Списък на публикациите

монографии

 1. Златев, Л. Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО)1923-1940. Русе, Лени Ан, 2009, стр. 272, ISBN 978-954-8190.67-1.
 2. Златев, Л. "Без борба - няма свобода!" Вътрешната Добруджанска Революционна Организация (ВДРО) 1923-1940. Второ допълнено и преработено издание.. Русе, "ЛЕНИ АН" - Русе, 2015, стр. 457, ISBN 978-619-7058-37-6.
 3. Златев, Л. Стопанското развитие на Русе 1878-1947.. Русе, Държавен архив - Русе, 2006, стр. 193, ISBN 10:954-8339-28-5.
 4. Златев, Л. Политическият живот в Русе 1879-1900.. Русе, "Държавен архив" - Русе, 1998, pp. 240, ISBN 954-8339-04-8.
 5. Радков, Ив., Л. Златев. Русенската община 1878-1949.. Русе, "Държавен архив" - Русе, 2002, стр. 420, ISBN 954-8339-15-3.
студии
 1. Златев, Л. Русе в периода между двете световни войни – демография и градска среда. Алманах за историята на Русе, т. 19, Лени АН – Русе, 2019, стр. с. 140–164, ISBN ISSN 1312–0980.
 2. Златев, Л. Българската криза през 1886 г. и русенският вестник "Славянин". Алманах за историята на Русе, т. 18, "Лени АН"–Русе, 2018, стр. 39–60, ISBN ISSN-1312–0980.
 3. Златев, Л. Народен съюз "Звено" в Русе и Русенско (1944–1949 г.). Алманах за историята на Русе, т. 17, Лени Ан – Русе, 2017, стр. 22–59, ISBN ISSN 1312–0980.
 4. Златев, Л. Взаимоотношенията между политическите партии в Русенска област (1944-1947). Алманах за историята на Русе т. 12, Лени Ан, 2012, стр. 119-200, ISBN ISSN 1312-0980.
 5. Златев, Л. Стопанското развитие на крайдунавските градове между двете световни войни. - Алманах за историята на Русе. т. ХІ. Русе, Лени Ан, 2011, стр. 133-184, ISBN 1312-0980.
 6. Златев, Л. Стопанското развитие на крайдунавските градове след Освобождението до войните (1878-1912). - Алманах за историята на Русе. т. Х.. Русе, Лени Ан, 2010, стр. 79-154, ISBN 1312-0980.
 7. Златев, Л. Демографското развитие на българските крайдунавски градове след Освобождението до войните (1878-1912). - Алманах за историята на Русе. т. ІХ.. Русе, Лени Ан, 2009, стр. 32-62, ISBN 1312-0980.
 8. Златев, Л. Към демографската картина на Североизточна България след Освобождението до войните (1878-1912). - Алманах за историята на Русе. т. VІІ.. Русе, Лени Ан, 2007, стр. 23-69, ISBN 1312-0980.
 9. Златев, Л. Русе - център на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО). Русе, Държавен архив - Русе, 2006, стр. 44-100, ISBN 1312-0980.
 10. Златев, Л. Политическите парти в Русенската община 1911-1923 г. Автореферат. Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 1992, стр. 29, ISBN няма.
 11. Златев, Л. Борбата на Русенската партийна организация за осъществяване общинската политика на БРСДП (т.с.)в периода 1911-1919 г. - ГКМЛ "История".. София, Министерство на народната просвета, 1989, стр. 3-62, ISBN 0205-2156.
статии
 1. L Zlatev D Minchev. Trade Entrepreneurship in the Bulgarian Pfrts along the River Danube from the Great Depression until the Beginning of World War ІІ.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2013, No 5, pp. 128-136, ISSN 1314 0167.
 2. Lyubomir Zlatev, Dyanko Minchev. Trade Entrepreneurship in the Bulgarian Ports along the River Danube from the End of the World War I until the Great Depression.// Journal of Entrepreneurship & Innovation Published Annually by the Ruse University Faculty of Business and Management, 2012, No 4, pp. 99-112, ISSN 1314-0167.
 3. Златев Л. Един документ от архива на Коминтерна за опитите на д-р Петър Вичев и левицата да осъществят единодействие срещу десницата в Добруджанското движение.// Алманах за историята на Русе, 2014, брой 14, стр. 212-227, ISSN 1312-0980.
 4. Златев Л. Русе след Стамболов.// Алманах за историята на Русе, т. 14, 2014, брой 14, стр. 47-60, ISSN 1312-0980.
 5. Златев, Л. Румънски документи за ограничаване четническата пропаганда на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО).// Алманах за историята на Русе, 2019, брой т. 19, стр. с.383–392, ISSN ISSN 1312–0980.
 6. Златев, Л. Към политическата и социалната характеристика на русенското парламентарно представителство през първото десетилетие на ХХ век (1901–1911 г.).// Алманах за историята на Русе, 2017, брой т. 17, стр. 130–140, ISSN ISSN-1312–0980.
 7. Златев, Л. Политическият живот в Русе на прага на ХХ век и селските бунтове в Русенско (1899-1900 г.).// Алманах за историята на Русе, 2016, брой т. 16, стр. 88-98, ISSN ISSN1312-0980.
 8. Златев, Л. Един документ, маркиращ началната дейюност на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО).// Алманах за историята на Русе, 2016, брой т. 16, стр. 249–256, ISSN ISSN1312-0980.
 9. Златев, Л. Вътрешната Добруджанска революционна организация (ВДРО) в услуга на външнополитическия курс за възвръщането на Южна Добруджа към България.// Алманах за историята на Русе, 2015, брой т. 15, стр. 91-117, ISSN ISSN1312-0980.
 10. Златев, Л. Слави Алексиев един от изтъкнатите дейци на ВДРО.// Алманах за историята на Русе., 2013, брой т. 13, стр. 218-234, ISSN ISNN 1312-0980.
 11. Златев, Л. Документи от полицейското досие на войводата на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО)Стефан Боздуганов (1925-1939).// Алманах за историята на Русе, 2013, брой т. 13, стр. 328-354, ISSN 1312-0980.
 12. Златев, Л. Потенциалът на русенската промишленост в навечерието на национализацията в края на 1947 г..// Алманах за историята на Русе, 2012, брой т.12, стр. 306-320, ISSN 1312-0980.
 13. Златев, Л. Политическите борби в Русе през 1919 г..// Алманах за историята на Русе, 2012, No т. 12, pp. 85-96, ISSN 1312-0980.
 14. Златев, Л. Деветият конгрес на Международната търговска камара в Берлин (28 юни - 3 юли 1937) през погледа на един българин..// Алманах за историята на Русе., 2011, брой т. ХІ, стр. 430-451, ISSN 1312-0980.
 15. Златев, Л. Политическите партии в предизборните борби в Русе през 1923 г..// Известия на Съюза на учените - Русе. Серия 2. Обществени науки., 2011, брой т. 6, стр. 30-35, ISSN 1311-1094.
 16. Златев, Л. За някои недостатъчно изяснени моменти около създаването и дейността на Вътрешната добруджанска революционна организация.// Исторически преглед, 2010, брой 1-2, стр. 118-158, ISSN 0323-9748.
 17. Златев, Л. Поглед към организационната структура на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО)в светлината на новоиздирени документи от личния архив на председателя на Централния комитет Иван Хаджии.// Алманах за историята на Русе, 2009, брой т. ІХ, стр. 189-201, ISSN 1312-0980.
 18. Златев, Л. По въпроса за момента на създаването и председателството на ръководството на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО)..// Алманах за историята на Русе, 2008, брой т.VІІІ, стр. 36-50, ISSN 1312-0980.
 19. Златев, Л. Един неизвестен документ за целите и уставната регламентация на четническия апарат на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО) от началото на 30-те години на ХХ век..// Алманах за историята на Русе, 2008, брой т. VІІІ, стр. 221-242, ISSN 1312-0980.
 20. Златев, Л. Иван Хаджииванов - родови корени и общественополитическа дейност..// Алманах за историята на Русе, 2006, брой т. VІ, стр. 202-219, ISSN 1312-0980.
 21. Златев, Л. Русенският вариант на "Предисловието" към т. 1 на "Записки по Българските възстания (Разказ на очевидци)".// Алманах за историята на Русе, 2004, брой т. V, стр. 14-46, ISSN 1312-0980.
 22. Златев, Л. За предполагаемите връзки между братя Ботеви и националноосвободителното движение в Родопите.// Известия на Тракийския научен институт, 2004, брой кн. V, стр. 124-131, ISSN няма.
 23. Златев, Л. Стопанското развитие на Русе по време на Втората световна война (1939-1945 г.).// Алманах за историята на Русе, 2004, брой т. V, стр. 96-112, ISSN 1312-0980.
 24. Златев, Л. Началото на амбалажно-текстилната индустрия в Русе 1929-1933 г..// Известия на Съюза на учените - Русе, Серия 2, "Обществени науки", 2003, брой 4, стр. 114-117, ISSN 1311-1094.
 25. Златев, Л. Още към въпроса за създаването и началната дейност на Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) 1890/1895 - 1900 г..// Алманах за историята на Русе, 2002, брой т. ІІІ, стр. 158-191, ISSN 1312-0980.
 26. Златев, Л. Тенденции в стопанското развитие на Русе между двете световни войни (1918-1939 г.)..// Алманах за историята на Русе, 2002, брой т. 4, стр. 136-194, ISSN 1312-0980.
 27. Златев, Л. За някои по-съществени моменти в стопанското развитие на Русе на границата между ХІХ и ХХ век..// Известия на Съюза на учените - Русе, Серия "Обществени науки", 2001, брой 3, стр. 33-38, ISSN 1311-1094.
 28. Златев, Л. Отражение на следвоенната икономическа криза върху стопанското развитие на Русе (1918-1923 г.)..// Известие на Съюза на учените - Русе, Серия "Обществени науки", 1999, брой 2, стр. 80-83, ISSN 1311-1094.
 29. Златев, Л. По въпроса за създаването на Свободна безмитна зона в Русе..// Известия на Съюза на учените - Русе, Серия "Обществени науки", 1998, брой 2, стр. 77-80, ISSN 1311-1094.
 30. Златев, Л. Политически аспекти на Русофилския бунт в Русе от 19 февруари 1887 г..// Исторически преглед, 1998, брой 1-2, стр. 167-186, ISSN 0323-9748.
 31. Златев, Л. Към началото на партийно-политическия живот в Русе след Освобождението до преврата от 27 април 1881 г..// Алманах за историята на Русе, 1997, брой 2, стр. 219-239, ISSN 1312-0980.
 32. Златев, Л. Образуване и организационно изграждане на Обединената народнопрогресивна партия в Русе и Русенско (есента на 1921 - пролетта на 1923 г.)..// Архивен преглед, 1996, брой 1-2, стр. 107-115, ISSN 02048132.
 33. Златев, Л. Стопанско и обществено-политическо развитие на Русе от Освобождението до войните..// Алманах за историята на Русе, 1996, брой т. І, стр. 126-134, ISSN 1312-0980.
 34. Златев, Л. Първа българска частна търговска камара..// Архив за поселищни проучвания, 1995, брой 2, стр. 67-73, ISSN 0861-6507.
 35. Златев, Л. Документални свидетелства за русенския период на Цани Гинчев..// Архив за поселищни проучвания, 1994, брой 2, стр. 97-104, ISSN 0861-6507.
 36. Златев, Л. Общинската криза и политическите партии в Русе (есента на 1921 - пролетта на 1923 г.)..// Архивен преглед, 1993, брой 3-4, стр. 50-58, ISSN 02048132.
 37. Златев, Л. Два документа за Добри Войников от фонда на Доростолочервенската митрополия в Русе..// Архив за поселищни проучвания, В. Търново, 1993, брой 2, стр. 68-74, ISSN 0861-6507.
 38. Златев, Л. Октомври и победата на Първата дунавска комуна.// ГКМЛ "История", 1988, брой 3, стр. 38-41, ISSN 0205-2156.
 39. Златев, Л. Нови документи за Капитан Петко войвода..// Военноисторически сборник, 1987, брой 5, стр. 197-201, ISSN 0204-4080.
 40. Златев, Л. Няколко писма от фонда на Доростолочервенската митрополия за Ботевата чета.// Известия на Държавните архиви, 1987, брой 53, стр. 309-322, ISSN няма.
 41. Златев, Л. Нови документи за Георги Илиев - Гаджал войвода..// Военноисторически сборник, 1986, брой 2, стр. 163-167, ISSN 0204-4080.
 42. Златев, Л. Документи за Априлското въстание..// Векове, 1986, брой 3, стр. 65-68, ISSN 0324-0967.
 43. Златев, Л. Още един документ за българското участие в Сръбско-турската война 1876 година..// Военноисторически сборник, 1985, брой 1, стр. 154-162, ISSN 0204-4080.
 44. Златев, Л. Няколко документа за въстаническото движение от 1875 година..// Векове, 1984, брой 4, стр. 72-74, ISSN 0324-0967.
 45. Златев, Л. Сведение за тревненските живописци в Северна Добруджа..// Музеи и паметници на културата, 1984, брой 4, стр. 60, ISSN няма.
 46. Златев, Л., З. Иванова. Земеделското стопанство на Общество "Бяло Братство" - Русе. Опит за периодизация (1921-1957 г.)..// Алманах за историята на Русе, 2002, брой т. ІV, стр. 430-437, ISSN 1312-0980.
 47. Златев, Л., З. Иванова. Създаване и начална дейност на Общество "Бяло Братство" - Русе (1921-1929).// Архивен преглед, 2002, брой 1-2, стр. 43-61, ISSN 02048132.
 48. Златев, Л., Ив. Димитров. Етнодемографското развитие на Русе и Русенско през османското иго (ХV-ХІХ в.)..// Исторически преглед, 1986, брой 10, стр. 58-68, ISSN 0323-9748.
 49. Златев, Л., Й. Борисов. Два документа от Доростолочервенската митрополия за въстаническите действия в Дряновския манастир, Габровско и Севлиевско..// Исторически преглед, 1988, брой 6, стр. 89-93, ISSN 0323-9748.
доклади
 1. Lyubomir Zlatev. The members of Parliament of Rousse in the constituent Assembly. IN: Научни трудове на РУ, Русе, Издателство на Русенския университет, 2012, pp. 183-188, ISBN 1311-3321.
 2. Lyubomir Zlatev. The Experiment of the Chamber of commerce in Rousse of Creating Bulgarian Danubian shipping Company at the end of ХХ cenury. IN: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 51, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Издателство на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2012, pp. 199-203, ISBN 1311-3321.
 3. Zlatev L. The Euphoria of the Return of South Dobrogea to Bulgaria and Rousses Sfciality. IN: Научни трудове на РУ, Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, pp. 189-194, ISBN 1311-3321.
 4. Zlatev, L. The General intelligance Department of the Red Army in Bulgaria for the Soviet Union. IN: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 52, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Издателство на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2013, pp. 196-200, ISBN 1311-3321.
 5. Златев Л. Филип Симидов оневинява поп Кръстю. В: Светлината на Възраждането. Сборник материали от кръгла маса, посветена на годишнини на възрожденски дейци, ноември, 2012, Русе, Издателство на Русенския университет, 2012, стр. 24-27, ISBN 978-954-8467-77-3.
 6. Златев, Л. Кнажеският акт от 27 април 1881 г. и политическият живот в Русе. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев". т. 54, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2015, стр. 160-163, ISBN 1311-3321.
 7. Златев, Л. Методически похвати в семинарните занятия по Нова и съвременна история на България І и ІІ част. В: Университетска дидактика и подготовка на учителите в нашето съвремие, Русе, Университетски издателски център - РУ "Ангел Кънчев", 2015, стр. 35-36, ISBN 978-619-207-004-5.
 8. Златев, Л. Руските архиви за формирането на ЦК на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО). В: Научни трудове на РУ, т. 53, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Издателски център при РУ, 2014, стр. 238-243, ISBN 1311-3321.
 9. Златев, Л. Използване на интерактивни методи на обучението по Нова и съвременна история на България І и ІІ част. В: Интерактивни методи на обучение и възпитание, Русе, Университетски издателски център - РУ, 2014, стр. 20-23, ISBN 978-954-712-633-6.
 10. Златев, Л. Използване на интерактивни методи на обучение по Нова и съвременна история на България І и ІІ част. В: Интерактивни методи на обучение и възпитание, Русе, Университетски издателски център - РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 20-23, ISBN 978-954-712-633-6.
 11. Златев, Л. Как е ликвидиран Йон Патони, убиецът на видния български общественик от Добрич Христо Стефанов?. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център при РУ, 2011, стр. 224-227, ISBN 1311-3321.
 12. Златев, Л. Русенската общественост и Съединението. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център при РУ, 2011, стр. 20-23, ISBN 1311-3321.
 13. Златев, Л. Авиацията в Итало-турската война 1911-1912 г. и българската военна мисъл.. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 49, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2010, стр. 113-117, ISBN 1311-3321.
 14. Златев, Л. Развитие на банково-кредитното дело в крайдунавските градове след Освобождението до войните (1878-1912).. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 48, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2009, стр. 272-279, ISBN 1311-3321.
 15. Златев, Л. Политическите партии в Русе и изборните борби през 1911 г.. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 47, серия 5.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2008, стр. 166-175, ISBN 1311-3321.
 16. Златев, Л. Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО)в началото на 30-те години на ХХ век.. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 41, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 223-227, ISBN 1311-3321.
 17. Златев, Л. Стопанското развитие на Русе по време на войните (1912-1918 г.). В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 40, серия 10.1. Педагогика, психология и история., Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2003, стр. 38-46, ISBN 1311-3321.
 18. Златев, Л. Създаване и по-значими изяви на Русенското поборническо-опълченско дружество.. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 39, серия 2.1. Педагогика, психология и история., Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 105-108, ISBN 1311-3321.
 19. Златев, Л. Русенските стопански дейци в защита на държавно-административния статут на своя град (1934-1941 г.).. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 39, серия 2.1. Педагогика, психология и история., Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 100-104, ISBN 1311-3321.
 20. Златев, Л. Историзмът на Захарий Стоянов - сравнителен анализ между непубликувания и публикувания вариант на "Предисловието" към т. 1 на "Записките ...".. В: Захарий Стоянов и нашето време. Доклади и научни съобщения по повод 150-годишнината на Летописеца., София, Народно събрание на Република България, 2000, стр. 67-74, ISBN 954-22-0295-4.
 21. Златев, Л. Документални материали съхранявани в Държавен архив - Русе за Силистренския край в периода на войните и следвоенната окупация (1913-1919 г.).. В: Майски научни четения (Доклади и съобщения)., Силистра, Педагогически факултет към РУ "А. Кънчев" филиал -, 1998, стр. 159-163, ISBN няма.
 22. Златев, Л. Членове на Русенското поборническо-опълченско дружество от Габрово и Габровския край.. В: 120 години от Освобождението на Габрово. Сборник материали от научна конференция "Габрово - твърдина на българския дух", Габрово, Исторически музей - Габрово, 1997, стр. 215-222, ISBN 90030-3-5.
 23. Златев, Л. Политическите борби около Русенската градска община 1921-1924 г.. В: 125 години Русенска община (1865-1990)., Русе, Русенска община, 1990, стр. 4-22, ISBN няма.
 24. Златев, Л., Д. Минчев. Стопанска история и институционална промяна:ролята на Русенската търговско-индустриална камара за откриването на Свищовската стопанска академия. В: 75-години Стопанска академия - Свищов. Международна юбилейна научна конференция, Свищов, Академично издателстно "Ценов", 2011, стр. 219-225, ISBN 978-954-23.0677-1.
 25. Минчев, Д., Л. Златев. Русенската индустриална камара и професионалното образование. В: Научни трудове т 50 серия 5.1, Русе, 2011, стр. 38-43, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Златев, Л. Нова и съвременна история на България ІІ част (1919 г. до наши дни). Русе, "Лени-Ан" - Русе, 2012, стр. 209, ISBN 978-954-8190-89-3.
 2. Златев, Л. Нова и съвременна история на България І част 1878-1918 (Лекционен курс). Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2011, стр. 205, ISBN 978-954-712-506-3.
 3. Минчев, Д., Л. Златев. Стопанска история (Учебно помагало). Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2000, стр. 256, ISBN 954-712-094-8.
учебни пособия
 1. Златев, Л. Учебно помагало по Нова и съвременна история на България ІІ част (Христоматия) 1919 г. - до наши дни.. Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2010, стр. 197, ISBN 978-954-712-475-2.
 2. Златев, Л. Учебно помагало по Нова и съвременна история на България І част (Христоматия) 1878-1918.. Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2009, стр. 267, ISBN 978-954-712-444-8.
книги
 1. Sahara, J. in collaboration with L. Zlatev, T. Bilchev, Y. Takamatsu. An Eastern Orthodox Community During the Tanzimat. Document from a Register of the Bulgarian Society in Ruse (1860-1872). Tokyo, Institute for the Study of Languages and Cultures, 1997, pp. 3-513, ISBN 1340-5306.
 2. Георгиев, Л., Л. Златев, Т. Билчев. Захари Стоянов - редактор и издател. Документи, писма, телеграми.. В. Търново, Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методи, 1999, стр. 174, ISBN 954-524-204-3.
 3. Златев, Л., З. Иванова. Общество "Бяло Братство" - Русе 1921-1957. Русе, Лени Ан, 2007, стр. 313, ISBN 954-8339-17-Х.
 4. Златев, Л., Р. Велинова, Т. Билчев. 100 години Русенска търговско-индустриална камара. Документален сборник.. Русе, Издателска къща "Наука и практика", 1995, стр. 297, ISBN няма.
 5. Златев, Л., Р. Стоянова. Русенските парламентаристи 1878-1946 г. Русе, Лени Ан, 2011, стр. 247, ISBN 978-954-8190-85-5.
 6. Златев, Л., Ст. Маринова. Русенско поборническо-опълченско дружество 1856-1878. Документален сборник. Русе, Издателство на "Държавен архив" - Русе, 2003, стр. 566, ISBN 954-8339-13-7.
 7. Златев, Л., Т. Билчев. Филип Симидов. Войводата капитан Петко Киряков. Непубликувани биографии.. В. Търново, Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методи, 1994, стр. 150, ISBN 954-524-086-5.
 8. Златев, Л., Т. Билчев. Филип Симидов. Васил Левски. Две непубликувани биографии.. В. Търново, Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методи, 1994, стр. 175, ISBN 954-524-059-8.
 9. Златев, Л., Х. Лебикян. Иван Хаджииванов. Родови корени, общественик и деен ръководител на борбата за освобождението на Добруджа. Русе, Авангард принт, 2005, стр. 159, ISBN 954-9548-91-0.
 10. Кънчев, К., Й. Борисов, Л. Златев, Р. Велинова, Н. Стоянова, М. Бърчева, Т. Билчев. 125 години Русенска община. Русе, "Дунав прес", 1990, стр. 399, ISBN няма.
 11. Радков, И., Л. Златев. Русенските кметове 1878-2005. Русе, Държавен архив - Русе, 2005, pp. 179, ISBN 954-8339-26-9.
други трудове
 1. Златев, Л. Вътрешната добруджанска революционна организация (1923-1940 г.), Дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките", 2014, стр. 498
 2. Златев, Л. Вътрешната добруджанска революционна организация (1923-1940 г.)., Автореферат, 2014, стр. 45
 3. Златев, Л. Политическите партии в Русенската община 1911-1923 г., Дисертация за кандидат на историческите науки, 1991, стр. 267