за замърсяване на въздуха от ацетилено-кислородно рязане.. В: Шуменски университет, Факултет по математика и информатика, МАТТЕХ 2010, Сборник научни трудове, том 2, Шумен, 2010, стр. 110-118, ISBN 1314-3921.
 58. Владимиров, Л. Бедствия – терминологичен анализ. Част І. Социални аспекти. В: Национален военен университет “Васил Левски”, Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция, том 4, 2010, Велико Търново, 2010, стр. 230-240, ISBN 978-954-753-095-9.
 59. Владимиров, Л. Моделиране на риска при строително – монтажни работи. В: Наука и икономика, Строително предприемачество и недвижима собственост, Варна, 2009, стр. 149-161, ISBN 978-954-21-0317-2.
 60. Владимиров, Л. Международен опит и възможности за подготовка на специалисти по мениджмънт на бизнес риска у нас. В: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, България в Европейския съюз. Сборник доклади от научна конференция, Университетско издателство, Варна, 2008, стр. 250-259., ISBN 1310-800X.
 61. Владимиров, Л. Структура и съдържание на обучението по дисциплината «Оценка на риска» на студенти от специалност «Национална сигурност-Защита от аварии и бедствия». В: Военна академия «Г.С.Раковски», Ролята на военното образование, следдипломната квалификация и научните изследвания за повишаване оперативните способности на въоръжените сили на Република България, София, 2008, стр. 48-54, ISBN 978-954-9348-07-1.
 62. Владимиров, Л. Оценка на риска при огневи работи в строителството. Част ІІ. Експериментално изследване и оценка. В: Строително предприемачество и недвижима собственост, Сборник с доклади от научна конференция с международно участие-ноември 2008, Наука и икономика, Икономически университет, Варна, 2008, стр. 197-207, ISBN 978-954-21-0317-2.
 63. Владимиров, Л. Лингвистично моделиране на риска. Част І. Лингвистична определеност, яснота и смисленост. В: Русенски университет “Ангел Кънчев”, Сборник доклади на Научна конференция 2007, Русе, 2007, стр. 60-65, ISBN 1311-3321.
 64. Владимиров, Л. Анализ и оценка на несигурността в рискметрията. В: XV мeждународна научна конференция Тrans & Motauto '08. Сборник доклади. Част 2, Созопол, 2007, стр. 93-96.
 65. Владимиров, Л. Лингвистично моделиране на риска. Част ІІ.Причинно-следствени отношения. В: Русенски университет “Ангел Кънчев”, Сборник доклади на Научна конференция 2007, Русе, 2007, стр. 66-71, ISBN 1311-3321.
 66. Владимиров, Л. Лингвистично моделиране на риска. Част ІІІ. Начини и средства за изразяване на причинно-следствени отношения. В: Русенски университет “Ангел Кънчев”, Сборник доклади на Научна конференция 2007, Русе, 2007, стр. 96-101, ISBN 1311-3321.
 67. Владимиров, Л. П. Мънев, Н. Ковачев. Аналитичен метод за оценка на опасностите за злополуки в икономическите дейности. В: Сборник доклади от Университетска годишна научна конференция, 27-28 юни 2013 г. Том 3, научно направление „Сигурност и отбрана”, Велико Търново, Национален военен университет, 2013, стр. 86-96, ISBN 1314-1937.
 68. Владимиров, Л., В.Томов. Оценка на риска при огневи работи в строителството. Част І. Метод за оценка на риска. В: Строително предприемачество и недвижима собственост, Сборник с доклади от научна конференция с международно участие-ноември 2008, Наука и икономика, Икономически университет, Варна, 2008, стр. 187-196, ISBN 978-954-21-0600-5.
 69. Владимиров, Л., В. Томов. Моделиране на структурата на действие на екологично опасни събития в гранична зона. Част І. Специфика на граничната околна среда. В: Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, Национален военен университет „Васил Левски”, 2012, стр. 76-86, ISBN 978-954-753-095-9.
 70. Владимиров, Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Добринов, М. Тодорова. Изследване влиянието на времето на появяване на диференциалните рискове върху критичностите от замърсяване на граничната околна среда. В: Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, Направление „Сигурност и отбрана”, Велико Търново, 2012, стр. 109 - 114., ISBN 978-954-753-095-9.
 71. Драголов, Д., Л. Владимиров. Основни десет правила за построяване на "зелени" сгради. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008, стр. 155-158, ISBN 1311-3321.
 72. Драголов, Д., Л. Владимиров. Състояние на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване през 2007 г. по поречието на р. Янтра. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008, стр. 151-154, ISBN 1311-3321.
 73. Драголов, Д., Л. Владимиров. Изследвания върху качеството на атмосферния въздух в региона на Велико Търново и Габрово. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 46, серия 1.2, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2007, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
 74. Драголов, Д., Л. Владимиров. Анализ и оценка на демографските и икономическите фактори върху водосборната област на река Янтра. В: Международна научна конференция “Trans & Motauto 2007”, Динамика и якост. Обучение, Русе, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Научно-технически съюз по машиностроене, 2007, стр. 45-48, ISBN 978-954-9322-24-8.
 75. Караджов, К., Л. Владимиров, П. Мънев. Сценарии за определяне на риска за потребителите поради изтичане на горими вещества. В: Научна конференция ”Защита на потребителите в Европейския съюз”, Варна, 2008, стр. 172-182, ISBN 1311-9222.
 76. Ковачев, Н., Л. Владимиров. Динамика на неопределеността при измерване на шум в помещения. Част ІІ. Времеви модели. В: Сборник доклади на научна конференция. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 90-95, ISBN 1311-3321.
 77. Ковачев, Н., Л. Владимиров. Динамика на неопределеността при измерване на шум в помещения. Част І. Закони на разпределение и числени характеристики. В: Сборник доклади на научна конференция. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 84-89, ISBN 1311-3321.
 78. Мънев, П., Л. Владимиров. Ретроспективен анализ на опасностите и критичностите в ергономичните системи. Част I. Информационен модел. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2012, том 51, серия 1.2, Русе, 2012, стр. 306-311, ISBN 1311-3321.
 79. Мънев, П., Л. Владимиров. Ретроспективен анализ на опасностите и критичностите в ергономичните системи. Част II. Експериментален модел. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2012, том 51, серия 1.2, Русе, 2012, стр. 312-316, ISBN 1311-3321.
 80. Мънев, П., Л. Владимиров. Несигурност на информационното осигуряване при оценка на риска от експлоатация на пречиствателни съоръжения. В: Научна конференция 2011, Проблеми на информационната сигурност през XXI век, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, 2011, стр. 214-220, ISBN 978-954-9681-49-9.
 81. Томов, В., П. Христов, Л. Владимиров. Критични ситуации от запалване на материали при огневи работи. В: Българска академия на науките, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана, Втора научна-практическа конференция по управление в извънредни ситуации, София, 2007, стр. 145-153, ISBN 978-954-91827-1-2.
 82. Томов, В. Л. Владимиров. Относно влиянието на ТЕЦ - Изток върху праховото замърсяване на атмосферния въздух в гр. Русе. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Том 37, серия 11, Русе, 1999, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
 83. Томов, В., Л. Владимиров. Ситуационно моделиране на риска. Част І. Рискситуации. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 49, серия 1.2, Русе, 2010, стр. 123-128, ISBN 1311-3321.
 84. Томов, В., Л. Владимиров. Рискметрия в екологичната сигурност. В: Военна академия “Георги Стойков Раковски”, Сборник доклади на Юбилейна научна конференция “95 години Военна академия “Георги Стойков Раковски”, София, 2007, стр. 46-54, ISBN 978-954-9348-28-6.
 85. Томов, В., Л. Владимиров, А. Ненова. Дисертабилност на изследванията в екологичната сигурност. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 51, серия 1.2, Русе, 2012, стр. 253-267, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Василева, Н., В. Томов, Л. Владимиров, П. Мънев, Н. Ковачев. Пречистване на отпадъчни води. Първа част. Русе, Медиатех, 2013, стр. 312, ISBN 978-619-7071-06-1.
 2. Владимиров, Л. Отпадъчно стопанство. Част II. Управление на отпадъците. Русе, Медиатех, 2013, стр. 235, ISBN 978-619-7071-07-8.
 3. Владимиров, Л. Теория на риска. Част II. Идентификация и анализ на риска. Русе, Медиатех, 2012, стр. 183, ISBN 978-954-8467-72-8.
 4. Владимиров, Л. Отпадъчно стопанство. Част І. Дефиниране, класификации и нормативна уредба. Русе, Медиатех, 2012, стр. 177, ISBN 978-954-8467-73-5.
 5. Владимиров, Л. Теория на риска. Част І. Опасности и заплахи, рискове и критичности. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев, 2011, стр. 170, ISBN 978–954–712-510-0.
 6. Владимиров, Л., М. Кирова, Н. Ковачев, П. Мънев. Екологично индустриално производство. Плевен, Медиатех, 2015, стр. 325, ISBN 978-619-7071-79-5.
 7. Томов, В., Л. Владимиров. Управление на риска. Електронно издание. Велико Търново, Издателски комплекс на Национален военен университет "Васил Левски", 2013, стр. 149, ISBN 978-954-753-173-4.
 8. Томов, В., Л. Владимиров, В. Добринов, Н. Ковачев, П. Мънев. Техническа безопасност. Второ преработено и допълнено издание. Русе, Медиатех, 2014, стр. 172, ISBN 978-619-7071-24-5.
 9. Томов, В., Л. Владимиров, Н. Ковачев. Ергодизайн. Част I. Работна среда и рискове в ергономичните системи. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, стр. 132, ISBN 978-954-712-524-7.
учебни пособия
 1. Владимиров, Л. Теория на риска. Ръководство за активна форма на обучение. Русе, Медиатех, 2014, стр. 32, ISBN 978-619-7071-65-8.
 2. Владимиров, Л. Управление на фирмената сигурност. Ръководство за упражнения. Русе, Медиатех, 2013, стр. 56, ISBN 978-619-7071-16-0.
 3. Владимиров, Л. Протоколна тетрадка за практически упражнения по Теория на риска. Русе, Медиатех, 2012, стр. 28, ISBN 978-954-8467-68-1.
 4. Владимиров, Л. Отпадъчно стопанство. Учебен справочник. Част 1. Русе, Медиатех, 2011, стр. 87, ISBN 978-954-8467-45-2.
 5. Владимиров, Л. Отпадъчно стопанство. Учебен справочник. Част 2. Русе, Медиатех, 2011, стр. 51, ISBN 978-954-8467-49-0.
 6. Владимиров, Л. Ръководство за упражнения по Теория на риска. Русе, Примакс, 2010, стр. 52, ISBN 978-954-8675-09-3.
 7. Владимиров, Л., В. Добринов, Н. Ковачев, П. Мънев. Ръководство за упражнения по Техническа безопасност. Второ издание. Преработено и допълнено от Л. Владимиров. Русе, Примакс, 2013, стр. 48, ISBN 978-954-8675-73-4.
 8. Владимиров, Л., В. Добринов., Н. Ковачев, П. Мънев. Ръководство за упражнения по Техническа безопасност. Русе, Примакс, 2010, стр. 48, ISBN 978-954-8675-07-9.
 9. Владимиров, Л., Н. Ковачев. Ергодизайн. I част. Ръководство за активна форма на обучение. Русе, Медиатех, 2013, стр. 46, ISBN 978-619-7071-17-7.
 10. Владимиров, Л., Н. Ковачев. Ергодизайн I част. Ръководство за практически упражнения. Русе, Медиатех, 2013, стр. 48, ISBN 978-619-7071-23-8.
 11. Владимиров, Л., Н. Ковачев, М. Тодорова. Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите. Учебен справочник. Част 2. Русе, Медиатех, 2014, стр. 74, ISBN 978-619-7071-64-1.
 12. Владимиров, Л., Н. Ковачев, М. Тодорова. Замърсяване на въздуха и въдействие върху екосистемите. Учебен справочник. Част 1. Русе, Медиатех, 2014, стр. 60, ISBN 978-619-7071-51-1.
 13. Владимиров, Л., П. Мънев. Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите. Учебен справочник. Русе, Медиатех, 2012, стр. 94, ISBN 978-954-8467-74-2.
 14. Ковачев, Н., П. Мънев, Л. Владимиров. Опазване от шум и вибрации. Ръководство за практически упражнения. Русе, Медиатех, 2012, стр. 98, ISBN 978-954-8467-78-0.
 15. Мънев П., Л. Владимиров. Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите. Ръководство за упражнения. Русе, Медиатех, 2012, стр. 94, ISBN 978-954-8467-75-9.
книги
 1. Владимиров, Л., Н. Ковачев. Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите. Плевен, Медиатех, 2016, стр. 395, ISBN 978-619-7071-80-1.
други трудове
 1. Владимиров, Л. Мениджмънт на трансграничната екологична сигурност, Дисертация за придобиване на научна степен "доктор на науките". София, ВА "Г. С. Раковски", 2012, стр. 556, прил. 226 стр.
 2. Владимиров, Л. Рискметрия в екологичната сигурност, Дисертация за придобиване на образователната и научна степен "доктор". Варна, ВСУ, 2009, стр. 179, прил. 156 стр.