Списък на публикациите

монографии

  1. Master Eng. Miglena Julianova Angelova, Prof. Eng. Veselin Grigorov. Prerequisites for the economic sustainability of higher education. Scholar`s Press, Scholar`s Press, 2018, ISBN 978-620-2-31636-1.
статии
  1. Eng. M. Angelova Prof. V. Grigorov. METHODOLOGY FOR IDENTIFICATION OF TRAINING COURSES EXPENDITURE BY STRUCTURAL DEPARTMENTS.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, 2018, No 57
  2. Prof. V. Grigorov PHD student M. Angelova. Opportunities to ensure the economic sustainability of university education.// Canadian International Journal of Social Science and Education, 2018, No Volum 9
  3. Prof. Veselin Ivanov Grigorov PHD Student Miglena Julianova Angelova. USING THE COST OF STUDENTS TRAINING FOR BUDGETARY PLANNING BY PROFESSIONAL DEPARTMENTS, SPECIALTIES AND UNITS.// ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ „ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН“ - Известие на съюза на учените, 2017, No 32
  4. Prof. Veselin Ivanov Grigorov, DcS Eng. Miglena Julianova Angelova, PhD student. METHODOLOGY FOR ESTABLISHING BUDGETARY FORECASTS BY DEPARTMENTS AND FACULTIES WITH REPORTING THE QUALITY OF THE USED RESOURCES..// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, 2017, No volume 56, b
  5. Докторант инж. М. Ангелова. Identification of expenditure items in universities budget.// XVI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “ПРИРОДНИ НАУКИ '2018”, 2018, No NCNS 2018
доклади
  1. инж. Миглена Ангелова доц. д-р Тодор Тодоров. Проверка якостта и качеството на точков заваръчен процес чрез радиално натоварване. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’14, Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2014, стр. 104-110, ISBN 1311-3321.