Списък на публикациите

монографии

 1. Бонева, М., Петков, А., Недялков, А., Шелудко, И., Витлиемов, П. Приложение на интегрирани информационни системи за управление на процесите в организациите. Русе, Примакс, 2017, стр. 101, ISBN 978-619-7242-24-9.
 2. Недялков, А., Петков, А., Кирова, М., Бонева, М. Интегриране на системата за управление в организациите. Русе, Примакс, 2018, стр. 272, ISBN 978-619-7242-34-8.
студии
 1. Бонева, М.; Петков, А. Специфични фактори, влияещи върху бизнес развитието в българския сектор за информационни и комуникационни услуги; във Фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия. Русе, Примакс, 2014, стр. 68-94, ISBN 978-954-8675-94-9.
 2. Петков, А. и Бонева, М. CRM - решения за управление и подобряване на връзките с клиенти, раздел ІV, част 2 Мениджмънт на бизнес процеси. Русе, Примакс, 2012, стр. 323-356, ISBN 978-954-8675-51-2.
статии
 1. Boneva, M. Mobile Applications Support for Managers.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2016, No 8, pp. 61-80, ISSN 1314-0167.
 2. Boneva, M.and Petkov, A. Futures of e-Governance in ICT Services’ Sector.// Challenges, Solutions, Knowledge Models in e-Governance, Selected papers of the Vth International Scientific Conference “e-Governance”, 2013, No 1, pp. 81-93
доклади
 1. Boneva, M. Challenges Related to the Digital Transformation of Business Companies. IN: The 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018), Prague, 2018, pp. 101-114, ISBN 978-80-245-2274-6.
 2. Boneva, M., Dzhambazova, M. Issues and Guidelines for Implementing Administrative Electronic Services. IN: IX International Scientific Conference "E-Governance and E-Communications", Sofia, TU-Sofia Publisher, 2017, pp. 131-136, ISBN ISSN 2534-8523.
 3. Fishkin, G., M. Boneva. The Cloud Technologies - a Contemporary View and Potential. IN: BSc, MSc and PhD Students & Young Scientists, Univercity of Ruse “Angel Kanchev” Proceedings Volume 57, book 5.3. Economics and Management, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 45-50, ISBN 2603-4123 (on-lin.
 4. Todorova, A., Boneva, M. Online Trade - Development and Digital Management. IN: "Best Paper" Crystal Prize - 58th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2019, pp. (in press), ISBN ISBN 978-954-712-.
 5. Бисет, В., Пенчева, В. Недялков, А., Бонева, М. Анализ на процеса на обслужване в малко предприятие за строително-ремонтни дейности. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘15, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 50-56, ISBN 1311-3321.
 6. Бонева М. Управление на бизнес процеси при технологично базирани услуги. В: Научи трудове на Русенския университет том 54, серия 5.1, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 106-112, ISBN 1311-3321.
 7. Бонева М. Презентационни умения и подкрепящи е-инструменти. В: VIII Международна научна конференция "Е-управление и е-комуникации", Созопол, Технически университет - София, 2016, стр. 107-112, ISBN 2534-8523.
 8. Бонева М., Недялков, А., Петков, А. Дистанционното обучение в професионално направление „Администрация и управление“ – стъпки напред (DOI: 10.13140/RG.2.1.5133.7846). В: Сборник трудове от VIII Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”, София, Технически университет - София, 2016, стр. 157-168, ISBN 2534-8523.
 9. Бонева, М. Дигиталната трансформация в публичния сектор. В: Юбилейна Х международна научна конференция, Е-управление и Е-комуникации, Созопол, ТУ-София, 2018, стр. 177-188, ISBN 2534-8523.
 10. Бонева, М. Цифровата бизнес трансформация - прояви и перспективи. В: Единадесета международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии”, Варна, 2018, стр. 453-462, ISBN 978-619-70.
 11. Бонева, М. Технологични възможности на българските колцентрове и методика за изследването им. В: Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда, Русе, Примакс, 2017, стр. 123-137, ISBN 978-619-7242-23-2.
 12. Бонева, М. Човешкият фактор в бизнеса с услуги – роли и посоки. В: Научни трудове на Русенския университет - 2013, том. 52, серия 5.1, Икономика и мениджмънт, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 133-142, ISBN 1311-3321.
 13. Бонева, М. Тенденции в ИТ услугите. IN: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС`12, Русе, 2012, pp. 23-28, ISBN 1311-3321.
 14. Бонева, М. Състояние на сектора за ИКТ услуги в България. В: Сборник научни трудове девета международна научно-приложна конференция, Варна, 2012, стр. 274-279, ISBN 978-954-635-008-4.
 15. Бонева, М. Новости в управленските информационни системи. В: Научни трудове на Русенския университет - 2012, том 51, серия 5.1, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 95-103, ISBN 1311-3321.
 16. Бонева, М. и А. Петков. Специфика на е-управлението в предприятия за ИКТ услуги. В: V-та международна научна конференция "Е-управление", Созопол, ТУ София, 2013, стр. 236 - 247, ISBN 1313-8774.
 17. Бонева, М., Петков, А., Недялков, А. Методика за изследване на системи за взаимоотношенията с клиенти (DOI:10.13140/RG.2.1.5038.3206/1). В: Сборник трудове от VII Международна научна конференция „Е-управление“ 13-14 юни 2015, Созопол, Технически университет - София, 2015, стр. 239-248, ISBN 1313-8774.
 18. Бонева, М., Петков, А., Недялков, А. Иновативни подходи за обучение и сътрудничество с местната власт (DOI: 10.13140/2.1.1072.6407). В: Сборник трудове от VI-а Международна научна конференция „Е-управление“, София, Технически университет - София, 2014, стр. 233-244, ISBN 1313-8774.
 19. Дочева, В., Тодорова, И., Александрова, Г., Недялков, А., Петков, А., Бонева, М. Анализ на административното обслужване при подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘14, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 44-48, ISBN 1311-3321.
 20. Карапачов, М., Недялков, А., Бонева, М. Анализ на обслужването и планиране на операциите в предприятие за козметични услуги. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘15, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 57-62, ISBN 1311-3321.
 21. Недялков, А., Бонева, М. Изследване на готовността за дистанционно обучение в професионално направление „Администрация и управление“ на Русенския университет (DOI: 10.13140/RG.2.1.4183.5123). В: Сборник трудове от VII Международна научна конференция „Е-управление“ 13-14 юни 2015, Созопол, Технически университет - София, 2015, стр. 157-168, ISBN 1313-8774.
 22. Недялков, А., Бонева, М., Петков, А. Интегриране на системата за управление в публични организации. В: Сборник трудове от IX Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”, София, Технически университет - София, 2017, стр. 33-44, ISBN 2534-8523.
 23. Петков, А., Недялков, А., Бонева, М. Изследване на системи за оценка на качеството във висшето образование. В: Сборник трудове от IX Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”, София, Технически университет - София, 2017, стр. 99-108, ISBN 2534-8523.
учебници
 1. Недялков, А., Петков, А., Бонева, М. Организация на административното обслужване (уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2014, стр. 164, ISBN NA.
учебни пособия
 1. Бонева, М. Електронни услуги в бизнеса и публичния сектор. уеб базиран курс, Русенски университет, 2019, ISBN -.