Списък на публикациите

монографии

 1. Илиев, М.П. Системи от сигнали в широколентовите безжични комуникации. Русе, Издателство на Русенски университет, 2011, ISBN 978-954-8467-36-0.
 2. Никола Орлоев, Христо Белоев, Михаил Илиев, Йордан Василев, Камен Узунов. Висшето образование в икономиката на знанието. Русе, Примакс ООД-Русе, 2014, стр. 220, ISBN 978-954-8765-80-2.
статии
 1. Bedzhev B. Y., M. P. Iliev. A General Method for Synthesis of Uniform Sequences with Perfect Periodic Autocorrelation.// Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications and Networking, Springer, USA, 2010, No 1, pp. 177-182, ISSN 978-90-481-3661-2.
 2. Bedzhev B. Y., M. P. Iliev. A General Method for Synthesis of Families of Orthogonal Complementary Codes – Technological Developments in Networking.// Education and Automation, Springer, USA, 2010, No 1, pp. 487-492, ISSN 978-90-481-9150-5.
 3. Bedzhev B. Y., M. P. Iliev. An Algorithm for Synthesis of Families of Generalized of Orthogonal Complementary Pairs – Technological Developments in Networking.// Education and Automation, Springer, USA, 2010, No 1, pp. 543-548, ISSN 978-90-481-9150-5.
 4. Bedzhev B., M.Iliev, S. Yordanov, v. Hadzhivasilev. Method for Synthesis of Signals Possessing Ideal Periodic Autocorrelation Function and Small Alphabet.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 2012, No 1, pp. 37-40, ISSN 1314-7455.
 5. Bedzhev B.Y., Mihail P.Iliev, Stoyan S. Yordanov, Victor V. Hadzhivasilev. A Method for synthesis of signals possess ideal periodical autocorrelation function and small alphabet.// Information, Comunication and Control Systems and Technologies, 2012, No 1/2012, ISSN 1314-7455.
 6. Iliev M. P., Borisov B., Bencheva N., Ruseva Y. The TTO – an essential future unit in the structure of Ruse university.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2005, No 5, pp. 7–10, ISSN 1311–9184.
 7. Iliev M. P., G. Hristov, P. Zahariev. Simulation evaluation of combined data delivery approaches for wireless sensor networks.// Списание “Е+Е”, 2011, No 7
 8. Iliev M. P., N. R. Nikolov, T. S. Tsankov. Hardware implementation of the shrinking-multiplexing generator of pseudo-random sequences.// Списание "E+E", 2011, No 7
 9. Iliev M. P., P. Zahariev, G. Hristov. Comparative analysis of data delivery approaches for wireless sensor networks.// Списание “Е+Е”, 2011, No 7
 10. Iliev M., V. Hadzhivasilev, R. Rusev. PAPR Reduction of OFDM Signals by PTS with Recursive Phase Weighting Method.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, UNIVERSITY OF RUSE, 2013, No 2, pp. 13-16, ISSN 1314-7455.
 11. Iliev M., B. Bedzhev, V. Hadzhivasilev, S. Yordanov. PAPR Reduction of OFDM Signals Using Modified Partial Transmit Sequences.// ICCST Year I, No.1, 2012, pp. 26-29, ISSN 1314-7455, 2012, No 1, pp. 26-29, ISSN 1314-7455.
 12. Iliev M., B. Bedzhev, V.Hadzhivasilev, S. Yordanov. PARP Reduction of OFDM Signals Using Modifield Parttial Transmit.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 2012, No 1, pp. 26-29, ISSN 1314-7455.
 13. Iliev M.P., Borislav Y. Bedzhev, Viktor V. Hadzhivasilev, and Stoyan S. Yordanov. PAPR Reduction of OFDM Signals Using Modified Partial Transmit Sequences.// Information, Comunication and Control Systems and Technologies, 2012, No 1/2012, pp. 26-29, ISSN 1314-7455.
 14. Iliev T., G. Hristov, P. Zahariev, M. P. Iliev. Performance of the Duo-Binary Turbo Codes in WiMAX Systems.// Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications and Networking, Springer, USA, 2010, No 1, pp. 161-165, ISSN 978-90-481-3661-2. (SJR rank: 0.103 /2011, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100242816&tip=sid&clean=0)
 15. Iliev T., G. Hristov, P. Zahariev, M. P. Iliev. Application and evaluation of the LDPC codes for the next generation communication systems.// Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications, Automation and Industrial Electronics, Springer, USA, 2008, No 1, pp. 532–536, ISSN 978-1-4020-8736-3. (SJR rank: 0.1 /2011, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100242203&tip=sid&clean=0)
 16. Iliev, M. P. Extending the lifetime of wireless sensor networks by using a modified method for hierarchical organization of the system in clusters unequal number devices.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, Vol. 8, 2011, No 5, pp. 55-59, ISSN 1311-9974.
 17. M. Iliev, B. Bedzhev, T. Trifonov, L. Staneva. Algorithm for Synthesis of Families of Frequency Hopping Signals with ideal Periodic Correlation Properties.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, UNIVERSITY OF RUSE, 2013, No 2, pp. 7-12, ISSN 1314-7455.
 18. Андонов К. Й., М. Илиев, Р. Цонев, Л. Михайлов. Относно обосновката на компютърна система за управление на технологична линия за приготвяне на целодажбени смески за едър рогат добитък.// Селскостопанска техника, 1989, № 7, с. 6 ... 9, 1989, брой 7, стр. 6...9
 19. Андонов К., М. Илиев, В. Баев, Р. Цонев. Микрокомпютърна система за оценка на енергетичните характеристики на електрифицирани обекти.// Селскостопанска техника, 1990, брой кн.1, стр. 22-25
 20. Андонов К., М. Илиев, С. Маджаров. Изследване на възможността за използване на резачка за груби фуражи РГФ-3,6 "Странджа" в линия за приготвяне на целодажбени смески за едър рогат добитък.// Селскостопанска техника, 1989, брой кн.7, стр. 3-8
 21. Захариев П., Г. Христов, М. П. Илиев. Модел за определяне броя и ефективния радиус на клъстери в безжични сензорни мрежи.// Известия на Техническия университет Габрово, 2009, брой 38, стр. 68-72
 22. Илиев М. П. Относно оптимизирането на токовия режим на IGBT при комутация в схеми с квазирезонансни преобразуватели с превключване в нулата на тока.// Известия на съюза на учените - Русе, 2000, брой 3, стр. 183-185
 23. Илиев М. П. DC-DC резонансен конвертор с комутация в нулата на тока.// Известия на съюза на учените - Русе, 2000, брой 3, стр. 179-182
 24. Илиев М. П. Система за управление на промишлен миксер.// Машиностроене, 1997, брой 9-10, стр. 166-168
 25. Илиев М. П., Ст. Пседерски, Г. Карабенчев. Елекронен електромер за активна енергия.// Електротехника и електроника, 1998, брой 7-8, стр. 40-43, ISSN 0861-4717.
 26. Илиев М.П., П. Даскалов. Идентификация на динамиката на програмируем тиристорен постояннотоков източник.// Електротехника и електроника, 1998, брой 11-12, стр. 14-18, ISSN 0861-4717.
 27. Илиев, И.П. Анализ на механизмите за намаляване на междусимволната интерференция в системи с ортогонално честотно мултиплексиране.// Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 16, 2011, брой 1, стр. 265-268, ISSN 1310-8271.
 28. Карабенчев Г., М. Илиев. Една реализация на метод за схемотехническо решение на бързодействащ точен ЦАП от типа честота-напрежение.// Известия на съюза на учените - Русе, 1998, брой 1, стр. 54-55, ISSN 1311-106Х.
 29. Михайлов Н., М. Илиев, К. Андонов. Състояние и възможности за автоматизация на машини за наситняване на груби фуражи.// Механизация н селското стопанство, 1990, брой 6, стр. 12-17
 30. Цонев Р. С., М. П. Илиев, В. Б. Стоянов, С. Г. Стоянова. Сиситема за управление на натоварването на резачка за груб фураж.// Селскостопанска техника, 1989, брой 7, стр. 9 - 15
доклади
 1. Bedzhev B. Y., Iliev M. P. An Algorithm for Synthesis of Families of Generalized Orthogonal Complementary Pairs. IN: Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications, Automation and Industrial Electronics, USA, Springer, 2010
 2. Bencheva, N., M. Iliev, D. Yordanova, Y. Ruseva. Reducing Greenhouse Emissions by Networking of Enterprises and Researchers – Network Project. IN: Proceedings of the Union of Scientists, Energy Efficiency and Agricultural Engeneering, Ruse, 2009, pp. 835 – 838, ISBN 1311-9974.
 3. Hristov G., M. P. Iliev. TCP congestion control and asymmetric networks. IN: Proceeding of Papers ICEST 2007, Ohrid, Macedonia, 2007, pp. 181-185
 4. Hristov G., P. Zahariev, T. Iliev, M. P. Iliev. An approach for energy optimization in wireless sensor networks. IN: 33rd International Convention on Information and Telecommunication Technology, Electronics and Microelectronics, Opatija, Croatia, 2010, pp. 203–206
 5. Hristov G., T. Iliev, D. Radev, P. Zahariev, M. P. Iliev. Analysis of forward error correction codes for improvement of the energy consumption in WSN. IN: Proceedings of the 2nd International Symposium on Radio Systems and Space Plasma, Sofia, Bulgaria, 2010, pp. 71–74, ISBN 978-989-8425-27-0.
 6. Hristov G., T. Iliev, P. Zahariev, M. P. Iliev. Simulation and evaluation of the bandwidth estimation algorithm with various types of filters. IN: Proceedings of 30th International Conference on Information Technology Interfaces, Cavtat/Dubrovnic, Croatia, 2008, pp. 845-850
 7. Iliev M P, Bedzhev B Y, Bedzheva M Y, Kanchev K Y. A Survey of Periodic Binary Nearly Perfect Signals with Lengths N≡3mod4. IN: 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, Русе, 2019
 8. Iliev M. P. Bedzhev B. Y. An Algorithm for Synthesis of Families of Binary Signals of Length 2n with Optimal Periodic Correlation Properties. IN: Proceedings of the 4th lntemational Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom 2016), Varna, Bulgaria, 2016
 9. Iliev M. P. , D. Radev. Spectral composition of the output voltage of a non-transformer voltage inverter as part of an autonomous solar energetic system. IN: 5 th National Conference ETAI, Ohrid Republic of Macedonia, 2000, pp. 7-10
 10. Iliev M., B. Bedzhev, I. Tsvetkova, P. Yanakiev. An Algorithm for Synthesis of Generalized Gordon-Mils-Welch Signals. IN: Seventh International Conference on Telecommunications and Remote Sensing ICTRS'18, Barcelona, Spain, 2018, pp. 5-9, ISBN 978-1-4503-6580-2.
 11. Iliev M., B. Bedzhev, S. Vasilev. An Algorithm for Synthesis of Periodic Quaternary Complementary Phase Manipulated Signals. IN: Scientific Forum "Challenges in Engineering and Information Science" (CEIS 2015), Sinaia, Romania, 2015
 12. Iliev M., V. Hadzhivasilev. A Novel PTS Scheme for PAPR Reduction in OFDM Systems. IN: First International Conference on Telecommunication and Remote Sensing, Sofia, 2012, pp. 170-174
 13. Iliev M., V. Hadzhivasilev. A Novel PTS Scheme for PAPR Reduction in OFDM Systems”. IN: First International Conference on Telecommunication and Remote Sensing, Sofia, 2012
 14. Iliev M.P., G. Georgiev, I. Balabanova. Determination of Membership of Teletraffic Parameters of Markov Chains by Neuro-Fuzzy Classifier. IN: 57 th Annual Science Conference of Ruse University and Union ff Scientists -Ruse 2018, Ruse, 2018, pp. 121-122, ISBN FRI-2G.302-1-CSN-.
 15. Iliev M.P., G. Georgiev, I. Balabanova. Regression Models for Prediction of Parameters of Teletraffic Systems M/M/1/K. IN: 57 th Annual Science Conference of Ruse University and Union ff Scientists -Ruse 2018, Ruse, 2018, pp. 123-124, ISBN FRI-2G.302-1-CSN-.
 16. Iliev, M. P., B. Y. Bedzhev. CDMA Wireless Communication System with Variable Information Rate Based on Families of Generalized Orthogonal Complementary Codes. IN: 2nd International Symposium on Radio Systems and Space Plasma Proceedings, Sofia, Bulgaria, 2010, pp. 67-79, ISBN 978-989-8425-27-0.
 17. Iliev, M., Bedzhev, B. An Algorithm for Synthesis of Families of Binary Signals of Length 2n with Optimal Periodic Correlation Properties. 2016 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking,. IN: IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking 2016, Black Sea Com Varna 2016, 2016
 18. Manoilov P., M. P. Iliev. EOG Artefacts’ Duration Analysis. IN: Proceedings of the Conference ELECTRONICS ET’06, Sozopol, Bulgaria, 2006, pp. 98-103
 19. Manoilov P., V. Mateev, M. P. Iliev. Graphical User Interface of an Interactive System for Schemes Design, Used in Distance Learning. IN: International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech, Rousse, Bulgaria, 2004, pp. VI.20-1--VI.20-5
 20. Mateev V., P. Manoilov, M. Iliev. Tutoring Tool for Logical Schemes Design. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech'04, Rousse, Bulgaria, 2004, pp. I.9-1--I.9-5
 21. Mihail Iliev, Borislav Bedzev, Nonika Bedzeva, Kaloyn Kanchev. A Survey of Periodic Binary Nearly Perfect Signals with lengths n=1mod4. IN: . 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2019, Varna, 2019, pp. 153-158
 22. Mihail Iliev, Borislav Bedzhev. Necessary Conditions for Synthesis of Side-Lobe Suppression Filters for Phase Manipulated Signals. IN: Proceedings of the International Scientific Conference “IEEE BLACKSEACOM 2015”, Constanta, Romania, 2015
 23. Mihail Iliev, Borislav Bedzhev. An Algorithm for Synthesis of Binary Phase Manipulated Signals with Optimal Periodic Auto – Correlation Properties. IN: Proceedings of the International Scientific Conference “IEEE BLACKSEACOM 2015”, Constanta, Romania, 2015
 24. Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Kaloyan Kanchev. Application of Number Theoretic Transformations for Signal Processing in Radar Sensors. IN: 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, Русе, 2019
 25. Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Kaloyan Kanchev. An Algorithm for Synthesis of Mismatched Filters for Processing of Aperiodic Phase Manipulated Signals. IN: 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2019, Varna, 2019, pp. 159-163
 26. Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Petar Boyanov,Tsvetoslav Tsancov Requirements to the Personal Work Stations in the University’s Computer Laboratories. Requirements to the Personal Work Stations in the University’s Computer Laboratories. IN: 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, Ruse, 2019
 27. Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Georgi Georgiev, Boyan Karapenev. Analysis of the Quality of Customer Traffic in Markov chains. IN: Proceedings of University of Ruse, Ruse, 2019
 28. Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Georgi Georgiev, Boyan Karapenev. Optimization of Models for Traffic prediction in Markov chains. Proceedings of University of Ruse, 2019 Volume 58. Optimization of Models for Traffic prediction in Markov chains. IN: Proceedings of University of Ruse, Ruse, 2019
 29. Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Stela Kostadinova, Georgi Georgiev. Processing and Analysis of Signals with Superposed Noises by Artificial Neural Networks. 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019, Ruse. Processing and Analysis of Signals with Superposed Noises by Artificial Neural Networks. IN: 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, Ruse, 2019
 30. Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Stela Kostadinova, Georgi Georgiev. Statistical Processing and Quality of Service for Incoming Traffic in Markov Chains. 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019, Ruse. Statistical Processing and Quality of Service for Incoming Traffic in Markov Chains. IN: 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, Ruse, 2019
 31. P. Zahariev, G. Hristov, N. Bencheva, M. Iliev, Y. Ruseva. Preservation and popularisation of the ancient Roman cultural heritage using the modern information and communication technologies. IN: 27th EAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering) Annual Conference, Grenoble, 2017
 32. Prof. Mihail Iliev, PhD; Prof. Borislav Bedzhev, PhD; Eng. Svetlin Vasilev; Eng. Ivan Nikolov. An Algorithm for Synthesis of Binary Nearly Perfect Signals. IN: 56-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русенски университет “Ангел Кънчев", 2017
 33. Radev D., G. Petkov, T. Iliev, M. P. Iliev. Modeling of Communication Channels with Random Structure. IN: Proceedings VII National Conference with International Participation ETAI’2005, Ohrid, Macedonia, 2005, pp. T79–T82
 34. Radev D., S. Radeva, M. P. Iliev. 2D Steady-state Models of Homogeneous Continuous Time Markov Chains with Vector Quantization. IN: 26th International Conference on INFORMATION TEHNOLOGY INTERFACES, Cavtat/Dubrovnik, Croatia, 2004, pp. 537-542
 35. Radev, D., I. Stoyanov, M. Iliev. Sensors to the Healthy and Quality Monitoring on Milking. IN: 5. Internationale Tagung: Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, 6. - 7. März, 2001, Stuttgart, Stuttgart, Germany, VDI Verlag GmbH, 2001, pp. 446-449, ISBN 0083-5560.
 36. Radev, D., I. Stoyanov, M. Iliev. Online measurement system with Kalman filter. IN: Proceedings of the AAS‘2000: International symposium on applied automatic systems 21-23 September 2000, Ohrid, Republic of Macedonia, Ohrid, Republic of Macedonia, IFAC-NMO, 2000, pp. 129-132
 37. Tsvetkova I., Hristov G., Zahariev P., Iliev M.,. Classification and comparative analysis of localization approaches forWireless Sensor Networks. IN: Proceedings of the International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2012, V.Tarnovo, 2012, pp. 351-354, ISBN 978-619-167-003-1.
 38. Tsvetkova I., Y. Aleksandrov, G. Hristov, P. Zahariev, M. P. Iliev. Comparison of target tracking algorithms in hierarchical WSNs. IN: World Conference on Information Technology WCIT 2011, Antalya, Turkey, 2011, pp. 309-313, ISBN 2147-5105.
 39. Zahariev P., G. Hristov, M. P. Iliev, I. Tsvetkova, Y. Aleksandrov. A method for adaptive cluster organization in WSN. IN: World Conference on Information Technology WCIT 2011, Antalya, Turkey, 2011, pp. 302-308, ISBN 2147-5105.
 40. Zahariev P., G. Hristov, M. P. Iliev, I. Tsvetkova. Extending The Lifetime Of Wireless Sensor Networks By Mechanisms For Routing The Information In More Energy Efficient Ways. IN: Proceedings of Mosharaka International Conference On Communications, Computers And Applications MIC-CCA 2011, Istanbul, Turkey, 2011, pp. 73-78
 41. Zahariev P., Hristov G., Tsvetkova I., Iliev M.,. Comparative analysis of routing approaches for wireless sensor networks. IN: Proceedings of the International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2012, V.Tarnovo, 2012, pp. 355-358, ISBN 978-619-167-003-1.
 42. Александров Й., М. Илиев. Анализ на безжични мултимедийни сензорни мрежи. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2010, стр. 44-47
 43. Ватин Н., Хр. Белоев, Н. Михайлов, М. Илиев. Руско – българско сътрудничество в областта на подготовката на кадри за строителството на АЕЦ Белене, Булатом, Международен енергиен форум. В: Златни пясъци, 27-29 май, България, 2009
 44. Димитрова В., М. П. Илиев, Г. Кръстев. Изследване съвместимостта на Bluetooth USB адаптер BT120 и Bluetooth USB dongle Y210. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 40, серия 1.2, Русе, 2003, стр. 78-82
 45. Димитрова В., М. П. Илиев, Г. Кръстев. Изходни условия и предпоставки за изработване на компютърни симулационни модели на АТМ мрежи. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 39, серия 3.2, Русе, 2002, стр. 16-20
 46. Желязов П., Г. Карабенчев, М. Илиев, П. Златев, Д. Ангелов. Метод за предаване на електрическа енергия посредством СВЧ колебания. В: ВВУАПО, Шумен, Военно училище Шумен, 2000
 47. Захариев П., Г. Христов, М. П. Илиев. Анализ на модели за определяне продължителността на периода на устойчиво състояние в безжични сензорни мрежи. В: Научни трудове на Русенски университет, том 48, с. 3.2. Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2009, стр. стр. 65 - 70, ISBN 1311-3321.
 48. Захариев П., Г. Христов, М. П. Илиев. Платформа за изследване на MPEG-4 видео трафик предаван по IP мрежи. В: Сборник доклади: TELECOM, Варна, 2008
 49. Захариев П., М. П. Илиев. Анализ на механизмите за контрoл на претоварването в DCCP. В: Научни трудове на Русенски университет, том 47, серия 3.2, Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, Печатна база при РУ, 2008, стр. 92-97, ISBN 1311-3321.
 50. Захариев П., М. П. Илиев, Г. Христов. Подход за ефективно използване на енергията и разпределение на мрежовия трафик в БСM. В: Сборник доклади: TELECOM, София, 2010, стр. 28-33
 51. Иванов Е., М. Илиев, Ст. Пседерски, Б. Осиковски, Л. Нойков, Р. Стефанов. Система за контрол състоянието на демпфериращи устройство използвани при локомотивни дизелови двигатели. В: Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев" том XXX серия 3, Русе, ВТУ-Ангел Кънчев, 1988, стр. 196-201
 52. Илиев M., В. Хадживасилев Моделиране на система с ортогонално честотно разделяне на каналите, чрез средствата на MatLAB. Моделиране на система с ортогонално честотно разделяне на каналите, чрез средствата на MatLAB. В: Научни трудове, том 50, серия 3.2, РУ “Ангел Кънчев”, Ruse, 2011, ISBN 1311-3321.
 53. Илиев И., Ст. Пседерски, М. Илиев. Контролно устройство за указване посоката, ъгъла на завъртане и положението на управляемите задни колела на прикачен комбайн за барне на тютюн КПТ-2Е "Хебър". В: III национална конференция с международно участие "Електронизация на селскостопански машини и процеси, Толбухин, 1985
 54. Илиев И., Ст. Пседерски, М. Илиев. Захранващ блок на контролни уреди и устройства за прикачен комбайн за бране на тютюн тип КПТ-2Е "Хебър". В: III национална конференция с международно участие "Електронизация на селскостопански машини и процеси, Толбухин, 1985
 55. Илиев И.,М.Илиев, Ст. Пседерски. Електронно устройство за контрол положението на рамата на прикачен комбайн за бране на тютюн "Вирджиния" КПТ -2Е "Хебър". В: III национална конференция с международно участие "Електронизация на селскостопански машини и процеси, Толбухин, 1985
 56. Илиев М. Моделиране на система за логическо управлениена хидравличен струг "Турномат-36" на база програмируем контролер ИЗОМАТИК. В: ВМЕИ Габрово Сборник научни трудове, Габрово, ВМЕИ Габрово, 1991, стр. 58-62
 57. Илиев М. П. Универсална многоканална система за събиране и обработка на данни - програмно осигуряване. В: Юбилейна 50 години ТУ -София-Електронна техника Созопол т.3, София, Технически университет София, 1995, стр. 82-89
 58. Илиев М. П. Универсална многоканална система за събиране и обработка на данни- апаратна част. В: Юбилейна 50 години ТУ -София-Електронна техника Созопол т.3, София, Технически университет София, 1995, стр. 90-95
 59. Илиев М. П., В. Хадживасилев. Намаляване отношението пикова-средна мощност на сигнала чрез псевдо-случайно модулиране на резервирани подносещи в системи с ортогонално честотно разделяне и мултиплексиране. В: Научни трудове т.51, серия 3.2, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 17-21, ISBN 1311-3321.
 60. Илиев М. П., В. Хадживасилев. Моделиране на система с ортогонално честотно разделяне на каналите чрез средствата на MATLAB. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 50, серия 3.2, Русе, 2011, стр. 21-27
 61. Илиев М. П., В. Хадживасилев. Изследване отношението пикова-средна мощност на сигнала в системи за множествен достъп с ортогонално честотно разделяне на каналите. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 49, серия 3.2, Русе, 2010, стр. 28-33
 62. Илиев М. П., Г. Карабенчев , Ст. Пседерски. Електронна следяща система за азимутална навигация на хелиотронни енергетични системи. В: Трета национална научно-приложна конференция с мефдународно участие Електронна техника -Созопол, София, Технически университет София, 1994, стр. т.1 127-132
 63. Илиев М. П., Г. Христов. Изследване въздействието на ТСР механизмите чрез паралелна WAN емулация. В: Сборник доклади на научна конференция TELECOM'2006, Varna, Bulgaria, 2006, стр. 365–370
 64. Илиев М. П., Г. Христов. Оптимизационни области на ТСР протокола. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 45, серия 3.2, Русе, 2006, стр. 212–218
 65. Илиев М. П., Д. Йорданов. Сравнителен анализ на методи за планиране и управление на радиоресурсите в системи за мобилни комуникации от трето и следващо поколение. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 39, серия 3.2, Русе, 2002, стр. 141-146
 66. Илиев М. П., И. Цветкова, Д. Радев. Анализ на методи за позициониране в свръхшироколентови радио мрежи. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2010, стр. 39-43, ISBN 1311-3321.
 67. Илиев М. П., И. Цветкова, Н. Бенчева, Д. Радев. Симулация на алгоритъм за позициониране на обекти в сензорни мрежи. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 42–47, ISBN 1311-3321.
 68. Илиев М. П., Христов Г. Сравнителен анализ на емулационни платформи за изследване на WAN архитектури. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 45, серия 3.2, Печатна База при Русенски Университет, 2006, стр. 218-223
 69. Илиев М. П., Христов Г., Николов В. Изисквания за големината на буферите в маршрутизаторите по време на фазата на “Бавен” старт при TCP. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Печатна База при Русенски Университет, 2005, стр. 35-38
 70. Илиев М., В. Баев, К. Андонов. Програмно осигуряване на микрокомпютърна система за оценка енергетични характеристики на селскостопански машини с електрозадвижване. В: Национална школа с международно участие, Русе, 1987
 71. Илиев М., В. Баев, К. Андонов. Микрокомпютърна система за оценка енергетични характеристики на селскостопански машини с електрозадвижване. В: Национална школа с международно участие "Автоматизация и роботизация на процесии в селското стопанство", Русе, 1987
 72. Илиев М., В. Хадживасилев. Намаляване отношението пикова-средна мощност на сигнала чрез псевдо-случайно модулиране на резервирани подносещи в системи с ортогонално честотно разделяне и мултиплексиране, Научни трудове. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев,том 51, серия 3.2, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
 73. Илиев М., В. Хадживасилев. Намаляне отношението пикова-средна мощност на сигнала чрез псевдо-случайно модулиране на резервирани подносещи в системи с ортогонално честотно разделяне и мултиплексиране. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 51, серия 3.2, Русе, 2012
 74. Илиев М., Г. Карабенчев, СТ. Пседерски. Статичен трансформаторно-тиристорен стабилизатор на променливо напрежение -част 1. В: Втора национална научно-приложна конференция с международно участие Електронна техника ТУ -София-Електронна техника Созопол т.2, София, Технически университет София, 1993, стр. т2 , 232-237
 75. Илиев М., Г. Карабенчев, Ст. Пседерски. Инвертор на напрежение в състава на атономна хелиотронна енергетична система. В: ВМЕИ Габрово Сборник научни трудове, Габрово, ВМЕИ Габрово, 1992, стр. 139-142
 76. Илиев М., Е. Аспарухов, Ст. Белев. Система за управление на хидравличен струг "Турномат-36" на база програмируем контролерИЗОМАТИК 1001 - 2 част. В: ВМЕИ Габрово Сборник научни трудове, Габрово, ВМЕИ Габрово, 1991, стр. 53-57
 77. Илиев М., Р. Цонев, Д. Радев. Някои резултати от изследване на шнеков дозатор за концентрирани фуражи. В: Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев" том XXXII серия 7, Русе, ВТУ-Ангел Кънчев, 1989, стр. 109-114
 78. Илиев М.,Г. Карабенчев, Ст. Пседерски. Лабораторен програмируем статичен трнсформаторно-тиристорен стабилизатор на променливо напрежение. В: Втора национална научно-приложна конференция с международно участие Електронна техника ТУ -София-Електронна техника Созопол т.2, София, Технически университет, 1993, стр. т2, 238-242
 79. Илиев М.,Г.Карабенчев, Ст. Пседерски. Мощен програмируем тиристорен постояннотоков източник. В: ВМЕИ Габрово Сборник научни трудове, Габрово, ВМЕИ Габрово, 1992, стр. 135-138
 80. Илиев М.П. Специализиран DC-DC конвертор. В: ВВУАПО "П.Волов"-Шумен, Шумен, Военно училище Шумен, 2000, стр. том 4 стр 180-187
 81. Илиев, И.П. Модел на трафика в мобилни клетъчни радиомрежи с пакетна комутация /GPRS/. В: Национален военен университет “Васил Левски”, факултет Авиационен, сборник доклади НС–2011, Долна Митрополия, 2011
 82. Илиев, И.П. Сигнали с корелационни свойства близки до идеалните в мобилни комуникационни системи от 4-то поколение. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 49, серия 3.2, Русе, 2010, стр. 81-86
 83. Илиев, И.П. Модел на взаимодействие на факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет „Ангел Кънчев” с бизнеса. В: Втора национална конференция с международно участие „Качество на висшето образование в България – проблеми и перспективи", Русе, 2009
 84. Карабенчев Г., М. Илиев, Ст. Пседерски. Електронен енергиен полиметър за измерване параметрите на електрическата енергия. В: Юбилейна 50 години ТУ -София-Електронна техника Созопол т.3, София, Технически университет София, 1995, стр. 102-107
 85. Карабенчев Г., М. Илиев, Ст. Пседерски. Специализиран измервателно-изчислителен модул за измерване параметрите на електрическата енергия. В: Трета национална научно-приложна конференция с мефдународно участие Електронна техника -Созопол, София, Технически университет София, 1994, стр. т.1 133-138
 86. Карабенчев Г.,М. Илиев,Ст. Пседерски. Многофункционален електронен програмируем товар. В: Втора национална научно-приложна конференция с международно участие Електронна техника ТУ -София-Електронна техника Созопол т.3, София, Технически университет София, 1993, стр. т1 171-176
 87. Маноилов П., В. Матеев, М. П. Илиев. Приложение на теорията на графите за сравняване на принципни схеми в електронното обучение. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 41, серия 3.2, Русе, 2004, стр. 53-59
 88. Матеев В., М. П. Илиев, П. Маноилов. WEB базирано инструментално средство за самоподготовка по проектиране на комбинационни схеми. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 41, серия 3.2, Русе, 2004, стр. 60-64
 89. Михаил Илиев. Метод за синтез на сложни сигнали с малка стойност на отношението пикова-средна мощност. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев” - 2015 г., том 54, серия 3.2, Русе, 2015, стр. 33-40
 90. Михаил Илиев, Борислав Беджев, Светлин Василев. Модифициран метод за синтез на сложни сигнали с малка стойност на отношението пикова-средна мощност, с подобрена изчислителна ефективност,. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев" 2015 т., 54, серия 3.2, Русе, 2015, стр. 73-82
 91. Николов В., Г. Христов, М. П. Илиев. Влияние на големината на TCP прозореца върху производителността на мрежи, работещи с TCP/IP протоколи. В: Национален военен университет “Васил Левски”, факултет Авиационен, Сборник доклади ЮНС, Долна Митрополия, 2005, стр. 108-112
 92. Николов В., Ж. Михайлов, Г. Христов, М. П. Илиев. Симулационен анализ на алгоритми за възстановяването на данни в безжична IP мрежа работеща с TCP. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 44, серия 3.2, Печатна База при Русенски Университет, 2005, стр. 39-44
 93. Николов В., М. П. Илиев, Г. Христов. Симулация на 802.11 b безжична мрежа. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 41, серия 3.2, Печатна База при Русенски Университет, 2004, стр. 20-26
 94. Петков Г. Д., М. П. Илиев, Д. Я. Дочев, Т. Б. Илиев. Симулационна оценка на устойчивостта на смущения на канали за предаване на дискретни съобщения в условията на междусигнална интерференция. В: Сборник доклади на Юбилейна научна сесия 2004, Национален военен университет „Васил Левски”, факултет Авиационен, том 2, Долна Митрополия, 2004, стр. 61-67
 95. Петков Г., М. П. Илиев, В. Мутков. Вероятностен анализ на откриване на временното положение на синхронизиращите сигнали в цифровите системи за свръзка при условия на интензивна шумова среда. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 38, серия 3, Русе, 2001, стр. 183-187
 96. Петков Г., М. П. Илиев, Д. Дочев. Модел на оптическите квантови канали и алгоритъм на приемането на сигналите в системите за предаване на дискретни съобщения. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 40, серия 1.2, Русе, 2003, стр. 87-91
 97. Петков Г., М. П. Илиев, Д. Дочев. Статистическа оценка на устойчивостта на смущения при приемане на оптически сигнали в условията на квантови шумове. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 40, серия 1.2, Русе, 2003, стр. 92-97
 98. Петков Г., М. П. Илиев, Д. Дочев. Устойчивост на смущения при приемането на оптически сигнали в условията на въздействие на съвкупност от квантови и други шумове. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 40, серия 1.2, Русе, 2003, стр. 98-102
 99. Петров П., Б. Беджев, О. Фетфов, М. П. Илиев. Концептуални аспекти на развитието на системите IMT-2000 и системите след тях. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 41, серия 3.2, Русе, 2004, стр. 101-107
 100. Пседерски Ст., М. Илиев, Б. Осиковски. Методи за определяне на основните характеристики на електронна система за контрол при дизелови двигатели. В: Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев" том XXX серия 3, Русе, ВТУ-Ангел Кънчев, 1988
 101. Пседерски Ст., М. Илиев, Г. Карабенчев. Методика за определяне на основните характеристики на електронен енергиен полиметър. В: Юбилейна 50 години ТУ -София-Електронна техника Созопол, София, Технически университет София, 1995, стр. 96-101
 102. Пседерски Ст., М. Илиев, Г. Карабенчев. Електронно устройство за измерване на основните характеристики на хелиотермичен модул. В: Трета национална научно-приложна конференция с мефдународно участие Електронна техника -Созопол, София, Технически университет София, 1994, стр. т.1 139-142
 103. Пседерски Ст., М. Илиев, Г. Карабенчев, Г. Йорданов. Състояние, необходимост и перспективив развитието на съвременните технологии за измерване и отчитане на електричската енергия. В: Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев" кн. 6, Русе, ВТУ-Ангел Кънчев, 1994, стр. 127-133, ISBN 1311-3321.
 104. Пседерски Ст., М. Илиев,Г. Карабенчев. Алгоритъм за повишаване точността на интегриращи цифрови волтметри. В: Втора национална научно-приложна конференция с международно участие Електронна техника ТУ -София-Електронна техника Созопол т.1, София, Технически университет София, 1993
 105. Радев Д., М. П. Илиев, П. Маноилов. Софтуерен инструмент за анализ на енцефалограми /структура/. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 46, серия 3.2, Русе, 2007, стр. 153-157
 106. Радев Д., М. П. Илиев, П. Маноилов, Р. Киряков. Софтуерен инструмент с графичен интерфейс за анализ на енцефалограми. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 46, серия 3.2, Русе, 2007, стр. 147-152
 107. Стефанов Н., Л. Петров, М. Илиев. Електронно устройство за контрол на напрежението и защита на трифазни асинхронни електродвигатели. В: ВВУАПО "П.Волов"-Шумен - сборник трудове ч. 3, Шумен, Военно училище Шумен, 1997, стр. 138-142, ISBN 954-9681-04-3.
 108. Стефанов Н.,Л. Петров, М. Илиев. Анализ на работата на асинхронни двигатели при отклонение на напрежението,асиметрия и отпадане на фаза в захранващата мрежа. В: ВВУАПО "П.Волов"-Шумен - сборник трудове ч. 3, Шумен, Военно училище Шумен, 1997, стр. 131-137, ISBN 954-9681-04-3.
 109. Христов Г., Илиев М. П. Преглед и сравнение на подходите за аналитично моделиране на TCP протокола. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Печатна База при Русенски Университет, 2005, стр. 29-34
 110. Христов Г., Илиев М. П., Николов В. Анализ и симулация на механизмите за контрол на задръстването при TCP. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Печатна База при Русенски Университет, 2004, стр. 27-33
 111. Христов Г., Т. Илиев, М. П. Илиев, П. Захариев. Анализ и симулационно изследване на съвременните алгоритми на ТСР протокола за интегриране в мрежите от ново поколение. В: Годишник: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 46, серия 3.2, Русе, 2007, стр. 179-184
учебници
 1. Илиев М. П., Г. Кръстев, К. Манев. Въведение в комуникационните и геоинформационни технологии. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 978-954-370-035-6.
 2. Илиев, И.П. Безжични технологии за пренос на данни. Русе, Издателство на Русенски университет, 2011, ISBN 978-954-8467-37-7.
 3. Юдов Д., М. Илиев. Токозахранващи устройства. Варна, Галера, 2000, стр. 268, ISBN 954-712-072-7.
учебни пособия
 1. Илиев, М., В. Русева, Ю. Ангелов. Справочник на кандидат-студента в Русенския университет "Ангел Кънчев" 2014. Русе, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 68
 2. Стефанова С., Г. Георгиев, М. Илиев. Комутационна, мултиплексна и кабелна техника/Комутационна техника/. Русе, Русенски университет, 2000, стр. 145, ISBN 954-990-663-9.
 3. Филипов В., Й. Русева, Б. Осиковски, М. Илиев. Промишлена електроника и електронни устройства за автоматизация. Русе, Русенски университет, 1989, стр. 182, ISBN 954-712-072-7.
книги
 1. Илиев М. П., В. Димитрова, Г. Кръстев. Цифрови технологии за телекомуникации – BLUETOOTH. Русе, Издателство на Русенски университет, 2003, ISBN 954-9906-62-0.
 2. Илиев М. П., Г. Христов. Цифрови телекомуникационни технологии – Интернет телефония /VoIP/. Русе, Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2003, стр. 124, ISBN 954-990-663-9.
 3. Илиев М. П., Г. Христов, В. Николов. Анализ и моделиране на телекомуникационни мрежи и протоколи. Русе, Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2006, стр. 167, ISBN 954-9906-91-4.
 4. Илиев М. П., Т. Б. Илиев, Г. В. Христов, П. З. Захариев. Безжични мрежи за предаване на данни. Русе, Парнас, 2010, ISBN 978-954-8483-12.
други трудове
 1. Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Joint strategy for popularization of the Roman heritage in the cross-border area between Romania and Bulgaria, Съвместна стратегия за популяризиране на римското културно историческо наследство, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20JSP.pdf, pp. 80
 2. Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Management plan for preservation of the Roman cultural and archaeological locations, План за управление и консервация на Римските културни и археологически обекти, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20MP%20P.pdf, pp. 20
патенти и др.
 1. Михаил Илиев, Георги Христов. „Транспортен протокол с адаптивен модул, гарантиращ ефективно използване на мрежовите ресурси”, Документ за защита на интелектиална собственост, No 14042011,2011.
 2. Михаил Илиев, Георги Христов, Пламен Захариев. „Метод за повишаване на точността на механизма за прогнозиране на мрежовите ресурси в IP базирани телекомуникационни системи”, Документ за защита на интелектуална собственост, No 13042011,2011.