Списък на публикациите

статии

 1. Petrova M, I. Ivanova. Methodical commitment of education in Information technology and English language.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2015, No том 54, с.6., pp. 96 - 100, ISSN 1311-3321.
 2. Petrova M., I. Kostova, N. Ivanova, I. Ivanova, S. Damyanova. Food Labels – аn Opportunity for Informed Choice of Food.// Journal of EcoAgriTourism, 2014, брой Vol. 10, Nr., стр. 96-102, ISSN ISSN: 1844-8577.
 3. Petrova M., N. Ivanova, S. Damianova, I. Kostova, I. Ivanova, Gj. Nakov. Students’ habits for informed choice of food and drinks introduction.// Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2015, No vol. 4, № 5, pp. 23 – 29, ISSN 1314-7773.
 4. Petrova M., N. Ivanova, S. Damianova, I. Kostova, I. Ivanova, Gj. Nakov. - Students’ habits for informed choice of food and drinks introduction.// Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2015, No vol. 4, № 5, pp. 23 – 29, ISSN 1314-7773. (Impact factor: 4 /2014, International Copernucus Index)
 5. Petrova M., N. Ivanova, S. Damianova, I. Kostova, R. Spiridonova, D. Petrova. Student initiatives aimed for informed choice of food and beverages by schoolchildren.// Ukrainian Food Journal, 2014, No vol. 3, № 5, pp. 204 – 209, ISSN 2304-974Х.
 6. Георгиева М. Компьютерное моделирование свойств новьiх продуктов питания с пишевьiми добавками.// Харчовi добавки, харчування здоровоi та хвороi людини Донецьх, 2013, брой 1, стр. 217-219
 7. Драганова Г., И.Владимиров, М.Петрова. Information system QUESTION 1.0.// Математическа и компютърна лингвистика, 2005, No 3
 8. Малыгина В., В. Сукманов, Е. Булгакова, К. Кротынова, Д. Афенченко, Д. Димитров, И. Костова, С. Дамянова, Н. Иванова, М. Петрова,. Исследования показателей качества молоко питьевого коровьего.// Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 2014, брой т.53, с. 10., стр. pp. 75 - 86, ISSN 1311-3321.
 9. Петрова М., И. Костова, Н. Василева, С. Дамянова, И. Иванова, Г. Наков. Основни тенденции в градския и селски потребителски интерес към информацията на хранителните етикети.// Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2015, брой т. 54, с. 10, стр. 188 - 194, ISSN 1311-3321.
 10. Петрова, М., К. Кирилова. Проекти, проекти.// Информатика и математика, 1988, No 3, pp. 79-80
доклади
 1. Haralanova, Т., Petrova, M., Ivanova, I. Computer Processing of Thermodynamic Data for Calculation of Equilibrium Constant. IN: Научни трудове на Русенския Университет - 2019, том 58 , серия 10. 1, Русенския Университет, 2019, pp. 87-90, ISBN ISSN 2603-4123 (o.
 2. Petrova M. USING RELATIVE DATA IN FOOD TECHNOLOGY. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, UNIVERSITY OF RUSE, UNIVERSITY OF RUSE, 2017, pp. 107-112, ISBN 1311 3321.
 3. Petrova M., I. Ivanova, S. Damyanova, N. Ivanova. Analysis of additives in soft drinks. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University, Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize, Ruse, Silistra, Razgrad, 2016, pp. 395 - 400, ISBN 1311-3321.
 4. Petrova M., I. Kostova, N. Ivanova, I. Ivanova, S, Damyanova. FOOD LABELS – AN OPPORTUNITY FOR INFORMED CHOICE OF FOOD. IN: Journal of EcoAgriTourism Vol. 10 (2014), Nr. 1 (28), BRASOV, ROMANIA, Proceeding of BIOATLAS 2014, 2014, pp. 96-102, ISBN 1844-8577.
 5. Petrova, M., Haralanova, T., Ivanova, I. Automated Calculation of Equilibrium Constant Using the Tomkin – Schwarzman Method. IN: Научни трудове на Русенския Университет - 2019, том 58 , серия 10. 1, Русенския Университет, 2019, pp. 109-113, ISBN , ISSN 2603-4123.
 6. Stefanov S. V., M. G. Petrova, N. V. Ivanova, S. T. Damyanova. Studying of the labeling of dairy products. Part I. Difficulties of consumers when buying milk.. IN: VIII Международной научно-практической конференции „Пищевые добавки. Питание здорового и больного человека“, 28-29 апреля, ДонНУЭТ, Донецк, 2016, pp. 43 – 45, ISBN УДУ 664.022:613.2.
 7. Stefanov S. V., M. G. Petrova, N. V. Ivanova, S. T. Damyanova. Studying of the labeling of dairy products. Part II. Consumer demands about the labeling of dairy products. IN: VIII Международной научно-практической конференции „Пищевые добавки. Питание здорового и больного человека“, 28-29 апреля, ДонНУЭТ, Донецк, 2016, pp. 45 - 48, ISBN УДУ 664.022:613.2.
 8. Stefanov S., M. Petrova, N. Ivanova, S. Damyanova, I. Kostova, I. Ivanova, Gj. Nakov. Studying of the Labeling of Dairy Products and Analyzing of the Consumers’ Opinion. IN: 7th International Euro-aliment Symposium, Galaţi, Romania24–26 September, 2015, Galati, Romania, University of Galaţi, 2015, pp. 137 - 139
 9. Stefanov S., M. Petrova, N. Ivanova, S. Damyanova, I. Kostova, I. Ivanova, G. Nakov. Studying of the Labeling of Dairy Products and Analyzing of the Consumers Opinion. IN: 7th International Euro-aliment Symposium, Galati, Rumania, 2015, pp. 137 – 139
 10. Y. Telychkun, I. Kostova, M. Georgieva, T. Haralanova. Problem of consumer culture and responsible choices of food product in Ukraine. IN: II Мiжнародна науково - практична конференцiя Якiсть i безпека харчових продуктiв, Киев, Украина, Национальний унiверситет харчових технологiй, 2015, pp. 366 -369
 11. Драганова Г.,М.Петрова, И.Петров. Тест по Техническа механика върху раздели „Кинематика” и „Динамика”. В: Научна конференция с международно участие „Стара Загора 2005”, Обществени науки, Том 6, Съюз на учените - Стара Загора, 2005, стр. 70, ISBN 954-9329-24-0(т.6.
 12. Малыгина В., В. Сукманов, Ю. Петрова, К. Кротынова, Д. Афенченко, М. Петрова, И. Костова, Н. Иванова, С. Дамянова. Диалектика потребительских предпочтений населения Болгарии (на примере маркировки продуктов питания). В: Научни трудове том 52, серия 10.2, РУ Ангел Кънчев, Печатна база на РУ Ангел Кънчев, 2013, стр. 101-105, ISBN 1311 -3321.
 13. Петров И., Г.Драганова, М.Петрова. "Показателни уравнения". В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2006, стр. 186-190, ISBN 1311-3321.
 14. Петров И.,Г.Драганова, М.Петрова. "Някои методи за решаване на тригонометрични уравнения". В: Научни трудове на РУ, Русе, 2003, ISBN 1311-3321.
 15. Петров, И., М. Петрова. Основни методи за решаване на ирационални уравнения. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2001, стр. 225-229, ISBN 1311-3321.
 16. Петров, П., М. Петрова. Ораторското изкуство и неговото значение в преподавателската дейност. В: ВВУАПВО “П.Волов”, Шумен, 1997, ISBN 954-9681-01-7.
 17. Петрова М Д Маринов. СТУДЕНТСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ И ПРИЛОЖНАТА КОМПЮТЪРНА ПОДГОТОВКА. В: МК-СУБ-Стара Загора, Стара Загора, 2012, стр. 72 - 77, ISBN 1314-4111.
 18. Петрова М Д Маринов. ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ НА ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ. В: МК-СУБ-Стара Загора, Стара Загора, 2012, стр. 67 - 71, ISBN 1314-4111.
 19. Петрова М., Г.Драганова, И.Петров. "Решаване на някои диофантови уравнения в часовете по информатика". В: Научни трудове на РУ, Русе, 2003, ISBN 1311-3321.
 20. Петрова М., И. Иванова, С. Дамянова, Н. Иванова, И. Мустафов. Усилватели на вкуса в месни продукти. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т. 55, с. 10.2., Русе, 2016, стр. 90 - 94, ISBN 1311-3321.
 21. Петрова М.,И.Владимиров, Г.Драганова. "Приложение на информатиката за решаване на задачи от теория на числата". В: Научни трудове на РУ, Русе, 2006, стр. 183-185, ISBN 1311-3321.
 22. Петрова, M. Обвързване на обучението по информационни технологии с фирми, предприятия и свободни професии. В: Международно научно on-line списание, „Наука и технологии”, Стара Загора, Съюз на учените Стара Загора, 2014, стр. 57-62, ISBN 1314-4111.
 23. Петрова, M., В. Войноховска. Интердисциплинарна насоченост на обучението по информационни технологии. В: Международно научно on-line списание, „Наука и технологии”, Стара Загора, Съюз на учените Стара Загора, 2014, стр. 63-68, ISBN 1314-4111.
 24. Петрова, M., Д. Димитров. Актуални аспекти в обучението на студенти от професионално направление „Хранителни технологии”. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база РУ „Ангел Кънчев”, 2011, стр. 91-96, ISBN 1311-3321.
 25. Петрова, М. Приложение на някои задачи от аналитичната геометрия в информатиката. В: НК “10 години ИХТБТ”, Разград, 1996
 26. Петрова, М. Координатните представяния в геометрията и програмирането. В: ЮНК, Ямбол, 1995
 27. Петрова, М. Структури от данни в системите за автоматизация на информационните дейности. В: ЮНК, Ямбол, 1995
 28. Петрова, М., В. Цветанов, Й. Чолмехмедова, О. Губеня,. Влияние маркировки пищевых продуктов на потребительский выбор. В: 80 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ, Україна, Київ НУХТ, Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті,Ч. 2, 2014, стр. 88-90
 29. Петрова, М., И. Костова. Автоматизирано изчисляване на биологична активност. В: Международно научно on-line списание,, Наука и технологии, Съюз на учените Стара Загора, 2013, стр. 104 - 109, ISBN 1314 -4111.
 30. Петрова, М., Н. Русев. Относно функцията на Чебишев и едно нейно приложение. В: Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки, Стара Загора, 1996, стр. 205–210, ISBN 954-661-016-X.
 31. Петрова, М., Н. Цонева. Автоматизирано тестване за токсичност на антибиотици. В: Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки, Стара Загора, 1995, стр. 263–269, ISBN 954-661-0070.
 32. Петрова, М., Н. Цонева., Н. Русев, М. Костадинова. Информационна система за тестване на антибиотици за пирогенност. В: Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки, Стара Загора, 1996, стр. 200–205, ISBN 954-661-016-X.
 33. Петрова, М., П. Петров. Аналогията и нейната роля в преподаването по Информатика. В: ВВУАПВО „П. Волов”, Шумен, 2000, стр. 64-69, ISBN 954-9681-01-7.
 34. Петрова, М., П. Петров. Опериране с изрази в програмира. В: ВВУАПВО „П. Волов”, Шумен, 2000, ISBN 954-9681-01-7.
 35. Петрова, М., П. Петров. Модул за информационни системи. В: ВВУАПВО “П.Волов”, Шумен, 1997, ISBN 954-9681-01-7.
 36. Петрова, М., П. Петров. Един подход за изграждане на информационни системи. В: ВВУАПВО “П.Волов”, Шумен, 1997, ISBN 954-9681-01-7.
 37. Петрова,М., П.Петров. Математика и информатика. В: ВВУАПВО „П. Волов”, Шумен, 2000, стр. 70-73, ISBN 954-9681-01-7.
 38. Сукманов В., В. Малыгина, И. Оносова, К. Кротынова, Д. Афенченко, М. Петрова, Н. Иванова, И. Костова, С. Дамянова. Сравнительный анализ требований нормативной документации к маркировке продуктов питания. В: Научни трудове том 52, серия 10.2, РУ Ангел Кънчев, Печатна база на РУ Ангел Кънчев, 2013, стр. 106-111, ISBN 1311 -3321.
 39. Сукманов В., В. Малыгина, И. Оносова, К. Кротынова, Д. Афенченко, М. Петрова, С. Дамянова, Н. Иванова, И. Костова. Изучение потребительных предпочтений населения Болгарии (на примере маркировки продуктов питания). В: Научни трудове том 52, серия 10.2, РУ Ангел Кънчев, Печатна база на РУ Ангел Кънчев, 2013, стр. 120-128, ISBN 1311 -3321.
 40. Теменужка Хараланова, Марийка Петрова. Определяне на посоката на химична реакция чрез компютърна обработка на термодинамични данни. В: Научни трудове на Русенския Университет, ру, 2012, стр. 205 -209, ISBN 1311-3321.
 41. Хараланова, Т., M. Петрова. Изчисляване изменението на ентропията при химична реакция чрез компютърна обработка на справочни данни. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база РУ „Ангел Кънчев”, 2011, ISBN 1311-3321.
 42. Хараланова, Т., М. Петрова. Определяне на топлинния ефект на химична реакция по косвен път. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2010, стр. 130-133, ISBN 1311-3321.
 43. Хараланова, Т., М. Петрова. „Компютърните тестове - средство за подготовка, затвърдяване и задълбочаване на знанията, получени при изучаване на дисциплината физикохимия от студентите на РУ „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 42-46, ISBN 1311-3321.
учебни пособия
 1. Петрова, М. Ръководство по информатика. Въведение в програмирането с ТУРБО ПАСКАЛ.. РУ, РУ, 2011, стр. 134, ISBN 978-954-712-536-0.
 2. Петрова, М., М. Мустакерска. Примерен уводен курс по програмиране за ученици от 7 до 9 клас, на основата на графични разширения на Паскал. СУ “Кл. Охридски”, факултет по математика и инфор, СУ “Кл. Охридски”, факултет по математика и инфор, 1988, стр. 185, ISBN ?.