Списък на публикациите

статии

 1. Hristova M., V. Ruseva, D. Dimov. Comparative analysis of harmonic distortions from variable frequency induction motor drives.// The 4th International Symposium on Sustainable Development (ISSD2013) "ENERGY ISSUES AND SOLUTIONS" (1), Sarajevo, 2013, No MAC-1421
 2. Krasteva A., D. Ivanova, M. Hristova. Comparison of the performance characteristics of an induction motor, the parameters of which are determined experimentally and by a genetic algorithm.// Scientific journal Agricultural Engineering, University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Institute of Agricultural Engineering, Belgrade-Zemun, 2014, No 1, Vol. XXXI, pp. 31-38, ISSN 0554-5587.
 3. Popov G., B. Kostov, M. Hristova, D.Ivanova, A. Krusteva. Optimizing the energy consumption of an industrial watersupply pump system by ensuring an optimal flow rate.// HIDRAULICA, 2014, No 4, pp. 42-50, ISSN 1453 – 7303. (Impact factor: 1.345 /2014, http://hidraulica.fluidas.ro/)
 4. Димов Д., Л. Михайлов, М. Христова. Възможност за подово отопление на бройлери.// Селскостопанска техника, 1996, брой 7-8, стр. 18-20
 5. Димов Д., М. Христова. Особености при реализирането на въртеливо движение с линеен асинхронен двигател.// Електроника и електротехника, 1999, брой 1, стр. 5-7
 6. Кръстева А., М. Христова, В. Русева. Mоделиране работата на постояннотоков двигател в средата MATLAB/SIMULINK.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2016, брой 13, стр. 66-70, ISSN 1311-106X.
 7. М. Христова, В. Русева, Ст. Стефанов. Графичен метод за определяне на относителното натоварване на асинхронните двигатели в експлоатационни условия.// Енергетика, 2014, брой 6, стр. 51-58
 8. Миглена Христова. Анализ на хармоничните изкривявания в системата тиристорен регулатор на напрежение – асинхронен двигател.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия Технически науки, 2014, брой 11, стр. 24-28, ISSN 1311-106X.
 9. Миглена Христова. Изследване енергийната ефективност на асинхронните двигатели в динамични режими в средата Мatlab.// Известия на съюза на учените – Русе Серия Технически науки, 2013, брой 1, стр. 44-48
 10. Миглена Христова. Възможности за икономия на електрическа енергия в нерегулируемите асинхронни задвижвания с променливо натоварване.// Известия на съюза на учените – Русе Серия Технически науки, 2013, брой 1, стр. 49-53
 11. Радев Д., Д. Димов, Б. Борисов, М. Христова. Определяне скоростта на пренасяне на концентриран фураж с винтов дозиращ орган.// Селскостопанска техника, 1997, брой 6, стр. 26-30
 12. Русева В. , М. Христова, Ст. Стефанов, А. Кръстева. Сравнителен анализ на специфични показатели, характеризиращи електропотреблението в нетоплофицирани жилищни райони.// Енергетика, 2018, брой 1, стр. 23-29, ISSN ISSN 0324-1521.
 13. Христова M., А. Кръстева. Изследване на трифазен асинхронен двигател в програмната среда Matlab/Simulink.// Известия на съюза на учените – Русе, Серия Технически науки, 2012, брой 1, стр. 35-41
 14. Христова M., В. Русева, A. Кръстева. Изследване енергийната ефективност на асинхронни електродвигатели в производствени условия.// Известия на съюза на учените - Русе, Серия 1, Технически науки, 2017, брой том 14, стр. 7-11, ISSN 1311-106X.
 15. Христова М. , В. Русева, A. Кръстева, Д. Иванова. Моделиране работата на еднофазен трансформатор в средата Matlab/Simulink.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия Технически науки, 2014, брой 11, стр. 19-23, ISSN 1311-106X.
 16. Христова М., А. Кръстева, В. Русева. Определяне натоварването на асинхронни двигатели в експлоатационни условия посредством модели в средата MATLAB и SIMULINK.// Енергетика, 2013, брой 5, стр. 34-40
 17. Христова, М. Методика за определяне натоварването и коефициента на полезно действие на асинхронните двигатели.// Енергетика, 2011, брой 4, стр. 25-29
доклади
 1. Dimov, D. N., M. I. Hristova. Results of the linear asynchronous motor controlled drive examination. IN: Ninth international conference on electrical mashines, drives and technologies, Elma 99, Varna, 1999, pp. 77-80
 2. Ruseva V., М. Hristova, A. Krasteva. Load profiles and specific indicators characterising electricity consumption in residential areas without central heating. IN: 56-та годишна конференция на Русенски университет, Русе, Академично издателство “Русенски Университет”, 2017, pp. 161
 3. V. Ruseva, Hristova M. Analysis of the accuracy of methods for determining the relative load of asynchronous electric motors using database. IN: Sixth International Conference Energy Efficiency and Agricaltural Engineering, Русе, Авангард принт ЕООД, 2015, pp. 176-183
 4. Андонов К., Д. Димов, Л. Михайлов, К. Мартев, М. Христова. Фуражораздаващо устройство с линеен асинхронен двигател. В: Юбилейна научно-техническа конференция, Полувисш институт по машиностроене и електротехника, Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 36, Силистра, 1996, стр. 196-200
 5. Димов Д., М. Христова, Л. Михайлов. Относно управлението на електрозадвижване с линеен двигател, осигуряващо въртеливо движение,. В: Юбилейна научна сесия 45 години РУ "А. Кънчев", Научни трудове, т.37, с.3, 1999, стр. 116...119
 6. Димов Д., М.Христова. Методика за определяне на номиналните параметри на трифазен асинхронен електродвигател. В: Научно-техническа конференция, Технически колеж, том. 38, серия 9, Силистра, 2001, стр. 149-152
 7. Димов, Д., М. Христова. Изследване енергийните и пусковите показатели на асинхронен двигател при различно изпълнение на накъсосъединената роторна намотка. В: Научни трудове на РУ, том 49, серия 3.1, Русе, 2010, стр. 21-25, ISBN 1311-3321.
 8. Димов, Д., М. Христова. Относно проектиране на ротор за синхронен генератор с постоянни магнити. В: Научни трудове на РУ, том 44, серия 3.1., Русе, 2005
 9. Димов, Д., М.Христова. Методика за определяне параметрите на статорната намотка на трифазни асинхронни електродвигатели. В: Научно-техническа конференция, Технически колеж, том 38, серия 9, Силистра, 2001, стр. 153-156
 10. Димов, Д., Христова М. Една възможност за реализиране на синхронен генератор. В: Научни трудове, том 46, серия 3.1, Русе, 2007
 11. Димов, Д., Христова М. Синхронен генератор с комбинирано възбуждане. В: Научни трудове, том 45, серия 3.1., Русе, 2006
 12. Димов, Д., Христова М., Тужаров Кр., Кръстева А. Изследване на синхронен генератор с постоянни магнити. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2005
 13. Колев, И., Иванов, К., Ненов, Г., Христова, М. Статистическо изследване мощността на главния електродвигател и масата на стругове с ЦПУ. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 50, серия 2, Русе, 2011, стр. 99-103, ISBN 1311-3321.
 14. М. Христова. Анализ на влиянието на честотните преобразуватели върху работата на асинхронните двигатели. В: Научни трудове на РУ, том 51, серия 3, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2012, стр. 20-24, ISBN 1311-3321.
 15. Христова М. А. Кръстева. Методични указания за изследване на трифазен асинхронен двигател в програмната среда Matlab/Simulin. В: Научни трудове на РУ, том 51, серия 10, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2012, стр. 82-86, ISBN 1311-3321.
 16. Христова М., В. Русева. Оценка и приложение на методи за определяне на относителното натоварване на асинхронни електродвигатели. В: Научни трудове на РУ, том 54, серия 3.1, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2015, стр. 72-76
 17. Христова М., В. Русева. Сравнителен анализ на нормативни документи за енергийна ефективност на асинхронните електродвигатели. В: Научни трудове на РУ, том 52, серия 3.1, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2013, стр. 48-55
 18. Христова М., Димов, Д. Особености при съвместна работа на честотен преобразувател и асинхронен двигател. В: Научни трудове на русенския университет, том 48, серия 3.1, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2009, стр. 26-30
учебници
 1. Димов Д., М.Христова. Електрически машини – втора част. Русе, Печатна база при РУ “А.Кънчев”, 2010, стр. 163, ISBN 978-954-712-494-3.
 2. Димов Д., М.Христова. Електрозадвижване. Русе, Печатна база при РУ “А.Кънчев”, 2009, стр. 128, ISBN 978-954-712-458-5.
 3. Димов Д., М.Христова. Електрически машини – първа част. Русе, Печатна база при РУ А.Кънчев, 2009, стр. 165, ISBN 978-954-712-460-8.
 4. Димов Д., М.Христова. Електрически машини (трансформатори). Русе, на електронен носител, 2006, стр. 73, ISBN 0000.
учебни пособия
 1. Димов Д., М.Христова. Електрически машини Ръководство за курсова работа. Русе, на електронен носител, 2005, стр. 73, ISBN 0000.
 2. Димов Д., М.Христова. Електрически машини, Ръководство за курсова работа. Силистра, РИТТ, 2003, стр. 73, ISBN 954-712-213-4.
 3. Димов Д., М.Христова. Електрически машини, Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Печатна база при РУ “А.Кънчев”, 2001, стр. 170, ISBN 954-712-127-8.
 4. Димов Д., М.Христова. Електрически машини, Ръководство за проектиране на трифазни асинхронни двигатели. Русе, Печатна база при Русенски университет, 1996, стр. 149, ISBN 0000.
 5. М. Христова, В. Русева. Електротехническо чертане (AUTOCAD 2017) Практическо ръководство. Русе, Академично издателство “Русенски Университет”, 2017, стр. 109, ISBN 978-954-712-715-9.
 6. Христова М., Д. Димов, А. Кръстева. Електрозадвижване. Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2013, стр. 81, ISBN 978-954-712-587-2.