Списък на публикациите

статии

 1. Andreeva Magdalena. THE CLOUD COMPUTING – AN APPLICATION OF GOOGLE APPS IN E-LEARNING.// International Journal Knowledge (IKM), 2019, No 30.6, pp. 1655-1662, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.822 /2018, http://http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 2. F. Vandammе., M. Andreeva, N. Bencheva, , P. Kaczmarski, А. Vandammе. Content Management Tools in a Knowledge Management Perspective. A Content Management Features Overview..// E-LEARNING and the Knowledge society,Jurnal for the integrated study of artificial intelligence cognitive science and applied epistemology, 2005, No volume 20, pp. 91 – 98, ISSN 0773-4182.
 3. Georgi Krastev, Magdalena Andreeva. A Softwaere Tool for Experimental Study Leap Motion.// International Journal of Computer Science & Information Technologies (IJCSIT), 2015, No vol.7 No6 (Impact factor: 3.32 /2015, http://www.ijcsit.com/)
 4. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Graph Application for Modeling the Answers of the Test Questions.// International Journal Information Technologies and Control, 2004, No 4, pp. 22-28
 5. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Design Aspects of the Computer-Based Knowledge Testing Systems (A Survey).// International Journal Information Technologies and Control, 2003, No 1, pp. 20-26
 6. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Programming Environment for Knowledge Testing.// Известия на съюза на учените – Русе, серия 5, 2002, No 2, pp. 61-66
 7. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H., Kolev R. T. Knowledge Testing in Algorithms – An Experimental Study.// International Journal Information Technologies & Knowledge, 2007, No 1, pp. 26-33
 8. Андреева М. Електронно обучение - характеристики и стандарти.// Традиция и модерност в българската наука и образование, Известия на НЦ "Св.Д.Доростолски", 2011, брой IV, стр. 335-347, ISSN 978-954-8467-42-1.
 9. Андреева М. Технология на работа с интегрирана авторска среда за тестов контрол.// Автоматика и информатика, 2005, брой 1, стр. 68-70
доклади
 1. Andreeva Magdalena. Cloud Computing - the New Generaion of Web Services. IN: InfoTech - 2013, St. Konstantin&Elena - Bulgaria, 2013, pp. 124-131, ISBN 1314-1023.
 2. Andreeva, M.H. A Language for Testing Programs. IN: CompSysTech 2003, Sofia, Avangard Print Ltd, Rousse, 2003, pp. IV.28-1 - IV.28-6
 3. F. Vandammе., M. Andreeva, N. Bencheva, , P. Kaczmarski, А. Vandammе. Content Management Tools in a Knowledge Management Perspective. IN: E-learning and the Knowledge Society, 6-8 September, Gent&Brussels, Belgium, Communication and Cognition, Gent, 2004, pp. 2.9.1. – 2.9.11, ISBN 90-70963-892.
 4. Georgiev G. T., Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Technology of Using a Task-Oriented Environment for Design of Virtual Labs. IN: Сборник доклади на националната конференция по електронно обучение във висшето образование, София, 2004, pp. 53-57
 5. Vandamme, F., M. Vandamme, U. van Hulce, M.Andreeva, I. Valova, V. Dochev, N. Bencheva, P. Kaczarski, N. van Kosselen. Demonstrations e-learning and collaborative management tools, 6-9 September, 2004,. IN: E-Learning Conference 6-9 September, 2004, Brussels-Gent, Belgium, 2004
 6. Vassilev T. I., M.H. Andreeva. Web-Based Transport Management System - System Prototype. IN: Прикладная математика и информатика: Современные исследования в области естественных и технических наук - IV научно-практической международной конференции молодых ученых 23-25 апреля 2018, Тольяти, Русия, Тольятский государственный университет, 2018, pp. 341-345, ISBN 978-5-6041225-3-2.
 7. Vassilev T. I., M.H. Andreeva. Web-Based Transport Management System - System Designing. IN: Прикладная математика и информатика: Современные исследования в области естественных и технических наук - IV научно-практической международной конференции молодых ученых 23-25 апреля 2018, Тольяти, Русия, Тольятский государственный университет, 2018, pp. 337-340, ISBN 978-5-6041225-3-2.
 8. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Environment for Knowledge Testing. IN: E- learning and the Knowledge Society, Gent & Brussels, 2004, pp. 3.13.1-3.13.24
 9. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Theoretical Background of an Intelligent Environment for Knowledge Testing. IN: Proceedings of the International Conference SAER 2004, Varna, 2004, pp. 212-216
 10. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. A Technology for Knowledge Testing by Means of an Intelligent Multimedia Environment. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning), Sofia, 2002, pp. IV.12-1-IV.12-6
 11. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Software Environment for Knowledge Testing. IN: Proceedings of the Second Congress of the Mathematicians and Informaticians, Ohrid, 2000, pp. 195-201
 12. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Test Constructor. IN: Proceedings of the 14th International Conference SAER'2000, Varna, 2000, pp. 215-219
 13. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Knowledge Tester. IN: Proceedings of the 14th International Conference SAER'2000, Varna, 2000, pp. 220-224
 14. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Andreeva M. H. A Technology for Simulation-Based Training by Means an Intelligent Multimedia Environment. IN: Proceedings of the 17th International Conference SAER, Varna, 2003, pp. 225-229
 15. Zheliazkova I. I., Kolev R. T., Andreeva M. H. Knowledge Testing in Algorithms by Means of a Word Technology. IN: Сборник доклади на втората национална конференция по електронно обучение във висшето образование - Китен, София, 2006, pp. 21-25
 16. Андреева М. Оптимизация на Интернет форум за нуждите на образованието. В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ Том 49, серия 6.1, Русе, 2010, стр. 92-97
 17. Андреева М. Web-базирана обучаваща система по "Информатика и информационни технологии". В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ Том 47, серия 5.1, Русе, 2008, стр. 97-101
 18. Андреева М. Х., Желязкова И. И. Средство за статистическа обработка на експериментални данни. В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ, Том 39, Серия 3.1, Русе, 2002, стр. 145-150
 19. Андреева, М. Облачни технологии - приложение в електронното обучение. В: Научни трудове на РУ, Том 56, Серия 11, Русе, 2017, стр. 59-63, ISBN 2603-4123.
 20. Андреева, М. Web-базирана система за проследяване на поръчки. В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ, Русе, 2013
 21. Желязкова И. И., Андреева М. Х., Грозданова Е. Експериментално изследване на ефективността на компютърно-базираното тестване в средното образование. В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ Том 40, серия 1.2, Русе, 2004, стр. 95-100
 22. Желязкова И. И., Андреева М. Х., Николова М. Експериментално изследване на компютърно-базираното тестване на знания в средното образование. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 40, серия 1.2, Русе, 2004, стр. 89-94
 23. Желязкова И., Андреева М. Експериментално изследване на компютъризирания тестов контрол на знания. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на Русенския университет, том 40, серия 3, Русе, 2003, стр. 48-52
 24. Магдалена Андреева. Web-базиран модул за създаване на тестови въпроси. В: Научна конференция на РУ &СУ 2014, Русе, 2014
 25. Магдалена Андреева, Александър Раданов. Web-базиран модул "Тестер". В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ Том 54, серия 6.1,, Русе, Русенски университет, 2015
учебници
 1. Андреева М., С. Калинова, К. Шойлекова. Информационни системи. Web - базиран курс. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
 2. Теодосиева М., Пл. Христова, Д. Атанасова, М. Андреева, Цв. Василев. Информатика – Windows, Word, Excel, PowerPoint. Русе, РУ “А. Кънчев”, 2006, стр. 302, ISBN 10:954-712-3.
други трудове
 1. Андреева М. Х., Желязкова И. И. (научен р-л). Модели и средства за създаване на интелигентна авторска среда за тестов контрол, дисертационен труд, 2006