Списък на публикациите

доклади

  1. Isov, Metin. KBASE technological framework for automatic software generation. IN: 2nd Training on Software Services, Timisoara, Romania, 2011
  2. Isov, Metin. Java based application for automation the work of civil registration clerks in municipalities. IN: 1nd Training on Software Services, Timisoara, Romania, 2010
  3. Исов, Метин. Инструменти и технологии за дизайн на графични потребителски интерфейси за JAVA програми. В: Сборник доклади на студентска научна сесия, Русе, 2010
  4. Шойлекова K., М. Исов, К. Григорова. Средства и начини за сближаване на бизнес и ИТ моделите. В: Научни трудове, Том 48, серия 6.1, Математика, информатика и физика, Русе, 2009, стр. 71-75, ISBN 1311-3321.